212/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. apríla 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v deň prechodu na stredoeurópsky letný čas je plynárenským dňom časové obdobie 23 hodín a v deň prechodu na stredoeurópsky čas je plynárenským dňom časové obdobie 25 hodín,“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:
„ag) záväzným diagramom dodávky plynu údaj, na základe ktorého prevádzkovateľ distribučnej siete v prípade dodávky plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta priradí dohodnuté denné množstvo plynu jednotlivým užívateľom distribučnej siete, ktorí dodávajú plyn do odberného miesta v dohodnutom čase.“.
3.
V § 5 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Lehoty podľa odsekov 5 a 6 sa vzťahujú aj na dodávateľa plynu, ktorý podáva žiadosť o prístup do distribučnej siete prevádzkovateľovi distribučnej siete za svojich odberateľov plynu pre viac odberných miest.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
4.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Podmienky pripojenia k distribučnej sieti uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej internetovej stránke, a to najmä
a)
všeobecné obchodné podmienky pripojenia k distribučnej sieti,
b)
všeobecné technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti,
c)
vzor žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti,
d)
vzor žiadosti o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti,
e)
vzor zmluvy o pripojení k distribučnej sieti,
f)
postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k distribučnej sieti,
g)
spôsob určenia nákladov na pripojenie k distribučnej sieti,8a)
h)
lehoty na pripojenie k distribučnej sieti, ak nie sú prevádzkovateľom distribučnej siete určované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Účastník trhu s plynom predkladá žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti prevádzkovateľovi distribučnej siete.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete po prijatí žiadosti o pripojenie podľa odseku 3 určí technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a žiadateľovi o pripojenie predloží návrh zmluvy o pripojení k distribučnej sieti. Zmluva o pripojení k distribučnej sieti sa uzatvára do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie; vo zvlášť zložitých prípadoch môže prevádzkovateľ distribučnej siete túto lehotu predĺžiť najdlhšie na 90 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie. Ak žiadateľ o pripojenie nesúhlasí s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia k distribučnej sieti, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej zmluvy o pripojení k distribučnej sieti.
(5)
Na základe zmluvy o pripojení k distribučnej sieti a po ukončení výstavby odberného plynového zariadenia predkladá žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti žiadosť o realizáciu pripojenia prevádzkovateľovi distribučnej siete.“.
6.
V § 10 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto vstupné body
a)
hraničný bod, ktorým je vstupný bod z prepravnej siete na území Európskej únie alebo na území tretích štátov do prepravnej siete na vymedzenom území Slovenskej republiky,
b)
domáci bod, ktorým je vstupný súhrnný virtuálny bod z distribučnej siete a zo zásobníkov na území Slovenskej republiky.
(4)
Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto výstupné body:
a)
hraničný bod, ktorým je výstupný bod z prepravnej siete na vymedzenom území Slovenskej republiky do prepravnej siete na území Európskej únie alebo na území tretích štátov,
b)
domáci bod, ktorým je výstupný súhrnný virtuálny bod do distribučnej siete a do zásobníkov na území Slovenskej republiky.“.
7.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Prechod plynu z prepravnej siete do prepojených sietí a zásobníkov alebo prechod plynu do prepravnej siete z prepojených sietí a zásobníkov sa uskutočňuje cez fyzické miesta vstupu a výstupu určené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.“.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 14.
8.
V § 14 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Prevádzkovateľ distribučnej siete zmení výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o distribúcii plynu uzavretej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity. Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať v týchto prípadoch:
a)
závažná priemyselná havária,14a)
b)
porucha odberného plynového zariadenia, ktorá má vplyv na schopnosť odberného plynového zariadenia odoberať plyn,
c)
vážne ekonomické dôvody, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Uverejňovanie informácií prevádzkovateľom distribučnej siete o stave distribučnej siete
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to
a)
ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete,
b)
ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete,
c)
ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete,
d)
ročný plán rozvoja distribučnej siete.“.
10.
V § 15 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity sa nespoplatňuje poplatkom za prekročenie kapacity
a)
do výšky 5 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch január, február, marec, október, november a december,
b)
do výšky 10 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august a september.
(2)
Ak účastník trhu s plynom prekročí dohodnutú dennú distribučnú kapacitu o hodnotu vyššiu ako je uvedené v odseku 1, uhradí prevádzkovateľovi distribučnej siete poplatok za prekročenie tejto kapacity.“.
11.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Skúšobná prevádzka
(1)
Skúšobnou prevádzkou je overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázania prevádzkyschopnosti nového alebo rekonštruovaného plynového zariadenia odberateľa plynu.
(2)
Užívateľ distribučnej siete je zaradený do skúšobnej prevádzky, ak je preukázaná inštalácia nového odberného plynového zariadenia alebo rekonštrukcia podstatnej časti odberného plynového zariadenia. Skúšobnú prevádzku je možné prerušiť len jedenkrát, a to najviac na obdobie troch mesiacov a len zo závažných, žiadateľom preukázaných technických dôvodov, ktoré sa týkajú odberného plynového zariadenia.
(3)
Skúšobná prevádzka sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje zľava z poplatku za prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity, ak
a)
užívateľ distribučnej siete preukáže ukončenú inštaláciu a prevádzkyschopnosť odberného plynového zariadenia,
b)
je pre dané odberné miesto zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita,
c)
sa distribúcia plynu do daného odberného miesta uskutočňuje na základe zmluvy o distribúcii plynu,
d)
sa skúšobná prevádzka na jednom odbernom mieste uskutoční najviac jedenkrát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4)
Zľava počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje najviac za obdobie troch mesiacov. Užívateľ distribučnej siete žiada o zľavu podľa § 5 ods. 5.
(5)
Výška dennej distribučnej kapacity a množstvo distribuovaného plynu sa na žiadosť užívateľa distribučnej siete predloženej v lehote podľa § 5 ods. 5 upraví v zmluve o distribúcii plynu do dvoch mesiacov po ukončení skúšobnej prevádzky.“.
12.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Vyúčtovanie dodávky plynu odberateľovi plynu obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou plynu, a to samostatne vyčíslený údaj o cene za
a)
obchodnú činnosť dodávateľa plynu vrátane ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu,
b)
prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
c)
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.“.
13.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ plynu na túto skutočnosť upozorní odberateľa plynu a zároveň mu určí dodatočnú lehotu na splnenie tejto povinnosti, pričom táto lehota je najmenej desať dní odo dňa doručenia upozornenia dodávateľom plynu. Písomné upozornenie dodávateľa plynu obsahuje aj poučenie o prerušení dodávky plynu, ak odberateľ plynu nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote.“.
14.
V § 21 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý nasleduje po uplynutí siedmich dní od doručenia žiadosti o vykonanie zmeny dodávateľa plynu podľa § 20 ods. 2.“.
15.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odpočet stavu meradla vykonaný z dôvodu zmeny dodávateľa plynu k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete bezodplatne.“.
16.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Dodávka plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta
(1)
Koncový odberateľ plynu s odberným miestom vybaveným meraním typu A alebo B kategórie veľkoodberateľ plynu alebo stredný odberateľ plynu môže mať jedného alebo viacerých zmluvných dodávateľov plynu. Dodávka plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta je možná pri použití záväzného diagramu dodávky plynu alebo inou písomne dohodnutou metódou priradenia množstiev plynu do odberného miesta dotknutými účastníkmi trhu s plynom v súlade s prevádzkovým poriadkom príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete.
(2)
Pri začatí dodávky plynu podľa záväzného diagramu dodávky plynu, pri ukončení dodávky plynu podľa záväzného diagramu dodávky plynu a pri zmene počtu dodávateľov plynu do odberného miesta sa postupuje podľa § 19 až 21.
(3)
Maximálny počet zmluvných dodávateľov plynu do jedného odberného miesta sú traja dodávatelia plynu. Súčet denných kapacít a množstva plynu, ktoré sú dohodnuté v zmluve o distribúcii plynu na príslušné odberné miesto s viacerými dodávateľmi plynu, sa rovná alebo je vyšší ako pôvodná denná kapacita a množstvo plynu dohodnuté v zmluve o distribúcii plynu na príslušné odberné miesto s pôvodným dodávateľom plynu alebo s pôvodnými dodávateľmi plynu.
(4)
Pri viacerých zmluvných dodávateľoch plynu
a)
uzatvára prevádzkovateľ distribučnej siete s dodávateľom plynu alebo s koncovým odberateľom plynu jednu samostatnú zmluvu o distribúcii plynu na odberné miesto pre všetkých zmluvných dodávateľov plynu, okrem krátkodobej zmluvy o distribúcii plynu,
b)
koncový odberateľ plynu preberá zodpovednosť za odchýlku, ak sa s dodávateľom plynu podľa záväzného diagramu dodávky plynu alebo s ďalším dodávateľom plynu nedohodne inak.
(5)
Dodávka plynu dodávateľom plynu, ktorý neprevzal zodpovednosť za odchýlku, sa uskutočňuje podľa záväzného diagramu dodávky plynu a na účely vyhodnocovania odchýlok sa považuje za uskutočnenú.
(6)
Účastník trhu s plynom, ktorý je zodpovedný za odchýlku na základe dohody s koncovým odberateľom plynu, zasiela oznámenie záväzných diagramov dodávky plynu priradených k príslušnému odbernému miestu v čase nominácií podľa § 16 prevádzkovateľovi distribučnej siete.
(7)
Pri zmene dodávateľa plynu pri dodávke plynu zabezpečovanej viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta podáva žiadosť o zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete súčasne účastník trhu s plynom, ktorý si zabezpečuje dodávku plynu viacerými dodávateľmi plynu, a dodávateľ plynu, ktorý za odberné miesto prevzal zodpovednosť za odchýlku. Pri požiadavkách na meranie pri zmene dodávateľa plynu na dodávku plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta sa postupuje podľa § 21.
(8)
Dodávku plynu podľa záväzného diagramu dodávky plynu je možné začať vždy prvým plynárenským dňom kalendárneho mesiaca.“.
17.
V § 31 ods. 3 sa slová „1,80 Sk“ nahrádzajú slovami „0,03 eura“.
18.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 409/2007 Z. z.
VÝPOČET REFERENČNEJ CENY PLYNU
Referenčná cena plynu sa vypočíta podľa vzorca:
RC = [4,0686 x (9-mesačný priemer Brent) x (1-mesačný priemer FX)/1000] + 0,0332,
kde
RC - je referenčná cena v eurách za m3,
9-mesačný priemer Brent - je vypočítaný ako priemer 1-mesačných priemerov Brent pre 9 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich mesiacu, pre ktorý sa referenčná cena plynu určuje,
1-mesačný priemer Brent - je pre akýkoľvek mesiac vypočítaný ako priemer denných trhových hodnôt ceny ropy Brent na trhu Medzinárodnej ropnej burzy (International Petroleum Exchange, IPE) v Londýne v amerických dolároch (USD) za 1 barel ropy za obdobie od 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do 19. dňa (vrátane) mesiaca, pre ktorý sa 1-mesačný priemer Brent určuje. Za rozhodujúce denné hodnoty ceny sa považujú údaje uverejnené v Správe Platt's Oilgram (Platt's Oilgram Report) v časti Dohodnuté kontrakty futures (Futures Settlements) v stĺpci denné uzatváracie ceny Uzávierka (Close). Ak by denné trhové hodnoty ceny ropy Brent na trhu Medzinárodnej ropnej burzy (International Petroleum Exchange, IPE) v Londýne prestali byť zverejňované v Správe Platt's Oilgram (Platt's Oilgram Report), použijú sa ako základ pre výpočet referenčnej ceny plynu údaje zverejnené iným verejne dostupným zdrojom týchto údajov,
1-mesačný priemer FX - je vypočítaný priemer denných hodnôt kurzov Národnej banky Slovenska USD voči EUR za obdobie od 20. dňa mesiaca (m-2) do 19. dňa mesiaca (m-1) zverejňovaných v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska,
m - označuje kalendárny mesiac, pre ktorý sa určuje výška referenčnej ceny plynu.
Výsledky výpočtov potrebných na určenie výšky referenčnej ceny plynu (9-mesačný priemer Brent a 1-mesačný priemer FX) sa zaokrúhlia na štyri desatinné miesta. Výsledná referenčná cena plynu sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 0 až 4, zaokrúhľovaná číslica zostáva nezmenená. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 5 až 9, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o 1.“.
Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010 okrem § 8 ods. 4 v piatom bode a desiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Robert Fico v. r.