213/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. apríla 2010 bol v Záhrebe podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2010 – 2013.
Program nadobudne platnosť 19. mája 2010 v súlade s článkom 15 ods. 1.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.