213/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. apríla 2010 bol v Záhrebe podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2010 – 2013.
Program nadobudne platnosť 19. mája 2010 v súlade s článkom 15 ods. 1.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.