214/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. - 26. júla 2000 bol v Bristole na zasadnutí zmluvných strán prijatý Dodatok č. 2 k Dohode o ochrane netopierov v Európe (oznámenie č. 250/1999 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s prijatím dodatku č. 2 vyslovila súhlas uznesením č. 1625 z 10. septembra 2009.
Listinu o prijatí prezident Slovenskej republiky podpísal 14. januára 2010.
Listina o prijatí bola 26. februára 2010 uložená u depozitára, vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
Dodatok č. 2 nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 28. marca 2010 v súlade s článkom 7 ods. 4 Dohody o ochrane netopierov v Európe.
K oznámeniu č. 214/2010 Z. z.
DODATOK č. 2
K DOHODE O OCHRANE NETOPIEROV V EURÓPE
schválený na 3. zasadnutí stretnutia strán, 24. – 26. júla 2000 v Bristole,
Spojené kráľovstvo
Rezolúcia 3.7
Stretnutie strán Dohody o ochrane netopierov v Európe (ďalej „dohoda“),
uznávajúc potrebu ochranných opatrení na ochranu všetkých populácií druhov radu Chiroptera v Európe a ich neeurópskych areálových štátoch,
vedené spoločným želaním na ďalšie posilnenie dohody a jej pôsobnosti,
súhlasí:
1.
so zmenou názvu dohody na:
„Dohoda o ochrane populácií európskych netopierov“,“.
2.
s rozšírením posledného odseku preambuly slovami:
„a ich neeurópskych areálových štátoch“,“.
3.
s nahradením článku 1 b) takto:
„b)
termín „netopiere“ označuje populácie druhov radu CHIROPTERA, ako sú uvedené v prílohe I tejto dohody, vyskytujúce sa v Európe a v ich neeurópskych areálových štátoch“,“.
4.
s pridaním nového odseku 5 k článku 2, ktorý znie takto:
„5.
prílohy k tejto dohode tvoria jeho neoddeliteľnú časť. Každý odkaz na dohodu zahŕňa aj odkaz na jej prílohy.“.
5.
s nahradením článku 7 ods. 4 takto:
„4.
Dodatok k dohode iný ako zmena jej príloh sa bude schvaľovať dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zástupcov strán a pre tie strany, ktoré ju prijali, sa stanú záväznými 60 dní po uložení piatej listiny o prijatí dodatku u depozitára. Následne táto zmena nadobudne platnosť pre stranu 30 dní od dátumu uloženia listiny o prijatí dodatku u depozitára.“.
6.
s pridaním nových odsekov 5 až 7 k článku 7, ktoré znejú takto:
„5.
Všetky dodatočné prílohy a každá zmena prílohy sa bude schvaľovať dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zástupcov strán a nadobudne platnosť pre všetky strany na šesťdesiaty deň od dátumu jej schválenia stretnutím strán, s výnimkou strán, ktoré uplatnili výhradu v súlade s s odsekom 6 tohto článku.“.
6.
Počas obdobia 60 dní uvedených v odseku 5 tohto článku môže každá strana vzniesť výhradu písomným oznámením depozitárovi k ďalším dodatočným prílohám alebo k zmenám prílohy. Takáto výhrada sa môže kedykoľvek odvolať písomným oznámením depozitárovi a následne táto ďalšia príloha alebo zmena nadobudne platnosť pre danú stranu na šesťdesiaty deň od dátumu odvolania výhrady.
7.
Každý štát, ktorý sa stane stranou tejto dohody po nadobudnutí platnosti tohto dodatku, sa bude, ak tento štát nevyjadrí odlišný úmysel,
a)
považovať za stranu tejto dohody v zmysle dodatku a
b)
považovať za stranu nezmenenej dohody vo vzťahu ku každej strane neviazanej dodatkom.“
7.
s pridaním tejto prílohy 1 k dohode:
PRÍLOHA 1
Druhy netopierov vyskytujúce sa v Európe, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda
Pteropodidae
Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)
Emballonuridae
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii Peters, 1866
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)
Eptesicus bottae (Peters, 1869)
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Myotis blythii (Tomes, 1857)
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Myotis schaubi Kormos, 1934
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus pygmaeus1) Leach, 1825
Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Molossidae
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
1)
Nomenklatúra čaká na potvrdenie od ICZN (Medzinárodnej komisie pre zoologickú nomenklatúru).