215/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

215
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júna 1993 bol v Haagu prijatý Dohovor o zriadení Európskeho rádiokomunikačného úradu (ERO), ktorý bol 9. apríla 2002 v Kodani zmenený na Dohovor o zriadení Európskeho komunikačného úradu (ECO).
Listina o prijatí zmeny dohovoru bola za Slovenskú republiku podpísaná 8. októbra 2003 a 20. novembra 2003 bola uložená u depozitára, vlády Dánskeho kráľovstva.
Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2009 v súlade s článkom 20 pre všetky zmluvné strany.
K oznámeniu č. 215/2010 Z. z.
DOHOVOR
O ZRIADENÍ EURÓPSKEHO KOMUNIKAČNÉHO ÚRADU (ECO)
Haag 23. júna 1993
zmenený v Kodani 9. apríla 2002
Štáty zúčastnené na tomto dohovore (ďalej len „zmluvné strany“);
rozhodnuté vytvoriť stálu neziskovú inštitúciu na podporu Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (ďalej len „CEPT“), pri plnení jej úloh posilniť vzťahy medzi jej členmi, podporovať ich spoluprácu a prispievať k vytváraniu dynamického trhu v oblasti európskych poštových a elektronických komunikácií;
konštatujúc, že tento dohovor tvorí zmenený a doplnený text Dohovoru o zriadení Európskeho rádiokomunikačného úradu a že úrad zriadený týmto dohovorom preberá predchádzajúce povinnosti a úlohy Európskeho rádiokomunikačného úradu (ERO) a Európskeho telekomunikačného úradu (ETO);
dohodli sa takto:
Článok 1
Zriadenie Európskeho komunikačného úradu
1.
Týmto sa zriaďuje Európsky komunikačný úrad (ďalej len „ECO“).
2.
Hlavné sídlo ECO sa nachádza v Kodani v Dánskom kráľovstve.
Článok 2
Cieľ ECO
ECO je centrom odborných poznatkov v oblasti poštových a elektronických komunikácií, ktorého úlohou je poskytovať pomoc a poradenstvo predsedníctvu a výborom CEPT.
Článok 3
Funkcie ECO
1.
Hlavné funkcie ECO sú tieto:
a)
zabezpečiť prevádzkovanie centra odborných poznatkov, ktoré pôsobí centrálne, identifikuje problémové oblasti a nové možnosti pre oblasť poštových a elektronických komunikácií, a v súlade s tým riadi predsedníctvo a výbory CEPT;
b)
vypracovať dlhodobé plány na budúce používanie obmedzených zdrojov používaných elektronickými komunikáciami na európskej úrovni;
c)
spolupracovať podľa potreby s národnými orgánmi;
d)
skúmať regulačné záležitosti v oblasti poštových a elektronických komunikácií;
e)
viesť konzultácie o odborných záležitostiach;
f)
viesť záznamy o dôležitých činnostiach výboru CEPT a o implementácii relevantných rozhodnutí a odporúčaní CEPT;
g)
pravidelne predkladať výborom CEPT správy o stave;
h)
spolupracovať s Európskou úniou a Európskym združením voľného obchodu;
i)
podporovať predsedníctvo CEPT okrem iného aj pri aktualizácii pravidelného programu rokovaní (Rolling Policy Agenda);
j)
zabezpečovať podporu a štúdie výborom CEPT pri navrhovaní pracovného programu CEPT na základe pravidelného programu rokovaní;
k)
podporovať pracovné skupiny CEPT a projektové tímy najmä pri organizácii odborných konzultačných stretnutí;
l)
byť správcom archívov CEPT a podľa potreby šíriť informácie CEPT.
2.
Pri vykonávaní uvedených funkcií súvisiacich s konzultačnými stretnutiami ECO vytvára a aktualizuje postupy, ktoré umožnia organizáciám v Európe zaujímajúcim sa o využívanie poštových a elektronických komunikácií vrátane ministerstiev, verejných prevádzkovateľov, výrobcov, užívateľov a prevádzkovateľov súkromných sietí, poskytovateľov služieb, výskumných inštitúcií a normalizačných orgánov alebo organizácií zastupujúcich skupiny týchto strán, aby si pravidelne predplácali relevantné informácie a zúčastňovali sa na týchto poradách podľa zásad nestrannosti so zreteľom na ich špecifické záujmy.
3.
Okrem funkcií uvedených v odseku 1 ECO organizuje pravidelné stretnutia prístupné organizáciám uvedeným v odseku 2, ktoré poskytujú príležitosť na diskusiu o činnostiach a budúcich pracovných programoch výborov CEPT a ECO.
Článok 4
Právne postavenie a privilégiá
1.
ECO má právnu subjektivitu a všetky právomoci potrebné na vykonávanie svojich funkcií a dosiahnutie cieľov, a to najmä:
a)
uzatvárať zmluvy;
b)
nadobúdať, prenajímať, vlastniť a disponovať hnuteľným a nehnuteľným majetkom;
c)
byť účastníkom súdnych konaní a
d)
uzatvárať zmluvy so štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami.
2.
Riaditeľ a zamestnanci ECO majú v Dánskom kráľovstve výsady a imunity definované v dohode týkajúcej sa hlavného sídla ECO medzi ECO a vládou Dánska.
3.
Iné krajiny môžu udeľovať podobné výsady a imunity na podporu činností ECO v týchto krajinách, najmä pokiaľ ide o imunitu voči súdnemu procesu za vyslovené a napísané slová a všetky akty vykonané riaditeľom a zamestnancami ECO z ich úradnej moci.
Článok 5
Orgány ECO
ECO pozostáva z rady, riaditeľa a zamestnancov.
Článok 6
Rada
1.
Rada je zložená zo zástupcov zmluvných strán.
2.
Rada si volí predsedu a podpredsedu, ktorý je zástupcom niektorej zmluvnej strany. Funkčné obdobie je trojročné s možnosťou predĺženia o jedno obdobie. Predseda je oprávnený konať v mene rady.
3.
Zástupcovia predsedníctva CEPT a výborov CEPT, Európskej komisie a sekretariát Európskeho združenia voľného obchodu sa môžu zúčastňovať na zasadaniach rady ako pozorovatelia.
Článok 7
Funkcie rady
1.
Rada je najvyšší rozhodovací orgán ECO, ktorý najmä:
a)
určuje politiku ECO o technických a administratívnych záležitostiach;
b)
schvaľuje pracovný program, rozpočet a účty;
c)
určuje počet zamestnancov a podmienky ich zamestnania;
d)
vymenúva riaditeľa a zamestnancov;
e)
uzatvára zmluvy a dohody v mene ECO;
f)
prijíma zmeny a dodatky k tomuto dohovoru v súlade s článkami 15 a 20 a
g)
prijíma všetky opatrenia potrebné na splnenie cieľov ECO v rámci tohto dohovoru.
2.
Rada určuje všetky potrebné pravidlá na riadne fungovanie ECO a jeho orgánov.
Článok 8
Pravidlá hlasovania
1.
Rozhodnutia rady sa dosahujú podľa možnosti všeobecným súhlasom. Ak konsenzus nie je možné dosiahnuť, rozhodnutie sa prijíma dvojtretinovou väčšinou platných hlasov.
2.
Uznávanie kvalifikovanej väčšiny platných hlasov rady sa uskutočňuje v súlade s prílohou A.
3.
Návrhy na zmenu a doplnenie tohto dohovoru vrátane príloh sa preskúmavajú, iba ak ich podporuje aspoň 25 % z celkového počtu platných hlasov všetkých zmluvných strán.
4.
Rada musí byť v čase prijímania rozhodnutí uznášaniaschopná, kde:
a)
pri rozhodnutiach týkajúcich sa zmien dohovoru a jeho príloh sa počet hlasov rovná minimálne dvom tretinám celkového počtu platných hlasov všetkých zmluvných strán;
b)
pri všetkých ostatných rozhodnutiach sa počet hlasov rovná minimálne jednej polovici celkového počtu platných hlasov všetkých zmluvných strán.
5.
Pozorovatelia rady sa môžu zúčastniť na diskusiách, ale nemajú právo hlasovať.
Článok 9
Riaditeľ a zamestnanci
1.
Riaditeľ koná ako zákonný zástupca ECO a má právomoc v rozsahu schválenom radou uzatvárať zmluvy v mene ECO. Riaditeľ môže delegovať túto právomoc v celom rozsahu alebo sčasti na zástupcu riaditeľa.
2.
Riaditeľ je zodpovedný za riadne vykonávanie všetkých interných a externých činností ECO v súlade s týmto dohovorom, dohodou o hlavnom sídle, pracovným programom, rozpočtom a so smernicami rady.
3.
Rada vypracuje súbor predpisov pre zamestnancov.
Článok 10
Pracovný program
Rada vypracuje každý rok pracovný program ECO na trojročné obdobie na základe návrhov zhromaždenia CEPT a výborov CEPT. Prvý rok tohto programu bude obsahovať dostatočne podrobné informácie tak, aby bolo možné zostaviť ročný rozpočet ECO.
Článok 11
Rozpočtovanie a účtovníctvo
1.
Finančný rok ECO trvá od 1. januára do 31. decembra.
2.
Riaditeľ je zodpovedný za prípravu ročného rozpočtu a ročných účtov ECO a za ich náležité predloženie na posúdenie a schválenie radou.
3.
Rozpočet sa pripravuje s prihliadnutím na požiadavky pracovného programu vypracovaného v súlade s článkom 10 dohovoru. Termíny na predloženie a schválenie rozpočtu pred rokom, na ktorý sa vzťahuje, určuje rada.
4.
Rada vypracuje súbor podrobných finančných predpisov. Tieto budú okrem iného obsahovať ustanovenia o termínoch na predloženie a schválenie ročných účtov ECO a ustanovenia týkajúce sa auditu účtov.
Článok 12
Finančné príspevky
1.
Kapitálové a bežné prevádzkové výdavky ECO okrem nákladov spojených so stretnutiami rady znášajú zmluvné strany, ktoré sa podieľajú na nákladoch na základe príspevkových jednotiek v súlade s tabuľkou v prílohe A, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohovoru.
2.
To nevylučuje, aby ECO po rozhodnutí rady vykonal prácu pre tretie strany vrátane predsedníctva CEPT na základe refundácie nákladov.
3.
Náklady spojené so stretnutiami rady nesie pozývajúca zmluvná strana alebo ECO v prípade, ak pozývajúca zmluvná strana neexistuje. Cestovné výdavky a výdavky na pobyt znášajú zastúpené zmluvné strany.
Článok 13
Zmluvné strany
1.
Štát sa stáva zmluvnou stranou dohovoru na základe postupu podľa článku 14 alebo článku 15.
2.
Pre štát, ktorý sa stáva zmluvnou stranou dohovoru, bude platiť príspevková jednotka uvedená v prílohe A zmenenej v súlade s článkom 15.
Článok 14
Podpis
1.
Každý štát, ktorého telekomunikačná administratíva je členom CEPT, sa môže stať zmluvnou stranou:
a)
podpísaním bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo
b)
podpísaním s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom bude nasledovať ratifikácia, prijatie alebo schválenie.
2.
Tento dohovor bude otvorený na podpis od 23. júna 1993 až do nadobudnutia platnosti, potom zostane otvorený na pristúpenie.
Článok 15
Pristúpenie
1.
Tento dohovor je otvorený na pristúpenie každému štátu, ktorého administratíva je členom CEPT.
2.
Po konzultácii s pristupujúcim štátom rada schváli potrebné zmeny prílohy A. Napriek ustanoveniu článku 20 ods. 2 tieto zmeny a dodatky nadobudnú platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď vláda Dánskeho kráľovstva prijala listinu o pristúpení tohto štátu.
3.
Listina o pristúpení vyjadruje súhlas pristupujúceho štátu so schválenými zmenami prílohy A.
Článok 16
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento dohovor nadobudne platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď vláda Dánskeho kráľovstva získala dostatok podpisov, a v prípade potreby listín o ratifikácii, prijatí alebo schválení od zmluvných strán, ktoré zaručia aspoň 80 % z maximálneho možného počtu príspevkových jednotiek uvedených v prílohe A.
2.
Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru každá ďalšia zmluvná strana bude viazaná jeho ustanoveniami vrátane platných zmien od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď vláda Dánskeho kráľovstva prijala listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení od zmluvnej strany.
Článok 17
Vypovedanie Dohovoru
1.
Každá zmluvná strana môže vypovedať tento dohovor po dvoch rokoch od nadobudnutia jeho platnosti formou písomnej výpovede podanej vláde Dánskeho kráľovstva, ktorá túto výpoveď oznámi rade, zmluvným stranám, riaditeľovi a prezidentovi CEPT.
2.
Výpoveď nadobudne účinnosť po uplynutí ďalšieho úplného finančného roka, ako je špecifikovaný v článku 11 ods. 1, odo dňa, keď vláda Dánskeho kráľovstva prijala oznámenie o výpovedi.
Článok 18
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
Nič v tomto dohovore nezasahuje do suverénneho práva žiadnej zmluvnej strany regulovať svoje vlastné poštové a elektronické komunikácie.
2.
Každá zmluvná strana, ktorá je členským štátom Európskej únie, bude uplatňovať tento dohovor v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z relevantných zmlúv.
3.
Proti tomuto dohovoru nemôžu byť vznesené žiadne výhrady.
Článok 19
Riešenie sporov
Všetky spory súvisiace s interpretáciou alebo uplatňovaním dohovoru a jeho príloh, ktoré nebudú vyriešené diplomatickými cestami rady, zúčastnené strany predložia na arbitráž v súlade s prílohou B, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohovoru.
Článok 20
Zmeny
1.
Rada môže schváliť zmeny dohovoru, ktoré budú podliehať písomnému potvrdeniu všetkých zmluvných strán.
2.
Zmeny nadobudnú platnosť pre všetky zmluvné strany prvý deň tretieho mesiaca po tom, ako vláda Dánskeho kráľovstva informovala zmluvné strany o prijatí oznámení o ratifikácii, prijatí alebo schválení od všetkých zmluvných strán.
Článok 21
Úschova
1.
Originál dohovoru s jeho neskoršími zmenami a listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení budú uložené v archíve vlády Dánskeho kráľovstva.
2.
Vláda Dánskeho kráľovstva poskytne overenú kópiu tohto dohovoru a text všetkých zmien schválených radou všetkým štátom, ktoré podpísali tento dohovor alebo k nemu pristúpili, a úradujúcemu prezidentovi CEPT. Kópie budú zaslané na informáciu riaditeľovi ECO, generálnemu tajomníkovi Svetovej poštovej únie, generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej telekomunikačnej únie, predsedovi Európskej komisie a generálnemu tajomníkovi Európskeho združenia voľného obchodu.
3.
Vláda Dánskeho kráľovstva oznámi všetkým štátom, ktoré podpísali tento dohovor alebo k nemu pristúpili, a úradujúcemu prezidentovi CEPT všetky podpisy, ratifikácie, prijatia, schválenia a vypovedania, ako aj nadobudnutie platnosti dohovoru a každú jeho zmenu. Vláda Dánskeho kráľovstva oznámi všetkým štátom, ktoré podpísali tento dohovor alebo k nemu pristúpili, a úradujúcemu prezidentovi CEPT nadobudnutie platnosti každého pristúpenia.
Príloha A
Príspevkové jednotky, ktoré sa použijú ako základ
na určenie finančného príspevku štátu a pri voľbách s platnými hlasmi
kvalifikovanej väčšiny
25 jednotiek: Francúzsko Španielsko
  Nemecko Veľká Británia
  Taliansko  
 
15 jednotiek: Švajčiarsko Holandsko
     
10 jednotiek: Rakúsko Nórsko
  (Belgicko) Portugalsko
  Dánsko (Ruská federácia)
  Fínsko Švédsko
  Grécko Turecko
  Luxembursko  
 
5 jednotiek: Írsko  
 
1 jednotka: (Albánsko) (Lotyšsko)
  (Andorra) Lichtenštajnsko
  (Azerbajdžan) (Litva)
  (Bosna a Hercegovina) (Malta)
  Bulharsko (Moldavsko)
  Chorvátsko Monako
  Cyprus Poľsko
  (Česká republika) Rumunsko
  Estónsko (San Maríno)
  (bývalá juhoslovanskárepublika Macedónsko) Slovenská republika(Slovinsko)
  Maďarsko (Ukrajina)
  Island Vatikán
Členské štáty CEPT, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, sú uvedené v zátvorke a boli zaradené pod príspevkovú jednotku zodpovedajúcu jednotke vybranej na základe vnútorného postupu CEPT.
Príloha B
Arbitrážne konanie
1.
Na účely rozhodovania o akomkoľvek spore uvedenom v článku 19 dohovoru bude ustanovený arbitrážny súd v súlade s nasledujúcimi odsekmi.
2.
Každá zúčastnená zmluvná strana dohovoru sa môže pripojiť ku ktorejkoľvek zúčastnenej zmluvnej strane sporu v arbitráži.
3.
Súd bude zložený z troch členov. Každá zúčastnená zmluvná strana sporu určí jedného arbitra v lehote dvoch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti zmluvnej strany o predloženie sporu na arbitráž. Prví dvaja arbitri v lehote šiestich mesiacov od vymenovania druhého arbitra určia tretieho arbitra, ktorý bude predsedom súdu. Ak jeden z dvoch arbitrov nebol vymenovaný v požadovanej lehote, na žiadosť ktorejkoľvek strany ho vymenuje generálny tajomník stáleho arbitrážneho súdu. Rovnaký postup sa použije, ak predseda súdu nebol vymenovaný v požadovanej lehote.
4.
Súd určí svoje sídlo a vlastný rokovací poriadok.
5.
Rozhodnutie súdu bude v súlade s medzinárodným právom a bude vychádzať z tohto dohovoru a zo všeobecných právnych zásad.
6.
Každá zúčastnená zmluvná strana ponesie náklady na arbitra, za ktorého vymenovanie je zodpovedná, ako aj náklady na svoje zastúpenie pred súdom. Výdavky spojené s predsedom súdu uhradia účastníci sporu rovným dielom.
7.
Rozhodnutie súdu musí byť prijaté väčšinou jeho členov, ktorí sa nesmú zdržať hlasovania. Toto rozhodnutie bude konečné a záväzné pre všetkých účastníkov sporu bez možnosti odvolania. Účastníci okamžite splnia rozhodnutie. V prípade sporu, pokiaľ ide o význam alebo rozsah rozhodnutia, súd poskytne jeho výklad na žiadosť ktorejkoľvek zúčastnenej zmluvnej strane na spore.