220/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 70 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
opatrenie z 11. mája 2010 č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.
Opatrenie ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 15/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch (oznámenie č. 276/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.