223/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. februára 2009 bola v Bejrúte podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1525 z 24. júna 2009 a rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 12. augusta 2009.
Zmluva nadobudne platnosť 22. mája 2010 v súlade s článkom 13 ods. 1.
K oznámeniu č. 223/2010 Z. z.
ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Slovenská republika a Libanonská republika (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si posilniť hospodársku spoluprácu pre vzájomný prospech obidvoch štátov,
želajúc si vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky na investovanie investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, a
uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto zmluvou prispeje k rozvoju obchodných aktivít v tejto oblasti,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy:
1.
Pojem „investícia“ zahŕňa všetky typy aktív investovaných v spojitosti s obchodnými a ekonomickými aktivitami investora jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne,
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok a akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva, prenájmy alebo zádržné práva;
b)
podiely, akcie a dlhopisy a akékoľvek ďalšie formy účasti v spoločnosti alebo v akomkoľvek podniku a práva alebo úroky z toho vyplývajúce;
c)
peňažné pohľadávky alebo plnenie na základe zmluvy, ktoré má ekonomickú hodnotu;
d)
práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodných mien, priemyselných dizajnov, technických postupov, obchodných tajomstiev, know-how a goodwill; a
e)
obchodné licencie, ktoré majú ekonomickú hodnotu podľa zákona alebo podľa zmluvy vrátane akejkoľvek licencie na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.
Žiadna zmena formy, v ktorej sa aktíva investujú alebo opätovne investujú, nebude mať vplyv na ich charakter ako investície.
2.
Pojem „investor“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany:
a)
pojem „fyzická osoba“ znamená fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom;
b)
pojem „právnická osoba“ znamená
i)
vo vzťahu k Slovenskej republike: akúkoľvek právnickú osobu, ktorá je zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán a ktorá má svoje registrované sídlo na území jednej zo zmluvných strán. Navyše činnosť registrovaného sídla takej právnickej osoby musí mať reálne a trvalé prepojenie s hospodárstvom tej zmluvnej strany, na území ktorej je zaregistrovaná.
ii)
vo vzťahu k Libanonskej republike: právne subjekty vrátane spoločností, korporácií, obchodných združení a iných organizácií vrátane holdingových a offshore spoločností registrovaných v jednej zo zmluvných strán, ktoré sú zriadené alebo inak riadne organizované podľa vnútroštátnych právnych predpisov tejto zmluvnej strany.
3.
Pojem „výnosy“ znamená sumy plynúce z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisky, úroky, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné poplatky, poplatky za riadiacu a technickú podporu a iné poplatky bez ohľadu na formu, v akej je výnos platený.
4.
Pojem „územie“ znamená
a)
vo vzťahu k Slovenskej republike: teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;
b)
vo vzťahu k Libanonskej republike: teritórium vrátane teritoriálneho mora a hospodárskej výhradnej zóny rovnako ako kontinentálneho šelfu, ktorý rozširuje hranice teritoriálnych vôd, nad ktorými vykonáva Libanon zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s jeho zákonmi a medzinárodným právom.
5.
Pojem „verejný záujem“ znamená účel ustanovený vo vnútroštátnom právnom poriadku každej zo zmluvných strán.
6.
Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely v medzinárodných transakciách a ktorá je všeobecne zameniteľná na hlavných medzinárodných burzách.
7.
Pojem „bez zbytočného odkladu“ znamená časový úsek bežne potrebný na uskutočnenie transferu alebo ďalších operácií v zmysle tejto zmluvy.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov druhej zmluvnej strany, aby investovali na jej území a také investovanie umožní v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2.
Investície a výnosy realizované investormi každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečenú úplnú ochranu a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán sa zdrží neodôvodnených alebo diskriminačných opatrení, ktorými by poškodila riadenie, udržiavanie, používanie, využívanie, rozširovanie, predaj alebo likvidáciu takých investícií.
3.
Ak zmluvná strana povolí vstup investícií na jej územie, poskytne v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi potrebné povolenia v súvislosti s takou investíciou vrátane oprávnení na zamestnanie zamestnancov vysokého manažmentu a odborných zamestnancov na základe výberu investora bez ohľadu na národnosť.
Článok 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Hostiteľská zmluvná strana poskytne na svojom území investorom druhej zmluvnej strany a ich investíciám realizovaným na území tejto zmluvnej strany riadne a spravodlivé zaobchádzanie. Toto zaobchádzanie nebude menej priaznivé ako zaobchádzanie, ktoré hostiteľská zmluvná strana poskytuje investíciám svojich vlastných investorov alebo investíciám investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Ustanovenia doložky najvyšších výhod nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany a ich investíciám realizovaným na území tejto zmluvnej strany výhody vyplývajúce z/zo:
a)
súčasného alebo budúceho členstva jednej zo zmluvných strán v rámci zóny voľného obchodu, regionálneho hospodárskeho zoskupenia, spoločného trhu, hospodárskej alebo menovej únie alebo podobného medzinárodného dohovoru vrátane dohôd o trhu práce; alebo
b)
medzinárodnej zmluvy alebo dohovoru týkajúceho sa celkom alebo prevažne zdanenia alebo akejkoľvek domácej legislatívy týkajúcej sa celkom alebo prevažne zdanenia.
3.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú Libanon poskytovať investorom Slovenskej republiky a ich investíciám realizovaným na území Libanonskej republiky zaobchádzanie poskytované svojim vlastným investorom, vzťahujúce sa na vlastníctvo nehnuteľností a iné práva k nehnuteľnostiam podľa libanonského zákona č. 11 614 zo dňa 4. januára 1969 v znení neskorších predpisov.
Článok 4
Náhrada škody
1.
Investorom jednej zmluvnej strany, ktorých investície utrpia škody v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, vzbury, povstania, verejných nepokojov alebo iných podobných udalostí na území druhej zmluvnej strany, poskytne táto druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, kompenzáciu alebo iné formy vyrovnania, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytne táto druhá zmluvná strana svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území druhej zmluvnej strany v dôsledku
a)
konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo orgánmi druhej zmluvnej strany; alebo
b)
zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo ktoré nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,
sa poskytne reštitúcia alebo primeraná náhrada škody, ktorá bude nie menej priaznivá, než aká sa poskytuje za rovnakých okolností investorovi druhej zmluvnej strany alebo investorovi akéhokoľvek iného štátu a bude zahŕňať úrok vo výške komerčnej sadzby stanovenej na trhovej báze od dátumu zhabania alebo zničenia do dátumu platby.
3.
Výsledné platby podľa tohto článku sú voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene bez zbytočného omeškania.
Článok 5
Vyvlastnenie
1.
Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú priamo alebo nepriamo znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej uvedené ako „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany okrem verejného záujmu a s poskytnutím okamžitej, primeranej a účinnej náhrady. Vyvlastnenie sa vykoná na nediskriminačnom základe v súlade so zákonnými postupmi.
2.
Taká náhrada bude zodpovedať skutočnej trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred vyvlastnením alebo predtým, než sa vyvlastnenie stalo verejne známym, podľa toho, čo nastane skôr, bude zahŕňať úrok počítaný podľa aplikovateľnej obchodnej sadzby odo dňa vyvlastnenia až po deň uskutočnenia platby a bude okamžite realizovateľná. Kompenzácia sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene.
3.
Investori jednej zmluvnej strany, ktorých investície boli postihnuté vyvlastnením, budú mať právo na urýchlené preskúmanie svojho prípadu súdnym alebo iným nezávislým orgánom druhej zmluvnej strany a na ohodnotenie svojich investícií v súlade s princípmi ustanovenými v tomto článku.
4.
Ak zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá je zriadená alebo založená v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi a v ktorej investori druhej zmluvnej strany vlastnia podiely, dlhopisy alebo iné formy účastín, uplatnia sa ustanovenia tohto článku.
Článok 6
Prevody
1.
Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany voľný prevod investícií do a z jej územia a platieb súvisiacich s investíciami. Také prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne,
a)
kapitálové a dodatočné sumy potrebné na udržiavanie, rozvoj alebo zväčšovanie existujúcich investícií;
b)
výnosy;
c)
výnosy plynúce z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií vrátane predaja podielov;
d)
sumy potrebné na platby výdavkov, ktoré vzniknú z prevádzky investície ako splátky úverov, licenčné platby, správne poplatky, koncesné platby alebo iné podobné výdavky;
e)
náhrady podľa článkov 4, 5, 7 a 8;
f)
nepoužité príjmy a iné odmeny zamestnancov zamestnaných zo zahraničia a vykonávajúcich zamestnanie v súvislosti s investíciou.
2.
Každá zmluvná strana navyše zaručí, že prevody podľa odseku 1 tohto článku sa uskutočnia bez zbytočného meškania a bez akýchkoľvek obmedzení pri bežnom trhovom kurze platnom v deň prevodu na prevodnú menu.
3.
V prípade neexistencie trhu s cudzími menami sa použije najnovší výmenný kurz pre prevody mien na Špeciálne práva čerpania (SDR - Special Drawing Rights).
4.
Napriek odsekom 1 a 2 tohto článku zmluvná strana môže prijať alebo zachovať opatrenia týkajúce sa medzinárodných kapitálových a obchodných transakcií predovšetkým, ale nie výlučne, v týchto prípadoch:
a)
v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou alebo externými finančnými ťažkosťami, alebo ohrozenia; alebo
b)
v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť závažné ťažkosti pri riadení makroekonomiky, najmä menovej a devízovej politiky; alebo
c)
vo výnimočných prípadoch ekonomických sankcií.
5.
Opatrenia uvedené v odseku 4 tohto článku
a)
neprekročia opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 4 tohto článku;
b)
budú dočasné a budú odstránené hneď, ako to podmienky umožnia; a
c)
okamžite budú oznámené druhej zmluvnej strane.
Článok 7
Postúpenie práv
1.
Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastnému investorovi z dôvodov záruky alebo dohody o poistení nekomerčných rizík v súvislosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná
a)
postúpenie každého práva alebo nároku investorov na prvú zmluvnú stranu alebo na ňou určenú agentúru bez ohľadu na to, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona, alebo na základe právneho úkonu v tomto štáte; a
b)
skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a nároky týchto investorov.
2.
Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.
Článok 8
Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v spojitosti s investíciou na území druhej zmluvnej strany sa bude podľa možnosti riešiť priateľskými konzultáciami medzi stranami sporu.
2.
Ak sa spor medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nemôže vyriešiť do dvanástich (12) mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti o konzultácie, investor môže požiadať o riešenie sporu
a)
príslušný súd zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnila investícia; alebo
b)
Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ICSID) vytvorené Washingtonským dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov z 18. marca 1965 (ďalej len „dohovor“); alebo
c)
arbitra alebo medzinárodný ad hoc arbitrážny tribunál, zriadený podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Strany sporu sa môžu písomne dohodnúť na modifikácii týchto pravidiel.
Možnosť zvolená podľa písmen a), b) a c) vyššie je konečná.
3.
Na účely tohto článku a článku 25 ods. (2) písm. b) Washingtonského dohovoru sa s každou právnickou osobou, ktorá je ustanovená v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi jednej zmluvnej strany a ktorú pred vznikom sporu kontroluje investor druhej zmluvnej strany, bude zaobchádzať ako s tuzemskou právnickou osobou druhej zmluvnej strany.
4.
Arbitrážny tribunál vydá svoje rozhodnutie na základe ustanovení tejto zmluvy, vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá je v spore, noriem medzinárodného práva súkromného, ktoré arbitrážny tribunál považuje za použiteľné, podmienok špecifických zmlúv uzavretých v súvislosti s konkrétnou investíciou a príslušných princípov medzinárodného práva.
5.
Žiadna zo zmluvných strán, ktoré sú v spore, nemôže vzniesť námietku, a to v žiadnej fáze arbitrážneho procesu alebo výkonu arbitrážneho rozsudku, na základe toho, že investor, ktorý je protistranou v spore, prijal alebo prijme z dôvodu poistenia investície alebo záruky odškodnenie alebo inú náhradu pokrývajúcu celkovú hodnotu straty alebo jej časť.
6.
Každý rozhodcovský rozsudok podľa tohto článku bude konečný a záväzný pre obe strany sporu. Každá zo zmluvných strán neodkladne zabezpečí uznanie a vykonanie rozhodcovského rozhodnutia na jej území.
7.
Každá arbitráž sa podľa odseku 3 tohto článku koná na žiadosť ktorejkoľvek strany sporu v štáte, ktorý je stranou Dohovoru OSN o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov (Newyorský dohovor) podpísaného v New Yorku 10. júna 1958. Nároky predložené na arbitráž budú podľa tohto článku považované na účely článku A Newyorského dohovoru za pochádzajúce z obchodného vzťahu alebo transakcie.
Článok 9
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Zmluvné strany súhlasia s tým, že na písomnú žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany budú bez zbytočného odkladu spolu konzultovať, aby vyriešili akékoľvek spory v spojitosti s výkladom alebo uplatňovaním tejto zmluvy.
2.
Ak taký spor nemožno vyriešiť do šiestich (6) mesiacov od začatia konzultácií, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán arbitrážnemu tribunálu (ďalej len „tribunál“) v súlade s ustanoveniami tohto článku.
3.
Tribunál bude zriadený pre každý individuálny prípad týmto spôsobom. Do dvoch (2) mesiacov od prijatia žiadosti o riešenie sporu vymenuje každá zo zmluvných strán jedného člena tribunálu. Títo dvaja členovia tribunálu potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý so súhlasom zmluvných strán bude vymenovaný za predsedu tribunálu (ďalej „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch (3) mesiacov odo dňa, keď boli vymenovaní ostatní dvaja členovia.
4.
Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie. Ak predseda Medzinárodného súdneho dvora je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak z akéhokoľvek iného dôvodu nemôže uskutočniť vymenovanie zástupcov, žiadosť sa predloží jeho podpredsedovi. Ak aj podpredseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak nemôže uskutočniť vymenovanie z akéhokoľvek iného dôvodu, o vykonanie vymenovania sa požiada služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zo zmluvných strán.
5.
Tribunál prijíma rozhodcovský rozsudok väčšinou hlasov. Rozsudok tribunálu je konečný a záväzný. Každá zmluvná strana uhradí náklady na svojho člena tribunálu a svojich zástupcov pri prerokúvaní; úhrada nákladov na predsedu, ako aj všetkých ostatných nákladov sa rozdelí rovnakým dielom medzi zmluvné strany.
6.
Tribunál vydá svoje rozhodnutie na základe dodržiavania zákona, ustanovení tejto zmluvy, ako aj všeobecne platných princípov medzinárodného práva.
7.
V závislosti od iných ustanovení dohodnutých zmluvnými stranami si tribunál určí svoj postup.
Článok 10
Uplatnenie iných pravidiel a zvláštnych záväzkov
1.
Ak sa určitý vzťah riadi touto zmluvou a súčasne aj inou medzinárodnou zmluvou, ktorej stranami sú obe zmluvné strany, nič v tejto zmluve nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor vlastniaci investície na území druhej zmluvnej strany uplatňoval tie ustanovenia, ktoré sú v jeho prípade priaznivejšie.
2.
Každá zmluvná strana dodrží akýkoľvek iný záväzok, ktorý na seba prevzala v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo na základe špecifickej zmluvy, týkajúci sa investícií na jej území realizovaných investormi druhej zmluvnej strany.
Článok 11
Nevyhnutné bezpečnostné záujmy
Žiadne ustanovenie v tejto zmluve sa nebude interpretovať tak, že bráni ktorejkoľvek zmluvnej strane prijať také opatrenia, ktoré považuje za nevyhnutné na ochranu jej nevyhnutných bezpečnostných záujmov, ktoré
a)
súvisia s trestnými činmi;
b)
súvisia s obchodom so zbraňami, muníciou a vojenskou výzbrojou a výstrojom a obchodmi s ďalšími tovarmi, materiálmi, službami a technológiami prevzatými priamo alebo nepriamo na zabezpečenie vojenských alebo iných bezpečnostných zložiek;
c)
budú prijaté v čase vojny alebo výnimočného stavu v medzinárodných súvislostiach;
d)
súvisia s implementáciou národných politík alebo medzinárodných zmlúv rešpektujúcich nerozširovanie nukleárnych zbraní alebo iných nukleárnych výbušnín;
e)
sú v súlade s jej povinnosťami v zmysle Charty OSN pri udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti;
f)
súvisia so zabezpečením verejného poriadku;
g)
súvisia s ochranou investorov, vkladateľov, účastníkov finančného trhu, poistencov, poisťovateľov alebo osôb, ktorými je finančná inštitúcia zaviazaná zabezpečovacou povinnosťou;
h)
súvisia so zachovávaním bezpečnosti, finančného zdravia, integrity alebo finančnej zodpovednosti finančných inštitúcií; a
i)
súvisia so zabezpečením integrity a stability finančného systému jednej zo zmluvných strán.
Článok 12
Uplatňovanie zmluvy
Táto zmluva sa vzťahuje na investície na území zmluvnej strany realizované v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi investormi druhej zmluvnej strany, uskutočnené pred a po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy. Táto zmluva sa nevzťahuje na spory, ktoré sa urovnali, alebo na konania, ktoré sa uskutočnili pred nadobudnutím jej platnosti.
Článok 13
Nadobudnutie platnosti, dĺžka platnosti a skončenie platnosti
1.
Táto zmluva nadobudne platnosť 60. dňom po dátume poslednej notifikácie uskutočnenej diplomatickou cestou, v ktorej zmluvné strany vzájomne potvrdia splnenie všetkých ústavných podmienok nevyhnutných na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
2.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu desiatich (10) rokov a po jej uplynutí na neurčitý čas, ak ju žiadna zo strán nevypovie s dvanásťmesačnou (12) výpovednou lehotou.
3.
Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto zmluvy, ustanovenia článkov 1 až 11 zostanú účinné počas obdobia desiatich (10) rokov od dátumu skončenia platnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

Dané v Bejrúte 20. februára 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti vo výklade je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za

Slovenskú republiku:

Ľubomír Jahnátek v. r.

Za

Libanonskú republiku:

Mohammed Shatah v. r.
Protokol
Podpisom Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií zmluvné strany zároveň súhlasia s nasledujúcimi klauzulami, ktoré sú považované za neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
1 - K článku 3 ods. 3
Rezidenti a nerezidenti Libanonskej republiky majú právo vlastniť nehnuteľnosti v Libanone.
Avšak podľa zákona č. 11 614 zo 4. januára 1969 v znení zákona č. 296 z 3. apríla 2001, týkajúceho sa nadobudnutia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam nerezidentmi Libanonskej republiky, či už právnickými osobami alebo fyzickými osobami a libanonskými právnickými osobami, považovanými na účely tohto zákona za nerezidentov v zmysle článku 2 (minimálne 1 jednotka podielu v spoločnosti vlastnená nerezidentmi Libanonu), ktorí chcú nadobudnúť nehnuteľnosť na území Libanonskej republiky, sú povinní získať oprávnenie udelené rozhodnutím rady ministrov na návrh ministra financií.
Výnimku z tohto zákona ustanovuje novelizovaný článok 3, ktorý uvádza prípady, v ktorých sa nevyžaduje udelenie oprávnenia. Najdôležitejšia skutočnosť je nadobudnutie zastavaného pozemku alebo pozemku určeného na výstavbu zo strany nerezidentov Libanonskej republiky, či už právnickými osobami alebo fyzickými osobami a libanonskými právnickými osobami, považovanými na účely tohto zákona za nerezidentov, s rozlohou maximálne 3 000 m2 územia Libanonu.
Podľa novelizovaného článku 7 ods. 1 písm. a) je zakázané udeliť oprávnenie nerezidentom Libanonskej republiky, či už právnickým osobám alebo fyzickým osobám a libanonským právnickým osobám, považovaným na účely tohto zákona za nerezidentov, na nadobudnutie viac ako 3 % celkovej rozlohy Libanonu za predpokladu, že nepresiahne výmeru 3 % rozlohy každej oblasti Libanonu (Caza) okrem Bejrútu, kde je povolené týmto osobám nadobudnúť výmeru do 10 % jeho rozlohy.
Uplatňovanie ustanovení tohto zákona, ktorý ustanovuje výnimky z národného zaobchádzania, je ospravedlniteľné malou geografickou rozlohou Libanonu. Okrem toho zachovanie kontroly nad libanonským územím a nehnuteľnosťami je záležitosťou národného záujmu Libanonu.
2 - K článku 5
1. „Opatrenia s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie“, tak ako sú uvedené v článku 5 ods. 1, taktiež pomenované ako „nepriame vyvlastnenie“, vyplývajú z opatrenia alebo zo série opatrení zmluvnej strany, ktoré majú účinok podobný priamemu vyvlastneniu bez úradného prevedenia právneho titulu alebo otvorenej konfiškácie.
2. Rozhodnutie, či opatrenie alebo séria opatrení zmluvnej strany, znamenajúce nepriame vyvlastnenie, vyžaduje skutkový prieskum konkrétneho prípadu, ktorý berie do úvahy, okrem iného, ďalšie faktory:
a) značné zníženie hodnoty aktív,
b) vytváranie významných prekážok aktivitám, alebo
c) vytvorenie značnej škody vo vzťahu k hodnote toho istého aktíva.
Vyhotovené v Bejrúte 20. februára 2009 v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú úplne identické. V prípade rozdielnosti vo výklade je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za

Slovenskú republiku:

Ľubomír Jahnátek v. r.

Za

Libanonskú republiku:

Mohammed Shatah v. r.