225/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. mája 2010
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí,
určujem
deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.
Pavol Paška v. r.