226/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
OPATRENIE
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 29. apríla 2010
o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu, ktorými na účely tohto opatrenia sú
a)
katastrálne úrady,
b)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava,
c)
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave.
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľného majetku štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]
Povinnosť správcov uvedených v § 1 vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na hnuteľný majetok štátu, ktorého cena vedená v účtovníctve1) presahuje 1660 eur za jednotlivú vec, ak neuplynulo viac ako päť rokov od jeho prvého užívania, s výnimkou prevodu na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.
§ 3
Prevod správy hnuteľného majetku štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 prevádzajú hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2 do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľného majetku štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 zamieňajú správu hnuteľného majetku štátu uvedeného v § 2 s iným správcom, ako je uvedený v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľného majetku štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 prevádzajú vlastníctvo hnuteľného majetku štátu uvedeného v § 2.
§ 6
Výmena hnuteľného majetku štátu (k § 11 ods. 8 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 výmenou dávajú hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2.
§ 7
Nájom hnuteľného majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)
Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do nájmu hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2 iným nájomcom, ako sú právnické osoby uvedené v § 1 ods.1 písm. a) zákona, na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.
§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení § 1 prenechávajú do výpožičky nehnuteľný majetok štátu osobám uvedeným v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do výpožičky hnuteľný majetok štátu uvedený v § 2 iným osobám, ako sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 425/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 10
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Štefan Moyzes v. r.
1)
§ 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.