227/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

227
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 20. mája 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 82 písm. k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve sa mení takto:
Príloha č. 34 znie:
„Príloha č. 34 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Časť A
Vzor
Vzor 01
Vzor
Časť B
Vzor
Obrázok 01
Obrázok 02
Obrázok 03
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Vladimír Chovan v. r.