228/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

228
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 21. mája 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 9, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 589/2009 Z. z. a vyhlášky č. 71/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5, § 5 ods. 1, § 13 ods. 10 a § 19 ods. 9 sa za slová „osvedčení o evidencii“ vkladajú slová „časti II“.
2.
V § 3 ods. 13 sa slovo „náradia“ nahrádza slovami „špeciálnych nástrojov“.
3.
V § 9 ods. 2 sa za slová „osvedčení o evidencii“ vkladajú slová „časti I, v osvedčení o evidencii časti II“.
4.
V § 16 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou terénnych vozidiel kategórie N3G“.
5.
V § 19 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Vozidlá uvedené do cestnej premávky v Slovenskej republike po 1. januári 2011 musia byť vybavené týmto odrazovým označením; to neplatí pre vozidlá vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami upevnenými na karosériu vozidla pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky.“.
6.
V § 19 ods. 8 sa za slová „v osvedčení o evidencii“ a „do osvedčenia o evidencii“ vkladajú slová „časti II“.
7.
V § 19 ods. 12 písm. a) sa za slová „osvedčenie o evidencii“ vkladajú slová „časť II“.
8.
V § 23 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a technické požiadavky najmenej v rozsahu technickej normy42a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
„42a)
STN EN 15194 Bicykle. Bicykle na elektrický pohon. Bicykle EPAC.“.
9.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010
Ak osvedčenie o evidencii časť II nebolo vydané, na úkony spojené s osvedčením o evidencii časť II podľa § 3 ods. 5, § 5 ods. 1, § 9 ods. 2, § 13 ods. 10, § 19 ods. 8, 9 a 12 sa použije osvedčenie o evidencii časť I.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
v z. Milan Mojš v. r.