23/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z. vydalo
výnos zo 14. januára 2010 č. 118.226/2009-SEVS, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 13. októbra 2005 č. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (oznámenie č. 603/2005 Z. z.).
Výnosom sa dopĺňa okruh subjektov, ktorým možno poskytnúť dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, a mení sa termín predkladania žiadostí.
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2010.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.