231/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

231
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 18. mája 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z. a vyhlášky č. 656/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 2 písm. a) a b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,“.
2.
V § 28 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
„a)
schválená účtovná závierka vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)
b)
schválená konečná správa o priebehu likvidácie spolu so schváleným návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 75 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
3.
V prílohe č. 8 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra pri údaji o „Výška základného imania - § 2 ods. 2 písm. c) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“, pripájajú na konci vety „v prípade zvýšenia základného imania“ tieto slová: „novými vkladmi okrem zvýšenia základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Viera Petríková v. r.