233/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2010 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 596/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 96/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré znejú:
㤠12a
(1)
Kontrolný ústav podľa osobitného predpisu12) zruší registráciu, povolenie na prebaľovanie prípravkov alebo povolenie na dovoz súbežných prípravkov s obsahom účinnej látky tolylfluanid najneskôr do 30. novembra 2010; v týchto rozhodnutiach zároveň určí lehotu na zneškodnenie existujúcich skladových zásob uvedeného prípravku najneskôr do 31. mája 2011.
(2)
Neukončené konania o žiadostiach podľa osobitného predpisu13) týkajúce sa prípravkov s obsahom účinnej látky tolylfluanid predložených pred 30. novembrom 2010 kontrolný ústav zamietne.
(3)
Od 1. decembra 2010 kontrolný ústav zamietne žiadosti podľa osobitného predpisu13) týkajúce sa prípravkov s obsahom účinnej látky tolylfluanid.
§ 12b
Kontrolný ústav zmení, doplní alebo zruší rozhodnutia podľa osobitného predpisu12) o registrácii prípravkov, o povolení na prebaľovanie alebo povolenia na dovoz súbežných prípravkov s obsahom účinnej látky klotianidín, thiamethoxam, fipronil alebo imidakloprid podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 najneskôr do 31. októbra 2010.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:
„12)
§ 14 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
13)
§ 11 až 13 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa riadok č. 122 (tolylfluanid).
3.
V prílohe č. 1 riadky č. 123, 142, 163 a 222 znejú:
„č. 123
Klotianidín
(Clothianidin)
CAS číslo: 210880-92-5
CIPAC číslo: 738
(E)-1-(2-chlór-1,3
-tiazol-5-ylmetyl)
-3-metyl
-2-nitroguanidín
≥ 960 1. 8. 2006 31. 7. 2016 ČASŤ A
Registrovať sa môžu iba použitia prípravku ako insekticíd.
Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel, pri použití na ošetrenie osiva:
 – pokrývanie osiva sa vykoná iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo a počas skladovania a prepravy,
 – na výsadbu sa použije primerané zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.
Na etikete, náveske alebo balení osiva ošetreného clothianidinom musí byť uvedené, že osivo bolo ošetrené touto účinnou látkou, ako aj opatrenia na zníženie rizika uvedené v rozhodnutí o registrácii prípravku.
Ústav včelárstva v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika najmä pri aplikácii postreku zameranom na ochranu medonosných včiel, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ústav včelárstva v spolupráci s držiteľmi registrácií prípravkov s obsahom účinnej látky klotianidín uskutoční programy monitorovania s cieľom overiť skutočnú expozíciu včiel medonosných clothianidinom v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú revíznu správu o klotianidíne, a najmä jej dodatky I a II, ukončenú Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 27. januára 2006.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
 – výskumný ústav mimoriadnu pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
 – referenčné laboratórium mimoriadnu pozornosť riziku pre vtáky a cicavce živiace sa semenami, ak sa látka používa ako prípravok na ošetrenie semien.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 142
Thiamethoxam
(Thiamethoxam)
CAS číslo: 153719-23-4
CIPAC číslo: 637
(E,Z)-3-(2-chlór-1,3-tiazol
-5-ylmetyl)-5-metyl-1,3,5
-oxadiazinan
-4-ylidén(nitro) amín
≥ 980 1. 2. 2007 31. 1. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel, pri použití na ošetrenie osiva:
 – pokrývanie osiva sa vykoná iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo a počas skladovania a prepravy,
 – na výsadbu sa použije primerané zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.
Na etikete, náveske alebo balení osiva ošetreného thiamethoxamom musí byť uvedené, že osivo bolo ošetrené touto účinnou látkou, ako aj opatrenia na zníženie rizika uvedené v rozhodnutí o registrácii prípravku.
Ústav včelárstva v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika najmä v prípade aplikácie postrekom zamerané na ochranu medonosných včiel, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ústav včelárstva v spolupráci s držiteľmi registrácií prípravkov s obsahom účinnej látky thiamethoxam uskutoční programy monitorovania s cieľom overiť skutočnú expozíciu včiel medonosných clothianidinom v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o thiamethoxame ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 14. júla 2006, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
 – výskumný ústav osobitnú pozornosť potenciálnemu znečisteniu podzemnej vody, najmä touto účinnou látkou a jej metabolitmi NOA 459602, SYN 501406 a CGA 322704, ak sa účinná látka aplikuje v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
 – referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín a dlhodobému ohrozeniu malých bylinožravcov, ak sa látka používa na ošetrenie osiva.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 163
Fipronil
(Fipronil)
CAS číslo: 120068-37-3
CIPAC číslo: 581
(±)-5-amino-1
-(2,6-dichlór-á,á,á
-trifluoroparatolyl)
-4-trifluorometylsul-
finylpyrazol-3
-karbonitril
≥ 950 1. 10. 2007 30. 9. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd na ošetrenie osiva.
Na ochranu necieľových organizmov, najmä včiel medonosných:
 – pokrývanie osiva sa vykoná iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo a počas skladovania a prepravy,
 – na výsadbu sa použije primerané zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.
Na etikete, náveske alebo balení osiva ošetreného fipronilom musí byť uvedené, že osivo bolo ošetrené touto účinnou látkou, ako aj opatrenia na zníženie rizika uvedené v rozhodnutí o registrácii prípravku.
Ústav včelárstva v spolupráci s držiteľmi registrácií prípravkov s obsahom účinnej látky fipronil uskutoční programy monitorovania s cieľom overiť skutočnú expozíciu včiel medonosných fipronilom v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fipronile ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 16. marca 2007, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
 – technický ústav a kontrolný ústav baleniu predávaných prípravkov, aby sa vyhlo fotodegradácii daných prípravkov,
 – výskumný ústav potenciálnemu znečisteniu podzemnej vody najmä v dôsledku metabolitov s väčšou perzistenciou, ako je perzistencia pôvodnej zlúčeniny v prípade aplikácie účinnej látky v regiónoch s citlivou pôdou a/alebo citlivými klimatickými podmienkami,
 – referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vtáctva a cicavcov živiacich sa zrnom, vodných organizmov, necieľových článkonožcov a medonosných včiel.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2008 Komisii ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky a cicavce živiace sa zrnom, medonosné včely, najmä včelie larvy.
č. 222
Imidakloprid
(Imidacloprid)
č. CAS: 138261-41-3
č. CIPAC: 582
(E)-1-(6-chloro-3
-pyridinylmethyl)
-N-nitroimidazolidin
-2-ylideneamine
≥ 970 1. 8. 2009 31. 7. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel a vtákov, pri použití na ošetrenie osiva:
 – pokrývanie osiva sa vykoná iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo a počas skladovania a prepravy,
 – na výsadbu sa použije primerané zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.
Na etikete, náveske alebo balení osiva ošetreného imidaclopridom musí byť uvedené, že osivo bolo ošetrené touto účinnou látkou, ako aj opatrenia na zníženie rizika uvedené v rozhodnutí o registrácii prípravku.
Ústav včelárstva v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika najmä v prípade aplikácie postrekom zamerané na ochranu medonosných vèiel, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ústav včelárstva v spolupráci s držiteľmi registrácií prípravkov s obsahom účinnej látky imidakloprid uskutočnia programy monitorovania s cieľom overiť skutočnú expozíciu včiel medonosných imidaclopridom v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú imidakloprid, na iné použitia ako na rajčiaky v skleníkoch kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa imidaklopridu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
 – úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka, pričom v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
 – referenčné laboratórium a ústav včelárstva vplyvu na vodné organizmy, necieľové článkonožce, dážďovky, iné pôdne makroorganizmy, pričom v odborných posudkoch uvedú, ak je to potrebné, opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
 – informácie týkajúce sa hodnotenia rizika pre operátorov a pracovníkov,
 – informácie týkajúce sa hodnotenia rizika pre vtáky a cicavce.
Držiteľ registrácie poskytne takéto potvrdzujúce údaje a informácie Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.“.
4.
Príloha č. 1 sa dopĺňa riadkami č. 303, 304 a 306 až 312, ktoré znejú:
„č. 303
Fluopikolid
(Fluopicolide)
č. CAS 239110-15-7
č. CIPAC 787
2,6-dichlór-N-[3-chlór
-5-(trifluórmetyl)
-2- pyridylmetyl] benzamid
≥ 970 g/kg
Toluén ako
nečistota nesmie
prekročiť
3 g/kg v technickom
materiáli
1. 6. 2010 31. 5. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fluopicolidu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 27. novembra 2009, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
 – referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov,
 – výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
 – úrad verejného zdravotníctva riziku operátorov počas aplikácie,
 – hydrometeorologický ústav možnému rozsiahlemu prenosu vzduchom.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch, ak je to potrebné, uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaradí fluopikolid do monitorovacieho programu stavu vôd na overenie potenciálnej akumulácie a expozície v citlivých oblastiach.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 30. apríla 2012 ďalšie informácie o vplyve metabolitu M15 na podzemnú vodu.
č. 304
Heptamaloxyloglukán
(Heptamaloxyloglucan)
č. CAS 870721-81-6
č. CIPAC nie je k dispozícii
úplný názov IUPAC*)
Xyl p: xylopyranozyl
Glc p: glukopyranozyl
Fuc p: fukopyranozyl
Gal p: galaktopyranozyl
Glc p: glucitol
≥ 780 g/kg patulín
ako nečistota nesmie
prekročiť
50 g/kg v technickom
materiáli
1. 6. 2010 31. 5. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa heptamaloxyloglukánu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 27. novembra 2009, a najmä jej dodatky I a II.
č. 306
Penoxsulam
(Penoxsulam)
č. CAS 219714-96-2
č. CIPAC 758
3-(2,2-difluóretoxy)
- N-(5,8-dimetoxy
[1,2,4] triazolo
[1,5-c]pyrimidín
-2- yl)-,,
-trifluórtoluén

-2- sulfonamid
> 980 g/kg nečistota bis-CHYMP 2-chlór-4
-[2-(2-chlór
-5- metoxy
-4-pyrimidinyl)
hydrazino]
-5-metoxypyrimidín
nesmie
prekročiť
0,1 g/kg v technickom
materiáli
1. 8. 2010 31. 7. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa penoxsulamu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
 – referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov,
 – úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov účinkom rezíduí metabolitu BSCTA prostredníctvom potravy v nasledujúcich striedajúcich sa plodinách,
 – výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. júla 2012 ďalšie informácie s cieľom zabrániť riziku pre vyššie vodné rastliny vyskytujúce sa mimo ošetrovanej plochy.
č. 307
Prochinazid
(Proquinazid)
č. CAS 189278-12-4
č. CIPAC 764
6-jód-2-propoxy
-3- propylchinazolín
-4(3H)-ón
≥ 950 g/kg 1. 8. 2010 31. 7. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa prochinazidu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
 – referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre vtáky živiace sa dážďovkami v prípade použitia vo viniči,
 – referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy,
 – úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov účinkom rezíduí prochinazidu prostredníctvom potravy v produktoch živočíšneho pôvodu a nasledujúcich striedajúcich sa plodinách,
 – úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 308
Spirodiklofén
(Spirodiclofen )
č. CAS 148477-71-8
č. CIPAC 737
3-(2,4-dichlórfenyl)
-2-oxo- 1-oxaspiro[4.5]
dec-3-en-4- yl 2,
2-dimetylbutyrát
≥ 965 g/kg v technickom materiáli nesmú
prekročiť
určité množstvo tieto nečistoty:
3-(2,4-dichlór- fenyl)-4- hydroxy-1-
oxaspiro[4.5] dec-3-en
-2-ón (BAJ- 2740 enol):
 6 g/kg
N,N-dimetylacetamid:
 4 g/kg
1. 8. 2010 31. 7. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako akaricíd alebo insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa spirodiklofénu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
 – referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre vodné organizmy,
 – úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora,
 – ústav včelárstva riziku pre včelie larvy.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 309
Metalaxyl
č. CAS 57837-19-1
č. CIPAC 365
Metyl N
-(metoxyacetyl)
-N-(2,6- xylyl)
-DL-alaninát
950 g/kg
Nečistota 2,6-dimetyla- nilín
sa považuje za toxikologické riziko. Jej hodnota preto nesmie byť vyššia ako
1 g/kg.
1. 7. 2010 30. 6. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metalaxylu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. marca 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd účinnou látkou alebo produktmi jej rozpadu CGA 62826 a CGA 108906, ak sa účinná látka bude používať v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V odbornom posudku, ak je to potrebné, uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 310
Flonicamid (IKI-220)
č. CAS 158062-67-0
č. CIPAC 763
N-cyanometyl
-4-(trifluórmetyl)
nikotínamid
≥ 960 g/kg
Toluén ako nečistota
nesmie
prekročiť
3 g/kg
v technickom
materiáli.
1. 9. 2010 31. 8. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa flonicamidu finalizovanej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
 – úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátorov a pracovníkov, ktorí opakovane vstupujú na miesta, kde sa použil insekticíd,
 – ústav včelárstva riziku pre včely.
Odborné pracoviská, ak je to potrebné, uvedú v odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Kontrolný ústav informuje Komisiu o špecifikácii technického materiálu, ktorý bol komerčne vyrobený.
č. 311
Triflumizole
č. CAS: 99387-89-0
č. CIPAC: 730
(E)-4-chloro-,,
-trifluoro-N-(1-imidazol
-1-yl-2-propoxyetyli
-
dén)-o-toluidín
≥ 980 g/kg
Nečistoty:
toluén:
najviac
1 g/kg
1. 7. 2010 30. 6. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu iba použitia ako fungicíd v skleníkoch na umelých substrátoch.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa triflumizolu, finalizovanej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. marca 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
 – úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov: v odbornom posudku predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
 – referenčné laboratórium možnému vplyvu na vodné organizmy, pričom v odbornom posudku ak je to potrebné uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 312
Malatión
(Malathion)
č. CAS: 121-75-5
č. CIPAC: 12
dietyl (dimetoxyfosfinotioyltio)
sukcinát
alebo S-1,2-bis(etoxykarbonyl)
etyl O,O-dimetyl fosforoditioát
racemát
> 950 g/kg Nečistoty:
Isomalathion:
najviac
2 g/kg
1. 5. 2010 30. 4. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd. Môže sa registrova len na použitie profesionálnymi používateľmi.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa malationu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venujú osobitnú pozornosť:
 – úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov, pričom v schválených podmienkach používania predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,
 – referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov, pričom v odbornom posudku, ak je to potrebné, uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako sú primerané ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
 – referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane hmyzožravých vtákov a medonosných včiel, pričom v odborných posudkoch, ak je to potrebné, uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Ak ide o včely, ústav včelárstva uvedie v odbornom posudku odporučenia ako predchádzať expozícii včiel, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie prípravkov s účinnou látkou malatión uvedie na etikete prípravku potrebné inštrukcie na zabránenie vzniku izomalatiónu nad maximálne povolené množstvá počas skladovania a prepravy prípravku.
Odborné pracoviská, ak je to potrebné, uvedú v odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predložil Komisii a kontrolnému ústavu:
 – informácie, ktoré potvrdzujú posúdenie rizika z hľadiska spotrebiteľa, a posúdenie akútneho a dlhodobého rizika pre hmyzožravé vtáky,
 – informácie o kvantifikácii rôzneho toxikologického potenciálu malaoxonu a malatiónu.
5.
Príloha č. 2 sa dopĺňa riadkami č. 303, 304 a 306 až 312 ktoré znejú:
„303 Fluopikolid
(Fluopicolide)
30. november 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveò sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 11. 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. novembra 2011alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fluopikolid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2010. Nerelevantné
304 Heplamaloxyloglukán
(Heptamaloxyloglucan)
30. november 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 11. 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. novembra 2011alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky heptamaloxyloglukán spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2010. Nerelevantné
306 Penoxsulam
(Penoxsulam)
31. január 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 1. 2012 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených úèinných látok pod¾a toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky penoxsulam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2010. Nerelevantné
307 Prochinazid
(Proquinazid)
31. január 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre úèinnú látku.
31. 1. 2012 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2012alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky prochinazid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2010. Nerelevantné
308 Spirodiklofén
(Spirodiclofen)
 
31. január 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 1. 2012 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky spirodiklofén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2010. Nerelevantné
309 Metalalxyl
 
31. december 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metalaxyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. júna 2010. Nerelevantné
310 Flonicamid 28. február 2011.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
29. 2. 2012 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 29. februára 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky flonicamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2010. Nerelevantné
311 Triflumizole Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
312 Malatión
(Malathion)
Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné“.
6.
Príloha č. 11 sa dopĺňa bodmi 24 až 32, ktoré znejú:
„24.
Smernica Komisie 2010/14/EÚ z 3. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť heptamaloxyloglukán medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 53, 4. 3. 2010),
25.
Smernica Komisie 2010/15/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fluopikolid medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 58, 9. 3. 2010),
26.
Smernica Komisie 2010/17/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť malatión medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 60, 10. 3. 2010),
27.
Smernica Komisie 2010/20/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS na účely vyradenia tolylfluanidu ako účinnej látky a odňatia povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce uvedenú látku (Ú. v. EÚ L 60, 10. 3. 2010),
28.
Smernica Komisie 2010/21/EÚ z 12. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa klotianidínu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu (Ú. v. EÚ L 65, 13. 3. 2010),
29.
Smernica Komisie 2010/25/EÚ z 18. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť penoxsulam, prochinazid a spirodiklofén medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 69, 19. 3. 2010),
30.
Smernica Komisie 2010/27/EÚ z 23. apríla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť triflumizol ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 104, 24. 4. 2010),
31.
Smernica Komisie 2010/28/EÚ z 23. apríla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť metalaxyl ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 104, 24. 4. 2010),
32.
Smernica Komisie 2010/29/EÚ z 27. apríla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť flonikamid (IKI-220) medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010, okrem prvého bodu § 12a a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.
Robert Fico v. r.
*)
{[α – D – Xyl p – (1 -> 6)] – β – D – Glc p – (1 -> 4)} {[α – L – Fuc p – (1 -> 2) – β – D – Gal p – (1 -> 2) – α – D – Xyl p – (1 -> 6)] – β – D – Glc p – (1 -> 4)} – D – Glc –ol.“.