235/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. mája 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 až 6 vrátane nadpisov znejú:
㤠4
Zoznam majetku
(1)
V zozname majetku sa uvádza všetok majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo. Ak ide o konkurzné konanie, v zozname majetku sa uvádza aj majetok, ktorý bol prevedený z dlžníkovho majetku právnymi úkonmi, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť.
(2)
Zoznam majetku sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:
a)
pri pozemku číslo parcely, druh pozemku, výmera, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie,
b)
pri stavbe popis stavby, súpisné číslo, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanej stavbe popis stavby, stavebné povolenie, číslo parcely, na ktorej rozostavaná stavba stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie, v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb nezapísaných na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,
c)
pri byte alebo nebytovom priestore súpisné číslo stavby, vchod, poschodie a číslo bytu alebo nebytového priestoru, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanom byte alebo nebytovom priestore stavebné povolenie, poschodie, číslo parcely, na ktorej stavba s rozostavaným bytom alebo nebytovým priestorom stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie; v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb s bytmi alebo nebytovými priestormi nezapísanými na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,
d)
pri hnuteľnej veci popis hnuteľnej veci, výrobné číslo a evidenčné číslo, ak sú známe, ako aj adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza,
e)
pri cennom papieri druh a forma cenného papiera, počet kusov, mena, na ktorú znie, menovitá hodnota, poradové číslo, ISIN, ak bol pridelený, označenie emitenta, ako aj označenie verejného registra, v ktorom je evidovaný, alebo adresa miesta, kde sa nachádza, ak ide o listinný cenný papier,
f)
pri peňažnej pohľadávke označenie dlžníka, suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry, ak bola vystavená,
g)
pri pohľadávke z účtu číslo účtu, mena, na ktorú znie, zostatok na účte a označenie banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky alebo inej finančnej inštitúcie, ktorá ho vedie, názov a forma vkladu, ak ide o vklad,
h)
pri inej majetkovej hodnote popis inej majetkovej hodnoty, prípadne verejný register, v ktorom je iná majetková hodnota evidovaná.
(3)
Pri každej položke sa v zozname majetku uvedie jej hodnota vyjadrená v eurách, za ktorú by položku bolo možné predať v danom mieste ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia.
(4)
Ak sa k položke vzťahuje zabezpečovacie právo, v zozname majetku sa uvedie druh a poradie zabezpečovacieho práva, ako aj pohľadávka, ktorú zabezpečuje, s uvedením veriteľa, zabezpečenej sumy a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
(5)
Ak je položka predmetom súdneho alebo iného sporu, v zozname majetku sa uvedú skutočnosti súvisiace s týmto sporom.
(6)
Ak je položka predmetom podielového spoluvlastníctva, v zozname majetku sa uvedú podieloví spoluvlastníci a podiely jednotlivých podielových spoluvlastníkov vyjadrené v zlomkoch.
(7)
Pred prvý list zoznamu majetku sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 5
Zoznam záväzkov
(1)
V zozname záväzkov sa uvádzajú peňažné záväzky dlžníka ku dňu predloženia zoznamu záväzkov alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporných peňažných záväzkov, ktoré sú voči nemu uplatňované.
(2)
Zoznam záväzkov sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:
a)
označenie veriteľa názvom alebo menom a priezviskom, sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom, ako aj identifikačným číslom (IČO), ak bolo pridelené,
b)
suma peňažného záväzku vyjadrená v eurách s rozdelením na istinu a príslušenstvo,
c)
právny dôvod vzniku peňažného záväzku vrátane čísel faktúr, ak bol peňažný záväzok uplatnený faktúrou,
d)
druh, poradie a právny dôvod zriadenia a vzniku zabezpečovacieho práva vrátane predmetu zabezpečovacieho práva spolu so zabezpečenou sumou, ak je peňažný záväzok zabezpečený zabezpečovacím právom,
e)
označenie súdneho alebo iného sporu, ak je peňažný záväzok predmetom takéhoto sporu.
(3)
Pred prvý list zoznamu majetku sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 6
Zmluvný prehľad
Súčasť zoznamu majetku a zoznamu záväzkov tvorí zmluvný prehľad, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv; pred prvý list prehľadu sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.“.
2.
V § 10 sa slovo „nezvyšuje“ nahrádza slovom „zvyšuje“.
3.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Zoznam pohľadávok
(1)
Zoznam pohľadávok sa vedie v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:
a)
názov alebo meno a priezvisko veriteľa, adresa jeho sídla, miesta podnikania alebo bydliska, identifikačné číslo (IČO), ak bolo pridelené, ako aj každá zmena veriteľa v dôsledku prevodu alebo prechodu prihlásenej pohľadávky alebo jej časti,
b)
prihlásená celková suma pohľadávky vyjadrená v eurách s rozdelením na prihlásenú istinu, úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky, ako aj zistená suma prihlásenej pohľadávky s uvedením dňa jej zistenia,
c)
prihlásené, uznané a zistené poradie uspokojovania prihlásenej pohľadávky zo všeobecnej podstaty s uvedením dňa jeho zistenia,
d)
prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky s uvedením dňa jeho zistenia,
e)
prihlásený druh zabezpečovacieho práva, prihlásená zabezpečená suma a poradie zabezpečovacieho práva, prihlásený právny dôvod zriadenia a vzniku zabezpečovacieho práva, ako aj prihlásený predmet zabezpečovacieho práva, ak ide o prihlásenú zabezpečenú pohľadávku, ako aj deň a rozsah zistenia zabezpečovacieho práva,
f)
dôvod a deň popretia právneho dôvodu vzniku pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do právneho dôvodu,
g)
dôvod, popretá suma, popretá časť a deň popretia výšky prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do výšky,
h)
dôvod popretia poradia uspokojovania prihlásenej pohľadávky zo všeobecnej podstaty, ak je pohľadávka popretá čo do poradia,
i)
dôvod, rozsah a deň popretia zabezpečovacieho práva, ak je pohľadávka popretá čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom,
j)
dôvod, rozsah a deň popretia poradia zabezpečovacieho práva, ak je pohľadávka popretá čo do poradia zabezpečovacieho práva,
k)
podmienka vzniku prihlásenej pohľadávky a preukázaný rozsah vzniku prihlásenej pohľadávky,
l)
podnet veriteľa na popretie prihlásenej pohľadávky a spôsob jeho vybavenia,
m)
námietky uplatnené dlžníkom (úpadcom) proti prihláseným pohľadávkam,
n)
ďalšie skutočnosti uvedené správcom.
(2)
Zoznam pohľadávok sa zoradí podľa abecedného poradia prvého písmena priezviska alebo názvu veriteľa, pričom v takto zoradenom zozname pohľadávok sa každá pohľadávka očísluje.
(3)
Zoznam pohľadávok obsahuje aj označenie úpadcu (dlžníka), spisovú značku konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, označenie správcu, dátum vyhotovenia a podpis správcu, ktorý ho zostavil.“.
4.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
5.
V § 27 sa vypúšťa prvá veta.
6.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Súpis majetku podstát
Súpis majetku podstát sa vedie v prehľadnej písomnej forme, pričom údaje zapisované do súpisu ustanovuje zákon a táto vyhláška.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Napríklad § 77 zákona, § 38 až 45 tejto vyhlášky.“.
7.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50a
Prechodné ustanovenia
Na konkurzné konania a reštrukturalizačné konania, v ktorých bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného predpisu, sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
8.
Prílohy č. 1 až 3 znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
9.
Prílohy č. 5 a 6 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
v z. Anna Vitteková v. r.