237/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. mája 2010,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 285/2008 Z. z. a podľa § 6 ods. 10 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 285/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Slovenský pozemkový fond - územný organizačný útvar (ďalej len „fond - regionálny odbor“) doručí oprávnenej osobe pozvánku na prerokovanie ponuky náhradného pozemku spolu s údajmi o pozemku, ktorý jej môže vydať ako náhradný pozemok a ako náhradný pozemok je vo vzťahu k pôvodnému pozemku v primeranej výmere a bonite alebo kvalite. Pozvánka musí byť písomne doručená najmenej 14 dní pred dňom prerokovania. Ponuka je pre fond - regionálny odbor záväzná do termínu prerokovania s oprávnenou osobou alebo písomného odmietnutia doručeného oprávnenou osobou. Ak sa oprávnená osoba na prerokovanie ponuky pozemku nedostaví ani písomne neodôvodní neúčasť na prerokovaní, má sa za to, že s prevodom ponúknutého pozemku nesúhlasí.
(2)
Ak oprávnená osoba pred prerokovaním ponuky náhradného pozemku navrhne iný náhradný pozemok, fond - regionálny odbor zistí, či je možné tento pozemok vydať. Ak nie je možné navrhovaný pozemok vydať, fond - regionálny odbor na prerokovaní oznámi oprávnenej osobe dôvody nemožnosti vydania pozemku a pokračuje v prerokovaní fondom - regionálnym odborom navrhnutého pozemku podľa odseku 1.
(3)
Ak oprávnená osoba navrhne pred doručením pozvánky na prerokovanie ponuky fondu - regionálneho odboru náhradný pozemok, fond - regionálny odbor zistí, či je možné tento pozemok vydať. Ak fond - regionálny odbor zistí, že je možné navrhovaný pozemok vydať, pozve oprávnenú osobu na prerokovanie. Ak fond - regionálny odbor zistí, že nie je možné navrhnutý náhradný pozemok vydať, postupuje podľa odseku 1.
§ 3
(1)
Po prijatí návrhu náhradného pozemku oprávnenej osoby alebo po prijatí ponuky náhradného pozemku oprávnenou osobou vypracúva fond - regionálny odbor
a)
návrh dohody o spôsobe náhrady3) a návrh zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku, alebo
b)
zápisnicu z prerokovania plnenia reštitučnej náhrady a návrh zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku.
(2)
Návrh zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku spolu s príslušnými dokumentmi doručuje fond - regionálny odbor príslušnému organizačnému útvaru generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu; ak tento organizačný útvar nezistí okolnosti zabraňujúce vydaniu náhradného pozemku, predloží štatutárnemu orgánu návrh zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku na prerokovanie radou fondu.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 142/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Robert Fico v. r.
3)
§ 16 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.