240/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
2.
V prílohe č. 1 položky 1, 10, 14 a 15 znejú:
„1. Arzén (As)10),11) Kŕmne suroviny
okrem
2
múčky vyrobenej z tráv, sušenej lucerny alebo sušenej ďateliny,
sušených repných rezkov a sušených melasovaných repných rezkov,
4
výliskov z palmových jadier, 41)
fosforečnanov a zvápenatených morských rias, 10
uhličitanu vápenatého, 15
oxidu horečnatého, 20
krmív získaných zo spracovania rýb a iných morských živočíchov vrátane rýb, 251)
múčky z morských rias a kŕmnych surovín pochádzajúcich z morských rias 401)
Častice železa používané ako stopovacia látka 50
Doplnkové látky, ktoré patria do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov,
okrem
30
pentahydrátu síranu meďnatého a uhličitanu meďnatého, 50
oxidu zinočnatého, oxidu mangánatého a oxidu meďnatého 100
Kompletné krmivá
okrem
2
kompletných krmív pre ryby a kompletných krmív pre kožušinové zvieratá 101)
Doplnkové krmivá
okrem minerálnych krmív
4
Minerálne krmivá 12
10. Teobromín Kompletné krmivá
okrem
300
kompletných krmív pre ošípané, 200
kompletných krmív pre psov, králiky, kone a kožušinové zvieratá 50
14. Semená burín a nepomleté a nerozdrvené plody obsahujúce alkaloidy, glukozidy alebo iné toxické látky samostatne alebo v kombinácii vrátane Všetky krmivá 3 000
durmanu (Datura sp.)   1 000
15. Semená a vonkajšie obaly semien z ricína obyčajného (Ricinus communis L.), krotónu prečisťujúceho (Croton tiglium L.) a ružencovca obyčajného (Abrus precatorius L.), ako aj ich spracované deriváty12)samostatne alebo v kombinácii. Všetky krmivá 10
10)
Najvyššie prípustné množstvá arzénu sa vzťahujú na celkový obsah arzénu.
11)
Najvyššie prípustné množstvá sa vzťahujú na analytické určenie arzénu extrahovaného v kyseline dusičnej (5 % hm/hm) počas 30 minút pri teplote varu; iný extrakčný postup možno uplatniť vtedy, ak je preukázané, že tento postup extrakcie má rovnakú účinnosť.
12)
Za predpokladu, že sú určiteľné analyticky mikroskopiou.“.
3.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa položka 34.
4.
V prílohe č. 4 sa v nadpise slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
5.
V prílohe č. 4 tretí bod znie:
„3.
Smernica Komisie 2009/8/ES z 10. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva (Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2009).“.
6.
Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Smernica Komisie 2009/141/ES z 23. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné hladiny arzénu, teobromínu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. (Ú. v. EÚ L 308, 24. 11. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Robert Fico v. r.