241/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

241
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júna 2009 bola v Tirane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a výborom ministrov Albánskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.