242/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

242
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal
výnos z 20. mája 2010 č. 1/2010, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 238/2009 Z. z.).
Výnosom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozširuje rozsah cenovej regulácie v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva a ustanovuje spôsob jej vykonania.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Výnos je uverejnený v čiastke 43/2010 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.