244/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

244
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 2007 bola v Luxemburgu podpísaná Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 800 z 9. apríla 2008 a rozhodla, že dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 22. apríla 2008. Ratifikačná listina bola uložená 29. júla 2008 u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára dohody.
Dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2010 v súlade s článkom 138. V ten istý deň, t. j. 1. mája 2010, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 244/2010 Z. z.
DOHODA o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
HELÉNSKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Zmluvy o Európskej únii, ďalej len „členské štáty“, a
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,
ďalej len „Spoločenstvo“ na jednej strane a Čiernohorská republika, ďalej len „Čierna Hora“ na strane druhej,
ďalej spolu len „strany“.
Vzhľadom na pevné zväzky medzi stranami a nimi zdieľané hodnoty želanie strán posilniť tieto zväzky a vybudovať úzke a trvalé vzťahy založené na reciprocite a spoločných záujmoch, ktoré by mali umožniť Čiernej Hore ďalej posilniť a rozšíriť vzťahy so Spoločenstvom a jeho členskými štátmi.
Vzhľadom na význam tejto dohody v rámci procesu stabilizácie a pridruženia (SAP) s krajinami juhovýchodnej Európy pri vytváraní a konsolidácii stabilného a na spolupráci založeného európskeho poriadku, ktorého pilierom je Európska únia, ako aj v rámci Paktu stability.
Vzhľadom na pripravenosť Európskej únie integrovať v najväčšej možnej miere Čiernu Horu do politického a hospodárskeho jadra Európy a štatút Čiernej Hory ako potenciálneho kandidáta na členstvo v EÚ na základe Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a splnenia kritérií definovaných Európskou radou v júni 1993, ako aj v závislosti od SAP, pod podmienkou úspešnej realizácie tejto dohody, najmä pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu.
Vzhľadom na Európske partnerstvo, ktoré stanovuje priority, pokiaľ ide o opatrenia zamerané na podporu úsilia vyvíjaného touto krajinou s cieľom priblížiť sa Európskej únii.
Vzhľadom na záväzok strán prispieť všetkými prostriedkami k politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilizácii v Čiernej Hore, ako aj v celom regióne prostredníctvom rozvoja občianskej spoločnosti a demokratizácie, budovania inštitúcií a reformy verejnej správy, regionálnej obchodnej integrácie a rozšírenej hospodárskej spolupráce, ako aj prostredníctvom spolupráce vo viacerých oblastiach vrátane oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, ako aj k posilneniu národnej a regionálnej bezpečnosti.
Vzhľadom na záväzok strán posilniť politické a hospodárske slobody ako základ tejto dohody, ako aj záväzok strán dodržiavať ľudské práva a právny štát vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám, a demokratické zásady prostredníctvom pluralitného systému so slobodnými a spravodlivými voľbami.
Vzhľadom na záväzok strán v plnej miere implementovať všetky zásady a ustanovenia Charty OSN, OBSE, najmä ustanovenia obsiahnuté v Záverečnom akte Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej len „Helsinský záverečný akt“), v záverečných dokumentoch z konferencie v Madride a vo Viedni, Parížskej charty pre novú Európu a Paktu stability pre juhovýchodnú Európu, a prispieť tak k regionálnej stabilite a spolupráci medzi krajinami regiónu.
Opätovne potvrdzujúc, že všetci utečenci a všetky osoby vysídlené v rámci štátu majú právo na návrat, právo na ochranu svojho majetku a ďalšie súvisiace ľudské práva.
Vzhľadom na záväzok strán dodržiavať zásady slobodného trhového hospodárstva a udržateľného rozvoja, ako aj vzhľadom na pripravenosť Spoločenstva prispieť k hospodárskym reformám v Čiernej Hore.
Vzhľadom na záväzok strán podporovať slobodný obchod v súlade s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO).
Vzhľadom na želanie strán viesť pravidelný politický dialóg o bilaterálnych a medzinárodných otázkach spoločného záujmu vrátane regionálnych aspektov, berúc do úvahy Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) Európskej únie.
Vzhľadom na záväzok strán bojovať proti organizovanému zločinu a posilniť spoluprácu v boji proti terorizmu na základe vyhlásenia vydaného na Európskej konferencii 20. októbra 2001.
Presvedčené, že dohoda o stabilizácii a pridružení (ďalej len „dohoda“) vytvorí novú klímu pre hospodárske vzťahy medzi nimi a najmä pre rozvoj obchodu a investícií, kľúčových faktorov pre hospodársku reštrukturalizáciu a modernizáciu.
Majúc na pamäti záväzok Čiernej Hory aproximovať svoje právne predpisy v príslušných odvetviach s právnymi predpismi Spoločenstva a účinne ich vykonávať.
Berúc do úvahy ochotu Spoločenstva rozhodujúcim spôsobom podporiť realizáciu reformy a použiť v rámci tohto úsilia všetky dostupné nástroje spolupráce a technickej, finančnej a hospodárskej pomoci na komplexnom indikatívnom viacročnom základe.
Potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti časti III hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“), zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako samostatné zmluvné strany a nie ako súčasť Spoločenstva, pokiaľ Spojené kráľovstvo alebo Írsko neoznámia Čiernej Hore, že začali byť viazané dohodou ako súčasti Spoločenstva v súlade s Protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o ES. Uvedené platí aj pre Dánsko v súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý je pripojený k uvedeným zmluvám.
Pripomínajúc Záhrebský samit, ktorý vyzval k ďalšej konsolidácii vzťahov medzi krajinami zapojenými do procesu stabilizácie a pridruženia a Európskou úniou, ako aj k rozšírenej regionálnej spolupráci.
Pripomínajúc Solúnsky samit, ktorý posilnil proces stabilizácie a pridruženia ako rámec politiky pre vzťahy Európskej únie s krajinami západného Balkánu a zdôraznil perspektívu ich integrácie do Európskej únie na základe ich individuálneho pokroku pri reformách a nimi dosiahnutých výsledkov.
Pripomínajúc podpísanie Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode v Bukurešti 19. decembra 2006 ako prostriedku zabezpečujúceho rastúcu schopnosť tohto regiónu prilákať investície a posilňujúceho perspektívu jeho integrácie do celosvetového hospodárstva.
So želaním dosiahnuť užšiu spoluprácu v oblasti kultúry a rozvoj výmeny informácií,
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Týmto sa zakladá pridruženie medzi Spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej.
2.
Cieľmi pridruženia sú:
a)
podporiť úsilie Čiernej Hory zamerané na posilnenie demokracie a právneho štátu,
b)
prispieť k politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilite v Čiernej Hore, ako aj ku stabilizácii regiónu,
c)
poskytnúť vhodný rámec pre politický dialóg, ktorý by umožnil rozvoj úzkych politických vzťahov medzi stranami,
d)
podporiť úsilie Čiernej Hory zamerané na rozvoj jej hospodárskej a medzinárodnej spolupráce, a to aj aproximáciou jej právnych predpisov k právnym predpisom Spoločenstva,
e)
podporiť úsilie Čiernej Hory zamerané na dokončenie transformácie na fungujúce trhové hospodárstvo,
f)
podporiť harmonické hospodárske vzťahy a postupne vytvoriť medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou zónu voľného obchodu,
g)
podporovať regionálnu spoluprácu vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.
HLAVA I
VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Článok 2
Dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv vymedzených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Helsinskom záverečnom akte a Parížskej charte pre novú Európu, dodržiavanie zásad medzinárodného práva vrátane úplnej spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a právneho štátu, ako aj zásad trhového hospodárstva v zmysle dokumentu z konferencie KBSE v Bonne o hospodárskej spolupráci je základom domácich a zahraničných politík strán a tvorí základné prvky tejto dohody.
Článok 3
Boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov tvorí základný prvok tejto dohody.
Článok 4
Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam, ktorý prikladajú plneniu medzinárodných záväzkov, najmä úplnej spolupráci s ICTY.
Článok 5
Mier a stabilita na medzinárodnej i regionálnej úrovni, rozvoj dobrých susedských vzťahov, ľudské práva a rešpektovanie menšín a ich ochrana sú ústrednou myšlienkou procesu stabilizácie a pridruženia, na ktorý sa odvolávajú závery zo zasadnutia Rady Európskej únie z 21. júna 1999. Uzavretie a vykonávanie tejto dohody spadajú do rámca záverov zo zasadnutia Rady Európskej únie z 29. apríla 1997 a zakladajú sa na výsledkoch, ktoré dosiahla Čierna Hora.
Článok 6
Čierna Hora sa zaväzuje pokračovať v spolupráci s ostatnými krajinami v tomto regióne a udržiavať dobré susedské vzťahy s nimi vrátane vhodnej formy vzájomných úľav, pokiaľ ide o pohyb osôb, tovaru, kapitálu a služieb, ako aj vytváraním projektov spoločného záujmu, najmä takých, ktoré sa týkajú správy hraníc a boja proti organizovanému zločinu, korupcii, praniu špinavých peňazí, nelegálnej migrácii a obchodovaniu, najmä s ľuďmi, ručnými zbraňami a ľahkými zbraňami, ako aj nelegálnymi drogami. Tento záväzok predstavuje kľúčový faktor pre rozvoj vzťahov a spolupráce medzi stranami, a prispieva tak k regionálnej stabilite.
Článok 7
Strany opätovne potvrdzujú význam, ktorý prikladajú boju proti terorizmu, a vykonávanie medzinárodných záväzkov v tejto oblasti.
Článok 8
Pridruženie bude postupné a v plnom rozsahu realizované v rámci prechodného obdobia v trvaní najviac piatich rokov.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie zriadená podľa článku 119 pravidelne hodnotí, spravidla raz ročne, vykonávanie tejto dohody a Čiernou Horou prijaté právne, administratívne, inštitucionálne a hospodárske reformy a ich implementáciu. Pri tomto hodnotení sa prihliada na preambulu a postupuje sa v súlade so všeobecnými zásadami obsiahnutými v tejto dohode. Riadnym spôsobom sa zohľadnia priority stanovené v Európskom partnerstve, vzťahujúce sa na túto dohodu a hodnotenie bude súdržné s mechanizmami vytvorenými v rámci procesu stabilizácie a pridruženia, predovšetkým so správou o pokroku dosiahnutom v rámci procesu stabilizácie a pridruženia.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie na základe tohto hodnotenia vydáva odporúčania a môže prijímať rozhodnutia. Ak sa hodnotením zistia osobitné problémy, môžu sa riešiť pomocou mechanizmov na urovnávanie sporov stanovených v tejto dohode.
Úplné pridruženie sa bude realizovať postupne. Najneskôr do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody uskutoční Rada pre stabilizáciu a pridruženie dôkladné hodnotenie jej uplatňovania. Na základe tohto hodnotenia Rada pre stabilizáciu a pridruženie posúdi pokrok, ktorý Čierna Hora dosiahla, a môže prijímať rozhodnutia upravujúce ďalšie fázy pridruženia.
Hodnotenie sa nebude týkať voľného pohybu tovaru, pre ktorý je v tejto dohode stanovený osobitný časový rozvrh v hlave IV.
Článok 9
Dohoda bude v plnej miere zlučiteľná s príslušnými ustanoveniami WTO, najmä s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT z roku 1994) a s článkom V Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS), a bude sa uplatňovať spôsobom zlučiteľným s týmito ustanoveniami.
HLAVA II
POLITICKÝ DIALÓG
Článok 10
1.
V kontexte tejto dohody sa naďalej bude rozvíjať politický dialóg medzi stranami. Bude sprevádzať a upevňovať zblíženie medzi Európskou úniou a Čiernou Horou a prispeje k vytvoreniu puta solidarity a nových foriem spolupráce medzi stranami.
2.
Politický dialóg sa zameria najmä na podporu:
a)
úplnej integrácie Čiernej Hory do spoločenstva demokratických národov a jej postupného zblíženia s Európskou úniou,
b)
intenzívnejšieho zbližovania pozícií strán k medzinárodným otázkam vrátane SZBP, a to prípadne aj prostredníctvom výmeny informácií, najmä pokiaľ ide o otázky s možnými závažnými dôsledkami pre strany,
c)
regionálnej spolupráce a rozvoja dobrých susedských vzťahov,
d)
spoločných názorov na bezpečnosť a stabilitu v Európe vrátane spolupráce v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje SZBP Európskej únie.
3.
Strany sa domnievajú, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, či už sa poskytujú štátnym alebo neštátnym subjektom, predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb medzinárodnej stabilite a bezpečnosti. Strany sa preto zaväzujú spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov dôsledným plnením existujúcich záväzkov vyplývajúcich pre ne z medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj z ďalších príslušných medzinárodných záväzkov a ich vnútroštátnou implementáciou. Strany sa dohodli, že toto ustanovenie tvorí základný prvok tejto dohody a bude súčasťou sprievodného politického dialógu, ktorý tieto základné prvky sprevádza a upevňuje.
Strany sa ďalej dohodli, že budú spolupracovať a spoločne sa usilovať o zastavenie šírenia zbraní hromadného ničenia a ich dodávok, a to prostredníctvom:
a)
prípadných krokov na podpísanie, ratifikáciu alebo pristúpenie a úplnú implementáciu všetkých ďalších príslušných medzinárodných nástrojov,
b)
zavedenia účinného vnútroštátneho kontrolného systému na kontrolu vývozu, ako aj tranzitu tovaru v súvislosti so zbraňami hromadného ničenia vrátane kontrol konečného využitia technológií s dvojakým využitím v tejto súvislosti, ktorý bude obsahovať účinné sankcie za porušenia kontrol vývozu,
c)
politického dialógu o týchto otázkach, ktorý sa môže uskutočňovať na regionálnom základe.
Článok 11
1.
Politický dialóg sa bude v prvom rade uskutočňovať v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá bude vo všeobecnosti zodpovedná za všetky otázky, ktoré by strany mohli chcieť doň zaradiť.
2.
Na žiadosť strán tejto dohody sa politický dialóg môže tiež uskutočniť v týchto formách:
a)
vo forme prípadných stretnutí vysokých funkcionárov zastupujúcich Čiernu Horu na jednej strane, a predsedníctvo Rady Európskej únie, generálneho tajomníka Rady/Vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Európska komisia“) na strane druhej,
b)
vo forme plného využitia všetkých diplomatických spojení medzi stranami vrátane náležitých kontaktov v tretích krajinách a v rámci OSN, OBSE, Rady Európy a iných medzinárodných fór,
c)
v akýchkoľvek iných formách, ktoré môžu prispieť k upevneniu, rozvoju a zintenzívneniu tohto dialógu vrátane tých, ktoré boli stanovené v Solúnskej agende prijatej v záveroch Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003.
Článok 12
Politický dialóg na parlamentnej úrovni sa uskutoční v rámci Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie zriadeného podľa článku 125.
Článok 13
Politický dialóg sa môže uskutočňovať v mnohostrannom rámci vo forme regionálneho dialógu zahŕňajúceho iné krajiny regiónu, ako aj v rámci fóra EÚ - západný Balkán.
HLAVA III
REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA
Článok 14
V súlade so svojím záväzkom k medzinárodnému a regionálnemu mieru a stabilite a k rozvoju dobrých susedských vzťahov bude Čierna Hora aktívne podporovať regionálnu spoluprácu. Programy pomoci Spoločenstva môžu prostredníctvom programov technickej pomoci podporiť projekty regionálneho alebo cezhraničného charakteru.
Ak bude mať Čierna Hora v úmysle posilniť svoju spoluprácu s niektorou z krajín uvedených v článkoch 15, 16 a 17, bude o tom informovať Spoločenstvo a jeho členské štáty a túto vec s nimi prerokuje v súlade s ustanoveniami uvedenými v hlave X.
Čierna Hora plne implementuje existujúce dvojstranné dohody dojednané podľa Memoranda o porozumení o uľahčení a liberalizácii obchodu podpísaného Srbskom a Čiernou Horou v Bruseli 27. júna 2001 a Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode podpísanú v Bukurešti 19. decembra 2006.
Článok 15
Spolupráca s ďalšími krajinami, ktoré podpísali dohodu o stabilizácii a pridružení
Po podpise dohody o stabilizácii a pridružení začne Čierna Hora rokovania s krajinami, ktoré už podpísali dohodu o stabilizácii a pridružení, s cieľom uzavrieť dvojstranné dohody o regionálnej spolupráci zamerané na rozšírenie rozsahu spolupráce medzi danými krajinami.
Hlavnými prvkami týchto dohôd budú:
a)
politický dialóg,
b)
vytvorenie zóny voľného obchodu v súlade s príslušnými ustanoveniami WTO,
c)
vzájomné úľavy v oblasti pohybu pracovníkov, usadenia sa, poskytovania služieb, bežných platieb a pohybu kapitálu, ako aj iných politík týkajúcich sa pohybu osôb na úrovni, ktorá zodpovedá úrovni tejto dohody,
d)
ustanovenia o spolupráci v iných oblastiach bez ohľadu na to, či sa na ne vzťahuje táto dohoda, najmä v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti.
Tieto dohody budú podľa potreby obsahovať ustanovenia potrebné na vytvorenie potrebných inštitucionálnych mechanizmov.
Tieto dohody sa uzavrú do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Pripravenosť Čiernej Hory uzavrieť takéto dohody je podmienkou ďalšieho rozvoja vzťahov medzi Čiernou Horou a Európskou úniou.
Čierna Hora začne podobné rokovania s ostatnými krajinami regiónu, keď tieto krajiny podpíšu dohodu o stabilizácii a pridružení.
Článok 16
Spolupráca s ďalšími krajinami zapojenými do procesu stabilizácie a pridruženia
Čierna Hora bude v rámci regionálnej spolupráce spolupracovať s ďalšími štátmi zapojenými do procesu stabilizácie a pridruženia v niektorých alebo vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, najmä v oblastiach spoločného záujmu. Táto spolupráca by mala byť vždy v súlade so zásadami a cieľmi tejto dohody.
Článok 17
Spolupráca s ďalšími kandidátmi na pristúpenie k EÚ, ktorí nie sú zapojení do procesu stabilizácie a pridruženia
1.
Čierna Hora by mala posilňovať spoluprácu so všetkými kandidátmi na pristúpenie k EÚ a uzavrieť s nimi dohodu o regionálnej spolupráci, a to vo všetkých oblastiach spolupráce, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Cieľom týchto dohôd by malo byť postupné priblíženie bilaterálnych vzťahov medzi Čiernou Horou a týmito kandidátskymi krajinami k príslušným vzťahom medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a týmito krajinami.
2.
Čierna Hora začne s Tureckom, ktoré vytvorilo so Spoločenstvom colnú úniu, rokovania s cieľom uzavrieť pre obe strany výhodnú dohodu, na základe ktorej sa v súlade s článkom XXIV GATT z roku 1994 medzi týmito krajinami vytvorí zóna voľného obchodu a v súlade s článkom V GATS sa uplatní liberalizácia usadenia sa a poskytovania služieb na úrovni, ktorá zodpovedá úrovni tejto dohody.
Tieto rokovania by sa mali začať čo najskôr s cieľom uzavrieť uvedenú dohodu pred skončením prechodného obdobia uvedeného v článku 18 ods. 1.
HLAVA IV
VOĽNÝ POHYB TOVARU
Článok 18
1.
Spoločenstvo a Čierna Hora postupne počas obdobia trvajúceho najviac päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody vytvoria podľa ustanovení tejto dohody a v súlade s ustanoveniami GATT z roku 1994 a pravidlami WTO bilaterálnu zónu voľného obchodu. Zohľadnia pritom osobitné požiadavky stanovené ďalej.
2.
V obchode medzi oboma stranami sa bude uplatňovať klasifikácia tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry.
3.
Na účely tejto dohody sa medzi clá a poplatky s rovnocenným účinkom ako clá zahŕňajú aj akékoľvek iné poplatky, ktoré sa ukladajú v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, vrátane akýchkoľvek prirážok a dodatočných zaťažení vznikajúcich v súvislosti s takýmto dovozom alebo vývozom s výnimkou:
a)
poplatkov, ktoré zodpovedajú vnútroštátnej dani uloženej v súlade s ustanoveniami odseku 2 článku III GATT z roku 1994,
b)
antidampingových alebo vyrovnávacích opatrení,
c)
poplatkov vo výške zodpovedajúcej nákladom na poskytnuté služby.
4.
Pri každom výrobku sa za základné clo, na ktoré sa bude uplatňovať následné zníženie uvedené v tejto dohode, bude považovať:
a)
colná sadzba podľa Spoločného colného sadzobníka vytvoreného podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2658/871) skutočne uplatňovaná erga omnes v deň podpisu tejto dohody,
b)
colná sadzba uplatňovaná Čiernou Horou.2)
5.
Ak sa po uzavretí tejto dohody uplatňujú na báze erga omnes znížené colné sadzby, predovšetkým zníženia, ktoré sú dôsledkom:
a)
rokovaní o colných sadzbách v rámci WTO alebo
b)
pristúpenia Čiernej Hory k WTO, alebo
c)
ďalších znižovaní po pristúpení Čiernej Hory k WTO,
takto znížené clá nahradia základné clo uvedené v odseku 4, a to odo dňa, keď sa začnú uplatňovať.
6.
Spoločenstvo a Čierna Hora si navzájom oznámia príslušné základné clá a akékoľvek ich zmeny.
KAPITOLA I
PRIEMYSELNÉ VÝROBKY
Článok 19
Vymedzenia pojmov
1.
Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú na výrobky s pôvodom v Spoločenstve alebo v Čiernej Hore uvedené v kapitolách 25 až 97 kombinovanej nomenklatúry s výnimkou výrobkov uvedených v Dohode WTO o poľnohospodárstve [príloha I odsek 1 bod (ii)].
2.
Obchod medzi stranami s výrobkami spadajúcimi do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa bude realizovať v súlade s jej ustanoveniami.
Článok 20
Úľavy Spoločenstva pre priemyselné výrobky
1.
Clá na dovoz do Spoločenstva a poplatky s rovnocenným účinkom sa pre priemyselné výrobky s pôvodom v Čiernej Hore zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.
2.
Množstvové obmedzenia na dovoz do Spoločenstva a opatrenia s rovnocenným účinkom sa pre priemyselné výrobky s pôvodom v Čiernej Hore zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.
Článok 21
Úľavy Čiernej Hory pre priemyselné výrobky
1.
Clá na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Čiernej Hory okrem priemyselných výrobkov uvedených v prílohe I sa zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.
2.
Poplatky s rovnocenným účinkom ako clá na dovoz do Čiernej Hory sa pre priemyselné výrobky s pôvodom v Spoločenstve zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.
3.
Clá na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve uvedených v prílohe I do Čiernej Hory sa postupne znížia a zrušia v súlade s časovým rozvrhom podľa tejto prílohy.
4.
Množstvové obmedzenia na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Čiernej Hory a opatrenia s rovnocenným účinkom sa zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.
Článok 22
Vývozné clá a obmedzenia vývozu
1.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Čierna Hora zrušia v rámci vzájomného obchodu všetky vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom.
2.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Čierna Hora medzi sebou zrušia akékoľvek množstvové obmedzenia na vývoz a opatrenia s rovnocenným účinkom.
Článok 23
Rýchlejšie zníženie ciel
Čierna Hora vyhlasuje, že ak jej to umožní jej celková hospodárska situácia a situácia v príslušnom hospodárskom odvetví, je pripravená znížiť svoje clá pri obchode so Spoločenstvom rýchlejšie než stanovuje článok 21.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie analyzuje v tejto súvislosti situáciu a predloží príslušné odporúčania.
KAPITOLA II
POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
Článok 24
Vymedzenie pojmov
1.
Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve alebo v Čiernej Hore.
2.
Pojem „poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva“ sa týka výrobkov uvedených v kapitolách 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry a výrobkov uvedených v Dohode WTO o poľnohospodárstve [príloha I odsek 1 bod (ii)].
3.
Toto vymedzenie pojmu zahŕňa ryby a produkty rybného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje kapitola 3, položky 1604 a 1605 a podpoložky 0511 91, 2301 20 a ex 1902 20 („plnené cestoviny obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov“).
Článok 25
Spracované poľnohospodárske produkty
V protokole 1 sú stanovené obchodné opatrenia týkajúce sa spracovaných poľnohospodárskych produktov, ktoré sú v ňom uvedené.
Článok 26
Úľavy Spoločenstva pre dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Čiernej Hore
1.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Čiernej Hore a opatrenia s rovnocenným účinkom.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší clá na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Čiernej Hore a poplatky s rovnocenným účinkom okrem položiek 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinovanej nomenklatúry.
Pri výrobkoch zahrnutých v kapitolách 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry, pri ktorých Spoločný colný sadzobník stanovuje uplatňovanie ciel ad valorem a špecifických ciel, sa zrušenie týka iba časti cla stanoveného ad valorem.
3.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo stanoví výšku ciel, ktoré sa použijú na dovozy do Spoločenstva výrobkov z „baby beef“ vymedzených v prílohe II a s pôvodom v Čiernej Hore, na 20 % cla ad valorem a 20 % špecifického cla podľa Spoločného colného sadzobníka, a to v rámci limitu ročnej colnej kvóty 800 ton vyjadrených v jatočnej hmotnosti.
Článok 27
Úľavy Čiernej Hory pre poľnohospodárske produkty
1.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Čierna Hora zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve a opatrenia s rovnocenným účinkom.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Čierna Hora:
a)
zruší clá na dovoz uplatňované na tie poľnohospodárske produkty s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe III a),
b)
postupne zníži clá na dovoz uplatňované na tie poľnohospodárske produkty s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe III b), a to v súlade s časovým rozvrhom, ktorý je pre každý produkt uvedený v tejto prílohe,
c)
postupne zníži clá na dovoz uplatňované na tie poľnohospodárske produkty s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe III c), a to na 50 % a v súlade s časovým rozvrhom, ktorý je pre každý produkt uvedený v tejto prílohe.
Článok 28
Protokol o víne a liehovinách
Opatrenia, ktoré sa uplatňujú na víno a liehoviny uvedené v protokole 2, sú stanovené v uvedenom protokole.
Článok 29
Úľavy Spoločenstva pre ryby a produkty rybného hospodárstva
1.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz rýb a produktov rybného hospodárstva s pôvodom v Čiernej Hore a opatrenia s rovnocenným účinkom.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší všetky clá na tie ryby a produkty rybného hospodárstva s pôvodom v Čiernej Hore, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV, a opatrenia s rovnocenným účinkom. Na produkty uvedené v prílohe IV sa vzťahujú ustanovenia uvedenej prílohy.
Článok 30
Úľavy Čiernej Hory pre ryby a produkty rybného hospodárstva
1.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Čierna Hora zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz rýb a produktov rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve a opatrenia s rovnocenným účinkom.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Čierna Hora zruší všetky clá na tie ryby a produkty rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve, ktoré nie sú uvedené v prílohe V, a opatrenia s rovnocenným účinkom. Na produkty uvedené v prílohe V sa vzťahujú ustanovenia uvedenej prílohy.
Článok 31
Doložka o preskúmaní
Vzhľadom na objem vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva a na ich mimoriadne citlivý charakter, vzhľadom na pravidlá spoločnej politiky Spoločenstva a čiernohorskej politiky v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva a so zreteľom na úlohu poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v čiernohorskom hospodárstve a dôsledky mnohostranných obchodných rokovaní v rámci WTO a prípadné pristúpenie Čiernej Hory k WTO, Spoločenstvo a Čierna Hora najneskôr do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody v Rade pre stabilizáciu a pridruženie preskúmajú pri všetkých výrobkoch a na systematickom a vhodnom recipročnom základe možnosti udelenia ďalších vzájomných úľav s cieľom ešte viac liberalizovať obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva.
Článok 32
Ochranná doložka týkajúca sa poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tejto dohody, najmä na článok 41, a vzhľadom na mimoriadne citlivý charakter trhu s poľnohospodárskymi výrobkami a trhu s produktmi rybného hospodárstva, ak dovoz výrobkov, ktoré majú pôvod v jednej zo strán a sú predmetom úľav podľa článkov 25, 26, 27, 28, 29 a 30, spôsobí vážne narušenie trhov alebo mechanizmov ich regulácie vnútri druhej strany, začnú strany ihneď rokovania, aby našli vhodné riešenie. Pokiaľ sa toto riešenie nenájde, môže dotknutá strana prijať opatrenia, ktoré považuje za vhodné a potrebné.
Článok 33
Ochrana zemepisných označení iných poľnohospodárskych výrobkov a potravín a produktov a potravín rybného hospodárstva ako vína a liehovín
1.
Čierna Hora poskytne v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku ochranu zemepisným označeniam Spoločenstva zapísaným do registra v Spoločenstve podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín.3) Zemepisné označenia Čiernej Hory sú oprávnené na zápis do registra v Spoločenstve za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.
2.
Čierna Hora zakáže, aby sa na jej území akékoľvek názvy chránené v Spoločenstve používali pre porovnateľné výrobky, ktoré nespĺňajú špecifikáciu zemepisného označenia. To platí takisto aj pre prípady, keď sa uvedie skutočný zemepisný pôvod tovaru alebo keď sa predmetné zemepisné označenie používa v preklade, alebo keď sú k nemu pripojené výrazy ako „druh“, „typ“, „štýl“, „imitácia“, „metóda“ alebo ďalšie podobné výrazy.
3.
Čierna Hora odmietne zapísať do registra ochrannú známku, ktorá sa používa za obdobných okolností, ako sú okolnosti uvedené v odseku 2.
4.
Ochranné známky používané za obdobných okolností, ako sú okolnosti uvedené v odseku 2, ktoré boli v Čiernej Hore zapísané do registra alebo ktoré sa zaviedli zaužívaním, sa po 1. januári 2009 prestanú používať. Uvedené však neplatí pre tie ochranné známky zapísané do registra v Čiernej Hore a ochranné známky zavedené používaním, ktorých majiteľmi sú štátni príslušníci tretích krajín, pod podmienkou, že tieto ochranné známky nie sú takého charakteru, že môžu zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o kvalitu, špecifikáciu a zemepisný pôvod tovaru.
5.
Používanie zemepisných označení chránených podľa odseku 1 ako výrazov, ktoré sú v bežnom jazyku zvyčajné ako bežný názov pre takéto tovary, sa v Čiernej Hore skončí najneskôr 1. januára 2009.
6.
Čierna Hora zabezpečí, aby tovary vyvážané z jej územia po 1. januári 2009 neporušovali ustanovenia tohto článku.
7.
Čierna Hora zabezpečí, že ochrana uvedená v odsekoch 1 až 6 sa poskytne na jej vlastný podnet, a takisto aj na základe žiadosti dotknutej strany.
KAPITOLA III
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 34
Rozsah pôsobnosti
Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na vzájomný obchod so všetkými výrobkami, pokiaľ nie je v tejto dohode alebo v protokole 1 ustanovené inak.
Článok 35
Väčšie úľavy
Ustanoveniami tejto hlavy nie je dotknuté jednostranné uplatňovanie výhodnejších opatrení niektorou zo strán.
Článok 36
Zmrazenie ciel a množstvových obmedzení
1.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou nezavedú žiadne nové clá na dovoz alebo vývoz alebo poplatky s rovnocenným účinkom ani sa nezvýšia už existujúce clá alebo poplatky.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou nezavedú žiadne nové množstvové obmedzenia na dovoz alebo vývoz alebo opatrenia s rovnocenným účinkom ani sa nesprísnia už existujúce obmedzenia alebo opatrenia.
3.
Bez toho, aby boli dotknuté úľavy poskytnuté podľa článkov 26, 27, 28, 29 a 30, ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nijako neobmedzujú uplatňovanie vlastnej poľnohospodárskej politiky a politiky rybného hospodárstva zo strany Čiernej Hory a Spoločenstva ani prijímanie opatrení v rámci týchto politík, pokiaľ tým nie je dotknutý dovozný režim podľa príloh II až V a protokolu 1.
Článok 37
Zákaz fiškálnej diskriminácie
1.
Spoločenstvo a Čierna Hora nezavedú, prípadne zrušia akékoľvek opatrenia alebo postupy interného fiškálneho charakteru, ktorých dôsledkom je priama alebo nepriama diskriminácia výrobkov jednej strany v porovnaní s podobnými výrobkami s pôvodom na území druhej strany.
2.
Výrobky vyvezené na územie jednej zo strán nesmú byť zvýhodnené refundovaním vnútroštátnej nepriamej dane nad rámec nepriamej dane, ktorou sa zdaňujú.
Článok 38
Clá fiškálnej povahy
Ustanovenia týkajúce sa odstránenia ciel na dovozy sa vzťahujú aj na clá fiškálnej povahy.
Článok 39
Colné únie, zóny voľného obchodu, cezhraničné opatrenia
1.
Táto dohoda nevylučuje zachovanie alebo vytvorenie colných únií, zón voľného obchodu alebo opatrení pre pohraničný obchodný styk, ak sa nimi nemenia obchodné opatrenia uvedené v tejto dohode.
2.
Počas prechodných období bližšie uvedených v článku 18 nie je touto dohodou dotknuté vykonávanie osobitných preferenčných opatrení, ktorými sa spravuje pohyb tovaru, ktoré sú stanovené v cezhraničných dohodách predtým uzatvorených medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a Srbskom a Čiernou Horou alebo ktoré vyplývajú z dvojstranných dohôd bližšie uvedených v hlave III, ktoré Čierna Hora uzatvorila na podporu regionálneho obchodu.
3.
V rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie sa budú medzi stranami uskutočňovať rokovania o dohodách uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku a v prípade potreby aj o ostatných dôležitých otázkach týkajúcich sa obchodných politík strán voči tretím krajinám. Tieto rokovania sa uskutočnia najmä v prípade pristúpenia tretej krajiny k Únii, aby sa zabezpečilo zohľadnenie spoločných záujmov Spoločenstva a Čiernej Hory uvedených v tejto dohode.
Článok 40
Damping a subvencie
1.
Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni stranám prijať opatrenia na ochranu obchodu v súlade s odsekom 2 tohto článku a článkom 41.
2.
Ak strana zistí, že v obchode s druhou stranou dochádza k dampingu a/alebo subvencovaniu podliehajúcemu vyrovnávacím opatreniam, môže v súlade s Dohodou WTO o vykonávaní článku VI GATT z roku 1994 alebo Dohodou WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi prijať proti takémuto postupu vhodné opatrenia.
Článok 41
Ochranná doložka
1.
Medzi stranami sa uplatňujú ustanovenia článku XIX GATT z roku 1994 a Dohody WTO o ochranných opatreniach.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku, ak sa nejaký výrobok jednej strany dováža na územie druhej strany v takých zvýšených množstvách a na základe takých podmienok, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že môžu spôsobiť:
a)
na území dovážajúcej strany vážnu ujmu domácemu odvetviu podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov, alebo
b)
vážne narušenie ktoréhokoľvek odvetvia hospodárstva alebo ťažkosti, ktoré by mohli zapríčiniť vážne zhoršenie hospodárskej situácie v niektorom z regiónov dovážajúcej strany,
dovážajúca strana môže podľa podmienok a v súlade s postupmi, ktoré sa ustanovujú v tomto článku, prijať vhodné dvojstranné ochranné opatrenia.
3.
Dvojstranné ochranné opatrenia zamerané na dovoz druhej strany nesmú zájsť nad rámec toho, čo je potrebné na odstránenie problémov, ktoré sú vymedzené v odseku 2 a ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania tejto dohody. Prijaté ochranné opatrenia by mali spočívať v zastavení zvyšovania alebo v zmenšení rozpätí preferencií stanovených v tejto dohode pre príslušný výrobok, a to až po maximálny limit, ktorý zodpovedá základnému clu podľa článku 18 ods. 4 písm. a) a b) a odseku 5 pre ten istý výrobok. Súčasťou týchto opatrení je jednoznačná formulácia o ich postupnom zrušení najneskôr do konca stanoveného obdobia a nesmú sa uplatňovať dlhšie ako dva roky.
Za obzvlášť výnimočných okolností sa môžu predĺžiť na ďalšie obdobie v trvaní najviac dvoch rokov. Dvojstranné ochranné opatrenie sa na dovoz výrobku, ktorý predtým podliehal takémuto opatreniu, nemôže uplatniť počas obdobia aspoň štyroch rokov od uplynutia uplatňovania tohto opatrenia.
4.
V prípadoch podľa tohto článku vždy pred prijatím v ňom stanovených opatrení alebo čo najskôr, ak ide o prípady, na ktoré sa vzťahuje odsek 5 písm. b) tohto článku, poskytne buď Spoločenstvo, alebo Čierna Hora Rade pre stabilizáciu a pridruženie v záujme nájdenia pre dotknuté strany prijateľného riešenia všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné na dôkladné preskúmanie celej situácie.
5.
Pri vykonávaní odsekov 1, 2, 3 a 4 sa použijú tieto ustanovenia:
a)
problémy, ktoré vzniknú na základe situácie uvedenej v tomto článku, sa bezodkladne predložia na preskúmanie Rade pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ich odstránenie.
Ak Rada pre stabilizáciu a pridruženie alebo vyvážajúca strana neprijme rozhodnutie odstraňujúce tieto problémy alebo sa do 30 dní odo dňa predloženia danej záležitosti Rade pre stabilizáciu a pridruženie nedosiahne žiadne iné uspokojivé riešenie, môže dovážajúca strana v súlade s týmto článkom prijať vhodné opatrenia na odstránenie problému. Pri výbere ochranných opatrení sa uprednostnia tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie mechanizmov zavedených touto dohodou. Ochranné opatrenia uplatnené v súlade s článkom XIX GATT z roku 1994 a Dohody WTO o ochranných opatreniach zachovávajú úroveň/rozpätie preferencie priznanej podľa tejto dohody;
b)
ak si mimoriadne a kritické okolnosti vyžadujú okamžitý zásah a neumožňujú preskúmanie či informovanie vopred, príslušná strana môže v situáciách bližšie uvedených v tomto článku uplatniť dočasné opatrenia potrebné na riešenie danej situácie ihneď a bezodkladne o nich informuje druhú stranu.
Ochranné opatrenia sa bezodkladne oznámia Rade pre stabilizáciu a pridruženie a sú predmetom pravidelných rokovaní v rámci tohto orgánu, a to najmä na účely vypracovania časového rozvrhu na ich zrušenie hneď, ako to umožnia okolnosti.
6.
V prípade, že v Spoločenstve alebo v Čiernej Hore podlieha dovoz výrobkov, ktoré môžu spôsobiť problémy uvedené v tomto článku, správnemu postupu, ktorého účelom je rýchle poskytnutie informácií o vývoji obchodných tokov, informujú o tom druhú stranu.
Článok 42
Doložka pre prípad nedostatku
1.
V prípadoch, keď dodržiavanie ustanovení tejto hlavy vedie:
a)
ku kritickému nedostatku alebo hrozbe nedostatku potravín alebo iných výrobkov, ktoré sú pre vyvážajúcu stranu základné, alebo
b)
k spätnému vývozu výrobkov do tretej krajiny, v súvislosti s ktorou vyvážajúca strana zachováva množstvové obmedzenia na vývoz, vývozné clá alebo opatrenia, alebo poplatky s rovnocenným účinkom a kde uvedená situácia spôsobuje alebo môže spôsobiť vyvážajúcej strane závažné ťažkosti,
môže táto strana podľa podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v tomto článku prijať vhodné opatrenia.
2.
Pri výbere opatrení musia byť uprednostnené tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie mechanizmov stanovených v tejto dohode. Takéto opatrenia sa nesmú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu v situáciách vyznačujúcich sa prevažne rovnakými okolnosťami, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním obchodu, a musia sa zrušiť hneď, ako okolnosti prestanú opodstatňovať ich ďalšie trvanie.
3.
Pred prijatím opatrení stanovených v odseku 1 alebo čo najskôr, ak ide o prípady, na ktoré sa vzťahuje odsek 4, poskytne buď Spoločenstvo, alebo Čierna Hora Rade pre stabilizáciu a pridruženie v záujme nájdenia pre obe strany prijateľného riešenia všetky relevantné informácie. Strany sa môžu v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie dohodnúť na akýchkoľvek prostriedkoch potrebných na odstránenie týchto ťažkostí. Ak sa do 30 dní odo dňa predloženia danej záležitosti Rade pre stabilizáciu a pridruženie nedosiahne dohoda, vyvážajúca strana môže na vývoz príslušného výrobku uplatniť opatrenia podľa tohto článku.
4.
Ak si mimoriadne a kritické okolnosti vyžadujú okamžitý zásah a neumožňujú preskúmanie či prípadne informovanie vopred, Spoločenstvo alebo Čierna Hora môže uplatniť preventívne opatrenia potrebné na riešenie danej situácie ihneď a bezodkladne o nich informuje druhú stranu.
5.
Akékoľvek opatrenia uplatňované podľa tohto článku sa bezodkladne oznámia Rade pre stabilizáciu a pridruženie a sú predmetom pravidelných rokovaní v rámci tohto orgánu, a to najmä na účely vypracovania časového rozvrhu na ich zrušenie hneď, ako to umožnia okolnosti.
Článok 43
Štátne monopoly
V súvislosti so štátnymi monopolmi obchodného charakteru Čierna Hora zabezpečí, že nadobudnutím platnosti tejto dohody nebude existovať diskriminácia štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie v porovnaní so štátnymi príslušníkmi Čiernej Hory, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa tovar obstaráva a uvádza na trh.
Článok 44
Pravidlá pôvodu
Ak nie je v tejto dohode ustanovené inak, pravidlá pôvodu na uplatňovanie ustanovení tejto dohody sa stanovujú v protokole 3.
Článok 45
Prípustné obmedzenia
Táto dohoda nebráni zákazom ani obmedzeniam dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodov verejnej morálky, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo ochrany rastlín; ochrany národných pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou alebo ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva či pravidiel týkajúcich sa zlata a striebra. Takéto zákazy alebo obmedzenia však nesmú znamenať svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu ani skryté obmedzovanie obchodu medzi stranami.
Článok 46
Neposkytnutie administratívnej spolupráce
1.
Strany sú presvedčené, že na implementáciu a kontrolu preferenčného zaobchádzania poskytnutého na základe tejto hlavy je nevyhnutná administratívna spolupráca, a zdôrazňujú, že sú odhodlané bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom v colnej oblasti a záležitostiach, ktoré s ňou súvisia.
2.
Ak jedna zo strán na základe objektívnej informácie zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu v rámci tejto hlavy, môže dočasne v súlade s týmto článkom zastaviť príslušné preferenčné zaobchádzanie s príslušným výrobkom či výrobkami.
3.
Na účely tohto článku sa za neposkytnutie administratívnej spolupráce považuje okrem iného:
a)
opakované nedodržanie povinnosti overiť status príslušného výrobku či výrobkov, pokiaľ ide o ich pôvod,
b)
opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti s následným overením dôkazu o pôvode alebo oznámením výsledkov tohto overenia,
c)
opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti so získaním povolenia na vykonanie kontroly administratívnej spolupráce zameranej na overenie pravosti dokumentov alebo správnosti informácií, ktoré sú relevantné na poskytnutie príslušného preferenčného zaobchádzania.
Na účely tohto článku sa môže konštatovať zistenie nezrovnalostí alebo podvodu okrem iného vtedy, ak bez uspokojivého vysvetlenia dôjde k rýchlemu nárastu dovozu tovaru nad zvyčajnú úroveň výrobnej a vývoznej kapacity druhej strany, s ktorým súvisia objektívne informácie o nezrovnalostiach alebo podvode.
4.
Dočasné pozastavenie sa uplatní za týchto podmienok:
a)
strana, ktorá na základe objektívnej informácie zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu, oznámi svoje zistenie spolu s objektívnymi informáciami bez zbytočného odkladu Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a začne s ním na základe všetkých relevantných informácií a objektívnych zistení rokovania s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre obe strany,
b)
ak strany začali takéto rokovania v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a nedohodli sa na prijateľnom riešení do troch mesiacov po oznámení daných skutočností, dotknutá strana môže dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie s príslušným výrobkom či výrobkami. Toto dočasné pozastavenie sa bez zbytočného odkladu oznámi Výboru pre stabilizáciu a pridruženie,
c)
dočasné pozastavenia podľa tohto článku sa vykonajú len v rozsahu nevyhnutnom na ochranu finančných záujmov dotknutej strany. Ich trvanie nepresiahne šesť mesiacov a táto lehota sa môže obnoviť. Dočasné pozastavenia sa Výboru pre stabilizáciu a pridruženie oznámia okamžite po ich prijatí. Budú predmetom pravidelných rokovaní v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, a to najmä na účely ich zrušenia hneď, ako prestanú existovať podmienky na ich uplatňovanie.
5.
Zároveň s oznámením Výboru pre stabilizáciu a pridruženie podľa odseku 4 písm. a) tohto článku by dotknutá strana mala vo svojom úradnom vestníku uverejniť oznámenie určené dovozcom. V tomto oznámení by sa malo v súvislosti s príslušným výrobkom uviesť, že sa na základe objektívnych informácií zistilo, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu.
Článok 47
Ak sa príslušné orgány v rámci riadneho uplatňovania preferenčného systému pri vývoze dopustia pochybenia, a to najmä pri uplatňovaní ustanovení protokolu 3 tejto dohody, a toto pochybenie má dôsledky, pokiaľ ide o dovozné clá, môže zmluvná strana, ktorá tieto dôsledky znáša, požiadať Radu pre stabilizáciu a pridruženie, aby preskúmala možnosti prijatia všetkých vhodných opatrení na vyriešenie tejto situácie.
Článok 48
Uplatňovaním tejto dohody nie je dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva na Kanárske ostrovy.
HLAVA V
POHYB PRACOVNÍKOV, USADENIE SA, POSKYTOVANIE SLUŽIEB, KAPITÁL
KAPITOLA I
POHYB PRACOVNÍKOV
Článok 49
1.
S výhradou podmienok a úprav platných v jednotlivých členských štátoch:
a)
pri zaobchádzaní s pracovníkmi, ktorí sú čiernohorskými štátnymi príslušníkmi a ktorí sú legálne zamestnaní na území niektorého členského štátu, nebude dochádzať k diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti v porovnaní so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu v otázkach pracovných podmienok, odmeňovania alebo prepúšťania,
b)
manžel/manželka a deti pracovníka legálne zamestnaného na území členského štátu, ktorí majú na tomto území legálne bydlisko, s výnimkou sezónnych pracovníkov a pracovníkov, ktorí prišli v rámci dvojstranných dohôd podľa článku 50, ak v týchto dohodách nie je uvedené inak, majú v období trvania pracovného povolenia pracovníka prístup na pracovný trh príslušného členského štátu.
2.
Čierna Hora bude, s výhradou svojich platných podmienok a úprav, spôsobom uvedeným v odseku 1 zaobchádzať s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a sú na území Čiernej Hory legálne zamestnaní, ako aj s ich manželmi/manželkami a deťmi s legálnym bydliskom v Čiernej Hore.
Článok 50
1.
So zreteľom na situáciu na trhu práce v členských štátoch a s výhradou ich právnych predpisov a dodržania pravidiel v oblasti mobility pracovníkov platných v členských štátoch:
a)
doterajšie úľavy pri prístupe k zamestnaniu pre čiernohorských pracovníkov, ktoré členské štáty uplatňovali podľa dvojstranných dohôd, by sa mali zachovať a prípadne rozšíriť,
b)
ostatné členské štáty preskúmajú možnosť uzavrieť podobné dohody.
2.
Po troch rokoch Rada pre stabilizáciu a pridruženie preskúma možnosť ich ďalšieho rozšírenia vrátane úľav pri prístupe k odbornému vzdelávaniu v súlade s pravidlami a postupmi platnými v členských štátoch a so zreteľom na situáciu na trhoch práce v členských štátoch a v Spoločenstve.
Článok 51
1.
Stanovia sa pravidlá koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Čiernej Hory a ktorí sú legálne zamestnaní na území členského štátu, ako aj pre ich rodinných príslušníkov, ktorí v ňom majú legálne bydlisko. Na tento účel sa rozhodnutím Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktorým by nemali byť dotknuté žiadne práva alebo povinnosti vyplývajúce z dvojstranných dohôd v prípade, ak je v týchto dohodách stanovené výhodnejšie zaobchádzanie, vykonajú tieto ustanovenia:
a)
všetky obdobia poistenia, zamestnania alebo pobytu týchto pracovníkov v rozličných členských štátoch sa na účely dôchodkov a rent z dôvodu veku, invalidity a úmrtia a na účely zdravotnej starostlivosti o týchto pracovníkov a ich rodinných príslušníkov budú spočítavať,
b)
všetky dôchodky alebo renty z dôvodu veku, úmrtia, pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo z nich vyplývajúcej invalidity s výnimkou nepríspevkových dávok budú voľne prevoditeľné pri kurze uplatňovanom členským štátom či štátmi s povinnosťou vyplácania,
c)
dotknutí pracovníci budú poberať rodinné dávky na svojich rodinných príslušníkov, ktorí sú vymedzení uvedenou definíciou.
2.
Čierna Hora poskytne pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu a sú legálne zamestnaní na jej území, ako aj ich rodinným príslušníkom, ktorí majú na jej území legálne bydlisko, podobné zaobchádzanie, ako je uvedené v odseku 1 písm. b) a c).
KAPITOLA II
USADENIE SA
Článok 52
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody:
a)
„spoločnosť Spoločenstva“ alebo „čiernohorská spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorá je založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu alebo Čiernej Hory a ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území Spoločenstva alebo Čiernej Hory. Ak však má spoločnosť založená podľa právnych predpisov členského štátu alebo Čiernej Hory na území Spoločenstva alebo Čiernej Hory iba sídlo, táto spoločnosť bude považovaná za spoločnosť Spoločenstva alebo za čiernohorskú spoločnosť, ak jej pôsobenie vykazuje skutočné a dlhodobé prepojenie s hospodárstvom niektorého z členských štátov alebo Čiernej Hory,
b)
„dcérska spoločnosť“ spoločnosti je spoločnosť, ktorú táto spoločnosť účinne riadi,
c)
„pobočka“ spoločnosti znamená prevádzku podniku, ktorá nemá právnu subjektivitu a pôsobí trvalým dojmom, napríklad ako vedľajšie pracovisko materskej spoločnosti, má svoje vedenie a je materiálne vybavená na uzatváranie obchodov s tretími stranami tak, že tieto strany, hoci vedia, že v prípade potreby existuje právne prepojenie na materskú spoločnosť, ktorej ústredie je v zahraničí, nemusia priamo rokovať s touto materskou spoločnosťou, ale môžu vybaviť obchodné záležitosti v mieste podnikania, ktoré predstavuje vedľajšie pracovisko,
d)
„usadenie sa“ znamená:
(i)
pokiaľ ide o štátnych príslušníkov, právo začať hospodársku činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba a založiť podniky, najmä spoločnosti, ktoré účinne riadia. Samostatná zárobková činnosť a obchodné činnosti, ktoré vykonávajú štátni príslušníci, nezahŕňajú hľadanie alebo prijatie zamestnania na trhu práce a nezakladajú právo na prístup na trh práce druhej strany. Ustanovenia tejto kapitoly sa nevzťahujú na osoby, ktoré nie sú výlučne samostatne zárobkovo činnými osobami,
(ii)
pokiaľ ide o spoločnosti Spoločenstva alebo čiernohorské spoločnosti, právo začať hospodársku činnosť prostredníctvom založenia dcérskych spoločností a pobočiek v Čiernej Hore alebo v Spoločenstve,
e)
„pôsobenie“ znamená vykonávanie hospodárskej činnosti,
f)
„hospodárska činnosť“ v zásade zahŕňa výrobnú činnosť a obchodnú činnosť, ako aj výkon povolania a činnosť remeselníkov,
g)
„štátny príslušník Spoločenstva“ a „štátny príslušník Čiernej Hory“ znamená fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého z členských štátov alebo Čiernej Hory;
Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu vrátane kombinovanej prepravy, pri ktorej sa časť realizuje po mori, štátni príslušníci Spoločenstva alebo Čiernej Hory, ktorí sú usadení mimo Spoločenstva alebo Čiernej Hory, a lodné prepravné spoločnosti, ktoré sú usadené mimo Spoločenstva alebo Čiernej Hory a ktoré riadia štátni príslušníci Spoločenstva alebo Čiernej Hory, takisto môžu využívať ustanovenia tejto kapitoly a kapitoly III, ak sú ich plavidlá registrované v tomto členskom štáte alebo v Čiernej Hore v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi,
h)
„finančné služby“ znamená činnosti opísané v prílohe VI. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže pôsobnosť tejto prílohy rozšíriť alebo upraviť.
Článok 53
1.
Čierna Hora uľahčí spoločnostiam Spoločenstva a jeho štátnym príslušníkom pôsobenie na svojom území. Na tento účel pri nadobudnutí platnosti tejto dohody poskytne:
a)
pri usadení sa spoločností Spoločenstva zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie s vlastnými spoločnosťami alebo spoločnosťami z tretích štátov, podľa toho, čo je výhodnejšie,
b)
pri pôsobení dcérskych spoločností a pobočiek spoločností Spoločenstva na území Čiernej Hory, ak sa tam usadili, zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie s jej vlastnými spoločnosťami a pobočkami alebo s akoukoľvek dcérskou spoločnosťou alebo pobočkou spoločnosti z tretieho štátu, podľa toho, čo je výhodnejšie.
2.
Spoločenstvo a jeho členské štáty odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody poskytnú:
a)
pri usadení sa čiernohorských spoločností zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré členské štáty poskytujú svojim spoločnostiam alebo spoločnostiam z tretích štátov, podľa toho, čo je výhodnejšie,
b)
pri pôsobení dcérskych spoločností a pobočiek čiernohorských spoločností, ak sa usadili na ich území, zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré členské štáty poskytujú svojim spoločnostiam a pobočkám alebo akejkoľvek dcérskej spoločnosti alebo pobočke spoločnosti z tretieho štátu, podľa toho, čo je výhodnejšie.
3.
Strany neprijmú nijaké nové predpisy alebo opatrenia, ktorými by sa zaviedla diskriminácia v porovnaní s vlastnými spoločnosťami, pokiaľ ide o usadenie sa spoločností druhej strany na ich území, alebo so zreteľom na ich pôsobenie, ak sa tam usadili.
4.
Štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Rada pre stabilizáciu a pridruženie pripraví modality rozšírenia uvedených ustanovení aj na usadenie sa štátnych príslušníkov Spoločenstva a štátnych príslušníkov Čiernej Hory na účel vykonávania hospodárskej činnosti samostatne zárobkovo činných osôb.
5.
Bez zreteľa na ustanovenia tohto článku:
a)
dcérske spoločnosti a pobočky spoločností Spoločenstva budú mať po nadobudnutí platnosti tejto dohody právo využívať a prenajímať si v Čiernej Hore nehnuteľnosti,
b)
dcérske spoločnosti a pobočky spoločností Spoločenstva budú mať po nadobudnutí platnosti tejto dohody takisto právo nadobúdať a využívať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam ako čiernohorské spoločnosti, a pokiaľ ide o verejný majetok alebo majetok všeobecného záujmu, budú mať rovnaké práva ako čiernohorské spoločnosti, ak sú tieto práva potrebné na hospodársku činnosť, pre ktorú sa usadili.
Článok 54
1.
S výhradou ustanovení článku 56 a s výnimkou finančných služieb definovaných v prílohe VI môžu strany regulovať usadenie sa a pôsobenie spoločností a štátnych príslušníkov na svojom území, pokiaľ táto regulácia neznamená diskrimináciu spoločností a štátnych príslušníkov druhej strany v porovnaní s vlastnými spoločnosťami a štátnymi príslušníkmi.
2.
Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto dohody nemožno nijakej strane zabrániť v oblasti finančných služieb prijať opatrenia z dôvodu opatrnosti vrátane ochrany investorov, vkladateľov, poistníkov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb povinnosti fiduciára, alebo aby sa zabezpečila stabilita finančného systému. Takéto opatrenia nebudú strany využívať ako prostriedok na neplnenie si povinností podľa tejto dohody.
3.
Žiadne z ustanovení tejto dohody sa nebude vykladať ako ukladajúce stranám povinnosť zverejniť informácie týkajúce sa záležitostí a účtov jednotlivých zákazníkov alebo akékoľvek dôverné informácie alebo informácie o majetku, s ktorými disponujú verejnoprávne subjekty.
Článok 55
1.
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ustanovenia Multilaterálnej dohody o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru4) (ďalej len „ECAA“), ktoré ustanovujú inak, platí, že ustanovenia tejto kapitoly sa nepoužijú na služby leteckej dopravy, služby dopravy po vnútrozemských vodných cestách a služby námornej kabotáže.
2.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže poskytnúť odporúčania na zlepšenie v rámci otázky usadenia sa a pôsobenia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.
Článok 56
1.
Ustanovenia článkov 53 a 54 nebránia tomu, aby strana uplatňovala osobitné pravidlá pre usadenie sa a pôsobenie na svojom území v prípade pobočiek spoločností druhej strany nezaložených na jej území podľa jej právnych predpisov, ak tak koná z dôvodov právnych alebo technických rozdielov medzi takýmito pobočkami a pobočkami spoločností založených na jej území podľa jej právnych predpisov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, ak tak koná z dôvodov opatrnosti.
2.
Rozdiel v zaobchádzaní nepresiahne rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné v dôsledku týchto právnych alebo technických rozdielov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, z dôvodu opatrnosti.
Článok 57
Aby sa štátnym príslušníkom Spoločenstva a štátnym príslušníkom Čiernej Hory uľahčilo začatie a vykonávanie regulovaných povolaní v Čiernej Hore a v Spoločenstve, Rada pre stabilizáciu a pridruženie preskúma kroky, ktoré sú potrebné na vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií. Na tento účel môže prijať všetky potrebné opatrenia.
Článok 58
1.
Spoločnosť Spoločenstva usadená na území Čiernej Hory alebo čiernohorská spoločnosť usadená na území Spoločenstva je oprávnená zamestnať alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo pobočiek prijať do zamestnania na území Čiernej Hory alebo Spoločenstva v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, kde sa táto spoločnosť usadila, zamestnancov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Čiernej Hory alebo štátnymi príslušníkmi Spoločenstva, ak sú títo zamestnanci kľúčovými pracovníkmi podľa definície uvedenej v odseku 2 a ak sú zamestnaní výlučne v spoločnostiach, dcérskych spoločnostiach a pobočkách. Platnosť povolení na pobyt a pracovných povolení týchto zamestnancov sa obmedzí len na obdobie trvania uvedeného zamestnania.
2.
Pod podmienkou, že organizácia je právnickou osobou a že dané osoby v nej boli zamestnané alebo v nej boli inými spoločníkmi než väčšinovými akcionármi aspoň počas jedného roka pred preložením, sú kľúčovými pracovníkmi uvedených spoločností (ďalej len „organizácie“) „osoby preložené v rámci spoločnosti“ v zmysle ich definície obsiahnutej v písmene c) tohto odseku patriace do niektorej z týchto kategórií:
a)
osoby pracujúce v rámci organizácie vo vyšších funkciách, do ktorých pracovnej náplne primárne patrí usmerňovanie riadenia danej spoločnosti pod celkovým dohľadom alebo riadením najmä správnej rady alebo akcionárov spoločnosti alebo iného im rovnocenného orgánu, ako aj:
(i)
riadenie spoločnosti alebo jej oddelenia alebo sekcie,
(ii)
dohľad nad prácou ostatných zamestnancov vykonávajúcich kontrolu a nad odbornými a riadiacimi zamestnancami a kontrola ich práce,
(iii)
právomoc prijať alebo prepustiť zamestnanca alebo právomoc odporučiť ich prijatie alebo prepustenie alebo prijatie iného opatrenia v personálnej oblasti,
b)
osoby pracujúce v rámci organizácie, ktoré majú mimoriadne znalosti zásadného významu pre podnik týkajúce sa prevádzky, výskumného zariadenia, techniky alebo riadenia. Pri hodnotení týchto znalostí sa okrem znalostí špecifických pre danú spoločnosť môže zohľadniť aj vysoká úroveň odbornej kvalifikácie, ktorá patrí k určitým druhom práce alebo obchodnej činnosti, ktoré si vyžadujú špecifické odborné znalosti, vrátane príslušnosti k profesijnému stavu pri povolaniach, ktoré si to vyžadujú,
c)
„osoba preložená v rámci spoločnosti“ sa definuje ako fyzická osoba, ktorá pracuje v rámci organizácie na území jednej strany a ktorá je v súvislosti s hospodárskou činnosťou dočasne preložená na územie druhej strany; takáto organizácia musí mať svoje hlavné miesto podnikania na území jednej strany a preloženie sa musí uskutočniť do podniku (pobočky, dcérskej spoločnosti) tejto organizácie, ktorý naozaj vykonáva podobné hospodárske činnosti na území druhej strany.
3.
Vstup a dočasná prítomnosť štátnych príslušníkov Spoločenstva na území Čiernej Hory alebo čiernohorských štátnych príslušníkov na území Spoločenstva sa povoľuje, ak sú týmito zástupcami spoločností osoby pracujúce v rámci organizácie vo vyšších funkciách v zmysle definície v odseku 2 písm. a) tohto článku, ktoré zodpovedajú za založenie dcérskej spoločnosti alebo pobočky čiernohorskej spoločnosti v niektorom členskom štáte Spoločenstva alebo za založenie dcérskej spoločnosti alebo pobočky spoločnosti Spoločenstva v Čiernej Hore, ak:
a)
títo zástupcovia nie sú zapojení do priameho predaja alebo poskytovania služieb a nie sú platení zo zdroja na území krajiny, kde sa táto spoločnosť má usadiť, a
b)
spoločnosť má svoje hlavné miesto podnikania mimo Spoločenstva či mimo Čiernej Hory a nemá žiadneho iného zástupcu, zastúpenie, pobočku alebo dcérsku spoločnosť v danom členskom štáte či v Čiernej Hore.
KAPITOLA III
POSKYTOVANIE SLUŽIEB
Článok 59
1.
Spoločenstvo a Čierna Hora sa zaväzujú v súlade s ďalej uvedenými ustanoveniami prijať kroky potrebné na to, aby sa postupne umožnilo poskytovanie služieb spoločnostiam Spoločenstva alebo čiernohorským spoločnostiam alebo štátnym príslušníkom Spoločenstva alebo štátnym príslušníkom Čiernej Hory usadeným na území inej strany ako osoba, ktorej sú služby určené.
2.
Súbežne s procesom liberalizácie uvedeným v odseku 1 strany povolia dočasný pohyb fyzickým osobám, ktoré poskytujú služby alebo ktoré sú zamestnancami poskytovateľa služieb ako kľúčoví pracovníci v zmysle definície uvedenej v článku 58, ako aj fyzickým osobám, ktoré sú zástupcami spoločnosti Spoločenstva alebo čiernohorskej spoločnosti, alebo ich štátneho príslušníka a žiadajú o dočasný vstup na účely rokovania o obchode so službami alebo uzavretia zmlúv o obchode so službami pre tohto poskytovateľa služieb, pod podmienkou, že títo zástupcovia sami nebudú zapojení do priameho predaja verejnosti alebo poskytovania služieb.
3.
Po štyroch rokoch prijme Rada pre stabilizáciu a pridruženie opatrenia potrebné na postupné uplatňovanie ustanovení odseku 1. Pri tom sa zohľadní pokrok, ktorý strany dosiahli v rámci aproximácie svojich právnych predpisov.
Článok 60
1.
Strany neprijmú opatrenia ani neurobia kroky, v dôsledku ktorých by sa podmienky pre poskytovanie služieb štátnymi príslušníkmi alebo spoločnosťami Spoločenstva alebo Čiernej Hory usadenými na území inej strany ako osoba, ktorej sú služby určené, stali podstatne viac obmedzujúcimi v porovnaní so situáciou existujúcou deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.
2.
Ak sa jedna zo strán domnieva, že v dôsledku opatrení, ktoré zaviedla druhá strana po nadobudnutí platnosti tejto dohody, vznikla situácia, ktorá je v porovnaní so situáciou existujúcou v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody podstatne viac obmedzujúca pre poskytovanie služieb, môže požiadať druhú stranu o začatie rokovaní.
Článok 61
Pokiaľ ide o poskytovanie dopravných služieb medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou, platia tieto ustanovenia:
1.
Pokiaľ ide o vnútrozemskú dopravu, pravidlá pre vzťahy medzi stranami sa stanovujú v protokole 4, najmä s cieľom zabezpečiť neobmedzenú cestnú tranzitnú dopravu cez Čiernu Horu a Spoločenstvo ako celok, účinné uplatňovanie zásady nediskriminácie a postupnú harmonizáciu právnych predpisov Čiernej Hory v oblasti dopravy s právnymi predpismi Spoločenstva.
2.
Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, strany sa zaväzujú účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodné námorné trhy a k medzinárodným námorným obchodom na komerčnom základe a rešpektovať medzinárodné a európske záväzky v oblasti noriem bezpečnosti, ochrany a životného prostredia.
Strany potvrdzujú svoj záväzok budovať prostredie voľnej hospodárskej súťaže ako základ medzinárodnej námornej dopravy.
3.
Pri uplatňovaní zásad podľa odseku 2:
a)
strany do dvojstranných dohôd s tretími štátmi, ktoré uzavrú v budúcnosti, nezahrnú ustanovenia o deľbe nákladu,
b)
strany po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia a administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by mohli mať obmedzujúce alebo diskriminačné účinky na slobodné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave,
c)
každá strana zabezpečí, že nebude, inter alia, zaobchádzať s loďami, ktoré prevádzkujú štátni príslušníci alebo spoločnosti druhej strany, menej výhodne, ako zaobchádza s vlastnými loďami, pokiaľ ide o prístup k prístavom otvoreným pre medzinárodný obchod, využívanie infraštruktúry a pomocných námorných služieb v prístavoch, ani pokiaľ ide o príslušné poplatky a colné vybavenie, ani pokiaľ ide o prideľovanie kotvísk a využívanie zariadení na nakladanie a vykladanie.
4.
S cieľom zabezpečiť taký koordinovaný vývoj a takú postupnú liberalizáciu dopravy medzi stranami, ktoré sú prispôsobené obchodným požiadavkám každej zo strán, sa podmienky prístupu na trh leteckej dopravy druhej strany spravujú ECAA.
5.
Pred uzavretím ECAA strany neprijmú opatrenia ani neurobia kroky, ktoré by boli v porovnaní so situáciou existujúcou pred nadobudnutím platnosti tejto dohody viac obmedzujúce alebo diskriminačné.
6.
Čierna Hora prispôsobí svoje právne predpisy vrátane administratívnych, technických a iných pravidiel právnym predpisom Spoločenstva pre oblasť leteckej dopravy, námornej dopravy, dopravy po vnútrozemských vodných cestách a vnútrozemskej dopravy, a to v miere, v akej si to vyžaduje liberalizácia a vzájomný prístup na trhy strán tejto dohody a uľahčenie prepravy cestujúcich a tovaru.
7.
Súbežne s tým, ako strany budú dosahovať pokrok v plnení cieľov tejto kapitoly, Rada pre stabilizáciu a pridruženie skúma, akými spôsobmi sa dajú vytvoriť podmienky, ktoré sú potrebné na zlepšenie slobodného poskytovania služieb v oblasti leteckej dopravy, vnútrozemskej dopravy a dopravy po vnútrozemských vodných cestách.
KAPITOLA IV
BEŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU
Článok 62
Strany sa zaväzujú, že v súlade s ustanoveniami článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde povolia akékoľvek platby a prevody na bežnom účte platobnej bilancie vo voľne zameniteľnej mene medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou.
Článok 63
1.
Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody strany zabezpečia voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s priamymi investíciami do spoločností, ktoré vznikli v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny, kapitálu súvisiaceho s investíciami v súlade s ustanoveniami kapitoly II hlavy V, ako aj likvidáciu alebo repatriáciu týchto investícií a všetkých ziskov, ktoré tieto investície priniesli.
2.
Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody strany zabezpečia voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s úvermi spojenými s obchodnými transakciami alebo s poskytovaním služieb, na ktorých sa zúčastňuje osoba alebo spoločnosť s bydliskom alebo so sídlom na území jednej zo strán, a kapitálu súvisiaceho s finančnými pôžičkami a úvermi so splatnosťou dlhšou ako jeden rok.
3.
Čierna Hora bude odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody zaobchádzať pri nadobúdaní nehnuteľného majetku na jej území so štátnymi príslušníkmi EÚ rovnako ako s vlastnými štátnymi príslušníkmi.
4.
Spoločenstvo a Čierna Hora odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody zabezpečia aj voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s portfóliovými investíciami, finančnými pôžičkami a úvermi so splatnosťou kratšou ako jeden rok.
5.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, strany nezavedú nijaké nové obmedzenia pohybu kapitálu a bežných platieb medzi osobami a spoločnosťami s bydliskom alebo so sídlom v Spoločenstve a v Čiernej Hore a platné opatrenia nesprísnia.
6.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 62 a tohto článku, ak za výnimočných okolností spôsobuje pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou vážne ťažkosti pri uplatňovaní politiky výmenného kurzu alebo menovej politiky v Spoločenstve alebo v Čiernej Hore alebo ak hrozí, že ich spôsobí, Spoločenstvo alebo Čierna Hora môže prijať ochranné opatrenia v oblasti pohybu kapitálu medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou, ak sú takéto opatrenia nevyhnutne potrebné, a to na obdobie, ktoré nepresiahne šesť mesiacov.
7.
Žiadne z uvedených ustanovení neobmedzuje právo hospodárskych subjektov strán na využitie ešte výhodnejšieho zaobchádzania stanoveného v platných dvojstranných alebo mnohostranných dohodách, ktorými sú strany tejto dohody viazané.
8.
Strany uskutočnia spoločné rokovania s cieľom uľahčiť pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou, aby podporili ciele tejto dohody.
Článok 64
1.
Počas prvého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Čierna Hora prijmú opatrenia, ktoré im umožnia vytvoriť podmienky potrebné na ďalšie postupné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva o voľnom pohybe kapitálu.
2.
Do konca druhého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody Rada pre stabilizáciu a pridruženie stanoví modality pre úplné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva o voľnom pohybe kapitálu v Čiernej Hore.
KAPITOLA V
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 65
1.
Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú s výhradou obmedzení z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.
2.
Nevzťahujú sa na činnosti, ktoré sú na území ktorejkoľvek strany dočasne alebo trvalo spojené s vykonávaním verejnej moci.
Článok 66
Na účely tejto hlavy platí, že žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni stranám v uplatňovaní ich zákonov a iných právnych predpisov upravujúcich vstup a pobyt, zamestnávanie, pracovné podmienky, usadenie sa fyzických osôb a poskytovanie služieb, najmä pokiaľ ide o udeľovanie povolení na pobyt, predĺženie ich platnosti a zamietnutie žiadostí o ich udelenie, za predpokladu, že ich nebudú uplatňovať tak, aby tým dochádzalo k odstráneniu alebo obmedzeniu výhod, ktoré strane vyplývajú z niektorého z ustanovení tejto dohody. Týmto ustanovením nie je dotknuté uplatňovanie článku 65.
Článok 67
Ustanovenia tejto hlavy sa takisto vzťahujú aj na spoločnosti, ktoré spoločne kontrolujú alebo spoločne výhradne vlastnia čiernohorské spoločnosti alebo štátni príslušníci a spoločnosti Spoločenstva alebo jeho štátni príslušníci.
Článok 68
1.
Doložka najvyšších výhod udelená v súlade s ustanoveniami tejto hlavy sa neuplatňuje na daňové zvýhodnenia, ktoré strany poskytujú alebo budú poskytovať na základe dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo na základe iných daňových opatrení.
2.
Žiadne z ustanovení tejto hlavy sa nebude vykladať tak, že stranám bráni v prijatí alebo presadzovaní opatrení, ktoré sú zamerané na zamedzenie vyhýbaniu sa plateniu daní alebo na zamedzenie daňovým únikom a ktoré sú v súlade s daňovými ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo inými daňovými opatreniami alebo vnútroštátnymi daňovými právnymi predpismi.
3.
Žiadne z ustanovení tejto hlavy sa nebude vykladať tak, že členským štátom alebo Čiernej Hore bráni rozlišovať pri uplatňovaní príslušných ustanovení ich daňových právnych predpisov medzi daňovými poplatníkmi, ktorí nie sú v rovnakej situácii, najmä pokiaľ ide o ich miesto bydliska.
Článok 69
1.
Strany sa vždy usilujú o to, aby sa podľa možnosti vyhli prijatiu obmedzujúcich opatrení, vrátane opatrení týkajúcich sa dovozu, na účely platobnej bilancie. Strana, ktorá prijme takéto opatrenia, čo najskôr poskytne druhej strane časový rozvrh na ich zrušenie.
2.
Ak má jeden alebo viacero členských štátov alebo Čierna Hora vážne ťažkosti s platobnou bilanciou alebo ak im takéto ťažkosti bezprostredne hrozia, môže Spoločenstvo alebo Čierna Hora v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o založení WTO prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa dovozu, ktoré však musia byť časovo obmedzené a nesmú ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na nápravu situácie s platobnou bilanciou. Spoločenstvo alebo Čierna Hora o tom ihneď informuje druhú stranu.
3.
Na prevody súvisiace s investíciami a najmä na repatriáciu investovaných prostriedkov alebo reinvestovaných prostriedkov alebo akýchkoľvek výnosov z nich sa nesmú uplatniť žiadne obmedzujúce opatrenia.
Článok 70
Ustanovenia tejto hlavy sa postupne upravia, najmä vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z článku V GATS.
Článok 71
Ustanoveniami tejto dohody nie je dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia, ktoré niektorá zo strán uplatňuje, aby zabránila obchádzaniu svojich opatrení, ktoré sa týkajú prístupu tretej krajiny na jej trh, prostredníctvom ustanovení tejto dohody.
HLAVA VI
APROXIMÁCIA PRÁVA, PRESADZOVANIE PRÁVA A PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
Článok 72
1.
Strany uznávajú dôležitosť aproximácie existujúcich čiernohorských právnych predpisov právnym predpisom Spoločenstva a ich účinnej implementácie. Čierna Hora vyvinie úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa jej existujúce a budúce právne predpisy postupne stali zlučiteľnými s acquis Spoločenstva. Čierna Hora zabezpečí, že existujúce a budúce právne predpisy budú riadne implementované a presadzované.
2.
Táto aproximácia sa začne dňom podpísania tejto dohody a do konca prechodného obdobia stanoveného v článku 8 tejto dohody sa postupne sa rozšíri na všetky zložky acquis Spoločenstva uvedené v tejto dohode.
3.
V počiatočnej fáze sa aproximácia sústredí na základné prvky acquis v oblasti vnútorného trhu vrátane právnych predpisov upravujúcich finančný sektor, na oblasť spravodlivosti, slobody a bezpečnosti a na oblasti súvisiace s obchodom. V ďalšej fáze sa Čierna Hora sústredí na ostatné časti acquis. Aproximácia sa uskutoční na základe programu, na ktorom sa dohodne Európska komisia s Čiernou Horou.
4.
Čierna Hora po dohode s Európskou komisiou takisto stanoví aj modality monitorovania aproximácie právnych predpisov a implementácie opatrení zameraných na presadzovanie práva, ktoré je potrebné prijať.
Článok 73
Ustanovenia hospodárskej súťaže a ďalšie hospodárske ustanovenia
1.
Tieto postupy nie sú zlučiteľné s riadnym fungovaním tejto dohody, pokiaľ by mohli mať dosah na obchod medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou:
(i)
všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy podnikov, ktorých cieľom alebo následkom je vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže,
(ii)
zneužívanie dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikmi na území Spoločenstva alebo Čiernej Hory ako celku alebo na jeho podstatnej časti,
(iii)
akákoľvek štátna pomoc, ktorá narúša alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobky.
2.
Akýkoľvek postup v rozpore s týmto článkom sa posúdi na základe kritérií, ktoré vyplývajú z uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže platných v Spoločenstve, najmä z článkov 81, 82, 86 a 87 Zmluvy o ES a z výkladových nástrojov prijatých inštitúciami Spoločenstva.
3.
Strany zabezpečia, aby právomoci potrebné na úplné uplatňovanie odseku 1 bodov (i) a (ii) tohto článku vo vzťahu k súkromným a verejnoprávnym podnikom a podnikom, ktorým boli priznané osobitné práva, boli zverené funkčne nezávislému orgánu.
4.
Čierna Hora zriadi funkčne nezávislý orgán, ktorý bude mať právomoci potrebné na úplné uplatňovanie odseku 1 bodu (iii) tohto článku, do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody. Tento orgán bude okrem iného mať právo schvaľovať schémy štátnej pomoci a individuálne pomoci v súlade s odsekom 2 a právo nariadiť vrátenie štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá protiprávne.
5.
Spoločenstvo na jednej strane a Čierna Hora na druhej strane zabezpečia transparentnosť v oblasti štátnej pomoci okrem iného tým, že poskytnú druhej strane pravidelnú výročnú správu alebo jej ekvivalent podľa metodiky a prezentácie štatistického zisťovania Spoločenstva o štátnej pomoci. Na požiadanie jednej strany jej druhá strana poskytne informácie o jednotlivých prípadoch štátnej pomoci.
6.
Čierna Hora vypracuje kompletný prehľad schém pomoci, ktoré zaviedla pred zriadením orgánu uvedeného v odseku 4, a tieto schémy pomoci dá do súladu s kritériami uvedenými v odseku 2 tohto článku najneskôr do štyroch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.
7.
a)
Na účely uplatňovania ustanovení odseku 1 bodu (iii) strany súhlasia, že počas prvých piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa bude vyhodnocovať každá štátna pomoc poskytnutá Čiernou Horou so zreteľom na skutočnosť, že Čierna Hora sa považuje za rovnakú oblasť ako oblasti Spoločenstva opísané v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.
b)
Do štyroch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Čierna Hora predloží Európskej komisii údaje o svojom HDP na obyvateľa harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán uvedený v odseku 4 a Komisia Európskych spoločenstiev potom spoločne zhodnotia oprávnenosť regiónov Čiernej Hory a súvisiace maximálne intenzity pomoci s cieľom vypracovať na základe príslušných usmernení Spoločenstva regionálnu mapu pomoci.
8.
Pravidlá pre štátnu pomoc oceliarskemu priemyslu sú stanovené v protokole 5. Stanovujú sa v ňom pravidlá, ktoré sa použijú v prípade pomoci na reštrukturalizáciu oceliarskeho priemyslu. Zdôrazní sa v ňom výnimočná povaha takejto pomoci a skutočnosť, že takáto pomoc bude časovo obmedzená a viazaná na zníženie kapacity v rámci programov uskutočniteľnosti.
9.
Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II hlave IV:
a)
odsek 1 bod (iii) sa neuplatňuje,
b)
všetky postupy v rozpore s odsekom 1 bodom (i) sa posúdia podľa kritérií, ktoré Spoločenstvo stanovilo na základe článkov 36 a 37 Zmluvy o ES a osobitných nástrojov Spoločenstva prijatých na tomto základe.
10.
Ak sa niektorá zo strán domnieva, že určitý postup nie je zlučiteľný s podmienkami obsiahnutými v odseku 1, môže po prerokovaní v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie alebo po uplynutí 30 pracovných dní od podania žiadosti o takéto prerokovanie prijať vhodné opatrenia. Týmto článkom nie je dotknuté prijímanie vyrovnávacích opatrení Spoločenstvom alebo Čiernou Horou v súlade s GATT z roku 1994 a Dohodou WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach alebo s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 74
Verejnoprávne podniky
Do konca tretieho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody bude Čierna Hora na verejnoprávne podniky a podniky, ktorým boli priznané osobitné a výlučné práva, uplatňovať zásady stanovené v Zmluve o ES, najmä v jej článku 86.
Osobitné práva verejnoprávnych podnikov počas prechodného obdobia nezahŕňajú možnosť zaviesť množstvové obmedzenia alebo opatrenia s rovnocenným účinkom na dovozy zo Spoločenstva do Čiernej Hory.
Článok 75
Práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva
1.
V súlade s ustanoveniami tohto článku a prílohy VII strany potvrdzujú, že prikladajú význam zabezpečeniu primeranej a účinnej ochrany a presadzovania práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú strany, pokiaľ ide o uznávanie a ochranu práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, poskytovať spoločnostiam a štátnym príslušníkom druhej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré poskytujú podľa dvojstranných dohôd tretím krajinám.
3.
Čierna Hora prijme potrebné opatrenia, aby najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody zabezpečila podobnú úroveň ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva ako v Spoločenstve vrátane účinných prostriedkov na presadzovanie týchto práv.
4.
Čierna Hora sa zaväzuje, že počas uvedeného obdobia pristúpi k mnohostranným dohovorom o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, ktoré sú uvedené v prílohe VII. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže zaviazať Čiernu Horu k tomu, aby pristúpila ku konkrétnym mnohostranným dohovorom v tejto oblasti.
5.
Ak sa v oblasti práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva vyskytnú problémy ovplyvňujúce podmienky obchodovania, na žiadosť ktorejkoľvek zo strán sa bezodkladne predložia Rade pre stabilizáciu a pridruženie s cieľom dosiahnuť obojstranne uspokojivé riešenie.
Článok 76
Verejné obstarávanie
1.
Spoločenstvo a Čierna Hora považujú za želateľný cieľ, aby sa zadávanie verejných zákaziek otvorilo na základe nediskriminácie a reciprocity, a to najmä v súlade s ustanoveniami WTO.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú mať čiernohorské spoločnosti bez ohľadu na to, či sú usadené v Spoločenstve alebo nie, prístup k postupom zadávania zákaziek v Spoločenstve v súlade s pravidlami Spoločenstva pre oblasť obstarávania, pričom im bude poskytnuté zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté spoločnostiam Spoločenstva.
Tieto ustanovenia sa použijú aj na zákazky v sektore verejných služieb, keď Čierna Hora prijme právne predpisy, ktorými sa v tejto oblasti zavedú pravidlá Spoločenstva. Spoločenstvo bude pravidelne skúmať, či Čierna Hora tieto právne predpisy skutočne zavádza.
3.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú mať spoločnosti Spoločenstva, ktoré sú usadené v Čiernej Hore, podľa ustanovení kapitoly II hlavy V prístup k postupom zadávania zákaziek v Čiernej Hore, pričom im bude poskytnuté zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté čiernohorským spoločnostiam.
4.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú mať spoločnosti Spoločenstva, ktoré nie sú usadené v Čiernej Hore, prístup k postupom zadávania zákaziek v Čiernej Hore, pričom im bude poskytnuté zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté čiernohorským spoločnostiam.
5.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie pravidelne skúma, či má Čierna Hora možnosť poskytnúť prístup k postupom zadávania zákaziek v Čiernej Hore všetkým spoločnostiam Spoločenstva. Čierna Hora podáva každoročne Rade pre stabilizáciu a pridruženie správu o opatreniach, ktoré prijala v záujme posilnenia transparentnosti a zabezpečenia účinného súdneho preskúmania rozhodnutí v oblasti verejného obstarávania.
6.
Pokiaľ je realizácia verejných zákaziek spojená s usadením sa, pôsobením a poskytovaním služieb medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou a so zamestnávaním a pohybom pracovných síl, použijú sa ustanovenia článkov 49 až 64.
Článok 77
Normalizácia, metrológia, akreditácia a posudzovanie zhody
1.
Čierna Hora prijme potrebné opatrenia, aby postupne dosiahla súlad s technickými predpismi Spoločenstva a s európskou normalizáciou, metrológiou, akreditáciou a postupmi posudzovania zhody.
2.
Na tento účel sa strany budú usilovať:
a)
podporovať používanie technických predpisov Spoločenstva, európskych noriem a postupov posudzovania zhody,
b)
napomáhať rozvoj kvalitnej infraštruktúry pre normalizáciu, metrológiu, akreditáciu a posudzovanie zhody,
c)
podporovať účasť Čiernej Hory na práci organizácií, ktoré sa venujú normám, posudzovaniu zhody, metrológii a podobným funkciám (napr. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET),5)
d)
v prípade potreby uzatvoriť dohodu o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov, keď budú legislatívny rámec a postupy v Čiernej Hore dostatočne zladené s legislatívnym rámcom a postupmi v Spoločenstve a keď budú k dispozícii príslušné odborné kapacity.
Článok 78
Ochrana spotrebiteľa
Strany budú spolupracovať v záujme zladenia noriem v oblasti ochrany spotrebiteľa v Čiernej Hore s normami Spoločenstva. Aby trhové hospodárstvo fungovalo riadne, je nevyhnutná účinná ochrana spotrebiteľa, pričom táto ochrana závisí od rozvoja administratívnej infraštruktúry na vykonávanie dohľadu nad trhom a presadzovanie práva v tejto oblasti.
Na tento účel, ako aj vzhľadom na spoločné záujmy sa strany zaväzujú, že zabezpečia:
a)
politiku aktívnej ochrany spotrebiteľa v súlade s právom Spoločenstva vrátane zvýšenia informovanosti a rozvoja nezávislých organizácií,
b)
harmonizáciu právnych predpisov o ochrane v Čiernej Hore s platnými právnymi predpismi Spoločenstva,
c)
účinnú právnu ochranu spotrebiteľov v záujme zvýšenia kvality spotrebných tovarov a dodržiavania príslušných bezpečnostných noriem,
d)
monitorovanie pravidiel príslušnými orgánmi a prístup k spravodlivosti v prípade sporov,
e)
výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch.
Článok 79
Pracovné podmienky a rovnosť príležitostí
Čierna Hora bude postupne harmonizovať svoje právne predpisy v oblasti pracovných podmienok, najmä v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a rovnosti príležitostí, s právnymi prepismi Spoločenstva.
HLAVA VII
SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODA A BEZPEČNOSŤ
Článok 80
Posilnenie inštitúcií a právneho štátu
Strany pri spolupráci v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti pripisujú osobitný význam upevňovaniu právneho štátu a posilňovaniu inštitúcií na všetkých úrovniach správy vo všeobecnosti, a najmä v oblasti presadzovania práva a výkonu spravodlivosti. Cieľom tejto spolupráce je najmä posilnenie nezávislosti súdnictva a zvýšenie jeho efektívnosti, zlepšenie práce polície a ostatných orgánov na presadzovanie práva, primeraná odborná príprava a boj proti korupcii a organizovanému zločinu.
Článok 81
Ochrana osobných údajov
Čierna Hora bude po nadobudnutí platnosti tejto dohody harmonizovať svoje právne predpisy o ochrane osobných údajov s právom Spoločenstva a ostatnými európskymi a medzinárodnými právnymi predpismi o ochrane súkromia. Čierna Hora vytvorí nezávislé orgány dozoru vybavené dostatočnými finančnými a ľudskými zdrojmi, aby sa efektívne monitorovalo a zabezpečilo presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Na účely dosiahnutia tohto cieľa strany spolupracujú.
Článok 82
Víza, správa hraníc, azyl a migrácia
Strany spolupracujú v oblasti víz, kontroly hraníc, azylu a migrácie a vytvoria rámec spolupráce v týchto oblastiach vrátane spolupráce na regionálnej úrovni, pričom podľa potreby zohľadnia a plne využijú iné existujúce podnety v tejto oblasti.
Základom spolupráce v týchto oblastiach sú spoločné rokovania a úzka spolupráca medzi stranami a jej súčasťou by mala byť technická a administratívna pomoc zameraná na:
a)
výmenu informácií o právnych predpisoch a postupoch,
b)
prípravu nových právnych predpisov,
c)
posilnenie efektívnosti inštitúcií,
d)
odbornú prípravu pracovníkov,
e)
bezpečnosť cestovných dokladov a odhaľovanie falošných dokladov,
f)
správu hraníc.
Spolupráca sa predovšetkým zameria:
a)
v azylovej oblasti na uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov tak, aby boli splnené normy Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 a Newyorského protokolu k nemu z roku 1967, čím sa zabezpečí dodržanie zásady „non-refoulement“ (nenavracania), ako aj ostatných práv žiadateľov o azyl a utečencov,
b)
v oblasti legálnej migrácie na pravidlá prijímania a na práva a právne postavenie prijatých osôb. V súvislosti s migráciou sa strany dohodli, že budú spravodlivo zaobchádzať s občanmi iných štátov, ktorí sa legálne nachádzajú na ich území, a že budú podporovať integračnú politiku, ktorej cieľom je, aby práva a povinnosti týchto osôb boli porovnateľné s právami a povinnosťami ich občanov.
Článok 83
Predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu a jeho kontrola; readmisia
1.
Strany spolupracujú v rámci predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a jeho kontroly. Na tento účel sa Spoločenstvo a Čierna Hora dohodli, že prijmú všetkých svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území druhej strany, a že uzatvoria a plne vykonajú readmisnú dohodu ustanovujúcu aj povinnosť readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti.
Členské štáty a Čierna Hora vybavia svojich štátnych príslušníkov riadnymi dokladmi totožnosti a na tento účel im sprístupnia nevyhnutné administratívne kapacity.
Konkrétne postupy readmisie vlastných štátnych príslušníkov, štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti sa stanovia v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Čiernou Horou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.
2.
Čierna Hora súhlasí s tým, že uzatvorí readmisné dohody s krajinami, ktoré sú zapojené do procesu stabilizácie a pridruženia.
3.
Čierna Hora sa zaväzuje prijať akékoľvek opatrenia potrebné na flexibilnú a rýchlu implementáciu všetkých readmisných dohôd uvedených v tomto článku.
4.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie stanoví ďalšie kroky, ktoré by strany mohli spoločne prijať, aby predchádzali nelegálnemu prisťahovalectvu, obchodovaniu s ľuďmi a sieťam organizujúcim nelegálne prisťahovalectvo, a v záujme ich kontroly.
Článok 84
Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
1.
Strany spolupracujú, aby predišli zneužívaniu ich finančných systémov na pranie špinavých peňazí, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti a najmä z obchodu s drogami, a na financovanie terorizmu.
2.
Spolupráca v tejto oblasti môže pozostávať aj z administratívnej a technickej pomoci zameranej na rozvoj implementácie právnych predpisov a efektívneho fungovania primeraných noriem a mechanizmov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré zodpovedajú normám a mechanizmom prijatým Spoločenstvom a inými medzinárodnými zoskupeniami v tejto oblasti, najmä Finančnou akčnou jednotkou (FATF).
Článok 85
Spolupráca v oblasti boja proti nezákonným drogám
1.
Strany v rámci svojej právomoci a pôsobnosti spolupracujú, aby zabezpečili vyvážený a integrovaný prístup k drogovej problematike. Protidrogové politiky a opatrenia sa zamerajú na posilnenie štruktúr boja proti nezákonným drogám, na zníženie ponuky nezákonných drog, obchodu s nimi a dopytu po nich, na vysporiadanie sa so zdravotnými a sociálnymi následkami užívania drog a na účinnejšiu kontrolu prekurzorov.
2.
Strany sa dohodnú na metódach spolupráce potrebných na dosiahnutie týchto cieľov. Opatrenia budú založené na zásadách, ktoré si strany spoločne dohodnú a ktoré budú v súlade s protidrogovou stratégiou EÚ.
Článok 86
Predchádzanie organizovanému zločinu a iným nezákonným činnostiam a boj proti nim
Strany spolupracujú pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti a nezákonnej činnosti, organizovanej alebo neorganizovanej, ako napríklad:
a)
prevádzačstvo a obchod s ľuďmi,
b)
nezákonné hospodárske činnosti, najmä falšovanie peňazí a bezhotovostných platobných prostriedkov, nezákonné operácie s takými produktmi, ako napríklad priemyselný odpad, rádioaktívny materiál a operácie s nezákonnými, falšovanými alebo pirátskymi výrobkami,
c)
korupcia, či už v súkromnom alebo vo verejnom sektore, najmä v spojení s netransparentnými administratívnymi postupmi,
d)
daňový podvod,
e)
krádež totožnosti,
f)
nedovolené obchodovanie s drogami a psychotropnými látkami,
g)
nedovolené obchodovanie so zbraňami,
h)
falšovanie dokladov,
i)
pašovanie tovaru vrátane automobilov a nedovolené obchodovanie s nimi,
j)
počítačová trestná činnosť.
Pokiaľ ide o falšovanie meny, Čierna Hora úzko spolupracuje s Európskym spoločenstvom s cieľom bojovať proti falšovaniu bankoviek a mincí a potlačiť a potrestať akékoľvek falšovanie bankoviek a mincí, ku ktorému môže dochádzať na jej území. Pokiaľ ide o predchádzanie, Čierna Hora sa zameria na implementáciu opatrení, ktoré zodpovedajú opatreniam stanoveným v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva, a na pristúpenie ku všetkým medzinárodným dohovorom súvisiacim s touto oblasťou práva. Čierna Hora môže využiť podporu Spoločenstva na výmenu, pomoc a odbornú prípravu v oblasti ochrany pred falšovaním meny.
V rámci boja proti organizovanému zločinu sa bude podporovať regionálna spolupráca a zosúladenie s uznávanými medzinárodnými normami.
Článok 87
Boj proti terorizmu
Strany sa dohodli, že budú v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorými sú viazané, a v súlade so svojimi zákonmi a inými svojimi právnymi predpismi spolupracovať v záujme predchádzania a potlačovania teroristických činov a ich financovania, a to takto:
a)
v rámci úplnej implementácie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 (2001) a ostatných príslušných rezolúcií OSN, medzinárodných dohovorov a nástrojov,
b)
prostredníctvom výmeny informácií o teroristických skupinách a sieťach, ktoré ich podporujú, pričom táto výmena sa uskutoční v súlade s medzinárodným a vnútroštátnym právom,
c)
prostredníctvom výmeny skúseností súvisiacich s prostriedkami a metódami boja proti terorizmu, skúseností z technickej oblasti a z oblasti odbornej prípravy a prostredníctvom výmeny skúseností súvisiacich s predchádzaním terorizmu.
HLAVA VIII
POLITIKY SPOLUPRÁCE
Článok 88
1.
Spoločenstvo a Čierna Hora začnú úzko spolupracovať s cieľom prispieť k rozvoju Čiernej Hory a podporiť jej rastový potenciál. Táto spolupráca posilní existujúce hospodárske väzby na čo najširšom možnom základe, na prospech oboch strán.
2.
Politiky a iné opatrenia budú koncipované tak, aby Čiernej Hore priniesli trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj. Tieto politiky by mali zabezpečiť, aby sa od začiatku v plnej miere zohľadňovali environmentálne aspekty a aby sa tieto aspekty prepojili s požiadavkou harmonického sociálneho rozvoja.
3.
Politiky spolupráce budú začlenené do regionálneho rámca spolupráce. Osobitná pozornosť sa bude venovať opatreniam, ktoré môžu posilniť spoluprácu medzi Čiernou Horou a susednými krajinami vrátane členských štátov EÚ, čo prispeje k stabilite v regióne. Rada pre stabilizáciu a pridruženie vymedzí v súlade s plánom európskeho partnerstva priority, pokiaľ ide o ďalej uvedené politiky spolupráce, alebo v rámci nich.
Článok 89
Hospodárska a obchodná politika
Spoločenstvo a Čierna Hora napomôžu hospodárske reformy tak, že budú spolupracovať na lepšom pochopení zásadných prvkov svojich ekonomík a na kvalitnejšej tvorbe a realizácii hospodárskej politiky v podmienkach trhového hospodárstva.
Na tento účel Spoločenstvo a Čierna Hora spolupracujú v týchto oblastiach:
a)
výmena informácií o makroekonomických výsledkoch a perspektívach a o stratégiách rozvoja,
b)
spoločná analýza hospodárskych otázok spoločného záujmu vrátane formovania hospodárskej politiky a nástrojov na jej realizáciu a
c)
podpora užšej spolupráce s cieľom urýchlenia prílevu know-how a prístupu k novým technológiám.
Čierna Hora sa bude usilovať o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a o postupnú aproximáciu svojich politík politikám európskej hospodárskej a menovej únie orientovaným na stabilitu. Na požiadanie orgánov Čiernej Hory môže Spoločenstvo poskytnúť pomoc na podporu úsilia Čiernej Hory v tejto oblasti.
Cieľom spolupráce bude takisto aj posilnenie právneho štátu vo sfére podnikania prostredníctvom stabilného a nediskriminačného právneho rámca v oblasti obchodu.
Do spolupráce v tejto oblasti patrí aj výmena informácií o zásadách a fungovaní európskej hospodárskej a menovej únie.
Článok 90
Spolupráca v oblasti štatistiky
Strany sa pri spolupráci v prvom rade zamerajú na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti štatistiky vrátane hospodárskej, obchodnej, menovej a finančnej oblasti. Jej cieľom bude najmä vytvoriť efektívny a trvalo udržateľný štatistický systém schopný poskytovať spoľahlivé, objektívne a presné údaje potrebné na plánovanie a monitorovanie transformačného a reformného procesu v Čiernej Hore. Tento systém by mal takisto štatistickému úradu v Čiernej Hore umožniť, aby lepšie slúžil domácim klientom (a to verejnej správe, ako aj súkromnému sektoru). V rámci štatistického systému by sa mali dodržiavať základné štatistické zásady Organizácie Spojených národov, zásady obsiahnuté v Kódexe európskej štatistiky a ustanovenia európskeho práva v oblasti štatistiky a systém by sa mal vyvíjať smerom k acquis Spoločenstva. Strany budú spolupracovať predovšetkým, aby zabezpečili dôverný charakter individuálnych údajov, postupne zvýšili množstvo zbieraných údajov a údajov poskytovaných do Európskeho štatistického systému, a aby si vymieňali informácie o metódach, transfere know-how a odbornej príprave.
Článok 91
Bankovníctvo, poisťovníctvo a ostatné finančné služby
Spolupráca medzi Čiernou Horou a Spoločenstvom sa zameria na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb. Strany budú spolupracovať, aby vytvorili a ďalej rozvíjali vhodný rámec na podporu bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb v Čiernej Hore, ktorý bude založený na zásadách spravodlivej hospodárskej súťaže a zabezpečí rovnosť podmienok.
Článok 92
Spolupráca v oblasti vnútornej kontroly a externého auditu
Strany sa pri spolupráci zamerajú na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti verejnej vnútornej finančnej kontroly a externého auditu. Strany budú predovšetkým spolupracovať, aby v Čiernej Hore prostredníctvom vytvorenia a prijatia príslušných predpisov vytvorili transparentný, efektívny a hospodárny systém verejnej vnútornej finančnej kontroly vrátane systému finančného hospodárenia a kontroly, funkčne nezávislého vnútorného auditu a nezávislých systémov externého auditu, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a metódami a osvedčenými postupmi EÚ. Spolupráca sa takisto sústredí aj na budovanie kapacít najvyššieho audítorského orgánu Čiernej Hory. Aby mohli byť splnené povinnosti v oblasti koordinácie a harmonizácie vyplývajúce z požiadaviek tohto článku, spolupráca sa takisto sústredí aj na vytvorenie a posilnenie ústredných harmonizačných útvarov pre finančné hospodárenie a kontrolu a pre vnútorný audit.
Článok 93
Podpora a ochrana investícií
Strany v rozsahu svojej pôsobnosti v oblasti podpory a ochrany investícií spolupracujú s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre domáce a zahraničné súkromné investície, čo je základný prvok hospodárskej a priemyselnej revitalizácie Čiernej Hory. Čierna Hora sa v rámci spolupráce sústredí predovšetkým na skvalitnenie právneho rámca na podporu a ochranu investícií.
Článok 94
Priemyselná spolupráca
Spolupráca sa zameria na podporu modernizácie a reštrukturalizácie priemyslu v Čiernej Hore a jeho jednotlivých odvetví. Patrí sem aj priemyselná spolupráca medzi hospodárskymi subjektmi s cieľom posilniť súkromný sektor za takých podmienok, ktoré zabezpečia ochranu životného prostredia.
V podnetoch v oblasti priemyselnej spolupráce sa odzrkadlia priority stanovené oboma stranami. Zohľadnia sa v nich regionálne aspekty priemyselného rozvoja a prípadne sa podporia nadnárodné partnerstvá. V rámci týchto iniciatív by sa malo predovšetkým vyvíjať úsilie, aby sa vytvoril vhodný rámec pre podniky, zlepšilo riadenie a know-how, podporili trhy, ich transparentnosť a podnikateľské prostredie. Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, aby sa v Čiernej Hore formovali efektívne aktivity na podporu vývozu.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva v oblasti priemyselnej politiky.
Článok 95
Malé a stredné podniky
Strany sa pri spolupráci zamerajú na vytváranie a posilňovanie malých a stredných podnikov (MSP) súkromného sektora a na formovanie nových podnikov v oblastiach s potenciálom pre rast a spoluprácu medzi MSP v Spoločenstve a v Čiernej Hore.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti MSP a usmernenia obsiahnuté v Európskej charte pre malé podniky.
Článok 96
Cestovný ruch
Strany sa pri spolupráci v oblasti cestovného ruchu zamerajú predovšetkým na posilnenie toku informácií o cestovnom ruchu (prostredníctvom medzinárodných sietí, databáz a pod.), na podporu rozvoja infraštruktúry, ktorá napomáha investovanie do odvetvia cestovného ruchu, a na účasť Čiernej Hory vo významných európskych organizáciách cestovného ruchu. Takisto sa zamerajú na preskúmanie možností spoločných operácií, posilnenia spolupráce medzi podnikmi cestovného ruchu, odborníkmi a verejnými orgánmi a ich príslušnými agentúrami v oblasti cestovného ruchu a transferu know-how (prostredníctvom odbornej prípravy, výmenných programov a seminárov). V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva súvisiace s týmto odvetvím.
Spolupráca môže byť začlenená do regionálneho rámca spolupráce.
Článok 97
Poľnohospodárstvo a agropriemysel
Strany sa pri spolupráci zamerajú na všetky prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva a vo veterinárnej a fytosanitárnej sfére. Cieľom spolupráce bude predovšetkým modernizácia a reštrukturalizácia poľnohospodárstva a agropriemyslu, najmä aby sa v Čiernej Hore splnili hygienické požiadavky Spoločenstva, zlepšilo hospodárenie s vodou, dosiahol pokrok pri rozvoji vidieka, rozvinulo lesné hospodárstvo a aby sa podporila postupná aproximácia čiernohorských právnych predpisov a postupov pravidlám a normám Spoločenstva.
Článok 98
Rybné hospodárstvo
Strany preskúmajú možnosti určenia obojstranne výhodných oblastí spoločného záujmu v sektore rybného hospodárstva. V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti rybného hospodárstva a dodržia medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o pravidlá medzinárodných a regionálnych organizácií pre rybné hospodárstvo, ktoré sa týkajú hospodárenia so zdrojmi rybného hospodárstva a ich ochrany.
Článok 99
Clá
Strany nadviažu spoluprácu v tejto oblasti s cieľom zaručiť dodržiavanie ustanovení, ktoré sa majú prijať v oblasti obchodu, a dosiahnuť aproximáciu colného systému Čiernej Hory colnému systému Spoločenstva, čím prispejú k vytvoreniu podmienok pre plánovanú liberalizáciu podľa tejto dohody a pre postupnú aproximáciu čiernohorských právnych predpisov v colnej oblasti k acquis.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v colnej oblasti.
Pravidlá vzájomnej administratívnej pomoci medzi stranami v colnej oblasti sa stanovujú v protokole 6.
Článok 100
Dane
Strany budú spolupracovať v daňovej oblasti a aj v rámci opatrení, ktoré sú zamerané na prehĺbenie reformy daňového systému Čiernej Hory a reštrukturalizáciu daňovej správy s cieľom zabezpečiť účinný výber daní a posilniť boj proti daňovým podvodom.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v daňovej oblasti a v oblasti boja proti škodlivej daňovej súťaži. Odstránenie škodlivej daňovej súťaže by sa malo uskutočniť na základe zásad kódexu správania pri zdaňovaní podnikov, na ktorom sa Rada dohodla 1. decembra 1997.
Spolupráca sa takisto zameria na zvýšenie transparentnosti, boj proti korupcii a zahrnutie výmeny informácií s členskými štátmi medzi kroky na podporu presadzovania opatrení na zamedzenie daňovým podvodom, únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Čierna Hora okrem toho dobuduje sieť dvojstranných dohôd s členskými štátmi, a to v súlade s aktuálnym znením Vzorovej zmluvy OECD o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a daní z majetku a aj na základe Vzorovej zmluvy OECD o výmene informácií o daňových záležitostiach, pokiaľ je nimi členský štát, ktorý žiada o uzavretie dohody, viazaný.
Článok 101
Spolupráca v sociálnej oblasti
Pokiaľ ide o oblasť zamestnanosti, strany sa pri spolupráci zamerajú predovšetkým na skvalitnenie služieb pri hľadaní práce a profesijného poradenstva, na vytváranie podporných opatrení a na podporu miestneho rozvoja s cieľom napomôcť reštrukturalizáciu priemyslu a trhu práce. Spolupráca okrem toho zahrnie aj také opatrenia, ako sú štúdie, dočasné preloženie odborníkov, informačné aktivity a odborná príprava.
Strany budú spolupracovať, aby napomohli reformu čiernohorskej politiky zamestnanosti v rámci intenzifikácie hospodárskej reformy a integrácie. Spolupráca sa zacieli aj na podporu prispôsobovania čiernohorského systému sociálneho zabezpečenia novým hospodárskym a sociálnym požiadavkám a bude zahŕňať aj úpravu čiernohorských právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok a rovnosti príležitostí žien a mužov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb patriacich k menšinám a aj zvyšovanie úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pričom sa zohľadní úroveň ochrany, ktorá existuje v Spoločenstve. Čierna Hora zabezpečí dodržiavanie základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a ich účinnú implementáciu.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.
Článok 102
Vzdelávanie a odborná príprava
Cieľom spolupráce strán bude, aby sa v Čiernej Hore zvýšila úroveň všeobecného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, ako aj politiky pre mládež a práce s mládežou vrátane neformálneho vzdelávania. Prioritou systémov vyššieho vzdelávania bude, aby sa v rámci medzivládneho bolonského procesu dosiahli ciele Bolonskej deklarácie.
Cieľom spolupráce strán bude takisto zabezpečiť, aby v rámci prístupu ku všetkým stupňom vzdelávania a odbornej prípravy v Čiernej Hore nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu alebo náboženstva.
Spoločenstvo prispeje k zlepšeniu štruktúr a aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v Čiernej Hore prostredníctvom príslušných programov a nástrojov.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.
Článok 103
Kultúrna spolupráca
Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry. Táto spolupráca bude okrem iného slúžiť na zvýšenie vzájomného pochopenia a úcty medzi jednotlivcami, spoločenstvami a národmi. Strany sa zaväzujú aj k spolupráci na podporu kultúrnej rozmanitosti, najmä v rámci Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.
Článok 104
Spolupráva v audiovizuálnej oblasti
Strany budú spolupracovať s cieľom podporiť audiovizuálnu tvorbu v Európe a koprodukciu v oblasti kinematografie a televíznej produkcie.
Spolupráca by okrem iného mohla zahŕňať školiace programy a nástroje pre novinárov a iných odborníkov z oblasti médií, ako aj technickú pomoc verejným i súkromným médiám s cieľom posilniť ich nezávislosť, profesionalitu a väzby medzi európskymi médiami.
Čierna Hora zladí svoje politiky úpravy obsahových aspektov cezhraničného vysielania s politikami Európskeho spoločenstva a svoje právne predpisy bude harmonizovať s acquis EÚ. Čierna Hora bude venovať osobitnú pozornosť otázkam súvisiacim s nadobúdaním práv duševného vlastníctva k programom a satelitnému, káblovému a pozemnému vysielaniu.
Článok 105
Informačná spoločnosť
Spolupráca sa bude rozvíjať vo všetkých oblastiach súvisiacich s acquis Spoločenstva v oblasti informačnej spoločnosti. Bude podporovať najmä postupné zladenie čiernohorských politík a právnych predpisov v tomto sektore s politikami a právnymi predpismi Spoločenstva.
Strany budú takisto spolupracovať na ďalšom rozvoji informačnej spoločnosti v Čiernej Hore. Globálnym cieľom bude pripraviť spoločnosť ako celok na digitálnu éru, prilákať investície a zabezpečiť interoperabilitu sietí a služieb.
Článok 106
Siete a služby elektronických komunikácií
Spolupráca sa v prvom rade zameria na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.
Strany predovšetkým posilnia spoluprácu v oblasti sietí a služieb elektronických komunikácií, pričom konečným cieľom bude, aby tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Čierna Hora prijala acquis Spoločenstva v týchto sektoroch.
Článok 107
Informácie a komunikácie
Spoločenstvo a Čierna Hora prijmú opatrenia potrebné na posilnenie vzájomnej výmeny informácií. Prioritu budú mať programy zamerané na poskytovanie hlavných informácií o Spoločenstve širokej verejnosti a špecializovanejších informácií odborným kruhom.
Článok 108
Doprava
Strany sa pri spolupráci zamerajú na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti dopravy.
Cieľom spolupráce môže byť najmä reštrukturalizácia a modernizácia jednotlivých druhov dopravy v Čiernej Hore, zlepšenie voľného pohybu osôb a tovaru, rozšírenie prístupu na dopravný trh a k dopravným zariadeniam vrátane prístavov a letísk. Okrem toho by spolupráca mohla podporiť rozvoj multimodálnych infraštruktúr s prepojením na hlavné transeurópske siete s cieľom posilniť najmä regionálne prepojenia v juhovýchodnej Európe v súlade s memorandom o porozumení o rozvoji základnej regionálnej dopravnej siete. Cieľom spolupráce by malo byť, aby sa dosiahli prevádzkové štandardy porovnateľné so štandardmi platnými v Spoločenstve a aby sa v Čiernej Hore vytvoril taký dopravný systém, ktorý bude kompatibilný a zosúladený so systémom Spoločenstva, a aby sa v rámci dopravy zlepšila ochrana životného prostredia.
Článok 109
Energetika
Spolupráca sa v prvom rade zameria na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti energetiky. Je založená na Zmluve o energetickom spoločenstve a bude sa rozvíjať s cieľom postupnej integrácie Čiernej Hory do európskych trhov s energiou. Spolupráca sa zameria najmä na:
a)
tvorbu a plánovanie energetickej politiky a modernizáciu infraštruktúry, skvalitnenie a diverzifikáciu ponuky, zlepšenie prístupu na trh s energiou vrátane pomoci tranzitu, prenosu a distribúcii a na obnovenie elektrických prepojení regionálneho významu so susednými krajinami,
b)
podporu úspor energie, energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a na skúmanie dosahov výroby a spotreby energie na životné prostredie,
c)
vytváranie rámcových podmienok na reštrukturalizáciu energetických podnikov a spoluprácu medzi podnikmi pôsobiacimi v tomto odvetví.
Článok 110
Jadrová bezpečnosť
Strany budú spolupracovať v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení. Spolupráca by sa mohla týkať:
a)
skvalitnenia zákonov a iných právnych predpisov strán v oblasti radiačnej ochrany, v oblasti jadrovej bezpečnosti, evidencie a kontroly jadrových materiálov a posilnenia orgánov dohľadu a ich zdrojov,
b)
podpory uzatvárania dohôd medzi členskými štátmi, prípadne Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Čiernou Horou o včasnom varovaní a rýchlej výmene informácií v prípade jadrových havárií a o havarijnej pripravenosti a v prípade potreby o všeobecných otázkach jadrovej bezpečnosti,
c)
občianskoprávnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie.
Článok 111
Životné prostredie
Strany budú rozvíjať a posilňovať vzájomnú spoluprácu v oblasti životného prostredia, pričom jej hlavnou úlohou bude zastavenie ďalšieho poškodzovania životného prostredia a začatie zlepšovania environmentálnej situácie s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj.
Strany nadviažu spoluprácu predovšetkým s cieľom posilniť administratívne štruktúry a postupy na zabezpečenie strategického plánovania environmentálnych otázok a koordináciu medzi príslušnými subjektmi, pričom sa zamerajú na zladenie právnych predpisov Čiernej Hory s acquis Spoločenstva. Spolupráca by sa mohla sústrediť aj na rozvoj stratégií na účely podstatného zníženia miestneho, regionálneho a cezhraničného znečistenia vzduchu a vody, vytvorenia rámca na efektívnu, ekologicky čistú, trvalo udržateľnú a obnoviteľnú výrobu a spotrebu energie a vykonania hodnotenia vplyvov na životné prostredie a strategického environmentálneho hodnotenia. Osobitná pozornosť sa bude venovať ratifikácii a vykonávaniu Kjótskeho protokolu.
Článok 112
Spolupráca v oblasti výskumu a technického rozvoja
Strany budú podporovať spoluprácu v oblasti civilného vedeckého výskumu a technického vývoja na základe vzájomnej výhodnosti a s prihliadnutím na dostupnosť zdrojov aj primeraný prístup k svojim programom pri vhodnej a účinnej ochrane práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja.
Článok 113
Regionálny a miestny rozvoj
Strany sa budú usilovať o posilnenie spolupráce v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja s cieľom prispieť k hospodárskemu rozvoju a zmenšiť rozdiely medzi regiónmi. Osobitná pozornosť sa bude venovať cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráci.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva v oblasti regionálneho rozvoja.
Článok 114
Verejná správa
Cieľom spolupráce bude zabezpečiť rozvoj efektívnej a zodpovednej verejnej správy v Čiernej Hore a predovšetkým podporiť právny štát a riadne fungovanie štátnych inštitúcií na prospech čiernohorského obyvateľstva ako celku a plynulý rozvoj vzťahov medzi EÚ a Čiernou Horou.
Spolupráca v tejto oblasti sa predovšetkým zameria na budovanie inštitúcií, kam patrí aj rozvoj a uplatňovanie transparentných a nestranných výberových konaní, riadenie ľudských zdrojov, profesijný rast vo verejnej službe, ďalšie vzdelávanie a propagácia etických noriem v rámci verejnej správy. Spolupráca bude zahŕňať všetky úrovne verejnej správy vrátane miestnej správy.
HLAVA IX
FINANČNÁ SPOLUPRÁCA
Článok 115
S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v tejto dohode a v súlade s článkami 5, 116 a 118 môže Spoločenstvo poskytnúť Čiernej Hore finančnú pomoc vo forme grantov a pôžičiek vrátane pôžičiek od Európskej investičnej banky. Pomoc od Spoločenstva je podmienená ďalším pokrokom pri plnení kodanských politických kritérií a najmä pokrokom pri plnení konkrétnych priorít Európskeho partnerstva. Bude sa prihliadať aj na výsledky ročných preskúmaní krajín zapojených do procesu stabilizácie a pridruženia, najmä pokiaľ ide o záväzok príjemcov vykonať demokratické, hospodárske a inštitucionálne reformy, a na ďalšie závery Rady, ktoré sa predovšetkým týkajú dodržiavania programov úpravy. Pomoc poskytovaná Čiernej Hore bude zodpovedať identifikovaným potrebám, dohodnutým prioritám, schopnosti prijať a splácať poskytnuté prostriedky, ako aj opatreniam, ktoré boli prijaté na účely reformy a reštrukturalizácie hospodárstva.
Článok 116
Finančná pomoc vo forme grantu musí byť zahrnutá do prevádzkového opatrenia stanoveného príslušným nariadením Rady v rámci viacročného indikatívneho rámca a mať základ v ročnom programe činnosti zostavenom Spoločenstvom po prerokovaní s Čiernou Horou.
Finančná pomoc Spoločenstva môže zahŕňať všetky sektory spolupráce, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať spravodlivosti, slobode a bezpečnosti, aproximácii právnych predpisov, hospodárskemu rozvoju a ochrane životného prostredia.
Článok 117
V prípade osobitnej potreby môže na žiadosť Čiernej Hory Spoločenstvo v súčinnosti s medzinárodnými finančnými inštitúciami a pri zohľadnení dostupnosti všetkých finančných zdrojov preskúmať možnosť udelenia mimoriadnej makrofinančnej pomoci spojenej s určitými podmienkami. Táto pomoc sa uvoľní v závislosti od splnenia podmienok, ktoré sa stanovia v rámci programu dohodnutého medzi Čiernou Horou a Medzinárodným menovým fondom.
Článok 118
Strany v záujme optimálneho využitia dostupných zdrojov zabezpečia, aby sa príspevky Spoločenstva poskytli v úzkej súčinnosti s príspevkami z iných zdrojov, ako napríklad z členských štátov, iných krajín a medzinárodných finančných inštitúcií.
Na tento účel si strany pravidelne vymieňajú informácie o všetkých zdrojoch pomoci.
HLAVA X
INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 119
Týmto sa zriaďuje Rada pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá vykonáva dohľad nad uplatňovaním a vykonávaním tejto dohody. Stretáva sa na príslušnej úrovni v pravidelných intervaloch a keď si to vyžadujú okolnosti. Skúma všetky významné otázky v rámci tejto dohody a akékoľvek iné dvojstranné alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu.
Článok 120
1.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie pozostáva z členov Rady Európskej únie a členov Európskej komisie na jednej strane a z členov čiernohorskej vlády na strane druhej.
2.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.
3.
Členovia Rady pre stabilizáciu a pridruženie sa môžu nechať zastupovať v súlade s podmienkami stanovenými v jej rokovacom poriadku.
4.
Rade pre stabilizáciu a pridruženie striedavo predsedajú zástupca Spoločenstva a zástupca Čiernej Hory, a to v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v jej rokovacom poriadku.
5.
Pri prerokúvaní otázok, ktoré sa jej týkajú, sa Európska investičná banka zúčastňuje na práci Rady pre stabilizáciu a pridruženie so statusom pozorovateľa.
Článok 121
Na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody má Rada pre stabilizáciu a pridruženie právomoc prijímať rozhodnutia v rozsahu pôsobnosti tejto dohody a v prípadoch v nej uvedených. Prijaté rozhodnutia sú pre strany záväzné. Strany prijmú opatrenia potrebné na vykonanie prijatých rozhodnutí. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže vydávať aj vhodné odporúčania. Rozhodnutia a odporúčania navrhuje na základe dohody medzi stranami.
Článok 122
1.
Rade pre stabilizáciu a pridruženie pomáha pri plnení jej povinností Výbor pre stabilizáciu a pridruženie, ktorý sa skladá zo zástupcov Rady Európskej únie a zástupcov Európskej komisie na jednej strane a zo zástupcov vlády Čiernej Hory na strane druhej.
2.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie vo svojom rokovacom poriadku vymedzí povinnosti Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, medzi ktoré sa zahrnie aj príprava zasadnutí Rady pre stabilizáciu a pridruženie, a určí aj, ako bude výbor fungovať.
3.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže na Výbor pre stabilizáciu a pridruženie delegovať ktorúkoľvek zo svojich právomocí. V takom prípade prijíma Výbor pre stabilizáciu a pridruženie rozhodnutia v súlade s podmienkami stanovenými v článku 121.
Článok 123
Výbor pre stabilizáciu a pridruženie môže vytvárať podvýbory. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie vytvorí podvýbory potrebné na primerané vykonanie tejto dohody najneskôr do konca prvého roku po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody.
Vytvorí sa podvýbor pre riešenie otázok migrácie.
Článok 124
Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnúť o vytvorení ďalších osobitných výborov alebo orgánov, ktoré jej môžu pomáhať pri plnení jej povinností. Rada pre stabilizáciu a pridruženie vo svojom rokovacom poriadku určí zloženie a povinnosti týchto výborov alebo orgánov a aj to, ako budú fungovať.
Článok 125
Týmto sa zriaďuje parlamentný Výbor pre stabilizáciu a pridruženie. Výbor je fórum pre poslancov čiernohorského parlamentu a Európskeho parlamentu, kde sa môžu stretávať a vymieňať si názory. Schádza sa s periodicitou, ktorú si sám určí.
Parlamentný Výbor pre stabilizáciu a pridruženie pozostáva z poslancov Európskeho parlamentu na jednej strane a z poslancov čiernohorského parlamentu na strane druhej.
Parlamentný Výbor pre stabilizáciu a pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.
Parlamentnému Výboru pre stabilizáciu a pridruženie striedavo predsedá Európsky parlament a čiernohorský parlament, a to v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v jeho rokovacom poriadku.
Článok 126
V rozsahu pôsobnosti tejto dohody sa každá zo strán zaväzuje zabezpečiť, aby fyzické a právnické osoby druhej strany mali prístup k jej príslušným súdom a správnym orgánom na účel obhajoby osobných práv a vlastníckych práv bez toho, aby boli diskriminované v porovnaní s jej štátnymi príslušníkmi.
Článok 127
Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni strane prijať opatrenia:
a)
ktoré považuje za potrebné na to, aby zamedzila odhaleniu informácií, ktoré by bolo v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami,
b)
ktoré sa týkajú výroby alebo obchodu so zbraňami, s muníciou a vojenským materiálom alebo výskumu, vývoja, prípadne výroby nevyhnutnej na obranné účely za predpokladu, že takéto opatrenia nezhoršujú podmienky hospodárskej súťaže pri výrobkoch neurčených na špecificky vojenské účely,
c)
ktoré považuje za nevyhnutné pre zaistenie vlastnej bezpečnosti v prípade vážnych vnútorných problémov nepriaznivo vplývajúcich na zákonnosť a poriadok, alebo v čase vojny alebo veľkého medzinárodného napätia vytvárajúceho hrozbu vojny, alebo za potrebné na splnenie si povinností prijatých v záujme udržania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.
Článok 128
1.
V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek z jej osobitných ustanovení, platí, že:
a)
opatrenia uplatňované Čiernou Horou voči Spoločenstvu nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich podnikmi či firmami,
b)
opatrenia uplatňované Spoločenstvom voči Čiernej Hore nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi čiernohorskými štátnymi príslušníkmi ani medzi čiernohorskými podnikmi či firmami.
2.
Odsekom 1 nie je dotknuté právo strán uplatňovať príslušné ustanovenia ich daňových právnych predpisov voči daňovým poplatníkom, ktorí nie sú v rovnakej situácii, pokiaľ ide o miesto bydliska.
Článok 129
1.
Strany prijmú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie záväzkov, ktoré im vyplývajú z tejto dohody. Zabezpečia, aby sa dosiahli ciele stanovené v tejto dohode.
2.
Strany súhlasia s tým, že na žiadosť druhej strany vhodnou formou bezodkladne prerokujú všetky záležitosti, ktoré sa týkajú výkladu alebo vykonávania tejto dohody, ako aj iné relevantné aspekty ich vzájomných vzťahov.
3.
Každá zo strán môže Rade pre stabilizáciu a pridruženie predložiť akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania alebo výkladu tejto dohody. Ak sa tak stane, použije sa článok 130 a prípadne protokol 7.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže spor urovnať prostredníctvom záväzného rozhodnutia.
4.
Ak jedna zo strán dôjde k záveru, že druhá strana si neplní záväzky vyplývajúce z tejto dohody, môže prijať vhodné opatrenia. Pred ich prijatím, okrem osobitne naliehavých prípadov, poskytne Rade pre stabilizáciu a pridruženie v záujme nájdenia riešenia prijateľného pre obe strany všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné na dôkladné preskúmanie celej situácie.
Pri výbere opatrení sa uprednostnia tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody. Tieto opatrenia sa bezodkladne oznámia Rade pre stabilizáciu a pridruženie, a ak o to druhá strana požiada, prerokujú sa v rámci tohto orgánu alebo v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, alebo v rámci ktoréhokoľvek iného orgánu zriadeného podľa článku 123 alebo 124.
5.
Ustanoveniami odsekov 2, 3 a 4 tohto článku nie sú dotknuté články 32, 40, 41, 42, 46 a protokol 3 (Vymedzenie pojmu „výrobky s pôvodom“ a pojmu „metódy administratívnej spolupráce“).
Článok 130
1.
Ak medzi stranami vznikne spor súvisiaci s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody, každá strana zašle druhej strane a Rade pre stabilizáciu a pridruženie formálnu žiadosť o vyriešenie spornej otázky.
Ak sa strana domnieva, že určité opatrenie prijaté druhou stranou alebo opomenutie druhej strany konať predstavuje porušenie povinností vyplývajúcich z tejto dohody, uvedie vo formálnej žiadosti o vyriešenie sporu dôvody, na ktorých základe tak usudzuje, a prípadne aj informáciu o tom, že zvažuje prijatie opatrení podľa článku 129 ods. 4 tejto dohody.
2.
Strany sa usilujú o vyriešenie sporu tak, že v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie a ostatných orgánov uvedených v odseku 3 začnú v dobrej viere rokovať s cieľom čo najskôr dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie.
3.
Strany poskytnú Rade pre stabilizáciu a pridruženie všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné na dôkladné preskúmanie celej situácie.
Pokiaľ nebolo začaté rozhodcovské konanie podľa protokolu 7, spor sa až do vyriešenia prejednáva na každom zasadnutí Rady pre stabilizáciu a pridruženie. Spor sa považuje za vyriešený, keď Rada pre stabilizáciu a pridruženie prijala záväzné rozhodnutie o urovnaní veci podľa článku 129 ods. 3 alebo keď Rada vyhlási, že spor zanikol.
Spor sa môže na základe dohody strán alebo na žiadosť niektorej z nich prerokovať aj na zasadnutí Výboru pre stabilizáciu a pridruženie alebo akéhokoľvek iného relevantného výboru alebo orgánu zriadeného na základe článku 123 alebo 124. Spor sa môže prerokovať aj písomnou formou.
Všetky informácie poskytnuté v rámci rokovaní zostanú dôvernými.
4.
Ak ide o vec, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti protokolu 7, strana môže predložiť predmet sporu na urovnanie prostredníctvom rozhodcovského konania podľa tohto protokolu, ak strany nedokázali vyriešiť spor do dvoch mesiacov od začatia postupu na urovnávanie sporov podľa odseku 1.
Článok 131
Touto dohodou nie sú dotknuté práva jednotlivcov a hospodárskych subjektov, ktoré im vyplývajú z existujúcich dohôd zaväzujúcich jeden alebo viacero členských štátov na jednej strane a Čiernu Horu na strane druhej, a to až pokým sa touto dohodou nedosiahnu pre jednotlivcov a hospodárske subjekty také práva, ktoré sú s uvedenými právami rovnocenné.
Článok 132
Všeobecné zásady účasti Čiernej Hory na programoch Európskeho spoločenstva sú stanovené v protokole 8.
Prílohy I až VII a Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Článok 133
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek strana formou oznámenia druhej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí šesť mesiacov po dni takéhoto oznámenia.
Každá strana môže s okamžitou účinnosťou pozastaviť uplatňovanie tejto dohody, ak druhá strana nedodržiava niektorý z jej základných prvkov.
Článok 134
Na účely tejto dohody výraz „strany“ znamená Spoločenstvo alebo jeho členské štáty, alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty, v súlade s ich príslušnými právomocami, na jednej strane a Čiernu Horu na strane druhej.
Článok 135
Táto dohoda sa vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o ES a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a to za podmienok v nich stanovených, na jednej strane a na územie Čiernej Hory na strane druhej.
Článok 136
Depozitárom tejto dohody je generálny tajomník Rady Európskej únie.
Článok 137
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, vo fínskom, francúzskom, v gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, vo švédskom, v talianskom a v úradnom jazyku používanom v Čiernej hore, pričom každý text je rovnako autentický.
Článok 138
Strany schvália túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými postupmi.
Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si strany navzájom oznámili ukončenie postupov uvedených v prvom odseku.
Článok 139
Dočasná dohoda
Strany sa dohodli, že ak pred ukončením postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody nadobudnú prostredníctvom dočasnej dohody medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou účinnosť ustanovenia niektorých jej častí, najmä ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovaru a príslušné ustanovenia o doprave, bude na účely ustanovení hlavy IV, článkov 73, 74 a 75 tejto dohody, jej protokolov 1, 2, 3, 5, 6 a 7 a príslušných ustanovení protokolu 4 v súvislosti so záväzkami obsiahnutými v týchto ustanoveniach výraz „deň nadobudnutia platnosti tejto dohody“ znamenať deň nadobudnutia platnosti dočasnej dohody.
PRÍLOHA I
PRÍLOHA I A
COLNÉ ÚĽAVY ČIERNEJ HORY PRE PRIEMYSELNÉ VÝROBKY SPOLOČENSTVA (uvedené v článku 21)
PRÍLOHA I B
COLNÉ ÚĽAVY ČIERNEJ HORY PRE PRIEMYSELNÉ VÝROBKY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE
PRÍLOHA II
VYMEDZENIE VÝROBKOV Z „BABY BEEF“,
PRÍLOHA III(a)
COLNÉ ÚĽAVY ČIERNEJ HORY PRE POĽNOHOSPODÁRSKE PRIMÁRNE PRODUKTY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE
PRÍLOHA III(b)
COLNÉ ÚĽAVY ČIERNEJ HORY PRE POĽNOHOSPODÁRSKE PRIMÁRNE PRODUKTY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE
PRÍLOHA III(c)
COLNÉ ÚĽAVY ČIERNEJ HORY PRE POĽNOHOSPODÁRSKE PRIMÁRNE PRODUKTY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE
PRÍLOHA IV
ÚĽAVY SPOLOČENSTVA PRE ČIERNOHORSKÉ PRODUKTY RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA UVEDENÉ V ČLÁNKU 29 ODS. 2 TEJTO DOHODY
PRÍLOHA V
ÚĽAVY ČIERNEJ HORY PRE PRODUKTY RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA SPOLOČENSTVA UVEDENÉ V ČLÁNKU 30 ODS. 2 TEJTO DOHODY
PRÍLOHA VI
USADENIE SA: FINANČNÉ SLUŽBY
PRÍLOHA VII
PRÁVA DUŠEVNÉHO, PRIEMYSELNÉHO A OBCHODNÉHO VLASTNÍCTVA (UVEDENÉ V ČLÁNKU 75 TEJTO DOHODY)
PROTOKOL 1 O OBCHODE MEDZI SPOLOČENSTVOM A ČIERNOU HOROU SO SPRACOVANÝMI POĽNOHOSPODÁRSKYMI PRODUKTAMI
PRÍLOHA I
CLÁ UPLATŇOVANÉ NA DOVOZ TOVARU DO SPOLOČENSTVA S PÔVODOM V ČIERNEJ HORE
PRÍLOHA II
CLÁ UPLATŇOVANÉ NA DOVOZ TOVARU DO ČIERNEJ HORY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE
PROTOKOL 2 O VZÁJOMNÝCH PREFERENČNÝCH ÚĽAVÁCH PRE URČITÉ VÍNA A O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ, OCHRANE A KONTROLE NÁZVOV VÍN, LIEHOVÍN A AROMATIZOVANÝCH VÍN
PRÍLOHA I
DOHODA MEDZI SPOLOČENSTVOM A ČIERNOU HOROU O VZÁJOMNÝCH PREFERENČNÝCH OBCHODNÝCH ÚĽAVÁCH PRE URČITÉ VÍNA
PRÍLOHA II
DOHODA MEDZI SPOLOČENSTVOM A ČIERNOU HOROU O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ, OCHRANE A KONTROLE NÁZVOV VÍN, LIEHOVÍN A AROMATIZOVANÝCH VÍN
DODATOK 1
ZOZNAM CHRÁNENÝCH NÁZVOV
DODATOK 2
ZOZNAM TRADIČNÝCH VÝRAZOV A POJMOV OZNAČUJÚCICH KVALITU VÍNA V SPOLOČENSTVE (uvedených v článkoch 4 a 7 prílohy II k protokolu 2)
DODATOK 3
ZOZNAM KONTAKTNÝCH MIEST (uvedených v článkoch 12 prílohy II k protokolu 2)
PROTOKOL 3 TÝKAJÚCI SA VYMEDZENIA POJMU „VÝROBKY S PÔVODOM“ A POJMU „METÓDY ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE“ PRE UPLATŇOVANIE USTANOVENÍ TEJTO DOHODY MEDZI SPOLOČENSTVOM A ČIERNOU HOROU
PRÍLOHA I
ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II
PRÍLOHA II
ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, KTORÉ SA MÁ VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH, ABY MOHOL VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAŤ ŠTATÚT PÔVODU
PRÍLOHA III
VZORY SPRIEVODNÉHO OSVEDČENIA EUR.1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR.1
PRÍLOHA IV
ZNENIE FAKTURAČNÉHO VYHLÁSENIA
PRÍLOHA V
PRODUKTY VYLÚČENÉ Z KUMULÁCIE USTANOVENEJ V ČLÁNKU 3 A 4
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE týkajúce sa Andorrského kniežatstva
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE týkajúce sa Republiky San Maríno
PROTOKOL 4 O POZEMNEJ DOPRAVE
Článok 1
Cieľ
Cieľom tejto dohody je podpora spolupráce medzi stranami v oblasti pozemnej dopravy, a to najmä v oblasti tranzitnej dopravy, ako aj zabezpečenie toho, aby sa na tento účel doprava medzi územiami a cez územia strán rozvíjala koordinovaným spôsobom tak, že sa ustanovenia tohto dohovoru budú uplatňovať úplne a vo vzájomnej závislosti.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1.
Spolupráca sa vzťahuje na pozemnú dopravu, a to najmä na cestnú, železničnú a kombinovanú dopravu, a zahŕňa zodpovedajúcu infraštruktúru.
2.
V tejto súvislosti zahŕňa rozsah dohody najmä:
- dopravnú infraštruktúru na území jednej alebo druhej strany v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie cieľov tohto protokolu,
- na recipročnom základe prístup na trh v oblasti cestnej dopravy,
- nevyhnutné právne a správne podporné opatrenia vrátane obchodných, daňových, sociálnych a technických opatrení,
- spoluprácu pri rozvoji dopravného systému, ktorý vyhovuje potrebám z hľadiska životného prostredia,
- pravidelnú výmenu informácií o vývoji dopravných politík strán so zvláštnym zreteľom na dopravnú infraštruktúru.
Článok 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
a)
tranzitná doprava Spoločenstva: preprava tovaru v tranzite cez územie Čiernej Hory smerom do alebo z členského štátu Spoločenstva prepravcom usadeným v Spoločenstve;
b)
tranzitná doprava Čiernej Hory: preprava tovaru v tranzite z Čiernej Hory cez územie Spoločenstva a určeného pre tretiu krajinu alebo tovaru z tretej krajiny určeného pre Čiernu Horu prepravcom usadeným v Čiernej Hore.
c)
kombinovaná doprava: preprava tovaru medzi stranami alebo cez ich územie, ak nákladný automobil, príves, alebo náves s ťahačom alebo bez neho, vymeniteľná nadstavba alebo kontajner s dĺžkou 20 stôp alebo viac využívajú cestnú komunikáciu v počiatočnom alebo konečnom úseku jazdy a na inom úseku železnicu alebo vnútrozemskú vodnú cestu alebo námornú dopravu, a ak tento úsek presahuje vzdialenosť 100 km vzdušnou čiarou a tvorí počiatočný alebo konečný úsek jazdy;
- pre počiatočný úsek - medzi bodom, kde sa tovar naloží, a najbližšou vhodnou železničnou stanicou nakládky, alebo - pre konečný úsek - medzi najbližšou železničnou stanicou vykládky a bodom, kde sa tovar vyloží, alebo
- v okruhu nepresahujúcom 150 km vzdušnou čiarou z vnútrozemského prístavu alebo námorného prístavu nakládky alebo vykládky.
INFRAŠTRUKTÚRA
Článok 4
Všeobecné ustanovenia
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že príjmu vzájomne koordinované opatrenia na rozvoj multimodálnej dopravnej infraštruktúrnej siete ako dôležitého prostriedku riešenia problémov spôsobených prepravou tovaru cez Čiernu Horu najmä na cestných komunikáciách 1, 2b, 4 a 6 spájajúcich hranicu s Chorvátskom po Bar, hranicu s Bosnou a Hercegovinou po hranicu s Albánskom, hranicu so Srbskom po Misicu a Ribaravinu po Bac, najmä na hranici so Srbskom; železničných tratiach 2 a 4 spájajúcich Podgoricu s hranicou s Albánskom a s hranicou so Srbskom po Bar; v prístave Bar a letisku v Podgorici, ktoré tvoria časť základnej regionálnej dopravnej siete, ako je uvedené v Memorande o porozumení, na ktoré odkazuje článok 5.
Článok 5
Plánovanie
Vytvorenie multimodálnej regionálnej dopravnej siete na území Čiernej Hory, ktorá zodpovedá potrebám Čiernej Hory a juhovýchodnej európskej oblasti a zahŕňa hlavné cestné komunikácie a železničné trasy, vnútrozemské vodné cesty a iné relevantné súčasti siete, má pre Spoločenstvo a Čiernu Horu mimoriadny význam. Táto sieť bola definovaná v Memorande o porozumení, ktoré sa týka vytvorenia hlavnej siete dopravných infraštruktúr pre juhovýchodnú Európu, ktoré podpísali ministri regiónu a Európska komisia v júni 2004. Vytvorenie siete a výber priorít realizuje riadiaci výbor, ktorý sa skladá z predstaviteľov signatárov.
Článok 6
Finančné aspekty
1.
Spoločenstvo môže v zmysle článku 116 dohody finančne prispieť na nevyhnutné práce spojené s vytvorením infraštruktúry uvedenej v článku 5. Tento finančný príspevok môže mať formu pôžičky od Európskej investičnej banky alebo akúkoľvek inú formu financovania, ktorá môže poskytnúť doplňujúce zdroje.
2.
S cieľom urýchlenia prác Komisia v najvyššej možnej miere podporí používanie dodatočných zdrojov, akými sú vzájomné investície s niektorými členskými štátmi, alebo investície z verejných alebo súkromných fondov.
ŽELEZNIČNÁ A KOMBINOVANÁ DOPRAVA
Článok 7
Všeobecné ustanovenia
Strany prijímajú vzájomne koordinované opatrenia nevyhnutné pre rozvoj a podporu železničnej a kombinovanej dopravy ako prostriedku, ktorý zabezpečí, že v budúcnosti bude veľká časť ich vzájomnej, ako aj tranzitnej dopravy cez Čiernu Horu vykonávaná za podmienok, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu.
Článok 8
Zvláštne aspekty infraštruktúry
V rámci modernizácie čiernohorských železníc je potrebné podniknúť kroky nevyhnutné na prispôsobenie systému na účely kombinovanej dopravy, a to najmä s osobitným zreteľom na úpravu alebo výstavbu konečných staníc, rozmerov a kapacity tunelov, ktoré si vyžadujú značné investície.
Článok 9
Podporné opatrenia
Strany prijmú všetky kroky nevyhnutné na podporu rozvoja kombinovanej dopravy.
Účelom takýchto opatrení je:
- podnietiť užívateľov a odosielateľov tovaru k tomu, aby využívali kombinovanú dopravu,
- dosiahnuť, aby bola kombinovaná doprava schopná konkurovať cestnej doprave, a to najmä prostredníctvom finančnej podpory Spoločenstva, Čiernej Hory, v súlade s ich právnymi predpismi,
- podnietiť využívanie kombinovanej dopravy na dlhé vzdialenosti a najmä podporiť používanie vymeniteľných nadstavieb, kontajnerov a nesprevádzanej dopravy vo všeobecnosti,
- zlepšiť rýchlosť a spoľahlivosť kombinovanej dopravy, a to najmä:
- zvýšiť frekvencie súprav v súlade s potrebami odosielateľov tovaru a používateľov,
- skrátiť čakanie v konečných staniciach a zvýšiť ich produktivitu,
- vhodným spôsobom odstrániť všetky prekážky na prístupových trasách, a tak zlepšiť prístup ku kombinovanej doprave,
- v prípade potreby harmonizovať hmotnosti, rozmery a technické parametre špecializovaných zariadení, a to najmä s cieľom zaistenia kompatibility rozmerov a podniknúť koordinovanú činnosť zameranú na objednanie a uvedenie takéhoto zariadenia do prevádzky podľa toho, ako si to vyžaduje objem dopravy,
- a vo všeobecnosti podniknúť akékoľvek iné vhodné opatrenia.
Článok 10
Úloha železníc
V rámci kompetencií štátov alebo železníc strany s ohľadom na prepravu osôb i tovaru odporúčajú, aby ich železnice:
- posilnili spoluprácu vo všetkých oblastiach v dvojstranných, mnohostranných alebo medzinárodných železničných organizáciách s osobitným zreteľom na zlepšenie kvality a bezpečnosti dopravných služieb,
- pokúsili sa o spoločné vytvorenie systému organizácie železníc, aby podnietili odosielateľov tovaru zasielať náklad skôr po železnici ako po cestných komunikáciách, a to hlavne na tranzitné účely, na základe spravodlivej súťaže a pri zachovaní slobodnej voľby používateľov v tejto veci,
- pripravili účasť Čiernej Hory v implementácii a budúcom vývoji právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa rozvoja železníc.
CESTNÁ DOPRAVA
Článok 11
Všeobecné ustanovenia
1.
Vo vzťahu k vzájomnému prístupu na dopravné trhy sa strany dohodli, predbežne a bez toho, aby to malo vplyv na odsek 2, zachovať existujúcu úpravu vyplývajúcu z dvojstranných dohôd alebo z iných platných medzinárodných dvojstranných nástrojov uzavretých medzi každým členským štátom Spoločenstva a Čiernou Horou alebo v prípade, že takéto dohody alebo nástroje neexistujú, z faktickej situácie v roku 1991.
Do uzavretia dohôd medzi Spoločenstvom a Čiernou Horou o prístupe na trh v oblasti cestnej dopravy podľa článku 12 a cestnej dani, ako sa ustanovuje v článku 13.2, spolupracuje Čierna Hora s členskými štátmi na zmenách a doplneniach týchto dvojstranných dohôd s cieľom ich prispôsobenia tomuto protokolu.
2.
Strany súhlasia s poskytnutím neobmedzeného prístupu k tranzitnej doprave Spoločenstva cez územie Čiernej Hory a k tranzitnej doprave Čiernej Hory cez Spoločenstvo s účinnosťou od nadobudnutia platnosti tejto dohody.
3.
Ak sa v dôsledku práv poskytnutých v zmysle odseku 2 tranzitná doprava vykonávaná prepravcami Spoločenstva zvýši do takej miery, že môže spôsobiť alebo spôsobuje vážne poškodenie cestnej infraštruktúry a (alebo) plynulosti dopravy na osiach uvedených v článku 5 a ak za tých istých okolností vzniknú problémy na území Spoločenstva blízko čiernohorských hraníc, záležitosť sa postúpi Rade pre stabilizáciu a pridruženie v súlade s článkom 121 tejto dohody. Strany môžu navrhnúť výnimočné dočasné a nediskriminačné opatrenia nevyhnutné na obmedzenie alebo zmiernenie takýchto poškodení.
4.
Ak Spoločenstvo prijme predpisy zamerané na zníženie znečistenia spôsobovaného ťažkými nákladnými vozidlami registrovanými v Európskej únii a na zlepšenie bezpečnosti dopravy, uplatňuje sa na ťažké nákladné vozidlá registrované v Čiernej Hore podobný režim, ktorý im umožní pohyb cez územie Spoločenstva. Rada pre stabilizáciu a pridruženie rozhodne o nevyhnutných zmenách.
5.
Strany sa zdržia akéhokoľvek jednostranného konania, ktoré by mohlo viesť k diskriminácii medzi dopravcami alebo vozidlami Spoločenstva a dopravcami alebo vozidlami z Čiernej Hory. Každá zmluvná strana podnikne všetky kroky, ktoré sú nevyhnutné na uľahčenie cestnej dopravy na územie alebo z územia druhej zmluvnej strany.
Článok 12
Prístup na trh
V rámci svojich vnútorných predpisov sa strany v prvom rade zaväzujú k spolupráci s cieľom nájsť
- spôsoby činnosti, prostredníctvom ktorých je možné podporiť vytvorenie dopravného systému, ktorý spĺňa potreby zmluvných strán a ktorý je na jednej strane kompatibilný s realizáciou vnútorného trhu Spoločenstva a s implementáciou spoločnej dopravnej politiky a na druhej strane s ekonomickou a dopravnou politikou Čiernej Hory,
- konečný systém upravujúci na základe reciprocity prístup na budúci trh cestnej dopravy medzi zmluvnými stranami.
Článok 13
Zdaňovanie, mýta a iné poplatky
1.
Strany uznávajú, že zdaňovanie cestných vozidiel, mýta a iné poplatky musia byť na oboch stranách nediskriminačné.
2.
Strany začnú rokovania s cieľom dosiahnutia dohody o cestných daniach hneď, ako to bude možné na základe predpisov prijatých v tejto veci Spoločenstvom. Účelom tejto dohody je najmä zaistiť voľný tok cezhraničnej dopravy, postupne odstraňovať rozdiely v systémoch cestných daní, ktoré strany uplatňujú, a odstrániť deformácie, ktoré v dôsledku takýchto rozdielov vznikajú v hospodárskej súťaži.
3.
Do uzavretia rokovaní uvedených v odseku 2 odstránia strany zaobchádzanie, ktoré diskriminuje prepravcov Spoločenstva a Čiernej Hory pri výbere daní a poplatkov uplatňovaných na prevádzku a (alebo) vlastníctvo ťažkých nákladných vozidiel, ako aj pri výbere daní alebo poplatkov uplatňovaných na dopravné činnosti na území strán. Čierna Hora sa zaväzuje oznámiť Európskej komisii, ak o to bude požiadaná, výšku daní, mýt a iných poplatkov, ktoré uplatňuje, ako aj spôsoby ich výpočtu.
4.
Do uzavretia dohôd uvedených v odseku 2 a v článku 12 podlieha akákoľvek zmena fiškálnych poplatkov, mýt a iných poplatkov vrátane systému ich výberu, uplatniteľná na tranzitnú dopravu Spoločenstva cez Čiernu Horu a navrhnutá po nadobudnutí platnosti tejto dohody, predchádzajúcemu konzultačnému postupu.
Článok 14
Hmotnosti a rozmery
1.
Čierna Hora akceptuje, že cestné vozidlá, ktoré spĺňajú normy Spoločenstva týkajúce sa hmotností a rozmerov, môžu v tomto ohľade voľne a bez prekážok jazdiť po trasách podľa článku 5. Počas šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody, cestné vozidlá, ktoré nespĺňajú platné normy Čiernej Hory, môžu podliehať osobitnému nediskriminačnému poplatku, ktorý vyjadruje škodu spôsobenú dodatočným zaťažením nápravy.
2.
Čierna Hora sa bude snažiť o harmonizáciu svojich platných predpisov a noriem, ktoré sa týkajú stavby cestných komunikácií s právnymi predpismi platnými v Spoločenstve do konca piateho roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody a podnikne výrazné úsilie zamerané na zlepšenie existujúcich trás podľa článku 5 v súlade s týmito novými predpismi a normami v rámci navrhnutej lehoty a v súlade so svojimi finančnými možnosťami.
Článok 15
Životné prostredie
1.
Strany sa s cieľom ochrániť životné prostredie snažia zaviesť normy týkajúce sa plynných a tuhých emisií a úrovní hluku pre ťažké nákladné vozidlá, čím sa zaistí vysoký stupeň ochrany životného prostredia.
2.
S cieľom poskytovať odvetviu jasné informácie a nabádať ku koordinovanému výskumu, plánovaniu a výrobe, je nutné vyhýbať sa osobitným vnútroštátnym normám v tejto oblasti. Vozidlá spĺňajúce normy ustanovené v medzinárodných dohodách, ktoré sa tiež týkajú životného prostredia, možno bez ďalších obmedzení prevádzkovať na území strán.
3.
Na účely zavedenia nových noriem strany spolupracujú, aby dosiahli uvedené ciele.
Článok 16
Sociálne hľadiská
1.
Čierna Hora harmonizuje svoje právne predpisy týkajúce sa odbornej prípravy osôb pracujúcich v oblasti cestnej nákladnej dopravy, a to najmä s ohľadom na prepravu nebezpečného tovaru, s normami ES.
2.
Čierna Hora, ako jedna zo zmluvných strán Európskej dohody o práci osádok v medzinárodnej cestnej doprave (ERTA), a Spoločenstvo koordinujú v maximálnej možnej miere svoje politiky týkajúce sa času jazdy, prestávok a oddychov pre vodičov a zloženia osádky s ohľadom na ďalší vývoj sociálnych právnych predpisov v tejto oblasti.
3.
Strany spolupracujú s ohľadom na implementáciu a presadzovanie sociálnych právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy.
4.
Strany zaisťujú súlad svojich príslušných právnych predpisov upravujúcich prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy s ohľadom na vzájomné uznávanie.
Článok 17
Ustanovenia týkajúce sa dopravy
1.
Strany sa delia o svoje skúsenosti a snažia sa o harmonizáciu svojich právnych predpisov, aby sa zlepšil tok a bezpečnosť dopravy počas dopravných špičiek (víkendy, štátne sviatky a dni pracovného pokoja, turistická sezóna).
2.
Strany vo všeobecnosti podporujú zavedenie, rozvoj a koordináciu cestného dopravného informačného systému.
3.
Strany sa snažia o harmonizáciu svojich právnych predpisov týkajúcich sa prepravy tovaru, ktorý podlieha skaze, živých zvierat a nebezpečných látok.
4.
Strany sa taktiež snažia harmonizovať technickú pomoc poskytovanú vodičom, šírenie dôležitých informácií o doprave a iných informácií, ktoré sú dôležité pre turistov, ako aj núdzové služby vrátane záchranných služieb.
Článok 18
Bezpečnosť cestnej premávky
1.
Čierna Hora harmonizuje svoje právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky s ohľadom na prepravu nebezpečného tovaru do Spoločenstva do konca druhého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody.
2.
Čierna Hora, ako jedna zo zmluvných strán Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (ADR), a Spoločenstvo koordinujú v maximálnej možnej miere svoje politiky týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru.
3.
Strany spolupracujú s ohľadom na vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť cestnej premávky, najmä pokiaľ ide o vodičské preukazy a opatrenia zamerané na zníženie dopravných nehôd.
ZJEDNODUŠENIE FORMALÍT
Článok 19
Zjednodušenie formalít
1.
Strany súhlasia so zjednodušením dvojstranného a tranzitného toku železničnej a cestnej prepravy tovaru.
2.
Strany súhlasia so začatím rokovaní s cieľom uzatvoriť dohodu o zjednodušení kontroly a formalít týkajúcich sa prepravy tovaru.
3.
Strany súhlasia s uskutočnením spoločných opatrení v potrebnom rozsahu a s podporou prijatia ďalších zjednodušujúcich opatrení.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 20
Rozšírenie rozsahu pôsobnosti
Ak jedna zo strán na základe skúseností pri uplatňovaní tohto protokolu usúdi, že iné opatrenia, ktoré nespadajú do rozsahu tohto protokolu, sú v záujme koordinovanej európskej dopravnej politiky a mohli by najmä pomôcť riešiť problémy tranzitnej dopravy, predloží v tejto súvislosti návrh druhej strane.
Článok 21
Vykonávanie
1.
Spolupráca medzi stranami sa realizuje v rámci osobitného podvýboru, ktorý sa zriadi v súlade s článkom 123 tejto dohody.
2.
Tento podvýbor najmä:
a)
vypracúva plány spolupráce v oblasti železničnej a kombinovanej dopravy, výskumu v oblasti dopravy a životného prostredia,
b)
analyzuje uplatňovanie rozhodnutí obsiahnutých v tomto protokole a odporúča Výboru pre stabilizáciu a pridruženie vhodné riešenia akýchkoľvek možných problémov,
c)
dva roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody vykoná hodnotenie situácie pokiaľ ide o zlepšenie infraštruktúry a dosahy vyplývajúce z voľného tranzitu,
d)
koordinuje monitorovanie, prognózy a iné štatistiky týkajúce sa medzinárodnej dopravy a najmä tranzitnej dopravy.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE
1.
Spoločenstvo a Čierna Hora berú na vedomie, že úrovne plynných emisií a hluku, ktoré sú v súčasnosti schválené na účely homologizácie ťažkých nákladných vozidiel od 19. 11. 20061) sú tieto2):
Limitné hodnoty namerané v Európskej skúške so stálym jazdným cyklom (European Steady Cycle, ESC) a v Európskej skúške s jazdným cyklom závislým na zaťažení (European Load Response, ELR):
    Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
Hmotnosť
uhľovodíkov
Hmotnosť
oxidu
dusíka
Hmotnosť
častíc
Dym
    (CO)
 g/kWh
(HC)
 g/kWh
(NOx)
 g/kWh
(PT)
 g/kWh
m-1
Riadok A Euro III 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5
Limitné hodnoty namerané v Európskej skúške s nestálym jazdným cyklom (European Transient Cycle, ETC):
    Hmotnosť
oxidu uhoľnatého
 
Hmotnosť
bezmetánových
uhľovodíkov
Hmotnosť
metánu
 
Hmotnosť
oxidu dusíka
 
Hmotnosť
častíc
 
    (CO)
 g/kWh
(NMHC)
 g/kWh
(CH4) (a)
 g/kWh
(NOx)
 g/kWh
(PT)
b)
 g/kWh
Riadok B1 Euro IV 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03
a)
Len motory na zemný plyn.
b)
Neuplatňuje sa na plynové motory.
2.
Čierna Hora a Spoločenstvo v budúcnosti podporia zníženie emisií motorových vozidiel prostredníctvom používania takej technológie na kontrolu emisií, ktorá zodpovedá súčasnému stavu vývoja, a zlepšenej kvality motorových palív.
PROTOKOL 5 O ŠTÁTNEJ POMOCI OCELIARSKEMU PRIEMYSLU
1.
Strany uznávajú, že je potrebné, aby Čierna Hora promptne riešila akýkoľvek štrukturálny nedostatok svojho oceliarskeho sektora s cieľom zaistiť globálnu konkurencieschopnosť jej priemyslu.
2.
Okrem pravidiel stanovených v odseku 1 písm. iii) článku 73 tejto dohody, posudzovanie zlučiteľnosti štátnej pomoci oceliarskemu priemyslu uvedené v prílohe I Zásad poskytovania národnej regionálnej pomoci počas rokov 2007-2013 bude uskutočnené na základe kritérií vyplývajúcich z uplatňovania článku 87 Zmluvy o ES na oceliarsky sektor, vrátane sekundárnej legislatívy.
3.
S cieľom uplatňovania ustanovení článku 77 ods. 1 bodu iii tejto dohody, pokiaľ ide o oceliarsky priemysel, Spoločenstvo uznáva, že počas piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody môže Čierna Hora výnimočne poskytnúť štátu pomoc na účely reštrukturalizácie firmám vyrábajúcich oceľ za predpokladu, že:
a)
pomoc má za následok dlhodobú životaschopnosť prijímajúcich podnikov v bežných trhových podmienkach na konci obdobia reštrukturalizácie a
b)
suma a intenzita takejto pomoci sú prísne obmedzené na úroveň, ktorá je absolútne nevyhnutná na obnovenie takejto životaschopnosti, a pomoc sa postupne znižuje tam, kde je to vhodné,
c)
Čierna Hora predloží reštrukturalizačné programy, ktoré sú spojené s celkovou racionalizáciou, ktorá zahŕňa uzatvorenie neefektívnych kapacít. Pokiaľ je to možné, každý podnik vyrábajúci oceľ, ktorý má úžitok z reštrukturalizačnej pomoci, zabezpečí kompenzačné opatrenia na vyrovnanie deformácie hospodárskej súťaže spôsobenej touto pomocou.
4.
Čierna Hora predloží na zhodnotenie Európskej komisii národný reštrukturalizačný program a individuálne podnikateľské plány pre každú zo spoločností, ktoré majú úžitok z reštrukturalizačnej pomoci, a ktoré preukážu splnenie horeuvedených podmienok.
Monitorovací orgán Čiernej Hory pre štátnu pomoc zhodnotí a odsúhlasí individuálne podnikateľské plány so zreteľom na ich súlad s odsekom 3 tohto protokolu.
Európska komisia potvrdí, že národný reštrukturalizačný program je v súlade s podmienkami odseku 3.
5.
Európska komisia monitoruje realizáciu plánov v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi, najmä s monitorovacím orgánom Čiernej Hory pre štátnu pomoc.
Ak monitorovanie preukáže, že pomoc príjemcom, ktorá nie je schválená v národnom reštrukturalizačnom programe, alebo akákoľvek reštrukturalizačná pomoc oceliarskym podnikom neuvedená v národnom reštrukturalizačnom programe bola poskytnutá po podpise tejto dohody, monitorovací orgán Čiernej Hory pre štátnu pomoc zabezpečí vrátenie takejto pomoci.
6.
Na požiadanie poskytne Spoločenstvo Čiernej Hore technickú podporu na prípravu národného reštrukturalizačného programu a individuálnych podnikateľských plánov.
7.
Každá strana zabezpečí úplnú transparentnosť so zreteľom na štátnu pomoc. Bude prebiehať najmä úplná a plynulá výmena informácií o štátnej pomoci poskytnutej oceliarskej výrobe v Čiernej Hore a o realizácii reštrukturalizačného programu a podnikateľských plánov.
8.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie monitoruje implementáciu požiadaviek stanovených v uvedených odsekoch 1 až 4. Na tento účel môže Rada pre stabilizáciu a pridruženie navrhnúť implementačné pravidlá.
9.
Ak sa jedna zo strán domnieva, že určitý postup druhej strany nie je zlučiteľný s podmienkami tohto protokolu, a ak tento postup spôsobuje, alebo hrozí, že spôsobí poškodenie záujmov prvej strany alebo značnú ujmu jej domácemu priemyselnému odvetviu, môže táto strana prijať vhodné opatrenia po konzultácii v rámci podvýboru zaoberajúceho sa oblasťou hospodárskej súťaže alebo po uplynutí tridsiatich pracovných dní po predložení žiadosti o takúto konzultáciu.
PROTOKOL 6 PROTOKOL O VZÁJOMNEJ ADMINISTRATÍVNEJ POMOCI  V COLNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH  ČIERNA HORA
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto protokolu:
a)
„právne predpisy v colnej oblasti” znamenajú akékoľvek právne alebo regulačné ustanovenia platné na území zmluvných strán a upravujúce dovoz, vývoz a tranzit tovaru a jeho umiestnenie do akéhokoľvek colného režimu alebo postupu vrátane opatrení týkajúcich sa zákazu, obmedzenia a kontroly,
b)
„žiadajúci orgán” znamená príslušný správny orgán, ktorý bol určený zmluvnou stranou na tento účel a ktorý predkladá žiadosť o pomoc na základe tohto protokolu,
c)
„dožiadaný orgán” znamená príslušný správny orgán, ktorý bol určený zmluvnou stranou na tento účel a ktorý prijíma žiadosť o pomoc na základe tohto protokolu,
d)
„osobné údaje” znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovaného alebo identifikovateľného jednotlivca,
e)
„činnosť porušujúca právne predpisy v colnej oblasti“ znamená akékoľvek porušenie alebo pokus o porušenie právnych predpisov v colnej oblasti.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1.
Zmluvné strany si navzájom pomáhajú v oblastiach svojej pôsobnosti spôsobom a za predpokladov ustanovenými v tomto protokole s cieľom riadneho uplatňovania právnych predpisov v colnej oblasti, a to najmä prostredníctvom predchádzania činnostiam porušujúcim tieto právne predpisy, vyšetrovania takýchto činností a bojom proti nim.
2.
Pomoc v colnej oblasti ustanovená v tomto protokole sa týka akéhokoľvek správneho orgánu zmluvnej strany, ktorý je príslušný na uplatňovanie tohto protokolu. Nie sú ňou dotknuté predpisy, ktoré upravujú vzájomnú pomoc v trestnej oblasti. Nevzťahuje sa na informácie získané na základe právomocí vykonávaných na žiadosť súdneho orgánu okrem prípadov, ak je oznámenie týchto informácií povolené týmto orgánom.
3.
Pomoc, ktorá sa týka vymáhania ciel, daní alebo sankcií, nie je predmetom tohto protokolu.
Článok 3
Pomoc poskytnutá na požiadanie
1.
Na žiadosť žiadajúceho orgánu mu dožiadaný orgán poskytne všetky príslušné informácie, ktoré žiadajúci orgán môžu uistiť, že právne predpisy v colnej oblasti sa riadne uplatňujú, vrátane informácií týkajúcich sa zistených alebo plánovaných aktivít, ktoré by mohli byť činnosťami porušujúcimi právne predpisy v colnej oblasti.
2.
Na žiadosť žiadajúceho orgánu ho dožiadaný orgán informuje o tom,
a)
či tovar vyvezený z územia jednej zo zmluvných strán bol riadne dovezený na územie druhej zmluvnej strany a v prípade potreby upresní colný postup uplatnený na tento tovar,
b)
či tovar dovezený na územie jednej zo zmluvných strán bol riadne vyvezený z územia druhej zmluvnej strany a v prípade potreby upresní colný postup uplatnený na tento tovar.
3.
Na žiadosť žiadajúceho orgánu podnikne dožiadaný orgán v rámci svojich právnych alebo regulačných ustanovení kroky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie osobitného dohľadu nad:
a)
fyzickými alebo právnickými osobami, o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sa zúčastňujú alebo sa zúčastnili na činnostiach porušujúcich právne predpisy v colnej oblasti,
b)
miestami, na ktorých sa zhromažďovali alebo sa pravdepodobne zhromažďujú zásoby tovaru takým spôsobom, že existuje dôvodné podozrenie, že je takýto tovar určený na činnosti porušujúce právne predpisy v colnej oblasti,
c)
tovarom, ktorý je alebo môže byť prepravovaný takým spôsobom, že existuje dôvodné podozrenie, že je určený na činnosti porušujúce právne predpisy v colnej oblasti,
d)
dopravnými prostriedkami, ktoré sa používajú alebo sa môžu použiť takým spôsobom, že existuje dôvodné podozrenie, že sú určené na činnosti porušujúce právne predpisy v colnej oblasti.
Článok 4
Spontánna pomoc
Zmluvné strany si z vlastnej iniciatívy a v súlade so svojim právnymi alebo regulačnými ustanoveniami navzájom pomáhajú, ak to považujú za nevyhnutné na účely riadneho uplatňovania právnych predpisov v colnej oblasti, a to najmä prostredníctvom poskytovania informácií týkajúcich sa:
a)
aktivít, ktoré sú, alebo o ktorých existuje podozrenie, že sú činnosťami porušujúcimi právne predpisy v colnej oblasti a ktoré môžu mať význam pre druhú zmluvnú stranu,
b)
nových prostriedkov alebo postupov, ktoré sa používajú pri vykonávaní činností porušujúcich právne predpisy v colnej oblasti,
c)
tovaru, o ktorom sa vie, že je predmetom činností porušujúcich právne predpisy v colnej oblasti,
d)
fyzických alebo právnických osôb, o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sa zúčastňujú alebo sa zúčastnili na činnostiach porušujúcich právne predpisy v colnej oblasti,
e)
dopravných prostriedkov, o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sa používajú alebo sa použili pri činnostiach porušujúcich právne predpisy v colnej oblasti.
Článok 5
Doručenie, oznámenie
Na žiadosť žiadajúceho orgánu podnikne dožiadaný orgán v rámci svojich právnych alebo regulačných ustanovení všetky nevyhnutné kroky s cieľom:
a)
doručiť akékoľvek dokumenty alebo
b)
oznámiť akékoľvek rozhodnutia,
ktoré pochádzajú od žiadajúceho orgánu a sú v rozsahu pôsobnosti tohto protokolu, adresátovi, ktorý je usadený alebo má sídlo na území dožiadaného orgánu.
Žiadosti o doručenie dokumentov alebo oznámenia o rozhodnutiach sú v písomnej forme v úradnom jazyku dožiadaného orgánu alebo v jazyku, ktorý tento orgán akceptuje.
Článok 6
Forma a obsah žiadostí o pomoc
1.
Žiadosti podľa tohto protokolu sa podávajú v písomnej forme. K žiadosti sú priložené dokumenty, ktoré umožňujú jej splnenie. V naliehavých prípadoch je možné akceptovať aj ústne žiadosti, ktoré však musia byť bezodkladne potvrdené písomne.
2.
Žiadosti podľa odseku 1 obsahujú tieto informácie:
a)
žiadajúci orgán,
b)
požadované opatrenia,
c)
predmet a dôvod žiadosti,
d)
právne alebo regulačné ustanovenia a iné obsiahnuté právne prvky,
e)
čo najpresnejšie a čo najúplnejšie údaje o fyzických a právnických osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovaní,
f)
súhrn príslušných faktov a už vykonaných prešetrení.
3.
Žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku dožiadaného orgánu alebo v jazyku, ktorý tento orgán akceptuje. Táto požiadavka sa neuplatňuje na dokumenty, ktoré sú priložené k žiadosti podľa odseku 1.
4.
Ak žiadosť nespĺňa stanovené formálne požiadavky, je možné požiadať o jej opravu alebo doplnenie; medzitým je možné prikázať vykonanie preventívnych opatrení.
Článok 7
Splnenie žiadostí
1.
Dožiadaný orgán zmluvnej strany koná s cieľom splniť žiadosť o pomoc v rámci svojej pôsobnosti a dostupných zdrojov takým istým spôsobom, akoby by konal pri plnení vlastných povinností alebo na žiadosť iných orgánov tej istej zmluvnej strany tak, že poskytne informácie, ktoré už vlastní a vykoná alebo nechá vykonať náležité prešetrenia. Toto ustanovenie sa tiež vzťahuje na akýkoľvek iný orgán, ktorému dožiadaný orgán adresoval žiadosť, ak dožiadaný orgán nemôže konať sám.
2.
Žiadosti o pomoc sa plnia v súlade s právnymi a regulačnými ustanoveniami dožiadanej zmluvnej strany.
3.
Riadne splnomocnení úradníci zmluvnej strany môžu byť, so súhlasom druhej zmluvnej strany a podľa podmienok ňou ustanovených, prítomní v priestoroch dožiadaného orgánu alebo akéhokoľvek iného príslušného orgánu podľa odseku 1 pri získavaní informácií týkajúcich sa činností, ktoré sú alebo môžu byť činnosťami porušujúcimi právne predpisy v colnej oblasti a ktoré žiadajúci orgán potrebuje na účely tohto protokolu.
4.
Riadne splnomocnení úradníci zmluvnej strany môžu so súhlasom druhej zmluvnej strany a podľa podmienok ňou ustanovených byť prítomní pri prešetreniach vykonávaných na jej území.
Článok 8
Forma oznamovania informácií
1.
Dožiadaný orgán oznámi výsledky prešetrení žiadajúcemu orgánu v písomnej forme spolu s príslušnými dokladmi, overenými kópiami alebo inými položkami.
2.
Tieto informácie môžu byť v elektronickej forme.
3.
Originály dokladov sa zasielajú len na základe žiadosti v tých prípadoch, keď sa overené kópie považujú za nedostatočné. Tieto originály sa vrátia pri najbližšej príležitosti.
Článok 9
Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc
1.
Pomoc sa môže odmietnuť alebo môže podliehať splneniu určitých podmienok alebo požiadaviek v tých prípadoch, ak je strana toho názoru, že pomoc na základe tohto protokolu by:
a)
pravdepodobne ohrozila suverenitu Čiernej Hory alebo členského štátu, ktorý bol na základe tohto protokolu požiadaný pomoc poskytnúť, alebo
b)
pravdepodobne ohrozila verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné základné záujmy, a to najmä v prípadoch uvedených v článku 10 ods. 2; alebo
c)
porušila priemyselné, obchodné alebo služobné tajomstvo.
2.
Dožiadaný orgán môže pomoc odložiť z toho dôvodu, že by zasiahla do prebiehajúceho vyšetrovania, trestného konania alebo súdneho konania. V takom prípade dožiadaný orgán prerokuje so žiadajúcim orgánom, či je možné pomoc poskytnúť s výhradou takých okolností alebo takých podmienok, ktoré dožiadaný orgán môže požadovať.
3.
Ak žiadajúci orgán žiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný poskytnúť, keby bol požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Je na dožiadanom orgáne, aby rozhodol, ako na takúto žiadosť odpovie.
4.
V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa rozhodnutie dožiadaného orgánu a jeho dôvody musia bezodkladne oznámiť žiadajúcemu orgánu.
Článok 10
Výmena informácií a dôvernosť údajov
1.
Akékoľvek informácie oznámené v akejkoľvek forme podľa tohto protokolu majú dôverný charakter alebo prístup k nim je obmedzený v závislosti od predpisov platných v každej zo zmluvných strán. Sú súčasťou úradného tajomstva a predmetom ochrany poskytovanej podobným informáciám na základe príslušných právnych predpisov tej zmluvnej strany, ktorá ich dostala, a príslušných ustanovení vzťahujúcich sa na orgány Spoločenstva.
2.
Osobné údaje sa môžu vymieňať len vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorá ich môže prijať, zaviaže tieto údaje chrániť aspoň v takom rozsahu, ako by ich v predmetnom prípade chránila zmluvná strana, ktorá ich môže poskytnúť. Preto sa zmluvné strany navzájom informujú o svojich platných predpisoch, v prípade potreby vrátane právnych ustanovení platných v členských štátoch Spoločenstva.
3.
Použitie informácií získaných na základe tohto protokolu v súdnych alebo správnych konaniach začatých z dôvodu porušenia právnych predpisov v colnej oblasti sa považuje za použitie na účely tohto protokolu. Preto zmluvné strany môžu vo svojich dôkazných materiáloch, správach a výpovediach, ako i v konaniach a podaniach predložených súdu použiť ako dôkaz informácie získané a dokumenty preskúmané v súlade s ustanoveniami tohto protokolu. Príslušný orgán, ktorý tieto informácie poskytol alebo tieto dokumenty sprístupnil, je informovaný o takomto použití.
4.
Získané informácie sa použijú výlučne na účely tohto protokolu. Ak si jedna zo zmluvných strán želá použiť tieto informácie na iné účely, musí od orgánu, ktorý tieto informácie poskytol, získať vopred písomný súhlas. Toto použitie potom podlieha akýmkoľvek obmedzeniam stanoveným týmto orgánom.
Článok 11
Odborníci a svedkovia
Úradníka dožiadaného orgánu je možné splnomocniť, aby sa dostavil v rámci rozsahu svojho splnomocnenia ako odborník alebo svedok na súdne alebo správne konanie týkajúce sa záležitostí obsiahnutých v tomto protokole a predložil také predmety, doklady alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť potrebné na účely konaní. V žiadosti o dostavenie sa musí osobitne uvádzať, pred ktorý súdny alebo správny orgán sa úradník musí dostaviť, v akej veci, z akého dôvodu a s akým cieľom mu budú kladené otázky.
Článok 12
Výdavky na pomoc
Zmluvné strany neuplatňujú voči sebe žiadne nároky na úhradu výdavkov vzniknutých na základe tohto protokolu okrem náležitých výdavkov na odborníkov a svedkov, ako aj výdavkov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú úradníkmi verejnej správy.
Článok 13
Vykonávanie
1.
Vykonávaním tohto protokolu sa na jednej strane poverujú colné orgány Čiernej Hory a na druhej strane príslušné útvary Európskej komisie a v náležitých prípadoch colné orgány členských štátov. Tieto rozhodujú o všetkých praktických opatreniach a úpravách potrebných na jeho uplatňovanie, berúc do úvahy predovšetkým platné predpisy v oblasti ochrany údajov. Príslušným orgánom môžu odporučiť zmeny a doplnenia tohto protokolu, ktoré považujú za potrebné urobiť.
2.
Zmluvné strany sa poradia a následne sa informujú o podrobných vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
Článok 14
Iné dohody
1.
Berúc do úvahy príslušnú pôsobnosť Európskeho spoločenstva a členských štátov, ustanovenia tohto protokolu:
a)
neovplyvňujú záväzky zmluvných strán vyplývajúce z akejkoľvek inej medzinárodnej dohody alebo dohovoru,
b)
sa považujú za doplnkové k dohodám o vzájomnej pomoci, ktoré boli alebo môžu byť uzatvorené medzi jednotlivými členskými štátmi a Čiernou Horou, a
c)
neovplyvňujú ustanovenia Spoločenstva, ktoré upravujú oznamovanie akýchkoľvek informácií medzi príslušnými útvarmi Európskej komisie a colnými orgánmi členských štátov, získaných na základe tohto protokolu, ktoré by mohli byť predmetom záujmu Spoločenstva.
2.
Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 majú ustanovenia tohto protokolu prednosť pred ustanoveniami ktorejkoľvek dvojstrannej dohody o vzájomnej pomoci, ktorá bola alebo môže byť uzatvorená medzi jednotlivými členskými štátmi a Čiernou Horou, ak ustanovenia takejto dvojstrannej dohody nie sú v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
3.
Vzhľadom na otázky, týkajúce sa uplatňovania tohto protokolu, zmluvné strany navzájom prerokujú riešenie takejto záležitosti v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie zriadeného podľa článku 119 tejto dohody.
PROTOKOL 7 UROVNÁVANIE SPOROV
UROVNÁVANIE SPOROV
KAPITOLA I
CIEĽ A ROZSAH
Článok 1
Cieľ
Cieľom tohto protokolu je vyhnúť sa sporom a urovnávať ich medzi stranami s cieľom dosiahnuť vzájomne dohodnuté riešenia.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
Ustanovenia tohto protokolu sa uplatňujú iba so zreteľom na akékoľvek rozpory týkajúce sa výkladu a uplatňovania nasledujúcich ustanovení, vrátane prípadu, ak sa strana domnieva, že opatrenie prijaté druhou stranou alebo opomenutie druhej strany je v rozpore s jej povinnosťami podľa týchto ustanovení:
a)
Hlava IV Voľný pohyb tovaru, okrem článkov 33, 40, 41 ods. 1, 4 a 5 (pokiaľ sa tieto týkajú opatrení prijatých podľa ods. 1 článku 41) a článku 47,
b)
Hlava V Pohyb pracovníkov, sloboda usadiť sa, poskytovanie služieb:
- Kapitola II Usadenie sa (články 52-56 a 58)
- Kapitola III Poskytovanie služieb (články 59-60 a 61 odseky 2 a 3)
- Kapitola IV Bežné platby a pohyb kapitálu (článok 62 a článok 63 okrem odseku 4 druhá veta prvého pododseku)
- Kapitola V Všeobecné ustanovenia (Články 65 - 71);
c)
Hlava VI Aproximácia práva, presadzovanie práva a pravidlá hospodárskej súťaže;
-Články 75 ods. 2 (duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo) a 76 ods. 1, 2 (prvý pododsek) a 3 až 6 (verejné obstarávanie).
KAPITOLA II
POSTUPY PRI UROVNÁVANÍ SPOROV
ODDIEL I
ROZHODCOVSKÉ KONANIE
Článok 3
Začatie rozhodcovského konania
1.
V prípade, ak strany nevyriešia spor, môže žalujúca strana podľa podmienok v článku 130 Dohody o stabilizácii a pridružení predložiť písomnú žiadosť o zriadenie rozhodcovského súdu adresovanú žalovanej strane ako aj Výboru pre stabilizáciu a pridruženie.
2.
Žalujúca strana uvedie vo svojej žiadosti predmet sporu a prípadne opatrenie prijaté druhou stranou alebo opomenutie, ktoré považuje za rozporné s ustanoveniami uvedenými v článku 2.
Článok 4
Zloženie rozhodcovského súdu
1.
Rozhodcovský súd sa skladá z troch rozhodcov.
2.
Do 10 dní odo dňa predloženia žiadosti o ustanovenie rozhodcovského súdu Výboru pre stabilizáciu a pridruženie strany rokujú s cieľom dosiahnuť dohodu o zložení rozhodcovského súdu.
3.
V prípade, že strany nie sú schopné dohodnúť sa na jeho zložení v rámci lehoty stanovenej v odseku 2, ktorákoľvek strana môže požiadať predsedu Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, alebo jeho zástupcu, aby vybral všetkých troch členov žrebom zo zoznamu zostaveného podľa článku 15, jedného z osôb navrhnutých žalujúcou stranou, jedného z osôb navrhnutých žalovanou stranou a jedného z rozhodcov vybraných stranami s postavením predsedu.
V prípade, že sa strany dohodnú na jednom alebo viacerých členoch rozhodcovského súdu , všetci zostávajúci členovia budú vymenovaní v súlade s tým istým postupom.
4.
Výber rozhodcov predsedom Výboru pre stabilizáciu a pridruženie alebo jeho zástupcom sa uskutoční v prítomnosti zástupcu každej strany.
5.
Dňom zriadenia rozhodcovského súdu je deň, v ktorom je predseda tribunálu informovaný o vymenovaní v spoločnej dohode medzi stranami o troch rozhodcoch, alebo prípadne deň ich výberu v súlade s odsekom 3.
6.
Ak sa niektorá strana domnieva, že niektorý z rozhodcov nespĺňa požiadavky Kódexu správania uvedené v článku 18, strany túto záležitosť konzultujú a na základe dohody odvolajú tohto rozhodcu a vyberú náhradného podľa odseku 7. Ak sa strany nedohodnú o potrebe nahradiť rozhodcu, záležitosť sa odovzdá predsedovi rozhodcovského súdu, ktorého rozhodnutie je konečné.
Ak sa niektorá strana domnieva, že predseda rozhodcovského súdu nespĺňa požiadavky Kódexu správania uvedené v článku 18, záležitosť sa odovzdá jednému zo zostávajúcich členov rozhodcov na rezervnom zozname vybraných s postavením predsedu, jeho meno určí žrebom predseda Výboru pre stabilizáciu a pridruženie alebo jeho zástupca v prítomnosti zástupcu každej strany, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
7.
Ak niektorý z rozhodcov nie je schopný zúčastniť sa na konaní, odstúpi alebo je nahradený podľa odseku 6, jeho náhradník sa vyberie do piatich dní v súlade s postupom použitým pri výbere pôvodného rozhodcu. Konanie tribunálu sa preruší počas doby realizácie tohto postupu.
Článok 5
Rozhodnutie rozhodcovského súdu
1.
Rozhodcovský súd oznámi svoje rozhodnutie stranám a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie do 90 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského súdu. Ak má za to, že túto lehotu nemožno dodržať, predseda tribunálu to musí písomne oznámiť stranám a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, pričom uvedie príčinu omeškania. Za žiadnych okolností sa rozhodnutie nemôže vydať neskôr ako 120 dní odo dňa zriadenia tribunálu.
2.
V naliehavých prípadoch, vrátane tých, ktoré sa týkajú rýchlo sa kaziaceho tovaru, rozhodcovský súd vynaloží maximálne úsilie na to, aby vydal svoje rozhodnutie do 45 dní odo dňa jeho zriadenia. Vydanie rozhodnutia za žiadnych okolností nesmie prekročiť 100 dní odo dňa zriadenia tribunálu. Rozhodcovský súd môže do 10 dní od svojho zriadenia vydať predbežné rozhodnutie o tom, či pokladá prípad za naliehavý.
3.
Rozhodnutie obsahuje skutkové zistenia, uplatniteľnosť príslušných ustanovení tejto dohody a základné odôvodnenie všetkých zistení a záverov, ku ktorým tribunál dospel. Rozhodnutie môže obsahovať odporúčania o opatreniach, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie súladu s týmto rozhodnutím.
4.
Žalujúca strana môže vziať späť svoju sťažnosť písomným oznámením predsedovi rozhodcovského súdu, žalovanej strane a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie kedykoľvek predtým, než sa rozhodnutie oznámi stranám a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie. Takýmto späť vzatím nie je dotknuté právo žalujúcej strany podať novú sťažnosť týkajúcu sa toho istého opatrenia v neskoršom čase.
5.
Rozhodcovský súd na žiadosť obidvoch strán preruší svoju prácu v ktoromkoľvek čase na obdobie neprevyšujúce 12 mesiacov. Po uplynutí 12 mesiacov sa oprávnenie na zriadenie tribunálu skončí bez toho, aby bolo dotknuté právo žalujúcej strany žiadať zriadenie tribunálu neskôr v rovnakej záležitosti.
ODDIEL II
SPLNENIE ROZHODNUTIA
Článok 6
Splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu
Každá strana vykoná opatrenia potrebné na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu a strany sa budú snažiť dohodnúť na primeranej lehote potrebnej na splnenie tohto rozhodnutia.
Článok 7
Primeraná lehota na splnenie rozhodnutia
1.
Najneskôr 30 dní od oznámenia rozhodnutia rozhodcovského súdu stranám, žalovaná strana oznámi žalujúcej strane lehotu (ďalej len „primeraná lehota“), ktorú potrebuje na splnenie rozhodnutia. Obidve strany sa snažia dohodnúť na primeranej lehote.
2.
Ak sa strany nedohodnú na primeranej lehote splnenia rozhodnutia rozhodcovského súdu , žalujúca strana môže požiadať Výbor pre stabilizáciu a pridruženie do 20 dní od oznámenia urobeného podľa odseku 1, aby sa opätovne stretol pôvodný rozhodcovský súd s cieľom určiť dĺžku primeranej lehoty. Rozhodcovský súd oznámi svoje rozhodnutie do 20 dní odo dňa predloženia tejto žiadosti.
3.
V prípade, ak pôvodný tribunál alebo niektorí z jeho členov nie sú schopní stretnúť sa znova, uplatnia sa postupy uvedené v článku 4 tohto protokolu. Lehota na oznámenie rozhodnutia v tomto prípade zostáva 20 dní od dátumu zriadenia tribunálu.
Článok 8
Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu
1.
Pred skončením primeranej lehoty oznámi žalovaná strana druhej strane a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie opatrenie prijaté na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu.
2.
V prípade, že neexistuje dohoda medzi stranami týkajúca sa zlučiteľnosti opatrenia oznámeného podľa odseku 1 s ustanoveniami uvedenými v článku 2, žalujúca strana môže požiadať pôvodný rozhodcovský súd o rozhodnutie v tejto veci. V tejto žiadosti sa uvedie, prečo opatrenie nie je v súlade s touto dohodou. Po opätovnom stretnutí vydá rozhodcovský súd svoje rozhodnutie do 45 dní od dátumu svojho opätovného zriadenia.
3.
V prípade, ak pôvodný rozhodcovský súd alebo niektorí z jeho členov nie sú schopní stretnúť sa znova, uplatnia sa postupy uvedené v článku 4 tohto protokolu. Lehota na oznámenie rozhodnutia v tomto prípade zostáva 45 dní od dátumu zriadenia tribunálu.
Článok 9
Dočasné nápravné prostriedky v prípade nesplnenia rozhodnutia
1.
Ak žalovaná strana neoznámi žiadne opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia rozhodnutia rozhodcovského súdu pred uplynutím primeranej lehoty, alebo ak rozhodcovský súd rozhodne, že opatrenie oznámené podľa článku 8 odsek 1 nie je v súlade s povinnosťami strany podľa tejto dohody, žalovaná strana na požiadanie žalujúcej strany predloží ponuku na dočasnú kompenzáciu.
2.
Ak sa nedosiahne žiadna dohoda o kompenzácii do 30 dní od skončenia primeranej lehoty alebo rozhodnutia rozhodcovského súdu podľa článku 8 o tom, že prijaté opatrenie nie je v súlade s touto dohodou, žalujúca strana je oprávnená na základe oznámenia druhej strane a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie pozastaviť uplatňovanie výhod poskytovaných podľa ustanovení uvedených v článku 2 tohto protokolu na úroveň primeranú nepriaznivému ekonomickému vplyvu spôsobenému týmto porušením. Žalujúca strana môže zaviesť pozastavenie na 10 dní od dátumu oznámenia, pokiaľ žalovaná strana nepožiadala o rozhodcovské konanie podľa odseku 3.
3.
Ak žalovaná strana považuje úroveň pozastavenia za neprimeranú nepriaznivému ekonomickému vplyvu spôsobenému porušením, môže písomne požiadať predsedu pôvodného rozhodcovského súdu pred uplynutím 10 dňovej lehoty uvedenej v odseku 2 o opätovné stretnutia pôvodného rozhodcovského súdu. Rozhodcovský súd oznámi stranám a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie svoje rozhodnutie o úrovni pozastavenia výhod do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti. Výhody nebudú pozastavené, kým rozhodcovský súd nevydá svoje rozhodnutie a akékoľvek pozastavenie bude v súlade s rozhodnutím rozhodcovského súdu.
4.
Pozastavenie výhod je dočasné a je uplatňované iba pokiaľ nebolo odvolané alebo zmenené opatrenie porušujúce túto dohodu, aby sa dosiahol súlad s touto dohodou alebo pokiaľ sa strany nedohodli na urovnaní sporu.
Článok 10
Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia po pozastavení výhod
1.
Žalovaná strana oznámi druhej strane a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie akékoľvek opatrenie prijaté na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu a svoju žiadosť na ukončenie pozastavenia výhod uplatňovaného žalujúcou stranou.
2.
Ak sa strany nedohodnú na zlučiteľnosti oznámeného opatrenia s touto dohodou do 30 dní odo dňa predloženia oznámenia, môže žalujúca strana písomne požiadať predsedu pôvodného rozhodcovského súdu o rozhodnutie v tejto veci. Táto žiadosť sa súčasne oznámi druhej strane a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie. Rozhodcovský súd oznámi svoje rozhodnutie do 45 dní odo dňa predloženia tejto žiadosti. Ak rozhodcovský súd rozhodne, že opatrenie prijaté na zabezpečenie súladu nie je v súlade s touto dohodou, rozhodcovský súd určí, či žalujúca strana môže pokračovať v pozastavení výhod na pôvodnej alebo odlišnej úrovni. Ak rozhodcovský súd rozhodne, že opatrenie prijaté na zabezpečenie súladu je v súlade s touto dohodou, pozastavenie výhod sa ukončí.
3.
V prípade, ak pôvodný rozhodcovský súd alebo niektorí z jeho členov nie sú schopní stretnúť sa znova, uplatnia sa postupy uvedené v článku 4 tohto protokolu. Lehota na oznámenie rozhodnutia v tomto prípade zostáva 45 dní od dátumu zriadenia tribunálu.
ODDIEL III
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 11
Verejné pojednávania
Zasadnutia rozhodcovského súdu sú verejné na základe podmienok stanovených v rokovacom poriadku uvedenom v článku 18, pokiaľ rozhodcovský súd nerozhodne inak z vlastného podnetu alebo na žiadosť strán.
Článok 12
Informácie a technické poradenstvo
Na žiadosť niektorej strany alebo z vlastnej iniciatívy môže tribunál vyhľadávať informácie z akéhokoľvek zdroja, ktorý pokladá za vhodný vo vzťahu ku konaniu tribunálu. Tribunál má tiež právo vyžiadať si názor expertov, ak to považuje za vhodné. Každá informácia získaná týmto spôsobom musí byť oznámená obidvom stranám, ktoré k nej môžu predkladať pripomienky. Zainteresované strany sú oprávnené predložiť informácie amicus curiae rozhodcovskému súdu na základe podmienok stanovených v rokovacom poriadku uvedenom v článku 18.
Článok 13
Zásady výkladu
Rozhodcovské súdy uplatňujú a vykladajú ustanovenia tejto dohody podľa obyčajových výkladových pravidiel medzinárodného práva verejného vrátane Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. Neposkytujú výklad acquis communautaire. Skutočnosť, že ustanovenie je hmotnoprávne identické s ustanovením Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev nie je rozhodujúcim pri výklade tohto ustanovenia.
Článok 14
Rozhodnutia rozhodcovského súdu
1.
Všetky rozhodnutia rozhodcovského súdu, vrátane prijatia konečného rozhodnutia, sa prijímajú väčšinovým hlasovaním.
2.
Všetky rozhodnutia rozhodcovského súdu sú záväzné pre strany. Oznamujú sa stranám a Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, ktorý ich zverejní, pokiaľ sa konsenzom nerozhodne inak.
KAPITOLA III
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 15
Zoznam rozhodcov
1.
Výbor pre stabilizáciu a pridruženie vypracuje do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu zoznam 15 osôb, ktoré sú ochotné a schopné vykonávať funkciu rozhodcov. Každá zo strán vyberie 5 osôb, ktoré budú vykonávať funkciu rozhodcov. Strany sa tiež dohodnú na piatich osobách s pôsobnosťou predsedu rozhodcovských súdov. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie zabezpečí, aby bol zoznam vždy udržiavaný na tejto úrovni.
2.
Rozhodcovia by mali mať osobitné znalosti a skúsenosti v oblasti práva, medzinárodného práva, práva Spoločenstva a/alebo medzinárodného obchodu. Rozhodcovia sú nezávislí, vykonávajú túto funkciu podľa svojich vlastných schopností a nie sú spojení so žiadnou organizáciou alebo vládou, ani neprijímajú inštrukcie od žiadnej organizácie alebo vlády a konajú v súlade s Kódexom správania uvedenom v článku 18.
Článok 16
Vzťah k záväzkom Svetovej obchodnej organizácie
Po prípadnom vstupe Čiernej Hory do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa uplatňujú tieto ustanovenia:
a)
Rozhodcovské súdy zriadené podľa tohto protokolu nerozhodujú spory o právach a povinnostiach každej strany podľa Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.
b)
Právo ktorejkoľvek strany odvolať sa na ustanovenia tohto protokolu o urovnaní sporu sa nedotýka akéhokoľvek opatrenia v rámci WTO, vrátane opatrenia na urovnanie sporu. Ak však niektorá strana začala vzhľadom na príslušné opatrenie, konanie o urovnaní sporu buď podľa článku 3 ods. 1 tohto protokolu alebo podľa Dohody o WTO, nesmie začať konanie o urovnaní sporu týkajúce sa toho istého opatrenia na inom fóre do tej doby, kým sa neskončí prvé konanie. Na účely tohto odseku sa konania o urovnaní sporov podľa Dohody o WTO pokladajú za začaté na základe žiadosti strany o zriadenie rozhodcovského súdu podľa článku 6 Dohody o pravidlách a postupoch platných pre urovnanie sporov WTO.
c)
Nič v tomto protokole nezabraňuje strane prerušiť výkon povinností na základe schválenia orgánom WTO na urovnávanie sporov.
Článok 17
Lehoty
1.
Všetky lehoty uvedené v tomto protokole sa počítajú podľa kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po úkone alebo skutočnosti, ktorých sa týkajú.
2.
Každú lehotu uvedenú v tomto protokolu možno predĺžiť vzájomnou dohodou strán.
3.
Každý termín uvedený v tomto protokole môže tiež predĺžiť predseda rozhodcovského súdu na odôvodnenú žiadosť strán alebo z vlastného podnetu.
Článok 18
Rokovací poriadok, Kódex správania a zmena protokolu
1.
Do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu Rada pre stabilizáciu a pridruženie prijme rokovací poriadok pre vedenie konaní rozhodcovského súdu.
2.
Do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu Rada pre stabilizáciu a pridruženie doplní rokovací poriadok o kódex správania zaručujúci nezávislosť a nestrannosť rozhodcov.
3.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnúť o zmenách tohto protokolu.
PROTOKOL 8 O VŠEOBECNÝCH ZÁSADÁCH ÚČASTI ČIERNEJ HORY NA PROGRAMOCH SPOLOČENSTVA
Článok 1
Čiernej Hore sa umožní zúčastňovať sa na nasledujúcich programoch Spoločenstva:
a)
programy, ktoré sú uvedené v prílohe k Rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Srbskom a Čiernou Horou o všeobecných zásadách účasti Srbska a Čiernej Hory na programoch Spoločenstva,1)
b)
programy vytvorené alebo obnovené po 27. júli 2005 a programy, ktoré obsahujú úvodnú klauzulu predvídajúcu účasť Čiernej Hory.
Článok 2
Čierna Hora prispeje finančne do všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade so špecifickými programami, na ktorých sa zúčastní.
Článok 3
Zástupcovia Čiernej Hory sa môžu zúčastňovať ako pozorovatelia v prípadoch, ktoré sa týkajú Čiernej Hory, v riadiacich výboroch zodpovedných za monitorovanie programov, na ktoré finančne prispieva Čierna Hora.
Článok 4
Projekty a iniciatívy predložené účastníkmi z Čiernej Hory podliehajú v čo najväčšej možnej miere tým istým podmienkam, pravidlám a postupom, ktoré sa v príslušných programoch vzťahujú na členské štáty.
Článok 5
Špecifické podmienky týkajúce sa účasti Čiernej Hory na každom konkrétnom programe, najmä splatný finančný príspevok, sa určia dohodou vo forme memoranda o porozumení medzi Komisiou, ktorá rokuje za Spoločenstvo, a Čiernou Horou.
Ak Čierna Hora požiada o externú pomoc Spoločenstva na základe nariadenia Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA),1) alebo na základe iného podobného nariadenia zabezpečujúceho externú pomoc Spoločenstva pre Čiernu Horu, ktoré sa môže v budúcnosti schváliť, podmienky, ktorými sa riadi využívanie pomoci Spoločenstva Čiernou Horou sa stanovia vo finančnej dohode.
Článok 6
Memorandum o porozumení stanoví, v súlade s finančným nariadením Spoločenstva, že finančnú kontrolu alebo audit vykoná Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Účtovný dvor Európskych spoločenstiev alebo sa vykonajú na základe právomoci týchto orgánov.
Stanovia sa podrobné ustanovenia o finančnej kontrole a audite, administratívnych opatreniach, pokutách a odškodnení, ktoré poskytnú Európskej komisii, OLAFu a Účtovnému dvoru rovnaké právomoci, ako sú právomoci v prípade príjemcov pomoci alebo dodávateľov, ktorí majú sídlo v Spoločenstve.
Článok 7
Do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody a následne každé tri roky preskúma Výbor pre stabilizáciu a pridruženie realizáciu tohto protokolu na základe skutočnej účasti Čiernej Hory na jednom alebo viacerých programoch Spoločenstva.
1)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987, s. 1).
2)
Úradný vestník Čiernej Hory č. 17/07.
3)
Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 952/2007 (Ú. v. EÚ L 210, 10. 8. 2007, s. 26).
4)
Mnohostranná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (Ú. v. EÚ L 285, 16. 10. 2006, s. 3).
5)
Európsky výbor pre normalizáciu, Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu, Európsky ústav telekomunikačných noriem, Európske združenie na akreditáciu laboratórií, Európske združenie legálnej metrológie, Európska spolupráca v metrológii.
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 275, 20. 10. 2005, s. 1).
2)
Tieto limitné hodnoty sa budú aktualizovať ako predpokladajú príslušné smernice a podľa ich prípadných budúcich revízií.
1)
Ú. v. EÚ L 192, 22. 7. 2005, s. 29.
1)
Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006, s. 82.