246/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2010 bol v Kyjeve podpísaný Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Administráciou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o výmene informácií.
Protokol nadobudol platnosť 16. apríla 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.