247/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

247
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 13. mája 2010 v súlade s článkom 9 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.