248/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2010 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov, ktoré vznikli z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti zo dňa 29. októbra 1992 (oznámenie č. 201/1993 Z. z.).
Vykonávací protokol nadobudol platnosť 13. mája 2010 v súlade s článkom 4.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.