249/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

249
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. februára 2008 bola v Ammáne podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1522 z 24. júna 2009 a rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 12. augusta 2009.
Zmluva nadobudne platnosť 9. júna 2010 v súlade s článkom 12 ods. 1.
K oznámeniu č. 249/2010 Z. z.
ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií
Slovenská republika a Jordánske hášimovské kráľovstvo (ďalej len „zmluvné strany“),
majúc záujem o prehĺbenie ekonomickej spolupráce na vzájomný prospech oboch krajín,
majúc v úmysle vytvoriť a udržiavať priaznivé podmienky pre investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany a
uvedomujúc si, že vzájomná podpora a ochrana investícií podľa tejto zmluvy posilní obchodné aktivity v tejto oblasti,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy:
1.
Pojem „investícia“ označuje každý druh majetku alebo práv, ktorý investor jednej zmluvnej strany investuje na území druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne:
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky iné majetkové práva, ako sú hypotéky, prenájmy, zádržné práva alebo záložné práva;
b)
akcie, cenné papiere, dlhopisy a iné formy účasti v spoločnosti alebo v každom obchodnom podniku a práva alebo záujmy z toho vyplývajúce;
c)
peňažné pohľadávky alebo nároky za každú zmluvnú činnosť, ktorá má ekonomickú hodnotu;
d)
práva duševného vlastníctva vrátane práv týkajúcich sa autorského práva, patentov, obchodných značiek, obchodných mien, priemyselných dizajnov, technických postupov, obchodných tajomstiev, know-how a goodwillu a
e)
obchodné licencie, ktoré majú hospodársku hodnotou, vyplývajúce z ustanovení právneho poriadku alebo zmluvy vrátane licencií na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.
Žiadna zmena formy, v ktorej sa majetok alebo práva investujú alebo i opätovne investujú, neovplyvní charakter investície samej osebe, pokiaľ nie sú také zmeny v rozpore s povolením, ak bolo nejaké udelené.
2.
Pojem „výnos“ znamená sumu získanú z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisk, úrok, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné poplatky a všetky druhy iných poplatkov.
3.
Pojem „investor“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu jednej zo zmluvných strán, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany:
a)
pojem „fyzická osoba“ znamená fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom štátu danej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom,
b)
pojem „právnická osoba“ znamená každý subjekt zaregistrovaný alebo založený v súlade s právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán, ktorý má sídlo, centrálnu administratívu alebo hlavné miesto podnikania na území jednej zo zmluvných strán.
4.
Pojem „územie" znamená:
a)
s ohľadom na Slovenskú republiku: teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;
b)
s ohľadom na Jordánske hášimovské kráľovstvo: územie Jordánskeho hášimovského kráľovstva, ako aj námorné oblasti susediace s vonkajšou hranicou pobrežných vôd vrátane morského dna a pôdneho podložia, nad ktorými Jordánske hášimovské kráľovstvo vykonáva svoju zvrchovanosť a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom.
5.
Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely pri medzinárodných transakciách a je bežne zameniteľná na hlavných medzinárodných devízových trhoch.
6.
Pojem „verejný záujem“ sa definuje podľa vnútroštátneho právneho poriadku každej zo zmluvných strán.
7.
Pojem „súvisiace aktivity“ znamená všetky aktivity týkajúce sa investície, ktoré sú stanovené a vykonávané v súlade s právnym poriadkom hostiteľskej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne:
a)
zakladanie pobočiek alebo iných zariadení na vykonávanie a udržiavanie prác,
b)
uzatváranie alebo plnenie zmlúv súvisiacich s investíciou.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky na investície investorom druhej zmluvnej strany a také investície umožní v súlade so svojím právnym poriadkom.
2.
Investíciám a súvisiacim aktivitám investorov každej zmluvnej strany sa poskytne riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plná ochrana a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany. Ani jedna zo zmluvných strán nebude na svojom území žiadnym spôsobom, neodôvodnenými alebo diskriminačnými opatreniami poškodzovať prevádzku, riadenie, udržiavanie, užívanie a využívanie alebo nakladanie s investíciami investorov druhej zmluvnej strany.
3.
Každá zmluvná strana umožní v súlade so svojím právnym poriadkom vstup a pobyt investorov a zamestnancov ich vrcholového manažmentu zamestnaných na účely investície. Ich rodinným príslušníkom sa poskytne rovnaké zaobchádzanie.
4.
Každá zmluvná strana umožní investorom druhej zmluvnej strany zamestnávať na zabezpečenie investície pracovníkov vrcholového manažmentu podľa ich vlastného výberu, v súlade s právnymi predpismi hosťujúcej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú vstupu, pobytu a práce, a to bez ohľadu na ich národnosť.
Článok 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investíciám a výnosom z investícií investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré je riadne a spravodlivé a nie menej priaznivé, než aké za podobných okolností poskytuje i investíciám a výnosom vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov akéhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je priaznivejšie.
2.
Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investorom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o riadenie, udržiavanie, užívanie, využívanie alebo nakladanie s ich investíciami, zaobchádzanie riadne a spravodlivé a nie menej priaznivé, než aké za podobných okolností poskytuje vlastným investorom alebo i investorom akéhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je priaznivejšie.
3.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany výhody akéhokoľvek zaobchádzania, prednosti alebo výsady, ktoré môže táto zmluvná strana poskytovať na základe akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dohovoru týkajúceho sa úplne alebo prevažne zdaňovania.
4.
Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto zmluve sa nebudú aplikovať na žiadne súčasné alebo budúce výhody poskytované jednou zo zmluvných strán vlastným štátnym príslušníkom alebo spoločnostiam, štátnym príslušníkom alebo spoločnostiam členských štátov colnej, hospodárskej alebo menovej únie, spoločného trhu alebo zóny voľného obchodu, alebo akejkoľvek tretej krajine na základe jej členstva alebo asociácie v takej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu.
Článok 4
Náhrada škody
1.
Investorom jednej zmluvnej strany, ktorých investície utrpia na území druhej zmluvnej strany škody v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, povstania, vzbury, nepokojov alebo iných podobných situácií, poskytne táto druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o reštitúciu, odškodnenie, kompenzáciu alebo iné vyrovnanie, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké táto druhá zmluvná strana poskytne vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu, podľa tohto, ktoré je priaznivejšie.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku bude investorom jednej zmluvnej strany, ktorí za okolností uvedených v predchádzajúcom odseku utrpia škody na území druhej zmluvnej strany z dôvodu:
- konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany; alebo
- zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany, ktoré nespôsobila bojová situácia ani nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,
poskytnutá náhrada škody alebo primeraná kompenzácia, ktorá bude nie je menej priaznivá, než aká sa za rovnakých okolností poskytuje investorovi druhej zmluvnej strany alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu, pričom táto kompenzácia bude primeraná, účinná a vyplatená okamžite a vo voľne zameniteľnej mene.
Článok 5
Vyvlastnenie
1.
Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú na území druhej zmluvnej strany znárodnené ani vyvlastnené, ani podrobené opatreniam s účinkom podobným znárodneniu alebo vyvlastneniu (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou vyvlastnenia vo verejnom záujme a s poskytnutím okamžitej, primeranej a účinnej náhrady. Vyvlastnenie sa uskutoční na nediskriminačnom základe v súlade so zákonnými postupmi.
Taká kompenzácia bude zodpovedať objektívnej trhovej hodnote vyvlastnených investícií (určenej na základe posledných známych súvah alebo na základe priemernej trhovej hodnoty podobného druhu investícií) bezprostredne pred vyvlastnením alebo pred tým, než sa hroziace vyvlastnenie stane verejne známe, podľa toho, ktorá z týchto situácií nastane skôr, a bude zahŕňať úrok vo výške platnej obchodnej sadzby odo dňa vyvlastnenia až po deň uskutočnenia platby a bude okamžite realizovateľná. Kompenzácia sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene.
2.
V prípade vyvlastnenia, ako aj kompenzácie bude poskytnuté zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké zmluvná strana poskytne svojim investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.
3.
Investori zmluvnej strany, ktorých sa vyvlastnenie týka, budú mať právo na okamžité preskúmanie svojho prípadu súdom alebo iným nezávislým orgánom druhej zmluvnej strany a na ohodnotenie svojich investícií v súlade s princípmi obsiahnutými v tomto článku.
4.
V prípade, že zmluvná strana vyvlastní majetok spoločnosti, ktorá je zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s jej právnym poriadkom a v ktorej investori druhej zmluvnej strany vlastnia akcie, dlhopisy alebo inú formu majetkovej účasti, uplatnia sa ustanovenia tohto článku.
Článok 6
Prevody
1.
Každá zo zmluvných strán zaručí investorom druhej zmluvnej strany po splnení finančných záväzkov voľný prevod platieb vrátane istiny a výnosov spojených s ich investíciami. Tieto prevody zahŕňajú najmä, ale nie výlučne:
a)
čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné príjmy získané z investícií;
b)
výnosy získané z predaja alebo úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií;
c)
sumy na splatenie úverov spojených s investíciami;
d)
príjmy štátnych príslušníkov alebo obyvateľov druhej zmluvnej strany, ktorí majú povolené pracovať v súvislosti s investíciami na území daného štátu;
e)
dodatočné finančné prostriedky na údržbu a rozvoj existujúcich investícií;
f)
kompenzáciu podľa článkov 4 a 5.
2.
Všetky prevody podľa tejto zmluvy sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene a bez zbytočného odkladu.
3.
Bez ohľadu na uvedené odseky 1 a 2 môže zmluvná strana prijať alebo udržiavať opatrenia týkajúce sa medzinárodného kapitálu a platobných transakcií prijaté Európskym spoločenstvom, a to predovšetkým, ale nie výlučne, v týchto prípadoch:
a)
v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných ťažkostí alebo ich hrozby; alebo
b)
v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobí alebo môže spôsobiť vážne ťažkosti pri riadení makroekonomiky, predovšetkým v oblasti menovej a devízovej politiky; alebo
c)
vo výnimočných prípadoch hospodárskych sankcií.
4.
Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku:
a)
nepresiahnu rámec opatrení potrebných na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;
b)
budú dočasné a budú zrušené hneď, ako to dovolia podmienky;
c)
okamžite sa oznámia druhej zmluvnej strane.
Článok 7
Postúpenie práv
1.
Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platby vlastným investorom z dôvodu záruky alebo odškodnenia v súvislosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná:
a)
postúpenie každého práva alebo nároku investorov prvej zmluvnej strany alebo ňou určenej agentúry bez ohľadu na to, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona alebo na základe právneho úkonu v tejto zmluvnej strane,
b)
skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra sú oprávnené z dôvodu postúpenia práv uplatňovať práva a nároky týchto investorov.
2.
Postúpené práva alebo nároky nepresiahnú pôvodné práva a nároky investora.
Článok 8
Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany sa bude, podľa možnosti, riešiť medzi stranami sporu priateľsky.
2.
Opravné prostriedky v súlade s právnym poriadkom jednej zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnila investícia, budú investorom druhej zmluvnej strany k dispozícii na základe zaobchádzania nie menej priaznivého, než ako je zaobchádzanie poskytnuté investíciám vlastných investorov alebo investorov akéhokoľvek tretieho štátu podľa toho, čo je pre investorov priaznivejšie.
3.
Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď jedna zo strán oznámila spor, predloží sa spor na základe žiadosti a výberu investora:
a)
miestne príslušnému súdu zmluvnej strany, ktorá je stranou v spore,
b)
medzinárodnému stredisku na riešenie investičných sporov (ICSID), založenému Washingtonským dohovorom o riešení investičných sporov medzi štátmi a príslušníkmi druhého štátu z 18. marca 1965 v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo
c)
medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc na základe rozhodcovských pravidiel komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
Každá zmluvná strana vyjadrí súhlas s predložením sporu na medzinárodné rozhodcovské konanie uvedené v písmenách b) a c).
Rozhodcovský rozsudok je konečný a záväzný pre obe strany sporu. Každá zo zmluvných strán zabezpečí uznanie a vykonanie rozhodcovského rozsudku v súlade s príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.
4.
V prípade, že si investor zvolí akýkoľvek rozhodcovský súd uvedený v odseku 3 tohto článku, pred podaním sporu danému medzinárodnému rozhodcovskému súdu písomne informuje druhú zmluvnú stranu, na ktorej území sa investovalo a ktorá je stranou daného sporu.
5.
V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán a investor dosiahnu v ktoromkoľvek štádiu riešenia sporu dohodu, spor bude stiahnutý z medzinárodného rozhodcovského súdu.
6.
V prípade, že investor zvolí a začne postupovať podľa jedného z možných riešení uvedených v odseku 3 písm. b) a c) tohto článku, investor nesmie predložiť spor žiadnemu miestnemu súdnemu orgánu.
Článok 9
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Zmluvné strany súhlasia, že na požiadanie ktorejkoľvek z nich budú okamžite konzultovať riešenie sporov v súvislosti s touto zmluvou alebo prediskutujú akékoľvek záležitosti spojené s výkladom alebo uplatňovaním tejto zmluvy. Zmluvné strany tiež súhlasia, že budú urýchlene konzultovať vždy, keď jedna zo zmluvných strán bude považovať za potrebné prijať kroky, ktoré by zaručili kompatibilitu tejto zmluvy s dohovormi zakladajúcimi Európske spoločenstvo.
2.
Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich mesiacov, predloží sa na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu v súlade s ustanovením tohto článku.
3.
Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad takýmto spôsobom. Do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti na rozhodcovské konanie každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia potom vyberú príslušníka tretieho štátu a na základe súhlasu oboch zmluvných strán sa vymenuje predseda súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania ostatných dvoch členov.
4.
Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie. Ak je predseda Medzinárodné súdneho dvora občanom ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo iné dôvody mu bránia v tom, aby sa ujal tejto funkcie, žiadosť sa predloží jeho podpredsedovi, aby uskutočnil vymenovania. Ak aj podpredseda je občanom ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo iné dôvody mu bránia v tom, aby sa ujal tejto funkcie, požiada sa o vymenovanie ďalší služobne starší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zo zmluvných strán.
5.
Rozhodcovský súd prijme rozsudok väčšinovým hlasovaním. Tento rozsudok je záväzný. Každá zo zmluvných strán uhradí náklady za svojho zástupcu pri prerokovaní, náklady na predsedu a ostatné náklady sa rozdelia rovným dielom medzi obe zmluvné strany.
Článok 10
Uplatnenie iných pravidiel a špeciálnych záväzkov
1.
Ak sa niektorá záležitosť riadi touto zmluvou a súčasne aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej signatármi sú obe zmluvné strany, nič v tejto zmluve nebráni ktorejkoľvek zo zmluvných strán ani ktorémukoľvek z jej investorov, ktorí vlastnia investície na území druhej zmluvnej strany, v tom, aby využíval výhody tých pravidiel, ktoré sú priaznivejšie.
2.
Ak jedna zo zmluvných strán poskytne investíciám alebo investorom druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré je priaznivejšie, ako to priznáva táto zmluva, a je v súlade s jej právnym poriadkom alebo inými špecifickými zmluvami, bude sa aplikovať toto priaznivejšie zaobchádzanie.
3.
Základné bezpečnostné záujmy zmluvnej strany môžu zahŕňať záujmy vyplývajúce z členstva v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu.
4.
Zmluvné strany súhlasia, že otázka týkajúca sa toho, či opatrenie zmluvnej strany je v súlade s touto zmluvou, sa vyrieši výlučne postupmi určenými na urovnanie sporov podľa tejto zmluvy.
Článok 11
Uplatňovanie zmluvy
Táto zmluva sa vzťahuje na investície zmluvných strán uskutočnené pred nadobudnutím jej platnosti v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany, na ktorej území sa investícia uskutočnila, ako aj na investície uskutočnené neskôr. Táto zmluva sa vzťahuje na investície, ktoré existovali v čase nadobudnutia jej platnosti, ako aj na investície, ktoré sa zriadia alebo nadobudnú neskôr. Táto zmluva sa však nevzťahuje na spory, ktoré vznikli pred nadobudnutím jej platnosti.
Článok 12
Nadobudnutie platnosti, trvanie a vypovedanie
1.
Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s postupmi vyžadovanými právnymi predpismi oboch zmluvných strán týkajúcich sa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy a nadobudne platnosť 90. deň po dni vzájomného oznámenia zmluvných strán potvrdzujúceho splnenie všetkých ústavných podmienok vyžadovaných právnym poriadkom na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
2.
Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať písomným oznámením diplomatickou cestou. Vypovedanie nadobudne účinnosť jeden rok po prijatí takého písomného oznámenia.
3.
S ohľadom na investície, ktoré vznikli pred dátumom vypovedania tejto zmluvy, ustanovenia článkov 1 až 11 zmluvy zostávajú v platnosti desať rokov od dátumu vypovedania.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali túto zmluvu.

Dané v Ammáne 21. februára 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Oldřich Hlaváček v. r.

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo:

Amer Hadidi v. r.