25/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. januára 2010
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 29. mája 2010;
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 25/2010 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. mája 2010
Obec Volí sa Okres Kraj
Šaštín-Stráže primátor   Senica Trnavský kraj
Nová Bošáca starosta   Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
Horná Mariková   poslanec Považská Bystrica
Podhorany   poslanec Nitra Nitriansky kraj
Osádka starosta   Dolný Kubín Žilinský kraj
Vyšný Kubín starosta  
Vavrišovo starosta   Liptovský Mikuláš
Šurice starosta   Lučenec Banskobystrický kraj
Tornaľa primátor   Revúca
Kráľ starosta   Rimavská Sobota
Valentovce starosta   Medzilaborce Prešovský kraj
Ruská   poslanec Michalovce Košický kraj
Trnava pri Laborci starosta  
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 25/2010 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. mája 2010
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec  5. 3. 2010
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 25. 3. 2010
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
4. 4. 2010
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 4. 4. 2010
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej  komisie
miestna
volebná komisia
9. 4. 2010
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce miestna
volebná komisia
14. 4. 2010
40 dní 10 – 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností starosta obce 19. 4. 2010
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
24. 4. 2010
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
29. 4. 2010
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 4. 5. 2010
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 9. 5. 2010
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
12. 5. 2010
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
14. 5. 2010
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
27. 5. 2010
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
29. 5. 2010