251/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. mája 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 50 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce
(1)
Výdavkami na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkami na povodňové záchranné práce sú všetky oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené počas II. stupňa povodňovej aktivity, III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie podľa § 12 zákona na plnenie úloh
a)
správcu vodohospodársky významných vodných tokov, správcu drobného vodného toku,1) záchrannej zložky integrovaného záchranného systému a Policajného zboru,
b)
regionálnej správy ciest na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva,
c)
orgánu ochrany pred povodňami, povodňovej komisie, krízového štábu, obvodného úradu v sídle kraja, obvodného úradu a obce,
d)
predpovednej povodňovej služby a štátnej hydrologickej služby počas povodne,2)
e)
orgánu verejného zdravotníctva,
f)
právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby na príkaz
1.
obce, orgánu ochrany pred povodňami, obvodného úradu alebo obvodného úradu v sídle kraja podľa § 41 ods. 2 písm. a) zákona,
2.
okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 35 písm. d) zákona alebo krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 31 písm. d) zákona.
(2)
Krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia zahŕňa do vlastných výdavkov vynaložených na plnenie úloh počas II. stupňa povodňovej aktivity, III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie aj výdavky vynaložené na zabezpečenie činnosti krajskej povodňovej komisie alebo obvodnej povodňovej komisie, verifikačnej komisie a prizvaných expertov, spojenej s overovaním správnosti vyhodnotenia povodňových škôd podľa § 19 ods. 7 zákona.
(3)
Príkaz na vykonanie opatrenia na ochranu pred povodňami podľa odseku 1 písm. f) eviduje ten, kto príkaz vydal.
(4)
Podkladom na vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce sú prvotné účtovné doklady. Vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce sa spracúva podľa osobitných predpisov.3)
§ 2
Prehľad výdavkov
(1)
Prehľad výdavkov vynaložených na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce vypracuje podľa tabuľky 1a prílohy
a)
správca drobného vodného toku a predkladá ho obvodnému úradu životného prostredia a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov,
b)
Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „ústav“) a predkladá ho ministerstvu,
c)
právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba, ktorá vykonávala povodňové zabezpečovacie práce alebo povodňové záchranné práce na príkaz podľa § 31 písm. d), § 35 písm. d) alebo § 41 ods. 2 písm. a) zákona, a predkladá ho tomu, kto príkaz vydal,
d)
vyšší územný celok a predkladá ho krajskému úradu životného prostredia.
(2)
Podľa tabuľky 2a prílohy vyhodnocuje a predkladá ministerstvu vynaložené výdavky na
a)
povodňové záchranné práce vykonané ozbrojenými silami Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
b)
činnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva súvisiacu so záplavami spôsobenými povodňou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3)
Vlastné výdavky krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného prostredia, obvodného úradu v sídle kraja a obvodného úradu vynaložené počas II. stupňa povodňovej aktivity, III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie na plnenie úloh spojených s riešením povodňovej situácie, výdavkov na zabezpečenie činnosti povodňovej komisie, krízového štábu a na činnosť spojenú s overovaním správnosti vyhodnotenia povodňových škôd sa sumarizujú a uvádzajú ako samostatná položka v tabuľke 2b prílohy.
§ 3
Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce
(1)
Obvodný úrad životného prostredia overuje výdavky vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce vykonané
a)
správcami drobných vodných tokov v spolupráci so správcom vodohospodársky významných vodných tokov,
b)
právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí vykonávali povodňové zabezpečovacie práce na príkaz orgánu ochrany pred povodňami podľa § 41 ods. 2 písm. a) zákona.
(2)
Výdavky vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí vykonávali povodňové zabezpečovacie práce na príkaz obce, overuje obec a podľa tabuľky 1b prílohy ich predkladá obvodnému úradu životného prostredia.
(3)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa tabuľky 1b prílohy vypracuje a predkladá ministerstvu
a)
prehľad vlastných výdavkov vynaložených na povodňové zabezpečovacie práce a
b)
prehľad výdavkov vynaložených na povodňové zabezpečovacie práce správcov drobných vodných tokov, ktoré boli overené v spolupráci s obvodným úradom životného prostredia podľa odseku 1 písm. a).
(4)
Overené výdavky na povodňové zabezpečovacie práce subjektov podľa odseku 1 písm. b) sumarizuje obvodný úrad životného prostredia podľa tabuľky 2b prílohy a predkladá ich krajskému úradu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia do tabuľky 2b prílohy doplní k overeným údajom súčet výdavkov podľa § 2 ods. 3 a v prvom stĺpci príslušného riadka tabuľky uvedie svoj názov a sídlo.
(5)
Vyšší územný celok overené výdavky vynaložené na vykonávanie hliadkovej služby a opatrení na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva vo svojej správe predkladá krajskému úradu životného prostredia.
(6)
Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce predložené obvodnými úradmi životného prostredia a vyšším územným celkom sumarizuje krajský úrad životného prostredia podľa tabuľky 2b prílohy. Krajský úrad životného prostredia k overeným údajom, ktoré predložili obvodné úrady životného prostredia a vyšší územný celok, doplní do tabuľky 2b prílohy súčet výdavkov podľa § 2 ods. 3 a v prvom stĺpci príslušného riadka tabuľky uvedie svoj názov a sídlo.
(7)
Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce Hasičského a záchranného zboru, ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a Policajného zboru vykonané podľa § 17 zákona ministerstvo vnútra
a)
sumarizuje podľa tabuľky 2b prílohy a predkladá ich ministerstvu, keď počas povodne neboli vykonávané povodňové záchranné práce,
b)
pripočíta k výdavkom príslušných zložiek integrovaného záchranného systému a Policajného zboru vynaloženým na povodňové záchranné práce podľa § 5.
Výdavky na povodňové záchranné práce
§ 4
(1)
Výdavky na povodňové záchranné práce právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí vykonávali povodňové záchranné práce
a)
podľa povodňového plánu záchranných prác alebo na príkaz obce, overuje obec,
b)
na príkaz Hasičského a záchranného zboru podľa § 31 písm. d) a § 35 písm. d) zákona, obvodného úradu alebo obvodného úradu v sídle kraja podľa § 41 ods. 2 písm. a) zákona, overuje obvodný úrad.
(2)
Overené výdavky na povodňové záchranné práce podľa odseku 1 písm. a) sumarizuje obec podľa tabuľky 1b prílohy. K overeným výdavkom právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov obec doplní vlastné výdavky vynaložené na vykonávanie povodňových záchranných prác a výdavky na činnosť obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu obce a predkladá ich obvodnému úradu.
(3)
Výdavky na povodňové záchranné práce právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a obcí overí obvodný úrad, ktorý doplní súčet výdavkov podľa § 2 ods. 3 a sumarizáciu podľa tabuľky 2b prílohy predkladá obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu v sídle kraja; v stĺpci „Názov subjektu“ sa uvedú názvy obcí a v riadku pri výdavkoch obvodného úradu a krízového štábu sídlo obvodného úradu.
(4)
Výdavky na povodňové záchranné práce v obvodoch kraja predložené obvodnými úradmi sumarizuje obvodný úrad v sídle kraja podľa tabuľky 2b prílohy, ktorý doplní súčet výdavkov podľa § 2 ods. 3 a sumarizáciu predkladá krajskému úradu životného prostredia; v stĺpci „Názov subjektu“ sa uvedú názvy obvodov a v riadku pri výdavkoch obvodného úradu v sídle kraja a krízového štábu sídlo obvodného úradu v sídle kraja.
(5)
Výdavky na povodňové záchranné práce predložené
a)
obvodným úradom podľa odseku 3 priloží obvodný úrad životného prostredia k súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
b)
obvodným úradom v sídle kraja podľa odseku 4 priloží krajský úrad životného prostredia k súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach.
§ 5
(1)
Výdavky na povodňové záchranné práce základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a Policajného zboru sa overujú a vyhodnocujú podľa § 19 ods. 5 zákona.
(2)
Overené výdavky na povodňové záchranné práce podľa odseku 1 sumarizuje ministerstvo vnútra podľa tabuľky 2b prílohy a predkladá ministerstvu; v stĺpci „Názov subjektu“ sa uvedú názvy jednotlivých základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a „Policajný zbor“.
§ 6
Termíny odovzdávania vyhodnotených výdavkov
(1)
Vyhodnotené výdavky na povodňové zabezpečovacie práce a výdavky na povodňové záchranné práce predkladá príslušným orgánom podľa § 2 až 5 od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
a)
do 10 pracovných dní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonával povodňové zabezpečovacie práce alebo povodňové záchranné práce na príkaz podľa § 31 písm. d), § 35 písm. d) a § 41 ods. 2 písm. a) zákona,
b)
do 15 pracovných dní obec,
c)
do 20 pracovných dní správca drobného vodného toku a obvodný úrad,
d)
do 25 pracovných dní obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad v sídle kraja a vyšší územný celok,
e)
do 30 pracovných dní správca vodohospodársky významných vodných tokov, ústav, krajský úrad životného prostredia, ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2)
Ak do termínu vyhodnotenia výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce neboli prvotné účtovné doklady úplné, môže subjekt uvedený v odseku 1 písm. a) a c) urobiť opravu vyhodnotenia podľa tabuľky 1a prílohy do termínu určeného vecne príslušným orgánom. Subjekty, ktoré vyhotovili tabuľku 2b prílohy, vykonajú zmenu a priložia opravenú tabuľku najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení opravy.
§ 7
Vyhodnocovanie nároku na peňažnú náhradu
(1)
Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, splnenú osobnú pomoc, škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác a poskytnutý vecný prostriedok počas povodňovej situácie podľa § 44 zákona (ďalej len „peňažná náhrada“) eviduje obec, obvodný úrad životného prostredia a obvodný úrad podľa tabuliek 3a až 3d prílohy.
(2)
Podané žiadosti o peňažné náhrady, žiadosti o peňažné náhrady, o ktorých sa nerozhodlo, a peňažné náhrady určené právoplatnými rozhodnutiami uvádza podľa tabuľky 4 prílohy
a)
obec a priloží ich k súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach podľa § 19 ods. 10 písm. b) zákona,
b)
obvodný úrad a priloží ich k vyhodnoteniu povodňových záchranných prác podľa § 19 ods. 8 písm. a) zákona,
c)
obvodný úrad životného prostredia a priloží ich k súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach podľa § 19 ods. 10 písm. c) zákona.
(3)
Prehľad podaných žiadostí o peňažné náhrady, žiadostí o peňažné náhrady, o ktorých sa nerozhodlo, a peňažné náhrady určené právoplatnými rozhodnutiami podľa odseku 2, predložené obvodnými úradmi životného prostredia, sumarizuje krajský úrad životného prostredia podľa tabuľky 4 prílohy a priloží ich k súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach podľa § 19 ods. 10 písm. d) zákona.
(4)
Peňažné náhrady, o ktorých sa rozhodlo po uplynutí termínov podľa § 6 ods. 1, predkladá podľa tabuľky 4 prílohy po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
a)
obec a obvodný úrad obvodnému úradu životného prostredia,
b)
obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia.
(5)
Krajský úrad životného prostredia predkladá uplatnené peňažné náhrady a peňažné náhrady podľa odseku 4 ministerstvu podľa tabuľky 4 prílohy.
§ 8
Vyhodnocovanie povodňových škôd
(1)
Výšku povodňovej škody vyhodnocuje vlastník, správca alebo užívateľ majetku, na ktorom vznikla povodňová škoda. Výška povodňovej škody na majetku sa odhaduje ako výdavok, ktorý sa vynaloží na uvedenie poškodeného majetku do stavu, v akom bol v čase bezprostredne pred povodňou podľa obvyklej ceny v príslušnom regióne pred výskytom povodne. Do výšky povodňovej škody sa nezahŕňajú výdavky na zveľadenie povodňou poškodeného majetku.
(2)
Povodňovou škodou na vodnom toku sú výdavky, ktoré treba vynaložiť na obnovenie podmienok na plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, odstránenie zátarasy, nánosu, vrátenie vodného toku do jeho pôvodného koryta, opravu opevnenia brehu alebo dna koryta, stupňa alebo priečneho prahu v koryte, priečnej stavby alebo pozdĺžnej stavby slúžiacej na koncentráciu vodného prúdu, ochrannej hrádze, protipovodňovej línie, alebo výdavky na sanáciu výmoľa na brehu alebo na dne koryta.
(3)
Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku písomne oznámi právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba (ďalej len „poškodený“) podľa § 19 ods. 6 písm. a) zákona do piatich pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
(4)
Poškodený v oznámení o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody uvedie názov alebo meno, svoju adresu, právny vzťah k poškodenému majetku, odhadnutú výšku povodňovej škody a pri škode na
a)
hnuteľnej veci uvedie druh veci, rozsah jej poškodenia, a ak nejde o povodňovú škodu na bytovom zariadení alebo na súčasti vybavenia stavby, aj miesto, kde sa hnuteľná vec nachádzala v čase poškodenia povodňou,
b)
stavbe uvedie druh stavby, pridelené súpisné číslo stavby, opis poškodenia, dátum vydania kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu,
c)
pozemku uvedie druh pozemku,4) spôsob poškodenia pozemku a výmeru poškodenej časti pozemku.
(5)
Písomné oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody eviduje obec podľa tabuľky 5 prílohy.
(6)
Odhad povodňových škôd na vodnom toku alebo na vodnej stavbe na vodnom toku vypracuje správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku podľa tabuľky 6 prílohy, ktorú správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku predkladá ministerstvu. Ak o výskyte povodne rozhodoval orgán ochrany pred povodňami, odhad povodňových škôd na vodnom toku alebo na vodnej stavbe na vodnom toku predkladá správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(7)
Správca vodnej stavby na vodnom toku, ktorý nie je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku, oznámi vznik a odhadnutú výšku povodňovej škody obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla podľa odseku 4.
(8)
Prehľad povodňových škôd na majetku podľa oznámení o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody podľa odseku 4 obec vypracuje podľa tabuľky 7 prílohy a do 10 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity predloží obvodnému úradu životného prostredia alebo krajskému úradu životného prostredia na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd.
(9)
Odhad povodňových škôd sa spresňuje povodňovou prehliadkou podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona, ktorá sa vykonáva v spolupráci s verifikačnou komisiou ustanovenou podľa § 19 ods. 7 zákona.
(10)
Na overenie správnosti zaradenia stavby do zoznamu majetku, na ktorom vznikla povodňová škoda, verifikačná komisia používa prílohu záznamu z povodňovej prehliadky a písomné oznámenie o vzniku a výške povodňovej škody podľa odseku 4, ktoré poškodený predložil obci.
(11)
Vyhodnotenie povodňových škôd na majetku podľa tabuľky 8 prílohy vypracujú
a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a priložia k správe o následkoch spôsobených povodňami,
b)
vyšší územný celok a priloží k súhrnnej správe o priebehu a následkoch povodní.
(12)
Vyhodnotenie povodňových škôd na majetku vypracuje obvodný úrad životného prostredia a krajský úrad životného prostredia podľa tabuľky 9 prílohy a priloží k súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.
Jozef Medveď v. r.
Príloha k vyhláške č. 251/2010 Z. z.
Prehľad vypĺňania tabuliek
Subjekt Povodňové zabezpečovacie práce
a povodňové záchranné práce
Peňažné náhrady Povodňové škody
Tabuľka 1a Tabuľka 1b Tabuľka 2a Tabuľka 2b Tabuľka 3a až 3d Tabuľka 4 Tabuľka 5 Tabuľka 6 Tabuľka 7 Tabuľka 8 Tabuľka 9
Fyzická osoba x                    
Fyzická osoba – podnikateľ x                    
Právnická osoba x                    
Obec   x     x x x   x    
Obec, ktorá je správcom drobného vodného toku x             x      
Správca drobného vodného toku x             x      
Správca vodohospodársky významných vodných tokov   x           x      
Slovenský hydrometeorologický ústav x                    
Obvodný úrad       x x x          
Obvodný úrad životného prostredia       x x x         x
Obvodný úrad v sídle kraja       x   x          
Vyšší územný celok x                    
Krajský úrad životného prostredia       x   x         x
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky x   x             x  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky       x           x  
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky x   x             x  
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy                   x  
V časti textu nadpisu tabuliek „počas povodne od ................ do ................“ sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
Tabuľka 1a
Výdavky na povodňové .............................. +) práce
vykonané ..................................................................................................................................++)
počas povodne od ................ do ................
v eur
Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavky spolu
600 700 600 + 700
     
+) Doplní sa slovo „zabezpečovacie“ alebo „záchranné“ v závislosti od druhu vykonaných prác podľa § 17, § 18 a § 43 zákona.
++) Názov subjektu.
Tabuľka 1b
Výdavky na povodňové .............................. +) práce
vykonané ..................................................................................................................................++)
počas povodne od ................ do ................
v eur
Názov subjektu+++) Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky Výdavky spolu
600 700 600 + 700
       
       
       
Spolu      
+) Doplní sa slovo „zabezpečovacie“ alebo „záchranné“ v závislosti od druhu vykonaných prác podľa § 17, § 18 a § 43 zákona.
++) a) Obec uvedie názov obce,
b) správca vodohospodársky významných vodných tokov uvedie „správcami vodných tokov“.
+++) a) Obec uvedie v prvom riadku svoj názov a v ďalších riadkoch názvy ostatných subjektov,
b) správca vodohospodársky významných vodných tokov uvedie v prvom riadku svoj názov a v ďalších
riadkoch názvy jednotlivých správcov drobných vodných tokov s názvom a identifikačným číslom
predmetného vodného toku.
Tabuľka 2a
Výdavky na práce vykonané zložkami .....................................................................................+)
počas povodne od ................ do ................
v eur
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky spolu
Mzdové výdavky Poistné a príspevok do poisťovní Ostatné bežné výdavky Bežné výdavky spolu
610 620 630 + 640 600 700 600 + 700
           
+) Doplní sa názov ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy.
Tabuľka 2bx)
Výdavky na ....................................................................................................+)
vykonané .............................................................++) počas povodne od ................ do ................ v eur
Názov subjektu+++) Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky spolu
Mzdové výdavky Poistné a príspevok do poisťovní Ostatné bežné výdavky Bežné výdavky spolu
610 620 630 + 640 600 700 600 + 700
             
             
             
Spolu            
x) V tabuľke sa vypĺňajú všetky stĺpce pre subjekty, ktoré sú štátnymi rozpočtovými organizáciami, a pre ostatné subjekty sa vypĺňajú podľa tabuľky 1a stĺpce „bežné výdavky spolu“, „kapitálové výdavky“ a „výdavky spolu“.
+) Doplní sa slovo „zabezpečovacie“ alebo „záchranné“ v závislosti od druhu vykonaných prác podľa § 17, § 18 a § 43 zákona.
++) Doplní sa názov obce, obvodu alebo kraja, ministerstvo vnútra uvedie „zložkami Ministerstva vnútra SR“.
+++) a) Ministerstvo vnútra uvedie názvy záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a „Policajný
zbor“,
b) obvodný úrad životného prostredia a obvodný úrad uvedú názvy subjektov a svoj názov a sídlo,
c) obvodný úrad v sídle kraja uvedie názvy obvodov a svoj názov a sídlo,
d) krajský úrad životného prostredia uvedie názvy obvodov, svoj názov a názov vyššieho územného celku.
Tabuľka 3a
Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva
v ............................................................................+) počas povodne od ................ do ................
v eur
Dátum
predloženia
Názov a adresa subjektu++) Dôvod uplatnenia nároku Výška
uplatnenej
náhrady
Priznaná
výška náhrady
Dátum
rozhodnutia
           
           
           
Spolu      
+) Obec uvedie názov obce, obvodný úrad a obvodný úrad životného prostredia uvedú názov obce a názov obvodu.
++) Názov a adresa právnickej osoby, meno a adresa fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby.
Tabuľka 3b
Žiadosti o peňažné náhrady za splnenú osobnú pomoc
v ............................................................................+) počas povodne od ................ do ................
v eur
Dátum
predloženia
Meno a adresa osoby Druh osobnej pomoci Výška
uplatnenej
náhrady
Priznaná
výška náhrady
Dátum
rozhodnutia
           
           
           
Spolu      
+) Obec uvedie názov obce, obvodný úrad a obvodný úrad životného prostredia uvedú názov obce a názov obvodu.
Tabuľka 3c
Žiadosti o peňažné náhrady za škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác
v ............................................................................+) počas povodne od ................ do ................
v eur
Dátum
predloženia
Názov a adresa subjektu++) Dôvod uplatnenia nároku Výška
uplatnenej
náhrady
Priznaná
výška náhrady
Dátum
rozhodnutia
           
           
           
Spolu      
+) Obec uvedie názov obce, obvodný úrad a obvodný úrad životného prostredia uvedú názov obce a názov
obvodu.
++) Názov a adresa právnickej osoby, meno a adresa fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby.
Tabuľka 3d
Žiadosti o peňažné náhrady za poskytnutý vecný prostriedok
v ............................................................................+) počas povodne od ................ do ................
v eur
Dátum
predloženia
Názov a adresa subjektu++) Dôvod uplatnenia nároku Výška
uplatnenej
náhrady
Priznaná
výška náhrady
Dátum
rozhodnutia
           
           
           
Spolu      
+) Obec uvedie názov obce, obvodný úrad a obvodný úrad životného prostredia uvedú názov obce a názov
obvodu.
++) Názov a adresa právnickej osoby, meno a adresa fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby.
Tabuľka 4
Peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, za splnenú osobnú pomoc, škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác a za poskytnutý vecný prostriedok v období od predloženia predchádzajúcej súhrnnej správy o priebehu povodní,
ich následkoch a vykonaných opatreniach po čas predkladania aktuálnej správy
v ............................................................................+) počas povodne od ................ do ................
v eur
Druh peňažnej náhrady Výška peňažných náhrad spolu
Podané Nerozhodnuté Právoplatne
rozhodnuté
za splnenú osobnú pomoc spolu      
za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva spolu      
za škodu na majetku spôsobenú v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác alebo vykonávaním povodňových záchranných prác spolu      
za poskytnutie vecného prostriedku spolu      
Spolu      
+) Obec uvedie názov obce, obvodný úrad a obvodný úrad životného prostredia uvedú názov obvodu, krajský úrad životného prostredia uvedie názov kraja.
Tabuľka 5
Evidencia písomných oznámení o vzniku a výške povodňovej škody
na území obce .......................................................+) počas povodne od ................ do ................
v eur
Poškodený Druh majetku Odhadnutá výška povodňovej škody
spolu
hnuteľný
majetok
stavby pozemky
Meno alebo názov Adresa
           
           
Spolu        
+) Názov obce.
Tabuľka 6
Odhad povodňových škôd na vodnom toku alebo na vodnej stavbe na vodnom toku správcu ..................................................... +) počas povodne od ................ do ................
v eur
Názov
vodného
toku
Identifikačné číslo vodného toku Katastrálne územie Názov poškodenej vodnej stavby a staničenie Výška povodňovej škody Opis povodňovej škody
           
           
Spolu    
+) Doplní sa názov a sídlo správcu vodného toku alebo správcu vodnej stavby.
Tabuľka 7
Prehľad oznámených povodňových škôd na majetku
na území obce ........................................................+) počas povodne od ................ do ................
v eur
Subjekt Škody na Spolu
hnuteľnom majetku stavbách pozemkoch
Fyzické osoby        
Právnické osoby
a fyzické osoby – podnikatelia
       
Obec        
Spolu        
+) Názov obce.
Tabuľka 8
Vyhodnotenie povodňových škôd ..........................................................................................+)
počas povodne od ................ do ................
v eur
Názov+) Škody na Spolu
hnuteľnom majetku stavbách pozemkoch
         
+) Názov ministerstva, ústredného orgánu štátnej správy alebo vyššieho územného celku.
Tabuľka 9
Vyhodnotenie povodňových škôd v územnom obvode .............................................................+)
počas povodne od ................ do ................
v eur
Subjekt Škody na majetku Spolu
hnuteľnom stavbách pozemkoch
Fyzické osoby        
Právnické osoby
a fyzické osoby – podnikatelia
       
Obce spolu        
Vyšší územný celok++)        
Spolu        
+) Názov sídla obvodného úradu životného prostredia alebo krajského úradu životného prostredia.
++) Vyplní krajský úrad životného prostredia podľa informácie vyššieho územného celku v tabuľke 8.
1)
§ 48 ods. 2 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2)
§ 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.
3)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).