255/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. mája 2010,
ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o inertných ťažobných odpadoch a o prahových hodnotách,
b)
podrobnosti o kategorizácii úložísk ťažobného odpadu (ďalej len „úložisko“),
c)
obsah vnútorného havarijného plánu,
d)
opis vlastností ťažobného odpadu,
e)
opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska,
f)
postup znižovania koncentrácie kyanidu v ťažobnom odpade ukladanom na odkalisko vrátane určenia metód jej zisťovania a limitnej koncentrácie slabej kyseliny,
g)
podrobnosti o výpočte účelovej finančnej rezervy.
§ 2
Inertný ťažobný odpad
(1)
Ťažobný odpad sa považuje za inertný ťažobný odpad, ak spĺňa kritériá ustanovené osobitným predpisom.1)
(2)
Obsah látok v ťažobnom odpade, ktoré by mohli poškodzovať zdravie ľudí alebo životné prostredie, je dostatočne nízky z hľadiska bezvýznamného rizika pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, ak nie sú presiahnuté prahové hodnoty znečistenia2) alebo vnútroštátne pozaďové hodnoty alebo ukazovatele a normatívy znečistenia zeminy stanovené na vyhodnotenie záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia v privatizačnom projekte.3)
(3)
Zoznam inertných ťažobných odpadov, pri ktorých sa nevyžaduje špecifické skúšanie, je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Hodnotenie vlastností inertného odpadu sa vykonáva v rámci opisu vlastností ťažobného odpadu podľa § 8.
§ 3
Kategorizácia úložiska
Úložisko sa zaradí do kategórie A, ak spĺňa kritériá ustanovené osobitným predpisom.4)
§ 4
Obsah vnútorného havarijného plánu
(1)
Vnútorný havarijný plán je súbor písomnej dokumentácie a grafickej dokumentácie; obsahuje opatrenia, ktoré sa majú pri havárii uskutočniť na mieste nakladania s ťažobným odpadom.
(2)
Vnútorný havarijný plán obsahuje
a)
titulný list, ak ide o samostatný dokument,
b)
organizačnú časť,
c)
technickú časť.
§ 5
Titulný list vnútorného havarijného plánu
Titulný list vnútorného havarijného plánu obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa úložiska,
b)
meno a priezvisko autora vnútorného havarijného plánu a dátum jeho vypracovania,
c)
meno a priezvisko vedúceho organizácie5) a dátum schválenia vnútorného havarijného plánu.
§ 6
Organizačná časť
(1)
Organizačná časť obsahuje
a)
zoznam zamestnancov, orgánov a organizácií, ktoré je potrebné povolať na miesto hroziacej havárie alebo vzniknutej havárie,
b)
zoznam zamestnancov, orgánov a organizácií, ktoré je potrebné informovať o hroziacej havárii alebo vzniknutej havárii,
c)
určenie vedúceho likvidácie havárie, jeho zástupcu a ich práva a povinnosti počas havárie,
d)
spôsob rýchleho a spoľahlivého vyrozumenia zamestnancov ohrozených haváriou,
e)
prostriedky na likvidáciu havárie, ich dostupnosť, druh, množstvo, rozmiestnenie, kontrolu a doplňovanie s určením zodpovednej osoby,
f)
spôsob oboznamovania sa s vnútorným havarijným plánom, určenie zodpovednej osoby, ktorá zabezpečí, aby sa s vnútorným havarijným plánom oboznámili všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktorým vnútorný havarijný plán ukladá povinnosti, a všetci zamestnanci prevádzkovateľa,
g)
spôsob precvičovania vnútorného havarijného plánu, spôsob vyhlasovania cvičných poplachov, intervaly precvičovania, spôsob vyhodnocovania a vedenie evidencie cvičných poplachov,
h)
spôsob vykonávania zmien a doplnkov vnútorného havarijného plánu, údaje o zodpovednej osobe za ich vykonanie,
i)
miesto uloženia vnútorného havarijného plánu.
(2)
Zoznamy uvedené v písmenách a) a b) sa vypracúvajú prehľadne, v poradí, v akom majú byť zamestnanci, orgány a organizácie informovaní alebo povolaní na miesto havárie; v zozname sa pri každom zamestnancovi, orgáne a organizácii uvedú kontaktné údaje, na ktorých ich možno zastihnúť v pracovnom čase a v mimopracovnom čase.
§ 7
Technická časť
(1)
Súčasťou technickej časti sú všeobecné údaje o úložisku, scenáre predpokladaných havárií, bezprostredné opatrenia, následné opatrenia a mapová časť.
(2)
Všeobecné údaje o úložisku sú
a)
stručný opis umiestnenia úložiska a jeho okolia vrátane geologických, geografických, hydrografických, hydrogeologických, klimatických pomerov a iných pomerov, vzťah lokality k povrchovým vodám, podzemným vodám, vodárenským zdrojom, osobitne chráneným územiam a objektom,
b)
údaje o odkalisku, najmä maximálna kapacita, technológia ukladania ťažobného odpadu, kontrola a monitoring, kategória úložiska a fyzikálno-chemické vlastnosti uloženého ťažobného odpadu, s osobitným zreteľom na jeho nebezpečné vlastnosti, ktoré môžu podstatnou mierou ovplyvniť charakter a závažnosť následkov havárie vrátane možného ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia,
c)
údaje o odvale, najmä výška odvalu a jeho etáží, celková kapacita odvalu, technológia ukladania ťažobného odpadu, kategória úložiska a fyzikálno-chemické vlastnosti uloženého ťažobného odpadu, s osobitným zreteľom na jeho nebezpečné vlastnosti, ktoré môžu podstatnou mierou ovplyvniť charakter a závažnosť následkov havárie vrátane možného ohrozenia zdravia ľudí alebo životného prostredia.
(3)
Scenáre predpokladaných havárií obsahujú opis reprezentatívnych druhov havárií, ktoré môžu nastať najmä v dôsledku porušenia konštrukčnej celistvosti alebo nesprávneho prevádzkovania úložiska.
(4)
Bezprostredné opatrenia obsahujú
a)
opis technického zabezpečenia a pracovných postupov na zamedzenie ďalšieho úniku ťažobného odpadu z úložiska a jeho zachytávanie pri predpokladaných havarijných scenároch pre odkalisko,
b)
opis technického zabezpečenia a pracovných postupov na odstránenie príčin havárie a zaistenie geotechnickej stability úložiska pri predpokladaných havarijných scenároch pre odval.
(5)
Následné opatrenia obsahujú
a)
opis spôsobu obnovenia konštrukčnej celistvosti úložiska,
b)
opis zberu uniknutých chemických látok alebo chemických prípravkov klasifikovaných ako nebezpečné, ich dočasného uskladnenia a zneškodnenia,
c)
opis spôsobu sanácie poškodených zložiek životného prostredia,
d)
opis sledovania účinnosti sanácie.
(6)
Mapová časť obsahuje
a)
situačné zobrazenie úložiska,
b)
rozmiestnenie konštrukčných, bezpečnostných a monitorovacích prvkov a objektov, ktoré môžu byť haváriou ohrozené alebo ktoré môžu byť použité pri zdolávaní havárie,
c)
rozsah predpokladaného znečistenia alebo ohrozenia životného prostredia podľa jednotlivých scenárov havárií,
d)
situačné zobrazenie rozmiestnenia prostriedkov na likvidáciu havárie, príjazdových a únikových komunikácií.
§ 8
Opis vlastností ťažobného odpadu
(1)
Opis vlastností ťažobného odpadu (ďalej len „opis vlastností“) je súčasťou plánu nakladania s ťažobným odpadom a jeho účelom je získať údaje o ťažobnom odpade, s ktorým sa nakladá.
(2)
Miera podrobnosti údajov pri opise vlastností sa prispôsobuje druhu ťažobného odpadu, možným environmentálnym rizikám a druhu úložiska, do ktorého je ťažobný odpad určený.
(3)
Opis vlastností upravuje osobitný predpis.6)
(4)
Ak sú údaje potrebné na opis vlastností nepostačujúce alebo chýbajú, odoberajú sa vzorky ťažobného odpadu. Pri odbere vzoriek sa postupuje podľa plánu odberu vzoriek vypracovaného v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.7)
§ 9
Opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska
(1)
Pravidelné monitorovanie a kontrola úložiska je systematické, dlhodobé a štandardizované sledovanie a vyhodnocovanie environmentálnych vplyvov a konštrukčnej celistvosti úložiska počas jeho prevádzky a po jej skončení.
(2)
Opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska sú súčasťou plánu nakladania s ťažobným odpadom a prevádzkovej dokumentácie.
(3)
Potreba a rozsah pravidelného monitorovania a kontroly úložiska závisí od týchto skutočností:
a)
druh a konštrukcia úložiska,
b)
kategória úložiska,
c)
druh a vlastnosti ukladaných ťažobných odpadov,
d)
umiestnenie úložiska,
e)
etapa prevádzkovania úložiska.
(4)
Pravidelné monitorovanie a kontrola úložiska a tých častí vyťažených priestorov, do ktorých sa ťažobný odpad ukladá, sa vykonáva, ak je to odôvodnené a uskutočniteľné.
§ 10
Pravidelné monitorovanie a kontrola odkaliska
(1)
Pri pravidelnom monitorovaní a kontrole odkaliska podľa osobitného predpisu8) sa zohľadňujú aj skutočnosti uvedené v § 9 ods. 3.
(2)
Pravidelné monitorovanie a kontrola odkaliska zahŕňa najmä sledovanie a vyhodnocovanie
a)
kvantitatívnych vlastností a kvalitatívnych vlastností priesakových kvapalín a podzemných vôd prostredníctvom objektov a zariadení určených na tento účel; sleduje sa množstvo, úroveň hladiny a kvalitatívne vlastnosti priesakových kvapalín a podzemných vôd a ich časové zmeny v okolí odkaliska,
b)
deformácií vonkajšej strany hrádze odkaliska, a ak je to technicky realizovateľné, aj podložia hrádze odkaliska a objektov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť odkaliska,
c)
prevádzkových údajov o výške hladiny vody v odkalisku a časovom priebehu naplavovania ťažobného odpadu.
§ 11
Pravidelné monitorovanie a kontrola odvalu
(1)
Pri pravidelnom monitorovaní a kontrole odvalu sa zohľadňujú skutočnosti uvedené v § 9 ods. 3.
(2)
Pravidelné monitorovanie a kontrola zahŕňajú najmä sledovanie a vyhodnocovanie
a)
geotechnickej stability svahu alebo jednotlivých etáží odvalu, odvodnenia odvalu, zhutňovania, sadania a vplyvu klimatických pomerov na odval,
b)
kvality a množstva priesakových kvapalín, kontrolu systému zachytávania a odvádzania priesakových kvapalín; ak je ťažobný odpad potenciálnym zdrojom kyslých kvapalín alebo zásaditých kvapalín, monitoruje sa aj účinnosť prijatých opatrení.
§ 12
Postup znižovania koncentrácie kyanidov v ťažobnom odpade ukladanom na odkalisko
(1)
Postup znižovania koncentrácie kyanidov v ťažobnom odpade ukladanom na odkalisku vychádza z možností najlepších dostupných techník.9)
(2)
Odporúčaná analytická metóda na určenie kyanidov rozložiteľných v slabej kyseline je uvedená v prílohe č. 2.
§ 13
Podrobnosti o výpočte účelovej finančnej rezervy
(1)
Výpočet účelovej finančnej rezervy upravuje osobitný predpis.10)
(2)
Pri výpočte účelovej finančnej rezervy sa musia zohľadniť predpokladané vplyvy úložiska na životné prostredie a na zdravie ľudí podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Pri výpočte účelovej finančnej rezervy sa použijú environmentálne normy kvality a environmentálne ciele12) vrátane geotechnickej stability úložiska, prahových hodnôt a limitov koncentrácie znečisťujúcich látok pre pôdu,2) horninové prostredie a vodu a limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd.13)
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.
Jozef Medveď v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 255/2010 Z. z.
Zoznam inertných ťažobných odpadov, pri ktorých sa nevyžaduje špecifické skúšanie
Odpady z ťažby vyhradených nerastov
1.
Ťažobný odpad z ťažby magnezitu.
2.
Ťažobný odpad z ťažby diatomitu, sklárskych a zlievarenských pieskov a bentonitu.
3.
Ťažobný odpad z ťažby granitu, granodioritu, dioritu, gabra, paleobazaltu (diabasu), serpentínitu (hadca), dolomitu a vápenca, ak sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, a travertínu.
4.
Ťažobný odpad z ťažby halloyzitu, kaolínu, keramických a žiaruvzdorných ílov a ílovcov, perlitu a zeolitu.
5.
Ťažobný odpad z ťažby vápenca, dolomitu, slieňa, čadiča (bazaltu a alkalického bazaltu-bazanitu), pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemicko-technologické spracovanie alebo spracovanie tavením.
6.
Ťažobný odpad zložený zo sprievodných hornín slojov uhlia a lignitu.
Odpady z ťažby nevyhradených nerastov
1.
Ťažobný odpad z ťažby stavebného kameňa vrátane kameňa na hrubú kamenársku výrobu.
2.
Ťažobný odpad z ťažby štrkopieskov a pieskov vrátane maltárskych pieskov.
3.
Ťažobný odpad z ťažby tehliarskych surovín.
4.
Ťažobný odpad z ťažby cementárskych korekčných a prídavných surovín.
5.
Ťažobný odpad z ťažby prídavných keramických surovín.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 255/2010 Z. z.
Odporúčaná analytická metóda na určenie kyanidov rozložiteľných v slabej kyseline
Metóda Poznámka
Manuálna destilácia pri pH = 4,5 a následne potenciometrická titrácia alebo kalorimetria (podľa STN ISO 6703-2, časť 2,1) DIN 38405, časť 13.2: 1981-22)) Medza stanovenia: 0,02 mg.l-1  
Vysvetlivky:
1) STN ISO 6703-2 (STN 75 7441), 1998: Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 2: Stanovenie ľahko uvoľniteľných kyanidov (toxické kyanidy).
2) DIN 38405-13: 1981-02, Štandardné metódy pre analýzu odpadových vôd, vôd a kalov – Anióny (skupina D) – Stanovenie kyanidov (D13).
1)
Rozhodnutie Komisie ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňa definícia inertného odpadu v rámci vykonávania článku 22 ods.1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. V. EÚ L 110/46, 1. 5. 2009).
2)
Napríklad príloha č. 2 k zákonu č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 6a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
4)
Rozhodnutie Komisie ES z 20. apríla 2009 o stanovení kritérií na klasifikáciu zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. V. EÚ L 102/7, 22. 4. 2009).
5)
§ 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
6)
Rozhodnutie Komisie ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú technické požiadavky na opis vlastností odpadu ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. V. EÚ L 110/48, 1. 5. 2009).
7)
Napríklad STN EN 14899 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Rámec prípravy a použitia plánu odberu vzorky.
8)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.
9)
§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Rozhodnutie Komisie ES z 20. apríla 2009 o technických usmerneniach na zriadenie finančnej zábezpeky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. V. EÚ L 101/25, 21. 4. 2009).
11)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad § 4a ods. 6 a § 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
13)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.