256/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. mája 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť 18. mája 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.