257/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

257
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 5. augusta 2008 a 25. augusta 2008 boli potvrdené výsledky rokovania zástupcov oboch štátov o ďalšom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Českou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. augusta 2007 v Prahe [oznámenie č. 225/1993 Z. z., oznámenie č. 14/1997 Z. z., oznámenie č. 274/1997 Z. z., oznámenie č. 119/1999 Z. z., oznámenie č. 420/2000 Z. z., oznámenie č. 131/2000 Z. z., oznámenie č. 94/2001 Z. z., oznámenie č. 327/2002 Z. z., oznámenie č. 140/2003 Z. z., oznámenie č. 587/2003 Z. z., oznámenie č. 35/2005 Z. z. a Rozhodnutie Rady Európskej únie zo 6. decembra 2007 (2007/801/ES)].
K oznámeniu č. 257/2010 Z. z.
Veľvyslanectvo Českej republiky
VERBÁLNA NÓTA
Číslo: 656/2008
Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a má česť potvrdiť výsledky rokovania zástupcov oboch štátov o ďalšom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Českou republikou a Slovenskou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. augusta 2007 v Prahe.
V súlade s výsledkami rokovania konštatuje, že od začatia plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi podľa článku 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Republiky Malta, Poľskej republiky, Republiky Slovinsko a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sú na základe článku 30 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z 23. mája 1969 medzinárodné zmluvy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou vykonávané iba v rozsahu, v ktorom sú v súlade so schengenským acquis.
Týka sa to nasledujúcich medzinárodných zmlúv alebo ich ustanovení:
Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach (Praha 29. októbra 1992) v znení Zmluvy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach z 29. októbra 1992 (Praha 18. augusta 1997), konkrétne jej
– článok 4 ods. 2 písm. b),
– článok 13 ods. 3,
– článok 14 ods. 2,
– článok 15a ods. 1 a ods. 2 písm. b),
– článok 15b ods. 1,
– článok 15c ods. 1 písm. c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky určené na obrábanie,
– článok 15d,
– článok 15e,
– článok 15f,
– článok 15g ods. 1.
Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto zmluvy:
– článok 9 písm. c),
– článok 15a ods. 2 písm. a), c) a d),
– článok 15b ods. 2,
– článok 15c ods. 1 okrem písm. c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky určené na obrábanie,
– článok 15g ods. 2,
– posledná veta článku 18 ods. 5, ak sa týka občanov Európskej únie a osôb požívajúcich právo voľného pohybu rovnocenné právu občanov Európskej únie.
Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach (Praha 28. marca 2000) ako celok.
Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Praha 29. októbra 1992), konkrétne
– článok 3,
– článok 6.
Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto dohody:
– článok 1,
– článok 2.
Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spoločnej štátnej hranici (Židlochovice 4. januára 1996), konkrétne jej
– článok 30 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.
Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 31 tejto zmluvy.
Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach (Bratislava 23. novembra 1998), konkrétne jej
– článok 5 ods. 2,
– článok 11 ods. 1.
Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 6 ods. 1 až 4 tejto zmluvy.
Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave (Bratislava 24. mája 1999) ako celok.
Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici (Bratislava 2. júla 2002), konkrétne jej
– článok 2 ods. 3 písm. a) a b).
Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice (Bratislava 27. januára 2004), konkrétne jej
– článok 15 ods. 1 písm. a),
– článok 18 ods. 2.
Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto zmluvy:
– článok 15 ods. 1 písm. a) v rozsahu, v akom sa týka colných kontrol,
– článok 20.
Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o železničnej doprave cez štátnu hranicu (Bratislava 22. februára 1996), konkrétne jej
– článok 1 písm. a) a v rozsahu týkajúcom sa vykonávania hraničného vybavovania tiež ustanovenia písmen b) a d),
– článok 9,
– článok 10 ods. 1.
Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 7 tejto dohody.
Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci na hraničných vodách (Židlochovice 16. decembra 1999), konkrétne jej
– článok 16 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.
Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 17 tejto dohody.
Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách (Ostrava 20. novembra 2001), konkrétne jej
– článok 6 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.
Vyššie uvedené dotknuté ustanovenia alebo zmluvy ako celok nie sú vykonávané od okamihu začatia plného uplatňovania schengenského acquis, primerane sa však použijú v prípade dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). Pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa prekračovania štátnych hraníc, primerane sa použijú v prípade, že dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc bude zahŕňať zavedenie dozoru vnútorných hraníc, t. j. zákaz prekračovania štátnych hraníc na iných ako ustanovených miestach.
Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave očakáva potvrdenie výsledkov vzájomných rokovaní slovenskou stranou.
Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave využíva túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.
V Bratislave 5. augusta 2008
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
VERBÁLNA NÓTA
Číslo: 74/2008
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Českej republiky a má česť potvrdiť prijatie nóty s výsledkami rokovania zástupcov oboch štátov o ďalšom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Českou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. augusta 2007 v Prahe.
V súlade s výsledkami rokovania konštatuje, že od začatia plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi podľa článku 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Republiky Malta, Poľskej republiky, Republiky Slovinsko a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sú na základe článku 30 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z 23. mája 1969 medzinárodné zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou vykonávané iba v rozsahu, v ktorom sú v súlade so schengenským acquis.
Týka sa to nasledujúcich medzinárodných zmlúv alebo ich ustanovení:
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach (Praha 29. októbra 1992) v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach z 29. októbra 1992 (Praha 18. augusta 1997), konkrétne jej
– článok 4 ods. 2 písm. b),
– článok 13 ods. 3,
– článok 14 ods. 2,
– článok 15a ods. 1 a ods. 2 písm. b),
– článok 15b ods. 1,
– článok 15c ods. 1 písm. c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky určené na obrábanie,
– článok 15d,
– článok 15e,
– článok 15f,
– článok 15g ods. 1.
Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto zmluvy:
– článok 9 písm. c),
– článok 15a ods. 2 písm. a), c) a d),
– článok 15b ods. 2,
– článok 15c ods. 1 okrem písmena c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky určené na obrábanie,
– článok 15g ods. 2,
– posledná veta článku 18 ods. 5, ak sa týka občanov Európskej únie a osôb požívajúcich právo voľného pohybu rovnocenné právu občanov Európskej únie.
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach (Praha 28. marca 2000) ako celok.
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Praha 29. októbra 1992), konkrétne jej
– článok 3,
– článok 6.
Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto dohody:
– článok 1,
– článok 2.
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici (Židlochovice 4. januára 1996), konkrétne jej
– článok 30 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.
Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 31 tejto zmluvy.
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach (Bratislava 23. novembra 1998), konkrétne jej
– článok 5 ods. 2,
– článok 11 ods. 1.
Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 6 ods. 1 až 4 tejto zmluvy.
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave (Bratislava 24. mája 1999) ako celok.
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici (Bratislava 2. júla 2002), konkrétne jej
– článok 2 ods. 3 písm. a) a b).
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice (Bratislava 27. januára 2004), konkrétne jej
– článok 15 ods. 1 písm. a),
– článok 18 ods. 2.
Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto zmluvy:
– článok 15 ods. 1 písm. a) v rozsahu, v akom sa týka colných kontrol,
– článok 20.
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o železničnej doprave cez štátnu hranicu (Bratislava 22. februára 1996), konkrétne
– článok 1 písm. a) a v rozsahu týkajúcom sa vykonávania hraničného vybavovania tiež ustanovenia písmen b) a d),
– článok 9,
– článok 10 ods. 1.
Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 7 tejto dohody.
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách (Židlochovice 16. decembra 1999), konkrétne jej
– článok 16 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.
Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 17 tejto dohody.
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách (Ostrava 20. novembra 2001), konkrétne jej
– článok 6 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.
Vyššie uvedené dotknuté ustanovenia alebo zmluvy ako celok nie sú vykonávané od okamihu začatia plného uplatňovania schengenského acquis, primerane sa však použijú v prípade dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). V súvislosti s ustanoveniami týkajúcimi sa prekračovania štátnych hraníc sa tieto primerane použijú v prípade, že dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc bude zahŕňať zavedenie dozoru vnútorných hraníc, t. j. zákaz prekračovania štátnych hraníc na iných ako ustanovených miestach.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe touto odpovednou nótou potvrdzuje výsledky vzájomných rokovaní a využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky o svojej hlbokej úcte.
Praha 25. augusta 2008