264/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

264
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie upravuje organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na zmeny v právnej úprave, ktoré nadobudli účinnosť po novelizácii opatrenia v roku 2006 a 2008 a sú v ňom premietnuté aj ďalšie zmeny technického a vecného charakteru, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. mája 2010 č. MF/11928/2010-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.) a opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe druhej časti písmene A. sa vypúšťajú slová „18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“.
2.
V prílohe druhej časti písmene A. kód 20 znie:
„20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.
3.
V prílohe druhej časti písmene A. kód 24 znie:
„24 Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky “.
4.
V prílohe druhej časti písmene A. kódy 26 a 27 znejú:
„26 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
27 Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky “.
5.
V prílohe druhej časti písmene A. sa vypúšťajú slová „28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky “.
6.
V prílohe druhej časti písmene E. sa vypúšťajú slová „403 APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s.“, slová „404 Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.“ a slová „406 Európska zdravotná poisťovňa, a. s.“.
7.
V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 292008 znie:
„Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier“.
8.
V prílohe tretej časti písmene B. kategórii 620 sa vypúšťajú slová „ 622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne“.
9.
V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 649002 znie:
„Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia“.
10.
V prílohe tretej časti písmene B. položke 711 sa slová „711200 Ostatných“ nahrádzajú slovami:
„711005 Ostatných nehmotných aktív“.
11.
V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 725001 znie:
„Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia“.
12.
V prílohe tretej časti písmene C. položka 814 znie:
„814 Účasť na majetku
814001 V tuzemsku
814002 V zahraničí“.
13.
V prílohe tretej časti písmene C. položka 819 znie:
„819 Ostatné výdavkové finančné operácie
819001 Dlhové cenné papiere
819002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Ján Počiatek

minister financií