265/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

265
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 1. októbra 2009 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z. , oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z. a oznámenie č. 127/2009 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2010. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 265/2010 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI
Pravidlo 15
Poplatok za medzinárodné podanie
15.1 (bez zmeny)
15.2 Výška poplatku
(a) (bez zmeny)
(b) Poplatok za medzinárodné podanie sa platí v mene alebo v jednej z mien predpísaných prijímacím úradom („predpísaná mena“).
(c) Ak je predpísaná mena vo švajčiarskych frankoch, prijímací úrad Medzinárodnému úradu ihneď prevedie uvedený poplatok vo švajčiarskych frankoch.
(d) Ak je predpísaná mena v inej mene než švajčiarsky frank a táto mena
(i)
je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví ekvivalentnú výšku poplatku v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia pre každý prijímací úrad, ktorý predpisuje takú menu na platbu medzinárodného poplatku a prijímací úrad sumu v tejto mene ihneď prevedie Medzinárodnému úradu,
(ii)
nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, prijímací úrad zodpovedá za konverziu poplatku za medzinárodné podanie z predpísanej meny na švajčiarske franky a ihneď prevedie poplatok Medzinárodnému úradu v švajčiarskych frankoch v sume stanovenej sadzobníkom poplatkov; alebo, ak si prijímací úrad želá, môže konvertovať poplatok za medzinárodné podanie z predpísanej meny na eurá alebo americké doláre a ihneď previesť ekvivalentnú čiastku tohto poplatku v eurách alebo v amerických dolároch Medzinárodnému úradu, ako ju stanovil generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia, ako sa uvádza v bode (i).
15.3 Lehota splatnosti; splatná výška poplatku
Poplatok za medzinárodné podanie sa musí zaplatiť prijímaciemu úradu do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky. Splatná výška poplatku je suma splatná v deň prijatia.
15.4 Vrátenie poplatku
Prijímací úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za medzinárodné podanie:
(i)
ak je zistenie podľa článku 11(1) negatívne,
(ii)
ak sa pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu medzinárodná prihláška odvolá alebo sa považuje za späťvzatú, alebo
(iii)
ak sa vzhľadom na predpisy o národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.
Pravidlo 16
Rešeršný poplatok
16.1 Právo žiadať poplatok
(a) (bez zmeny)
(b) Rešeršný poplatok vyberá prijímací úrad. Uvedený poplatok sa platí v mene predpísanej prijímacím úradom („prepísaná mena“).
(c) Ak predpísaná mena je menou, v ktorej orgán pre medzinárodnú rešerš stanovil uvedený poplatok („fixná mena“), prijímací úrad ihneď prevedie uvedenú sumu v tejto mene tomuto orgánu.
(d) Ak predpísaná mena nie je fixnou menou a mena
(i)
je voľne konvertibilná na fixnú menu, generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia stanoví ekvivalentnú výšku poplatku pre každý prijímací úrad, ktorý predpisuje takú menu na platbu rešeršného poplatku, a prijímací úrad sumu v tejto mene ihneď prevedie orgánu pre medzinárodnú rešerš,
(ii)
nie je voľne konvertibilná na fixnú menu, prijímací úrad zodpovedá za konverziu rešeršného poplatku z predpísanej meny na fixnú menu a ihneď prevedie tento poplatok vo fixnej mene orgánu pre medzinárodnú rešerš vo výške, ktorú stanovil orgán pre medzinárodnú rešerš.
(e) Ak ide o platbu rešeršného poplatku v predpísanej mene inej než fixnej mene podľa odseku (d)(i) tohto pravidla, ak suma, ktorú orgán pre medzinárodnú rešerš v skutočnosti prijal v predpísanej mene, je po konverzii na fixnú menu nižšia, než ním predpísaná, Medzinárodný úrad zaplatí rozdiel orgánu pre medzinárodnú rešerš; ak je však skutočne prijatá suma vyššia, rozdiel zostane Medzinárodnému úradu.
(f) Ak ide o lehotu splatnosti rešeršného poplatku a výšku poplatku, ustanovenie pravidla 15.3 týkajúceho sa poplatku za medzinárodné podanie sa použije primerane.
16.2 a 16.3 (bez zmeny)
Pravidlo 16bis
Predĺženie lehoty na zaplatenie poplatkov
16bis.
1 Výzva prijímacieho úradu
(a) Ak v okamihu splatnosti podľa pravidiel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f) prijímací úrad zistí, že neboli zaplatené žiadne poplatky alebo zaplatená suma, ktorú tomuto úradu zaplatil prihlasovateľ, je nedostatočná, aby pokryla odovzdávací poplatok, poplatok za medzinárodné podanie a poplatok za rešerš, prijímací úrad s výhradou odseku (d) vyzve prihlasovateľa, aby zaplatil sumu požadovanú na krytie týchto poplatkov spolu s prípadným poplatkom za neskorú platbu podľa pravidla 16bis.2 v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.
(b) a (c) (bez zmeny)
(d) Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane pred odoslaním výzvy podľa odseku (a), sa považuje za prijatú pred uplynutím lehoty podľa pravidla 14.1 (c), 15.3 alebo 16.1(f) v závislosti od prípadu.
(e) (bez zmeny)
16bis.2 (bez zmeny)
Pravidlo 19
Príslušný prijímací úrad
19.1 až 19.3 (bez zmeny)
19.4 Odovzdanie Medzinárodnému úradu ako prijímaciemu úradu
(a) až (b) (bez zmeny)
(c) Na účely pravidiel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f), keď bola medzinárodná prihláška odovzdaná Medzinárodnému úradu podľa odseku (b), bude sa za dátum prijatia medzinárodnej prihlášky považovať dátum, keď bola medzinárodná prihláška skutočne prijatá Medzinárodným úradom. Na účely tohto odseku sa nepoužije posledná veta odseku (b).
Pravidlo 45bis
Doplnkové medzinárodné rešerše
45bis.1 Žiadosť o doplnkovú rešerš
(a) až (c) (bez zmeny)
(d) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistil, že medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu, žiadosť o doplnkovú rešerš môže obsahovať údaj, že si prihlasovateľ želá obmedziť doplnkovú medzinárodnú rešerš len na jeden z vynálezov, ako ich určil orgán pre medzinárodnú rešerš, iný než hlavný vynález podľa článku 17(3)(a).
(e) (bez zmeny)
45bis.2 Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš
(a) až (c) bez zmeny
(d) Medzinárodný úrad vráti prihlasovateľovi manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš, ak pred odovzdaním dokumentov podľa pravidla 45bis.4(e)(i) až (iv) orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš je medzinárodná prihláška späťvzatá alebo sa považuje za späťvzatú alebo žiadosť o doplnkovú rešerš je späťvzatá alebo sa považuje za nepodanú podľa pravidla 45bis.1(e).
45bis.3 Poplatok za doplnkovú rešerš
(a) až (c) bez zmeny
(d) Medzinárodný úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za doplnkovú rešerš, ak pred odovzdaním dokumentov podľa pravidla 45bis.4(e)(i) až (iv) orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš je medzinárodná prihláška späťvzatá alebo sa považuje za späťvzatú alebo žiadosť o doplnkovú rešerš je späťvzatá alebo sa považuje za nepodanú podľa pravidiel 45bis.1(e) alebo 45bis.4(d).
(e) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš musí v rozsahu a podľa podmienok uvedených v dohode podľa článku 16(3)(b) vrátiť poplatok za doplnkovú medzinárodnú rešerš, ak pred začatím doplnkovej medzinárodnej rešerše podľa pravidla 45bis.5(a) sa žiadosť o doplnkovú medzinárodnú rešerš považuje za nepodanú podľa pravidla 45bis.5(g).
45bis.4 Kontrola žiadosti o doplnkovú rešerš. Oprava chýb. Neskorá platba poplatkov. Odovzdanie orgánu špecifikovanému pre medzinárodnú doplnkovú rešerš
(a) až (f) bez zmeny)
45bis.5 Začiatok, základ a oblasť doplnkovej medzinárodnej rešerše
(a) (bez zmeny)
(b) Doplnková medzinárodná rešerš sa vykoná na základe medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná alebo na základe prekladu uvedeného v pravidle 45bis.1(b)(iii) alebo 45bis.1(c)(i) s prihliadnutím na správu o medzinárodnej rešerši a písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1, ak sú dostupné orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš pred začatím rešerše. Ak žiadosť o doplnkovú rešerš obsahuje údaj podľa pravidla 45bis.1(d), doplnková medzinárodná rešerš sa môže obmedziť na vynález, ktorý označil prihlasovateľ podľa pravidla 45bis.1(d), a tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú tohto vynálezu.
(a) až (f) (bez zmeny)
(g) Ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš zistí, že vykonanie rešerše je vylúčené obmedzením alebo podmienkami uvedenými v pravidle 45bis.9(a), inými než obmedzením podľa článku 17(2), ako sa uplatňujú podľa pravidla 45bis.5(c), žiadosť o doplnkovú rešerš sa bude považovať za nepodanú a orgán o tom vydá vyhlásenie a ihneď informuje prihlasovateľa a taktiež Medzinárodný úrad.
(h) Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš v súlade s obmedzením alebo podmienkami uvedenými v pravidle 45bis.9(a) môže rozhodnúť, aby sa rešerš obmedzila iba na niektoré nároky; v takom prípade to musí byť uvedené v správe o doplnkovej rešerši.
45bis.6 Jednotnosť vynálezu
(a) až (e) (bez zmeny)
(f) Odseky (a) až (e) sa použijú mutatis mutandis, ak sa orgán špecifikovaný pre doplnkovú medzinárodnú rešerš rozhodne obmedziť doplnkovú medzinárodnú rešerš v súlade s druhou vetou pravidla 45bis.5(b) alebo pravidlom 45bis.5(h) za predpokladu, že každý odkaz na „medzinárodnú prihlášku“ v spomínaných odsekoch sa bude chápať ako odkaz na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa vzťahujú na vynález, ktorý označil prihlasovateľ podľa pravidla 45bis.1(d) alebo jednotlivo, ktoré sa vzťahujú na nároky a tie časti medzinárodnej prihlášky, na ktorú bude orgán vykonávať medzinárodnú doplnkovú rešerš.
45bis.7 a 45bis.8 (bez zmeny)
45bis.9 Medzinárodné rešeršné orgány kompetentné vykonávať doplnkovú medzinárodnú rešerš
(a) až (b) (bez zmeny)
(c) Obmedzenia uvedené v odseku (a) môžu napríklad obsahovať obmedzenia, ak ide o predmet, na ktorý sa bude vykonávať doplnková medzinárodná rešerš, iné obmedzenia podľa článku 17(2), ako sa uplatňujú v pravidle 45bis.5(c), obmedzenia na celkový počet doplnkových medzinárodných rešerší, ktoré sa budú vykonávať v danom období, a obmedzenia s cieľom zamedziť rozšírenie doplnkovej medzinárodnej rešerše na ktorýkoľvek nárok mimo stanoveného počtu nárokov.
Pravidlo 46
Úprava nárokov v konaní na medzinárodnom úrade
46.1 až 46.4 (bez zmeny)
46.5 Forma úprav
(a) (bez zmeny)
(b) Spolu s náhradným listom alebo listami musí byť predložený sprievodný list, ktorý
(i)
(bez zmeny),
(ii)
musí označiť pôvodne podané nároky, ktoré sú pre zmeny zrušené,
(iii)
musí označiť základ pre zmeny v pôvodne podanej prihláške.
Pravidlo 57
Manipulačný poplatok
57.1 (bez zmeny)
57.2 Výška poplatku
(a) (bez zmeny)
(b) Manipulačný poplatok je splatný v mene alebo v jednej z mien, ktoré predpísal orgán pre medzinárodný predbežný prieskum („predpísaná mena“).
(c) Ak je predpísaná mena vo švajčiarskych frankoch, orgán ihneď zašle uvedený poplatok medzinárodnému úradu vo švajčiarskych frankoch.
(d) Ak je predpísaná mena v inej mene než švajčiarsky frank a táto mena
(i)
je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví pre každý orgán, ktorý predpisuje takú menu na platbu manipulačného poplatku, ekvivalentnú výšku tohto poplatku v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia a orgán sumu v tejto mene ihneď prevedie Medzinárodnému úradu,
(ii)
nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, orgán zodpovedá za konverziu manipulačného poplatku z predpísanej meny na švajčiarske franky a poplatok vo švajčiarskych frankoch vo výške stanovenej sadzobníkom poplatkov ihneď prevedie Medzinárodnému úradu; eventuálne, ak si orgán želá, môže konvertovať manipulačný poplatok na eurá alebo americké doláre a ihneď previesť Medzinárodnému úradu ekvivalentnú čiastku tohto poplatku v eurách alebo v amerických dolároch, ako ju stanovil generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia, ako sa uvádza v bode (i).
57.3 (bez zmeny)
57.4 Vrátenie poplatku
Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vráti manipulačný poplatok prihlasovateľovi, ak
(i)
je návrh späťvzatý predtým, ako ho orgán zaslal medzinárodnému úradu alebo
(ii)
ak sa návrh považuje za nepodaný podľa pravidla 54.4 alebo 54bis.1(b).
Pravidlo 66
Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
66.1 až 66.7 (bez zmeny)
66.8 Forma úprav
(a) S výhradou odseku (b), ak sa upravuje opis alebo obrázky, vyžaduje sa, aby prihlasovateľ predložil náhradný list za každý list medzinárodnej prihlášky, ktorý sa pre úpravu líši od listu, ktorý pôvodne podal. List, ktorý je doložený k náhradnému listu alebo listom, musí upozorniť na rozdiely medzi nahradzovanými listami a náhradnými listami, uviesť podklady na úpravy v pôvodne podanej prihláške a tiež vysvetliť dôvod úprav.
(b) a (c) (bez zmeny)
66.9 (bez zmeny)
Pravidlo 70
Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť vypracovaná orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum (Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume)
70.1 (bez zmeny)
70.2 Podklad správy
(a)
až (c) (bez zmeny)
(c-bis) Ak boli zmenené nároky, opis alebo obrázky, ale k náhradnému listu alebo listom nebol doložený sprievodný list uvádzajúci podklady na úpravy v pôvodne podanej prihláške, ako sa vyžaduje podľa pravidla 46.5(b)(iii) na základe príslušného ustanovenia pravidla 66.8(c) alebo prípadne 66.8(a), môže sa správa vypracovať tak, ako keby sa úpravy nevykonali; v takom prípade sa to uvedie v správe.
(d) a (e) (bez zmeny)
70.3 až 70.17 (bez zmeny)
Pravidlo 96
Sadzobník poplatkov
96.1 Sadzobník poplatkov pripojený k Vykonávaciemu predpisu
Výška poplatkov podľa pravidiel 15, 45bis.2 a 57 sa uvádza vo švajčiarskej mene. Je určená sadzobníkom poplatkov pripojeným k tomuto Vykonávaciemu predpisu, ktorého sú neoddeliteľnou súčasťou.