27/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2010 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 22. januára 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z. a vyhlášky č. 1/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 21 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Mýto sa platí na základe príslušnej sadzby mýta po prejdení všetkých podúsekov v rovnakom smere jazdy v rámci jedného vymedzeného úseku bez jeho opustenia.
(3)
Pri výpočte mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty sa postupuje podľa zákona a osobitných predpisov,5) pričom platí, že
a)
vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov v rovnakom smere jazdy, nepodlieha spoplatneniu za tento vymedzený úsek,
b)
vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov a následne znova vstúpi na ten istý vymedzený úsek cesty v rovnakom smere jazdy do 46 hodín nasledujúcich od vstupu tohto vozidla na vymedzený úsek cesty a využije všetky zvyšné podúseky vymedzeného úseku cesty, podlieha spoplatneniu za celý vymedzený úsek.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2010.
Ľubomír Vážny v. r.