271/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2010 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 381/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 484/2009 Z. z. sa mení takto:
§ 11a a 24 sa vypúšťajú.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2010.
Robert Fico v. r.