279/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

279
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 8 a § 31 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 8. júna 2010 č. 12/2010, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.