28/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2006 bol v Bratislave podpísaný Právny nástroj medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 3 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci podpísanej 25. júna 2003.
Národná rada Slovenskej republiky s právnym nástrojom vzájomnej právnej pomoci vyslovila súhlas uznesením č. 2148 z 15. marca 2006.
Prezident Slovenskej republiky právny nástroj o vzájomnej právnej pomoci ratifikoval 27. júla 2006.
Právny nástroj o vzájomnej právnej pomoci nadobudne platnosť 1. februára 2010 v súlade s bodom 5.(a).
K oznámeniu č. 28/2010 Z. z.
Právny nástroj medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 3 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci podpísanej 25. júna 2003
1.
Podľa článku 3 odseku 3 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci podpísanej 25. júna 2003 (ďalej len „Dohoda medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci“), Slovenská republika a Spojené štáty americké potvrdzujú, že Dohoda medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci sa medzi nimi uplatňuje spôsobom ustanoveným v tomto právnom nástroji a jeho prílohe.
2.
Príloha, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto právneho nástroja, zohľadňuje ustanovenia Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci, ktoré sa použijú medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými dňom nadobudnutia platnosti tohto právneho nástroja.
3.
V súlade s článkom 12 Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci tento právny nástroj sa vzťahuje na trestné činy spáchané pred, ako aj po nadobudnutí jeho platnosti.
4.
Tento právny nástroj sa nepoužije na žiadosti podané pred nadobudnutím jeho platnosti s výnimkou, že v súlade s článkom 12 Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci, články 3 a 4 prílohy sa použijú aj na žiadosti podané pred nadobudnutím jeho platnosti.
5.
(a)
Tento právny nástroj podlieha zo strany Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických ukončeniu ich príslušných vnútroštátnych postupov potrebných na nadobudnutie jeho platnosti. Slovenská republika a Spojené štáty americké si následne vymenia listiny preukazujúce, že takéto opatrenia boli ukončené. Tento právny nástroj nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci.
(b)
V prípade ukončenia platnosti Dohody medzi U. S. a EÚ o vzájomnej právnej pomoci, platnosť tohto právneho nástroja sa skončí. Slovenská republika a Spojené štáty americké sa môžu napriek tomu dohodnúť, že budú naďalej uplatňovať niektoré alebo všetky ustanovenia tohto právneho nástroja.
Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na tento účel riadne splnomocnení, podpísali tento právny nástroj.
Dané v Bratislave, v dvoch vyhotoveniach, 6. februára 2006, každé v anglickom a slovenskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Daniel Lipšic v. r.
Za Spojené štáty americké:
Rodolphe Meaker Vallee v. r.
Príloha
Článok 1
Zisťovanie bankových informácií
Podľa článku 4 Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci Slovenská republika a Spojené štáty americké súhlasia umožniť zisťovanie peňažných účtov a prevodov nasledovným spôsobom:
„1.
(a) Na žiadosť dožadujúceho štátu dožiadaný štát v súlade s podmienkami tohto článku urýchlene zistí, či banky nachádzajúce sa na jeho území majú informácie o tom, či označená fyzická osoba alebo právnická osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu je majiteľom bankového účtu alebo účtov. Dožiadaný štát výsledky svojich šetrení urýchlene oznámi dožadujúcemu štátu.
(b) Úkony uvedené v písmene (a) možno vykonať aj za účelom zistenia:
(i) informácií týkajúcich sa fyzických osôb alebo právnických osôb odsúdených za trestný čin alebo inak účastných na trestnom čine;
(ii) informácií, ktoré majú nebankové finančné inštitúcie; alebo
(iii) finančných prevodov nesúvisiacich s účtami.
2. Žiadosť o informácie uvedené v odseku 1 tohto článku zahŕňa:
(a) totožnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby potrebnú na určenie takýchto účtov alebo prevodov,
(b) dostačujúce informácie, ktoré umožnia príslušnému orgánu dožiadaného štátu:
(i) mať dôvodné podozrenie, že dotknutá fyzická osoba alebo právnická osoba spáchala trestný čin a že banky alebo nebankové finančné inštitúcie na území dožiadaného štátu môžu mať požadované informácie; a
(ii) usúdiť, že požadované informácie sa vzťahujú na trestné vyšetrovanie alebo konanie; a
(c) podľa možnosti informácie o banke alebo nebankovej finančnej inštitúcii, ktorá by mohla byť zúčastnená, ako aj ďalšie informácie, ktorých dostupnosť môže pomôcť zúžiť rozsah šetrenia.
3. Ak neboli následne zmenené výmenou diplomatických nót medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, žiadosti o pomoc podľa tohto článku si zasielajú:
(a) za Slovenskú republiku ministerstvo spravodlivosti a
(b) za Spojené štáty americké atašé s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku:
(i) na ministerstve spravodlivosti, Drogová výkonná správa, vo vzťahu k záležitostiam patriacim do jeho pôsobnosti;
(ii) na ministerstve národnej bezpečnosti, Úrad pre imigračný a colný výkon, vo vzťahu k záležitostiam patriacim do jeho pôsobnosti,
(iii) na ministerstve spravodlivosti, Federálny úrad vyšetrovania, vo vzťahu ku všetkým ostatným záležitostiam.
4. Slovenská republika a Spojené štáty americké si poskytnú pomoc podľa tohto článku vo vzťahu k praniu špinavých peňazí a teroristickej činnosti, ktoré sú trestné podľa právnych poriadkov oboch štátov, a vo vzťahu k takým ďalším trestným činnostiam, ktoré si môžu navzájom oznámiť.
5. Pomoc podľa tohto článku nie je možné odmietnuť z dôvodov bankového tajomstva.
6. Dožiadaný štát odpovie na žiadosť o vyhotovenie záznamov týkajúcich sa účtov alebo prevodov zistených podľa tohto článku v súlade s požiadavkami svojho vnútroštátneho právneho poriadku.“
Článok 2
Spoločné vyšetrovacie tímy
Podľa článku 5 Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci Slovenská republika a Spojené štáty americké súhlasia umožňovať vytváranie a činnosť spoločných vyšetrovacích tímov nasledovným spôsobom:
„1. Spoločné vyšetrovacie tímy môžu byť zriaďované a pôsobiť na jednotlivých územiach Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických za účelom uľahčenia trestných vyšetrovaní alebo stíhaní, ktoré zahŕňajú Spojené štáty americké a jeden alebo niekoľko členských štátov Európskej únie, ak to Slovenská republika a Spojené štáty americké považujú za vhodné.
2. Postupy, na ktorých základe tím pôsobí, ako sú napríklad jeho zloženie, trvanie, umiestnenie, organizácia, úlohy, účel a podmienky účasti členov tímu zo štátu uskutočňujúceho vyšetrovacie úkony na území iného štátu, sa dohodnú medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov, ktoré určia a oznámia jednotlivé dotknuté štáty.
3. Príslušné orgány určené a oznámené jednotlivými dotknutými štátmi sa stýkajú pre účely vytvorenia a pôsobenia takéhoto tímu priamo, okrem prípadov mimoriadnej zložitosti, veľkého rozsahu alebo ďalších súvisiacich okolností vyžadujúcich si centralizovanejšiu koordináciu niektorých alebo všetkých aspektov, v ktorých si štáty môžu dohodnúť iné vhodnejšie spôsoby stykov.
4. Ak spoločný vyšetrovací tím potrebuje vykonať vyšetrovacie opatrenia v jednom zo štátov, ktorý vytvoril tím, člen tímu tohto štátu môže požiadať svoje vnútroštátne príslušné orgány, aby vykonali takéto opatrenia bez toho, aby ostatné štáty museli podať žiadosť o vzájomnú právnu pomoc. Požadovaný právny štandard na zabezpečenie opatrenia v tomto štáte je štandard používaný na jeho vnútroštátne vyšetrovacie úkony.“
Článok 3
Videokonferencia
Podľa článku 6 Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci Slovenská republika a Spojené štáty americké súhlasia umožniť použitie obrazovozvukovej prenosovej technológie medzi dožadujúcim a dožiadaným štátom na vykonanie výsluchu a na iné účely týmto spôsobom:
„1. Použitie obrazovozvukovej prenosovej technológie je možné medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na vykonanie výsluchu svedka alebo znalca nachádzajúceho sa v dožiadanom štáte, vo veci, v ktorej sa poskytuje vzájomná právna pomoc. V rozsahu, v ktorom tento článok neustanovuje inak, spôsob vykonania takéhoto úkonu sa spravuje právnym poriadkom dožiadaného štátu.
2. Ak sa dožadujúci a dožiadaný štát nedohodnú inak, náklady súvisiace so zriadením a prevádzkou zvuku znáša dožadujúci štát. Ďalšie náklady, ktoré vzniknú počas poskytovania pomoci (vrátane nákladov spojených s cestovaním účastníkov v dožiadanom štáte), sa uhrádzajú podľa dohody dožadujúceho a dožiadaného štátu.
3. Dožadujúci štát a dožiadaný štát môžu konzultovať za účelom uľahčenia riešenia právnych, technických alebo logistických otázok, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní žiadosti.
4. Bez vplyvu na právomoc danú podľa právneho poriadku dožadujúceho štátu úmyselná nepravdivá výpoveď alebo iné nevhodné správanie svedka alebo znalca počas videokonferencie je trestné v dožiadanom štáte rovnako, ako keby bolo spáchané počas jeho vnútroštátneho konania.
5. Tento článok sa nedotýka použitia iných prostriedkov na získanie výpovede v dožiadanom štáte podľa použiteľnej zmluvy alebo zákona.
6. Dožiadaný štát môže povoliť použitie technológie na videokonferenciu na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku vrátane účelov identifikácie osôb alebo predmetov alebo vykonania vyšetrovacích výpovedí.“
Článok 4
Zrýchlené zasielanie žiadostí
Podľa článku 7 Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci Slovenská republika a Spojené štáty americké súhlasia umožniť použitie zrýchlených prostriedkov styku akéhokoľvek druhu vo vzťahu k žiadostiam o vzájomnú právnu pomoc nasledovným spôsobom:
„Žiadosti o vzájomnú právnu pomoc a s nimi súvisiace styky možno uskutočňovať zrýchlenými prostriedkami styku vrátane faxu alebo elektronickej pošty s následným zaslaním originálu žiadosti, ak to dožiadaný štát vyžaduje. Dožiadaný štát môže odpovedať na žiadosť ktorýmkoľvek z týchto zrýchlených prostriedkov styku.“
Článok 5
Vzájomná právna pomoc poskytovaná správnym orgánom
Podľa článku 8 Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci Slovenská republika a Spojené štáty americké súhlasia umožniť správnym orgánom akúkoľvek vzájomnú právnu pomoc dostupnú orgánom trestného práva týmto spôsobom:
„1. Vzájomná právna pomoc sa poskytne tiež národnému správnemu orgánu, ktorý vyšetruje konanie s úmyslom trestného stíhania tohto konania alebo postúpenia tohto konania orgánom vyšetrovania alebo prokuratúry, v súlade s jeho osobitným administratívnym alebo nariaďovacím oprávnením viesť takéto vyšetrovanie. Vzájomná právna pomoc sa za týchto okolností môže poskytnúť aj iným správnym orgánom. Pomoc nie je možná vo veciach, pri ktorých správny orgán predpokladá, že trestné stíhanie alebo postúpenie sa neuskutoční.
2. Žiadosti o pomoc podľa tohto článku sa zasielajú medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov amerických, alebo medzi takými ďalšími orgánmi, ktoré si môžu obe ministerstvá spravodlivosti dohodnúť.“
Článok 6
Obmedzenia na ochranu osobných a iných údajov
Podľa článku 9 Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci Slovenská republika a Spojené štáty americké súhlasia obmedziť použitie informácií alebo dôkazov poskytnutých dožadujúcemu štátu v rámci akejkoľvek vzájomnej právnej pomoci a podmieniť alebo odmietnuť pomoc z dôvodu ochrany údajov nasledovným spôsobom:
„1. Dožadujúci štát môže použiť akékoľvek dôkazy alebo informácie získané od dožiadaného štátu:
(a) za účelom svojho trestného vyšetrovania a konania;
(b) na zabránenie bezprostredného a vážneho ohrozenia svojej verejnej bezpečnosti;
(c) vo svojom netrestnom súdnom alebo správnom konaní priamo súvisiacom s vyšetrovaním alebo konaním:
(i) uvedeným v písmene (a); alebo
(ii) pre ktoré sa poskytla vzájomná právna pomoc podľa článku 5 tejto prílohy;
(d) na akýkoľvek iný účel, ak boli informácie alebo dôkazy zverejnené v rámci konania, pre ktoré boli odovzdané, alebo v ktorejkoľvek zo situácií uvedených v písmenách (a), (b) a (c); a
(e) na akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom dožiadaného štátu.
2.
(a) Tento článok sa nedotýka oprávnenia dožiadaného štátu uložiť dodatočné podmienky v jednotlivom prípade, v ktorom vzhľadom na nedostatok týchto podmienok nebolo možné vyhovieť žiadosti o pomoc. Ak sa uložili dodatočné podmienky podľa tohto písmena, dožiadaný štát môže požiadať dožadujúci štát o poskytnutie informácií o použití dôkazov alebo informácií.
(b) Všeobecné výhrady súvisiace s právnymi štandardmi dožadujúceho štátu pre nakladanie s osobnými údajmi nemôže dožiadaný štát uložiť ako podmienku podľa písmena (a) pre poskytnutie dôkazov alebo informácií.
3. Ak po poskytnutí informácií dožadujúcemu štátu získa dožiadaný štát vedomosť o okolnostiach, ktoré preň môžu byť dôvodom požadovania dodatočnej podmienky v jednotlivom prípade, dožiadaný štát môže s dožadujúcim štátom prekonzultovať určenie rozsahu, v ktorom je možné zabezpečiť ochranu dôkazov alebo informácií.“
Článok 7
Žiadosť dožadujúceho štátu o zachovanie dôvernosti
Podľa článku 10 Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci Slovenská republika a Spojené štáty americké súhlasia, že dožadujúci štát môže žiadať o dôvernosť akéhokoľvek druhu týkajúcu sa jeho žiadostí a ich obsahu nasledovným spôsobom:
„Dožiadaný štát vyvinie maximálne úsilie na zachovanie dôvernosti žiadosti a jej obsahu, ak o takúto dôvernosť žiada dožadujúci štát. Ak žiadosti nemožno vyhovieť bez porušenia požadovanej dôvernosti, ministerstvo spravodlivosti dožiadaného štátu o tom informuje dožadujúci štát, ktorý potom určí, či sa žiadosť má aj napriek tomu vykonať.“
Článok 8
Odmietnutie pomoci
Podľa článku 13 Dohody medzi EÚ a U. S. o vzájomnej právnej pomoci Slovenská republika a Spojené štáty americké súhlasia, že dožiadaný štát sa môže dovolávať dôvodov odmietnutia nasledovným spôsobom:
„Okrem článku 1 odseku 5 a článku 6 odseku 2 písmena (b) tejto prílohy, ustanovenia tejto prílohy sa nedotýkajú uplatňovaných dôvodov odmietnutia pomoci, ktorých sa dovoláva dožiadaný štát podľa svojich príslušných právnych zásad vrátane, ak by vykonaním žiadosti bola dotknutá jeho suverenita, bezpečnosť, verejný poriadok alebo iné zásadné záujmy.“