281/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

281
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 434 ods. 1, § 449 ods. 2, § 517 ods. 2 a § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete nariadenia vlády sa za slová „§ 517 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „§ 53b ods. 1“.
2.
Nadpis nad § 3 znie:
„Omeškanie s plnením peňažného dlhu
(k § 517 ods. 2 a k § 53b ods. 1)“.
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
(1)
Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov naposledy zverejnenú podľa osobitného predpisu2a) pred vznikom omeškania o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne a súčasne nesmú prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania podľa tohto nariadenia vlády; za rozhodujúcu sa považuje ročná percentuálna miera nákladov pre obdobný typ spotrebiteľského úveru.
(2)
Za sankcie podľa odseku 1 sa považujú úroky z omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov.
(3)
Ak sankcie podľa odseku 1 dosiahnu výšku poskytnutých peňažných prostriedkov, následné sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú prevýšiť úroky z omeškania podľa tohto nariadenia vlády.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 21 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 4 sa slová „1 promile“ nahrádzajú slovami „0,5 promile“.
5.
Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2010
Ak došlo k omeškaniu pred 1. júlom 2010, výška sankcie za omeškanie spotrebiteľa sa riadi podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.“.
6.
§ 11a znie:
㤠11a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
7.
Nadpis prílohy č. 2 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
8.
V prílohe č. 2 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhý bod, ktorý znie:
„2.
Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Robert Fico v. r.