284/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 2010 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii zo dňa 25. mája 2006.
Vykonávací protokol nadobudol platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 11 ods. 2.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.