285/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júna 2010 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Srbskej republiky.
Memorandum nadobudlo platnosť 3. júna 2010 v súlade s článkom 10.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.