285/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júna 2010 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Srbskej republiky.
Memorandum nadobudlo platnosť 3. júna 2010 v súlade s článkom 10.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.