287/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2010 do 30.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

287
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. mája 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 522/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 17e sa vkladajú § 17f až 17i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠17f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júla 2010
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa predpisov účinných do 14. júla 2010 uvádzať do obehu do 14. októbra 2010.
§ 17g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2010
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 208 a nie sú označené podľa predpisov účinných od 1. decembra 2010, možno umiestňovať na trh do 31. októbra 2011 a predávať do 31. októbra 2012.
§ 17h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. februára 2011
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 130, možno podľa predpisov účinných do 14. februára 2011 predávať do 14. augusta 2011.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 151a a nespĺňajú požiadavky podľa predpisov účinných od 15. februára 2011, možno predávať do 14. augusta 2011.
§ 17i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 8, 8a, 9, 9a, 16, 22, 193, 202, 203, 205 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 3 až 6, 10 až12, 16, 19 až 22, 25, 27, 31 až 39, 44, 48 až 50, 55 a 56, možno podľa predpisov účinných do 31. októbra 2011 predávať do 31. októbra 2012.“.
3.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 8 stĺpec b znie:
„N-substituované deriváty p-fenyléndiamínu a ich soli, N substituované deriváty o-fenyléndiamínu2) okrem derivátov uvedených v inej časti tejto prílohy a v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1309, 1311 a 1312
N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and their salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine5), with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311, and 1312 in Annex II“.
5.
V prílohe č. 3 časti 1 sa za referenčné číslo 8 vkladá referenčné číslo 8a, ktoré znie:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
a upozornenia,
ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického
výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných percentách
Ďalšie
obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
8a p-fenyléndiamín a jeho soli2)
p-Phenylenediamine **
CAS 106-50-3
EINECS 203-404-7
p-Phenylenediamine HCl **
CAS 624-18-0
EINECS 210-834-9
p-Phenylenediamine sulfate **
CAS 16245-77-5
EINECS 240-357-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
2 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje fenyléndiamíny. Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Len na profesionálne použitie.
Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje fenyléndiamíny.
Použiť vhodné rukavice.“.
7.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 9 stĺpec b znie:
„Metylfenyléndiamíny, ich N-substituované deriváty a ich soli2) okrem látky uvedenej v tejto prílohe pod referenčným číslom 9a a látok uvedených v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 364, 1310 a 1313
Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts1) with the exception of the substance under reference number 9a in this Annex and substances under reference numbers 364, 1310 and 1313 in Annex II“.
9.
V prílohe č. 3 časti 1 sa za referenčné číslo 9 vkladá referenčné číslo 9a, ktoré znie:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
a upozornenia,
ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického
výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných percentách
Ďalšie
obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
9a Toluén-2,5-diamín a jeho soli 2)
Toluene-2,5-diamine **
CAS 95-70-5
EINECS 202-442-1
Toluene-2,5-diamine sulfate **
CAS 615-50-9
EINECS 210-431-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
4 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Len na profesionálne použitie.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Použiť vhodné rukavice.“.
13.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčných číslach 26 až 43, 47 a 56 stĺpci f v druhej vete sa za slovo „obsahom“ vkladá slovo „zlúčenín“ a v poslednej vete sa slovo „fluór“ nahrádza slovom „fluorid“.
26.
Príloha č. 17 sa dopĺňa bodmi 67 až 72, ktoré znejú:
„67. Smernica Komisie 2009/129/ES z 9. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009).
68. Smernica Komisie 2009/130/ES z 12. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 268, 13. 10. 2009).
69. Smernica Komisie 2009/134/ES z 28. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 282, 29. 10. 2009).
70. Smernica Komisie 2009/164/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2009).
71. Smernica Komisie 2010/3/EÚ z 1. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohy III a IV technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 29, 2. 2. 2010).
72. Smernica Komisie 2010/4/EÚ z 8. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 36, 9. 2. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2010 okrem čl. I bodov 20 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010, čl. I bodov 2, 14, 15 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. februára 2011, čl. I bodov 19 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2011, a čl. I bodov 4, 6, 8, 10 až 12, 16, 17, 21, 22 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2011.
Robert Fico v. r.