288/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

288
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2008 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia“ nahrádzajú slovami „špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 7 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 1 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu sa ustanovuje takto:
a)
minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu poskytovaného v rámci všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je 0,019916 eura,
b)
maximálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu poskytovaného v rámci špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je 0,029875 eura.
(4)
K výške úhrady podľa odsekov 2 a 3 sa pripočítava
a)
pre ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých2a) minimálna výška úhrady 0,039434 eura na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia2b) mesačne,
b)
pre ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast2a) minimálna výška úhrady 0,098586 eura na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia2b) mesačne,
c)
pre ambulanciu špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci2a) maximálna výška úhrady 0,032862 eura na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia2b) mesačne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a)
§ 7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 1 ods. 5 prvá veta znie:
„Ak ide o poskytovanie návštevnej lekárskej služby prvej pomoci k výške úhrady podľa odsekov 2 až 4 sa pripočítava výška úhrady za dopravu lekára.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Robert Fico v. r.