293/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

293
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 101a ods. 6 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z.
výnos z 18. júna 2010 č. 281.903/2010-OSUR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca.
Výnos ustanovuje podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.