294/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

294
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 21b ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z.
výnos z 18. júna 2010 č. 281.904/2010-OSUR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme.
Výnos ustanovuje podrobnosti o sťažených životných podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.