299/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

299
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. júna 2010,
ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Horskej záchrannej službe
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 104 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 519/2007 Z. z ustanovuje:
§ 1
Katalóg činností v Horskej záchrannej službe je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha k vyhláške č. 299/2010 Z. z.
KATALÓG ČINNOSTÍ V HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBE
1.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: mladší záchranár
Činnosti:
1.01
Rutinná činnosť pri záchranných, pátracích a preventívnych činnostiach pod odborným dozorom alebo pri záchranných, pátracích a preventívnych činnostiach na lyžiarskych tratiach pod odborným dozorom.
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: záchranár
Činnosti:
2.01
Záchranná, pátracia a preventívna činnosť s maximálnou obtiažnosťou v horolezeckom teréne do II°UIAA, s maximálnym sklonom pri pohybe na lyžiach do 30° podľa presne stanovených postupov.
2.02
Záchranná činnosť na vyznačených lyžiarskych tratiach bez obmedzenia.
2.03
Dokumentovanie a spracovanie údajov o záchranných akciách pod odborným dozorom.
2.04
Príjem a spracovanie tiesňových volaní.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: starší záchranár, operátor operačného strediska tiesňového volania
Činnosti:
3.01
Záchranná, pátracia a preventívna činnosť v horolezeckom teréne s maximálnou obtiažnosťou alebo s maximálnym sklonom svahu pri presune na lyžiach podľa presne stanovených postupov.
3.02
Záchranná a preventívna činnosť v lavínach.
3.03
Záchranná činnosť s pomocou lavínového a pátracieho psa.
3.04
Záchranná činnosť v jaskyniach.
3.05
Záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou.
3.06
Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu vymedzenom osobitným predpisom.1)
3.07
Dokumentovanie a spracovanie údajov o záchranných akciách.
3.08
Samostatné vykonávanie odborných činností na úseku nepretržitého príjmu a prenosu tiesňových volaní a správ o záchranných a pátracích činnostiach.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: záchranár expert, odborný referent
Činnosti:
4.01
Záchranná, pátracia a preventívna činnosť v horolezeckom teréne s maximálnou obtiažnosťou alebo s maximálnym sklonom svahu pri presune na lyžiach bez obmedzenia.
4.02
Vykonávanie a organizovanie záchranných, pátracích a preventívnych činností.
4.03
Školiace činnosti pod vedením Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby.
4.04
Samostatné vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti rozpočtovania, financovania a materiálno-technického vybavenia.
4.05
Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania právnych vzťahov vo vecne vymedzenej oblasti v osobnom úrade.
4.06
Samostatné vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4.07
Samostatné činnosti súvisiace s výkonom technika požiarnej ochrany a vykonávanie protipožiarnych preventívnych opatrení podľa osobitných predpisov.
4.08
Samostatná ucelená odborná činnosť pri vykonávaní úloh spojovacej a výpočtovej služby.
4.09
Samostatná odborná činnosť pri spracovávaní nehodovosti a nešťastí v horských oblastiach na celoštátnej úrovni.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: záchranár špecialista
Činnosti:
5.01
Metodické a organizačné zabezpečovanie pravidelných previerok odbornej spôsobilosti v rozsahu určenej obsahovej náplne a kontrolná činnosť dodržiavania záväzných termínov platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti.
5.02
Metodické usmerňovanie spracovávania úrazovej štatistiky.
5.03
Metodické a organizačné zabezpečovanie pravidelných previerok cyklického vzdelávania v rozsahu určenej obsahovej náplne.
5.04
Zabezpečovanie a vykonávanie odborného školenia v oblasti záchrannej činnosti, zdravotníckej činnosti, kynologickej činnosti, speleozáchrany a speleológie, rádiospojenia.
5.05
Samostatné odborné vykonávanie činností na úseku preventívnych opatrení, meteorologických a snehomerných pozorovaní.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: náčelník
Činnosti:
6.01
Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení na oblastných strediskách Horskej záchrannej služby.
6.02
Riadenie výkonu záchrannej a preventívnej činnosti a zabezpečovanie akcieschopnosti a pripravenosti príslušníkov Horskej záchrannej služby.
6.03
Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení na Stredisku lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.
6.04
Riadenie a koordinovanie činností na úseku preventívnych opatrení, meteorologických a snehomerných pozorovaní.
6.05
Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení v Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby.
6.06
Samostatné koordinačné a metodické zabezpečenie odborných komisií.
6.07
Samostatná odborná špecializovaná činnosť v oblasti rozpracovania podrobných metodických postupov priebežného cyklického vzdelávania záchranárov.
6.08
Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby.
6.09
Riadenie, koordinovanie a samostatné vykonávanie odborných činností pri zabezpečení nepretržitého príjmu a prenosu tiesňových volaní a správ o záchranných a pátracích činnostiach.
6.10
Samostatné a podrobné vypracovanie obsahovej náplne pravidelných previerok odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti a na výkon odbornej činnosti.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: manažér
Činnosti:
7.01
Koordinačná a metodická činnosť na úseku rozpočtovania, financovania a materiálno-technického zabezpečovania vrátane komplexnej prípravy podkladov do návrhov štátneho rozpočtu.
7.02
Samostatné odborné, organizačné a preventívne činnosti pri uplatňovaní právnych vzťahov príslušníkov v osobnom úrade.
7.03
Koordinačná a kontrolná činnosť pri uplatňovaní predpisov o verejnom obstarávaní pri získavaní tovarov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj.
7.04
Koordinačná činnosť pri obstarávaní stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác.
7.05
Koordinačná a kontrolná činnosť pri nakladaní s majetkom štátu a jeho ochrane podľa osobitných predpisov.2)
7.06
Koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti investičnej činnosti.
7.07
Samostatné odborné a organizačné činnosti súvisiace s prípravou podkladov k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: starší manažér
Činnosti:
8.01
Koncepčná, metodická a kontrolná činnosť v riadených organizačných zložkách.
8.02
Komplexné vypracovanie opatrení na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených plánov činnosti.
8.03
Koordinovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami a obcami pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.3)
8.04
Koordinovanie spolupráce s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach.3)
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: vrchný manažér
Činnosti:
9.01
Koordinovanie celoštátneho systému v oblasti záchrany v horách.
9.02
Tvorba štátnej politiky v oblasti horskej záchrany.
9.03
Koncepčná a normotvorná činnosť zásadných legislatívnych opatrení v oblasti horskej záchrannej činnosti a integrovaného záchranného systému na celoštátnej úrovni alebo s medzinárodným charakterom.
9.04
Koordinovanie medzištátneho systému horskej záchrany prostredníctvom medzinárodných organizácií horských záchranných služieb a zabezpečovanie členstva v týchto organizáciách.
1)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 334/2009 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.