301/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

301
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 24. septembra 2008 a 8. júna 2010 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Irackou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Irackou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Irackou republikou
(Bagdad 7. mája 1959, vyhláška č. 170/1960 Zb.),
2. Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní
(Bagdad 7. decembra 1977, vyhláška č. 116/1979 Zb.),
3. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou
(Praha 16. augusta 1988, vyhláška č. 81/1987 Zb.).
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.