314/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

314
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. júna 2010,
ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ustanovuje:
§ 1
Obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „program“) je uvedený v prílohe.
§ 2
Ak je niektorá časť programu obchodným tajomstvom prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo prevádzkovateľa stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, oznámi túto skutočnosť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
§ 3
Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý vypracuje alebo aktualizuje program, informuje verejnosť o znečisťovaní ovzdušia a o pripravovaných a vykonávaných opatreniach na obmedzenie znečisťovania ovzdušia; tretí a piaty bod programu uverejní na svojom webovom sídle a spôsobom v mieste obvyklým.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2010.
Jozef Medveď v. r.
Príloha k vyhláške č. 314/2010 Z. z.
OBSAH PROGRAMU
1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1.1
Názov a sídlo prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“).
1.2
Kategorizácia stacionárneho zdroja a jeho umiestnenie.
1.3
Rok začatia výroby a výrobná kapacita stacionárneho zdroja; pri technologických celkoch obsahujúcich stacionárne zariadenia na spaľovanie palív inštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon v členení podľa zariadení vymedzených na priradenie emisných limitov.
2.
TECHNICKO-TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE
2.1
Skladba stacionárneho zdroja – stručný opis jednotlivých technologických stupňov podľa technologickej schémy od vstupu surovín až po finálny výrobok.
2.2
Opis jednotlivých technologických stupňov z hľadiska tvorby emisií.
2.3
Porovnanie stacionárneho zdroja s požiadavkami platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany ovzdušia vo vzťahu k
2.3.1
emisným limitom a k požiadavkám ich preukazovania (zhodnotenie technickej úrovne stacionárneho zdroja vrátane jeho odlučovacej techniky a jej porovnanie s najlepšou dostupnou technikou,1)
2.3.2
technickým požiadavkám a všeobecným podmienkam prevádzkovania stacionárneho zdroja.
3.
ZHODNOTENIE VPLYVU STACIONÁRNEHO ZDROJA NA ÚROVEŇ ZNEČISTENIA OVZDUŠIA V JEHO OKOLÍ PRED REALIZÁCIOU PROGRAMU A PO NEJ
Zhodnotenie rozptylu emisií na základe posúdenia výšky komína alebo výduchu podľa základného výpočtu uvedeného v Metodike Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uverejnenej vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ročník IV čiastka č. 5 z roku 1996.
4.
POSTUP, KTORÝM SA PREVÁDZKA STACIONÁRNEHO ZDROJA UVEDIE DO SÚLADU S POŽIADAVKAMI PLATNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY TÝKAJÚCEJ SA OCHRANY OVZDUŠIA
4.1
Návrhy technických riešení jednotlivých technologických stupňov podľa bodu 2.2.
4.2
Ekonomický odhad navrhovaných riešení.
4.3
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných opatrení a ich vplyv na množstvo a zloženie emisií v jednotlivých rokoch.
5.
OPATRENIA VYPLÝVAJÚCE Z POSTUPU PODĽA BODU 4 A ICH VPLYV NA KVALITU OVZDUŠIA
1)
§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.