316/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

316
VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 7. júla 2010
o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 564/2009 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 až 2011 z 30. marca 2010 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky1) je záväzná aj pre zamestnávateľov v odvetví označenom v štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) na úrovni divízie 28 a 29.
§ 2
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2010.
Viera Tomanová v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 178/2010 Z. z.
2)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.