319/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely.
Dohoda nadobudla platnosť 26. mája 2010 v súlade s článkom 10 ods. 1.
K oznámeniu č. 319/2010 Z. z.
DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKOU VESMÍRNOU AGENTÚROU O SPOLUPRÁCI VO VÝSKUME A VYUŽÍVANÍ KOZMICKÉHO PRIESTORU NA MIEROVÉ ÚČELY
Vláda Slovenskej republiky
a
Európska vesmírna agentúra založená Dohovorom o Európskej vesmírnej agentúre, otvoreným na podpis v Paríži 30. mája 1975, ktorý nadobudol platnosť 30. októbra 1980 (ďalej len „agentúra“),
(ďalej nazývané spoločne „strany“),
ODVOLÁVAJÚC SA na účel agentúry, ktorým je poskytovanie a podpora spolupráce medzi európskymi štátmi v oblasti vesmírneho výskumu a technológie a ich uplatnenia v kozmickom priestore, výlučne na mierové účely,
UVEDOMUJÚC SI, že vesmír sa stal faktorom technologického, hospodárskeho, vedeckého a kultúrneho vývoja,
PRIHLIADAJÚC na želanie vyjadrené Slovenskou republikou spolupracovať s agentúrou,
PRIHLIADAJÚC na skutočnosť, že Slovenská republika je od 1. mája 2004 členom Európskej únie a je teda súčasťou celkovej definície Európskej vesmírnej politiky,
SO ZRETEĽOM na uznesenie o európskej vesmírnej politike prijaté na zasadaní Rady Európskej vesmírnej agentúry dňa 22. mája 2007 (ESA/C/CXCIV/Res.1 (v konečnom znení)),
SO ZRETEĽOM na Rámcovú dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Európskou vesmírnou agentúrou podpísanú 25. novembra 2003, ustanovujúcu „rámec zabezpečujúci spoločný základ a príslušné pracovné režimy pre efektívnu a vzájomne prospešnú spoluprácu medzi stranami pokiaľ ide o vesmírne aktivity v súlade s ich príslušnými úlohami a zodpovednosťami a pri plnom rešpektovaní ich inštitucionálneho usporiadania a operačného rámca”, ktorý je základom pre spoločné iniciatívy Európskej vesmírnej agentúry a Európskeho spoločenstva,
SO ZRETEĽOM na uznesenie o vývoji agentúry prijaté na zasadaní Rady Európskej vesmírnej agentúry na ministerskej úrovni dňa 6. decembra 2005 (ESA/C-M/CLXXXV/Res.5 (v konečnom znení)) a predovšetkým na jeho odsek 17 kapitoly IV., kde Rada „BERIE NA VEDOMIE rastúci záujem viacerých nových členských štátov Európskej únie o postupnú účasť na programoch agentúry a podporovanie záujmu verejnosti o objavovanie vesmíru a ODVOLÁVA sa na spoločné iniciatívy Európskej vesmírnej agentúry a Európskeho spoločenstva, akými boli Galileo a GMES, na ktorých sa zúčastňujú všetky tieto nové členské štáty“,
ZOHĽADŇUJÚC ustanovenia Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies podpísanej 27. januára 1967 a ďalších viacstranných dohôd o výskume a využívaní kozmického priestoru, ktorých sú Slovenská republika a členské štáty agentúry zmluvnými stranami a ktoré agentúra akceptuje,
SO ZRETEĽOM na Dohovor o založení Európskej vesmírnej agentúry, predovšetkým na jeho článok XIV.1 o medzinárodnej spolupráci, ktorý uvádza, že „Agentúra môže na základe rozhodnutia Rady prijatého jednohlasne všetkými členskými štátmi spolupracovať s ďalšími medzinárodnými organizáciami a inštitúciami ako aj s vládami, organizáciami a inštitúciami nečlenských štátov, a uzavierať s nimi o takejto spolupráci dohody“,
SO ŽELANÍM vytvoriť mechanizmy na zjednodušenie a zintenzívnenie spolupráce medzi stranami na vzájomne prínosných činnostiach spojených s využívaním kozmického priestoru na mierové účely,
SÚC PRESVEDČENÍ o prínosoch, ktoré takáto spolupráca môže znamenať pre každú zo strán,
SA DOHODLI NASLEDOVNE:
ČLÁNOK 1
Účel
Účelom tejto Dohody je vytvoriť právny rámec pre spoluprácu medzi stranami v oblasti výskumu a mierového využívania kozmického priestoru a podmienky na realizáciu vzájomne prínosných spoločných projektov.
ČLÁNOK 2
Oblasti spolupráce
1.
Strany sa budú vzájomne informovať o všetkých svojich príslušných aktivitách a programoch a o ich pokroku a pravidelne budú vzájomne konzultovať podľa postupov stanovených v článku 3 nižšie o oblastiach s potenciálom vzájomnej spolupráce.
2.
Medzi oblasťami považovanými stranami za oblasti ponúkajúce potenciálne možnosti spolupráce na základe tejto dohody sa špecificky spomínajú nasledujúce:
a)
kozmická veda, najmä astronómia a astrofyzika, výskum slnečného systému a fyzika vzťahov Slnko – Zem,
b)
výskum pozorovania Zeme a jeho aplikácie, najmä monitorovanie životného prostredia, meteorológia, aeronómia a geoinformatika, riadenie katastrof,
c)
telekomunikácie vrátane poskytovania služieb a satelitnej navigácie,
d)
výskum v mikrogravitácii, najmä kozmická biológia a medicína a spracovanie materiálov, vrátane vývoja pokročilých zliatin a materiálových architektúr vhodných na použitie v kozmickom priestore,
e)
vývoj technológií vrátane softvéru a hardvéru,
f)
inžinierstvo a využívanie pozemského segmentu.
Pri podpise dohody bude Slovenská republika informovať agentúru, o ktoré oblasti má najväčší záujem. Po stanovení programu, o ktorý majú strany spoločný záujem, sa strany dohodnú na špecifických vykonávacích pravidlách definujúcich ich práva a povinnosti v súlade s ustanoveniami článku 3.1 nižšie.
3.
Strany sa zaväzujú, že v súvislosti s realizáciou projektov spolupráce v oblastiach stanovených podľa odseku 2 vyššie, budú napomáhať výmene vedcov a inžinierov, výmene informácií ako aj rozvíjaniu kontaktov medzi dotknutými odvetviami.
4.
Spolupráca bude tiež zahŕňať:
a)
poskytovanie štipendií, ktoré umožnia vybraným pracovníkom ktorejkoľvek zo strán zúčastniť sa na výcviku alebo iných technických alebo vedeckých činnostiach v inštitúciách navrhnutých poskytujúcou stranou,
b)
výmenu expertov s cieľom ich účasti na štúdiách,
c)
organizovanie spoločných konferencií a sympózií,
d)
spoločnú propagáciu využívania produktov a služieb vyvinutých v rámci programov agentúry,
e)
podporovanie vzdelávacích činností v oblasti kozmickej vedy a technológií,
f)
poskytovanie stanovísk a pomoci expertov pri riadení kozmických projektov.
5.
Strany budú vhodným spôsobom konzultovať spoločný záujem na výskume a využívaní kozmu v rámci programov stretnutí s medzinárodnými orgánmi.
6.
Strany budú podporovať medzinárodnú spoluprácu pri štúdiu právnych otázok súvisiacich so spoločnými záujmami, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s výskumom a využívaním kozmu.
ČLÁNOK 3
Spôsoby implementácie
1.
Spolupráca na programoch spoločného záujmu spomínaných v článku 2 vyššie bude prebiehať tak, že strany v každom samostatnom prípade prerokujú a dohodnú sa na špecifických vykonávacích pravidlách.
2.
Implementáciou tejto dohody Slovenská republika poveruje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
3.
Každá strana vymenuje svoje „kontaktné pracovisko“, ktoré bude mať na starosti monitorovanie napĺňania dohody a prijímanie opatrení napomáhajúcich ďalšiemu rozvoju aktivít spolupráce. Tieto kontaktné pracoviská budú bežnými prostredníkmi komunikácie medzi stranami o návrhoch spolupráce.
4.
Môžu byť vytvorené aj spoločné pracovné skupiny, ktoré budú mať za úlohu podrobne preskúmať návrhy v oblastiach pridelených stranami a vypracovať odporúčania stranám.
5.
Tak často, ako to bude potrebné, sa budú uskutočňovať mimoriadne stretnutia kontaktných pracovníkov vymenovaných v súlade s bodom 3 tohto článku, na ktorých sa bude preverovať pokrok v implementácii tejto dohody. Ak to kontaktní pracovníci uznajú za potrebné, môžu na tieto stretnutia pozvať odborníkov.
6.
Každá strana bude v zásade sama znášať vlastné náklady na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody.
7.
Slovenská republika sa zaväzuje, že poskytne administratívnu pomoc pri implementácii tejto dohody, najmä čo sa týka uľahčenia vstupu a odchodu osôb, dovozu a vývozu tovaru a materiálov súvisiacich s projektmi, na ktorých sa strany dohodli v rámci tejto dohody vrátane oslobodenia od bežne uplatňovaných dovozných a vývozných platieb spomínaných v nasledujúcom článku 6. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vystaví pre colné orgány potvrdenia na účely dovozu a vývozu pre tovar a materiály súvisiace s projektmi, na ktorých sa strany dohodnú. Takéto osvedčenie bude zárukou toho, že dovezené alebo vyvezené tovary a materiály sa využívajú v priebehu projektov, na ktorých sa strany dohodli.
ČLÁNOK 4
Štatút pozorovateľa
Slovenská republika bude prizvaná k účasti na zasadaniach rady agentúry na ministerskej úrovni ako pozorovateľ. Bude ju zastupovať jeden zástupca, ktorého môžu sprevádzať poradcovia. Slovenskej republike budú poskytnuté všetky príslušné dokumenty a návrh programu zasadania, ktoré majú k dispozícii členské štáty a ktoré jej umožnia zapájať sa do týchto zasadaní.
ČLÁNOK 5
Informácie a údaje
1.
Strany si budú prostredníctvom technických a vedeckých správ a oznámení vymieňať vedecké a technické informácie spoločného záujmu týkajúce sa kozmických vied, technológií a aplikácií v súlade s ich príslušnými predpismi upravujúcimi spôsob rozširovania informácií a údajov.
2.
Vedecké a technické informácie získané jednou stranou v priebehu spoločných experimentov alebo projektov budú sprístupnené druhej strane za dodržania vzájomne dohodnutých pravidiel o rozširovaní informácií a údajov.
3.
Ak jedna strana dodáva druhej strane tovar, údaje alebo informácie, prijímajúca strana zabezpečí taký stupeň ochrany práv duševného vlastníctva s nimi súvisiacich, ktorý bude prinajmenšom na rovnocennej úrovni s ochranou poskytnutou právnym poriadkom dodávajúcej strany. Na osobitných opatreniach potrebných podľa názoru dodávajúcej strany na zabezpečenie dosiahnutia tejto úrovne ochrany sa strany dohodnú spoločne.
ČLÁNOK 6
Výsady a imunity
1.
V súvislosti so všetkými činnosťami uskutočnenými v Slovenskej republike v rámci tejto dohody bude mať agentúra na slovenskom území postavenie právnickej osoby. Pre tento cieľ Slovenská republika zaručí agentúre výsady a imunity vyplývajúce z Dohovoru o výsadách a imunitách špecializovaných agentúr, prijatého valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 21. novembra 1947, ktorý v Slovenskej republike nadobudol platnosť 28. mája 1993. Strany sú si vedomé, že daňové a fiškálne výnimky zakotvené vo vyššie spomínanom dohovore sa nebudú vzťahovať na predstaviteľov agentúry, ktorí sú v čase svojho vymenovania občanmi Slovenskej republiky alebo majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
2.
Uplatňovanie takých výsad a imunít bude podrobne dohodnuté vo vykonávacích pravidlách, na ktoré odkazuje článok 3.1 vyššie, pre každý jeden konkrétny program spoločného záujmu.
ČLÁNOK 7
Výmena pracovníkov
S ohľadom na ustanovenia článku 6 vyššie, bude Slovenská republika v súlade s príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a predpismi napomáhať a urýchľovať pohyb osôb nevyhnutných na plnenie tejto dohody vstupujúcich a odchádzajúcich z územia Slovenskej republiky. Agentúra bude v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi svojich členských štátov napomáhať a urýchľovať pohyb osôb nevyhnutných na plnenie tejto dohody vstupujúcich a odchádzajúcich z území členských štátov.
ČLÁNOK 8
Zodpovednosť
S prihliadnutím na akékoľvek iné podmienky uvedené vo vykonávacích pravidlách, na ktoré odkazuje článok 3.1 vyššie, bude každá strana niesť zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené jej pracovníkom alebo na jej majetku, ktoré vzniknú počas plnenia tejto dohody, s výnimkou prípadov zámerného poškodenia alebo hrubého zanedbania povinností druhou stranou.
ČLÁNOK 9
Riešenie sporov
1.
Spory súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním tejto dohody budú v zásade riešené prostredníctvom vzájomných konzultácií strán. Ak je spornú otázku, ktorú sa nepodarilo vyriešiť konzultáciou, potrebné vyriešiť, bude táto otázka predložená na žiadosť ktorejkoľvek zo strán arbitrážnemu tribunálu zloženému z členov navrhnutých po jednom každou stranou a predsedu ustanoveného dohodou medzi stranami. Ak sa strany nedohodnú na predsedovi, každá zo strán má možnosť požiadať prezidenta Medzinárodného súdneho dvora, aby uskutočnil potrebné vymenovanie. Rozsudok tribunálu bude konečný a záväzný pre obidve strany.
2.
Vykonávacie pravidlá, na ktoré odkazuje článok 3.1, budú obsahovať vlastné ustanovenia o spôsobe riešenia sporov, ktoré budú zahŕňať aj postupy a spôsoby týkajúce sa arbitrážneho konania.
ČLÁNOK 10
Nadobudnutie platnosti - zmeny a doplnenia
1.
Dohoda nadobudne platnosť po písomnom oznámení Slovenskej republiky agentúre o dokončení všetkých vnútorných postupov potrebných na to, aby mohla nadobudnúť platnosť.
2.
Dohoda platí na obdobie piatich (5) rokov od dátumu nadobudnutia platnosti. Rok pred vypršaním platnosti dohody strany preskúmajú výsledky jej plnenia a spôsoby a prostriedky na pokračovanie alebo ďalšie rozvíjanie takejto spolupráce. Strany preveria najmä možnosť uzatvorenia dohody s európskym spolupracujúcim štátom.
3.
V prípade pokračovania súčasnej spolupráce je možné dohodu predĺžiť a/alebo pozmeniť a doplniť písomne na základe spoločnej dohody.
4.
S výnimkou prvých dvoch rokov od podpísania dohody má každá strana možnosť dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou. V dôsledku takejto výpovede dohoda zaniká, jej ustanovenia však naďalej platia počas celého obdobia potrebného na implementáciu akýchkoľvek konkrétnych vykonávacích pravidiel dohodnutých na základe článku 3.1 vyššie, ktoré platili k dátumu zániku tejto dohody.
Dané v Bratislave dňa 28. 4. 2010
v dvoch pôvodných vyhotoveniach, v anglickom a slovenskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. Agentúra zabezpečí preklady do francúzskeho a nemeckého jazyka.
Za vládu Slovenskej republiky:
Ján Mikolaj
Za Európsku vesmírnu agentúru:
Peter Hulsroj