321/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2010 do 30.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

321.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. júna 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 15/2006 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
2.
V prílohe č. 1 bod 20 znie:
„20a. fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín

fosfid hlinitý

EC č.: 244-088-0
CAS č.: 20859-73-8

 
830 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 14 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.

Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.

Výrobok nebude autorizovaný na používanie v uzavretých priestoroch, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., v prípade potreby uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika.

Podmienky autorizácie:

(1) výrobok sa musí predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,

(2) vzhľadom na riziká, ktorými je exponovaný používateľ, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Opatrenia zahŕňajú aj používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie expozície používateľa na prijateľnú úroveň,

(3) vzhľadom na riziká, ktorými sú pozemné necieľové organizmy, musia byť uplatňované primerané opatrenia na zníženie rizika. Opatrenia zahŕňajú aj neošetrovanie oblastí, v ktorých sa nachádzajú iné hrabavé cicavce.
20b. 830 g/kg

 
31. januára 2014 31. januára 2022 18 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva, a hodnotí predovšetkým používanie v otvorených priestoroch.

Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.

Pri autorizácii výrobkov centrum zabezpečí, aby sa vykonali primerané skúšky na rezíduá s cieľom umožniť posúdenie rizika pre spotrebiteľa a prijme vhodné opatrenia alebo zaviedli osobitné podmienky s cieľom zmierniť zistené riziká.

Podmienky autorizácie:

(1) výrobok sa musí predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,

(2) vzhľadom na riziká, ktorými sú exponovaní prevádzkovatelia, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika, tieto opatrenia okrem iného musia zahŕňať používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie expozície prevádzkovateľov na prijateľnú úroveň. V prípade používania v uzavretých priestoroch patrí medzi uvedené opatrenia aj ochrana prevádzkovateľov a pracovníkov počas fumigácie, ochrana pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) a ochrana ostatných prítomných osôb pred únikom plynu,

(3) v prípade výrobkov obsahujúcich fosfid hlinitý, ktoré môžu spôsobiť výskyt jeho rezíduí v potravinách alebo krmivách, je nevyhnutné, aby sa na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov uvádzal návod na použitie, ako je dodržiavanie čakacích lehôt, na zabezpečenie súladu s osobitným predpisom.(*)

(*) Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v platnom znení.“.
3.
V prílohe č. 1 body 16, 26, 29 až 33 znejú:
„16. brodifakum

4-hydroxy-3-[3-(4’-bróm- bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetra-hydro-1-naftyl)-2H-1-benzo-pyrán-2-ón

EC č.: 259-980-5
CAS č.: 56073-10-0
950 g/kg 31. januára 2014 31. januára 2017 14 Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti účinnej látky ju robia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a toxickou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, podlieha táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.

Podmienky autorizácie:

(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,

(2) výrobky obsahujú averzívne činidlo a v prípade potreby farbivo,

(3) výrobky sa nemôžu používať ako sledovací prášok,

(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
26. fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín

fosfid horečnatý

EC č.: 235-023-7
CAS č.: 12057-74-8
880 g/kg 31. januára 2014 31. januára 2022 18 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva, a hodnotí predovšetkým používanie v otvorených priestoroch.

Pri autorizácii výrobkov centrum zabezpečí, aby sa vykonali primerané skúšky na rezíduá s cieľom umožniť posúdenie rizika pre spotrebiteľa a prijme vhodné opatrenia alebo zaviedli osobitné podmienky s cieľom zmierniť zistené riziká.

Podmienky autorizácie:

(1) výrobok sa musí predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,

(2) vzhľadom na riziká, ktorými sú exponovaní prevádzkovatelia, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie expozície prevádzkovateľov na prijateľnú úroveň.

V prípade používania v uzavretých priestoroch patrí medzi uvedené opatrenia aj ochrana prevádzkovateľov a pracovníkov počas fumigácie, ochrana pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) a ochrana ostatných prítomných osôb pred únikom plynu,

(3) v prípade výrobkov obsahujúcich fosfid horečnatý, ktoré môžu spôsobiť výskyt rezíduí v potrave alebo krmive, je nevyhnutné, aby sa na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov uvádzal návod na použitie, ako je dodržiavanie čakacích lehôt, na zabezpečenie súladu s osobitným predpisom.(*)

(*) Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v platnom znení.
29. tolylfluanid

N-[(dimetylamino)sulfonyl]
(fluór)(dichlór)-N- (4-tolyl)metán-sulfénamid

EC č.: 211-986-9
CAS č.: 731-27-1

 
960 g/kg 30. septembra 2013 30. septembra 2021

 
8 Centrum neautorizuje výrobky na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo dreva exponovaného vplyvom počasia.

Podmienky autorizácie:

(1) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,

(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné alebo profesionálne použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky výrobku sa musia zachytávať na opätovné použitia alebo likvidáciu.
30. akrylaldehyd

akrylaldehyd

ES č.: 203-453-4
CAS č.: 107-02-8

 
913 g/kg Neuplatňuje sa 31. augusta 2020 12 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.

Podmienky autorizácie:

(1) odpadové vody, ktoré obsahujú akrylaldehyd, sa pred vypúšťaním musia monitorovať, ak sa nepreukáže, že riziká pre životné prostredie možno znížiť iným spôsobom. V prípade, že je to pre morské prostredie potrebné, odpadové vody sa skladujú vo vhodných nádržiach alebo v cisternách alebo sa pred vypustením náležite vyčistia,

(2) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami a musia sa zaviesť bezpečné prevádzkové postupy, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov.
31. flokumafén

cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-
tetrahydro-3-(4-(4-trifluóro-metylbenzyloxy)
fenyl)-1-naftyl)kumarín:trans-4-
hydroxy-3-(1,2,3,4-
tetrahydro-3-(4-(4-trifluóro-metylbenzyloxy)
fenyl)-1-naftyl)kumarín

ES č.: 421-960-0
CAS č.: 90035-08-8
955 g/kg 30. septembra 2013

 
30. septembra 2016

 
14 Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti účinnej látky ju robia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a toxickou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, podlieha táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.

Podmienky autorizácie:

(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,

(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,

(3) výrobky sa nesmú používať ako sledovací prášok,

(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.

 
32. warfarín

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarín

EC č.: 201-377-6
CAS č.: 81-81-2
990 g/kg 31. januára 2014 31. januára 2017 14 Skôr, ako sa predĺži zaradenie účinnej látky do tejto prílohy, podrobí sa táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z.

Podmienky autorizácie:

(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 790 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,

(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,

(3) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
33. Nátrium-warfarín

nátrium 2-oxo-3-(3-oxo-1-fenyl-
butyl)chromén-4-olát

EC č.: 204-929-4
CAS č.: 129-06-6
910 g/kg 31. januára 2014 31. januára 2017 14 Skôr, ako sa predĺži zaradenie účinnej látky do tejto prílohy, podrobí sa táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z.

Podmienky autorizácie:

(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 790 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,

(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,

(3) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.“.
4.
Nadpis prílohy č. 2 znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
5.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 28 až 35, ktoré znejú:
„28. Smernica Komisie 2009/150/ES z 27. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť flokumafén ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2009).
29. Smernica Komisie 2009/151/ES z 27. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tolylfluanid ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2009).
30. Smernica Komisie 2010/5/EÚ z 8. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť akrylaldehyd ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 36, 9. 2. 2010).
31. Smernica Komisie 2010/7/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).
32. Smernica Komisie 2010/8/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť nátrium-warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).
33. Smernica Komisie 2010/9/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom rozšíriť zaradenie aktívnej látky fosfidu hlinitého uvoľňujúceho fosfín do prílohy I k uvedenej smernici ako výrobok typu 18, ako sa uvádza v prílohe V k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).
34. Smernica Komisie 2010/10/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť brodifakum ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).
35. Smernica Komisie 2010/11/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2010 okrem bodu 20a bodu 20 prílohy č. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2011, bodov 29 a 31 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2011, bodov 16, 20b bodu 20, 26, 32 a 33 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2012.
Robert Fico v. r.