Predpis bol zrušený predpisom 298/2012 Z. z.

322/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.04.2012 do 04.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. júna 2010
o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje systém jednoznačnej identifikácie a sledovanosti výbušnín a roznecovadiel na civilné použitie (ďalej len „výbušniny“) a povinnosti výrobcov, dovozcov, dodávateľov a odberateľov (ďalej len „podnikateľ“) pri ich jednoznačnej identifikácii a sledovanosti.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
výbušniny prepravované a dodávané na miesto spotreby bez obalu alebo v nabíjacích vozidlách a nabíjané priamo do vývrtov,
b)
výbušniny, ktoré sú vyrobené na mieste spotreby a nabité do vývrtov okamžite po vyrobení, a
c)
na výbušniny a muníciu, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
výbušninou látka a predmet, ktoré sa považujú za výbušné podľa osobitného predpisu,2)
b)
roznecovadlom výrobok iniciovaný jednoduchým iniciačným impulzom, ktorého výsledná výbuchová premena je detonácia.
§ 3
(1)
Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža, dodáva alebo montuje výbušninu, je povinný použiť na označenie výbušniny a na každej, aj najmenšej balenej jednotke jednoznačnú identifikáciu podľa prílohy č. 1, ak výbušnina v súlade s týmto nariadením vlády už nebola jednoznačne označená.
(2)
Ak výbušnina podlieha ďalším výrobným procesom, nie je podnikateľ povinný ju označiť novou jednoznačnou identifikáciou, ak pôvodná jednoznačná identifikácia spĺňa podmienky podľa odseku 3.
(3)
Jednoznačná identifikácia výbušniny sa označuje na príslušnom druhu výbušniny alebo sa k nemu pripojí trvalým spôsobom tak, aby bola zreteľne čitateľná.
(4)
Ak podnikateľ výbušninu balí do nových obalov, je povinný označiť výbušninu aj najmenšiu balenú jednotku jednoznačnou identifikáciou.
(5)
Jednoznačná identifikácia výbušniny sa nevyžaduje, ak je výbušnina vyrobená na vývoz a je označená v súlade s požiadavkami dovážajúcej krajiny a tieto umožňujú výbušninu sledovať.
(6)
Pre každé miesto výroby výbušniny Hlavný banský úrad udelí súhlas3) pridelením trojmiestneho číselného kódu na žiadosť podnikateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, ak sa miesto výroby výbušniny nachádza na území Slovenskej republiky.
(7)
Obsahom vyjadrenia Hlavného banského úradu podľa osobitného predpisu4) je pridelenie trojmiestneho číselného kódu výbušnine, ak tento nebol pridelený príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie podnikateľovi,
a)
ktorý má sídlo na území členského štátu Európskej únie, ale miesto výroby výbušniny sa nachádza mimo územia členského štátu Európskej únie a výbušnina sa dováža5) na územie Slovenskej republiky, a
b)
ktorý výbušninu na územie Slovenskej republiky dováža od výrobcu výbušnín, ktorý nemá sídlo na území členského štátu Európskej únie a miesto výroby výbušniny sa nachádza mimo územia členského štátu Európskej únie.
§ 4
(1)
Výbušniny sa na účely tohto nariadenia rozdeľujú na
a)
výbušniny vo forme náložiek a výbušniny vo vreciach,
b)
dvojzložkové výbušniny,
c)
plechovky a kanistry s výbušninami,
d)
zážihové roznecovadlá,
e)
elektrické, neelektrické a elektronické roznecovadlá,
f)
počinové nálože,
g)
bleskovice a zápalnice.
(2)
Jednoznačná identifikácia výbušniny vo forme náložky a výbušniny vo vreci pozostáva z označenia formou nalepovanej etikety alebo priamej tlače na každej náložke alebo vreci. Nalepovaná etiketa sa umiestni na obale náložiek. Výbušninu možno označiť aj pasívnym inertným elektronickým štítkom pripojeným ku každej náložke alebo k vrecu a pasívny inertný elektronický štítok možno použiť aj na každé najmenšie balenie výbušniny a náložky.
(3)
Jednoznačná identifikácia zabalených dvojzložkových výbušnín pozostáva z označenia formou nalepovanej etikety alebo priamej tlače na každej najmenšej balenej jednotke obsahujúcej dané dve zložky.
(4)
Jednoznačná identifikácia výbušnín v plechovkách a kanistrách pozostáva z označenia formou nalepovanej etikety alebo priamej tlače na každej plechovke a kanistre. Plechovku alebo kanistru možno označiť pasívnym inertným elektronickým štítkom pripojeným ku každej plechovke alebo kanistre.
(5)
Jednoznačná identifikácia zážihových rozbušiek pozostáva z označenia formou nalepovanej etikety alebo priamej tlače alebo značky na puzdre rozbušky. Uvedené označenie sa umiestni na každé balenie rozbušiek. Zážihové rozbušky možno označiť aj pasívnym inertným elektronickým štítkom pripojeným ku každej rozbuške a pasívny inertný elektronický štítok možno umiestniť na každé balenie rozbušiek.
(6)
Jednoznačná identifikácia elektrických, neelektrických a elektronických rozbušiek pozostáva z označenia formou nalepovanej etikety na vodičoch alebo na rúrke alebo formou nalepovanej etikety, priamej tlače alebo značky na puzdre rozbušky. Nalepovaná etiketa sa umiestni na každé balenie rozbušiek. Rozbušku možno označiť aj pasívnym inertným elektronickým štítkom pripojeným ku každej rozbuške a pasívny inertný elektronický štítok možno umiestniť na každé balenie rozbušiek.
(7)
Jednoznačná identifikácia počinových náloží pozostáva z označenia formou nalepovanej etikety alebo priamej tlače na každej počinovej náloži. Nalepovaná etiketa sa umiestni na každé balenie počinových náloží. Počinovú nálož možno označiť aj pasívnym inertným elektronickým štítkom pripojeným ku každej počinovej náloži a ku každému baleniu počinových náloží.
(8)
Jednoznačná identifikácia výbušných bleskovíc a zápalníc pozostáva z označenia formou nalepovanej etikety alebo priamej tlače na cievke. Jednoznačná identifikácia sa označí v intervale piatich metrov buď na vonkajšom obale bleskovice alebo zápalnice, alebo na plastovom extrudovanom vnútornom povlaku priamo pod vonkajšou tkaninou bleskovice alebo zápalnice. Nalepovaná etiketa sa umiestni na každé balenie bleskovíc a zápalníc. Bleskovicu alebo zápalnicu možno označiť aj pasívnym inertným elektronickým štítkom a pasívny inertný elektronický štítok možno umiestniť na každé balenie výbušných bleskovíc a zápalníc.
§ 5
Podnikateľ, ktorý nedisponuje originálnou nalepovanou etiketou z dôvodu, že daný druh výbušniny už prestal vyrábať, môže pri opätovnej výrobe daného druhu výbušniny na jej označenie použiť kópiu originálu nalepovanej etikety. Kópia originálnej nalepovanej etikety musí byť priľnavá, odpojiteľná, umiestnená na obale výbušniny a označujúca, že ide o kópiu.
§ 6
Podnikateľ, okrem povinností ustanovených v osobitných predpisoch,6) je povinný
a)
zriadiť systém jednoznačnej identifikácie výbušniny a jej sledovanosti počas celého životného cyklu výbušniny a celého dodávateľského reťazca prostredníctvom zberu údajov o type výbušniny, mieste, kde sa výbušnina nachádza, osobe, ktorej bola výbušnina dodaná a v akom množstve, ako sa výbušnina použila, až do doby spotrebovania alebo zničenia,
b)
zabezpečiť v prípade svojho zániku uloženie údajov podľa písmena a) ku dňu zániku a oznámiť Hlavnému banskému úradu miesto ich uloženia,
c)
zabezpečiť, aby systém na základe zozbieraných údajov umožňoval sledovať výbušninu tak, aby jej držiteľ mohol byť kedykoľvek identifikovaný,
d)
viesť údaje o mieste, kde sa výbušnina v jeho vlastníctve alebo držbe nachádza, až do jej prevozu inému podnikateľovi alebo odberateľovi alebo do jej použitia,
e)
testovať v pravidelných intervaloch najmenej jedenkrát za kalendárny rok systém zberu údajov na účely zabezpečenia jeho efektívnosti a kvality zaznamenávaných údajov,
f)
uchovávať zozbierané údaje vrátane údajov o jednoznačnej identifikácii počas desiatich rokov aj v prípade, že s daným druhom výbušniny prestal obchodovať,
g)
poskytnúť Hlavnému banskému úradu na jeho žiadosť informácie podľa písmen a) až d) a poskytnúť kontaktné údaje o osobe, ktorá ich môže poskytovať aj mimo pracovnej doby,
h)
chrániť zozbierané údaje pred náhodným alebo úmyselným poškodením alebo zničením.
§ 7
(1)
Odberateľ môže od podnikateľa odoberať výbušninu na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Odberateľ eviduje6) odobratú výbušninu tak, aby vedel, kde sa výbušnina nachádza, v akom množstve a ako sa s ňou naložilo.
§ 8
(1)
Výbušnina uvedená do obehu pred účinnosťou tohto nariadenia vlády sa považuje za výbušninu uvedenú na trh podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Výbušninu vyrobenú alebo dovezenú pred účinnosťou tohto nariadenia vlády podnikateľ alebo odberateľ eviduje podľa osobitného predpisu.6)
§ 9
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. apríla 2012.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 322/2010 Z. z.
Jednoznačná identifikácia výbušniny
Jednoznačná identifikácia pozostáva z
A. čitateľnej časti identifikácie, ktorá obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu výrobcu,
b) alfanumerický kód, ktorý obsahuje
1. dve identifikačné písmená členského štátu Európskej únie (miesta výroby alebo dovozu na trh Európskej únie),
2. tri čísla, identifikujúce názov miesta výroby, pridelené Hlavným banským úradom,
3. jednoznačný kód výrobku a logistickú informáciu pridelenú výrobcom;
B. elektronicky čitateľnej identifikácie v podobe čiarového kódu alebo matricového kódu, ktorá sa vzťahuje priamo na alfanumerický kód.
Príklad čiarového kódu:
Obrázok 01
Príklad matricového kódu:
Obrázok 02
Pre položky príliš malé na to, aby k nim bol pripojený jednoznačný kód identifikácie výrobku a logistická informácia pridelená výrobcom, sa za dostatočné považujú informácie podľa písmena A písm. b) bodov 1 až 3.
Označenie členských štátov Európskej únie
Belgicko BE
Bulharsko BG
Česká republika CZ
Dánsko DK
Estónsko EE
Fínsko FI
Francúzsko FR
Írsko IE
Taliansko IT
Cyprus CY
Litva LV
Lotyšsko LT
Luxembursko LU
Maďarsko HU
Malta MT
Nemecko DE
Holandsko NL
Poľsko PL
Portugalsko PT
Rakúsko AT
Rumunsko RO
Grécko GR
Slovensko SK
Slovinsko SI
Spojené kráľovstvo GB
Španielsko ES
Švédsko SE
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 322/2010 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Komisie 2008/43/ES zo 4. apríla 2008, ktorou sa v súlade so smernicou Rady 93/15/EHS zriaďuje systém na identifikáciu a sledovateľnosť výbušnín na civilné použitie (Ú. v. EÚ L 94, 5. 4. 2008).
1)
§ 1 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie.
2)
§ 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
4)
§ 7 ods. 2 zákona č. 292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.